EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ІНДИКАТОРІВ ТА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
А. М. Волківська, Г. В. Осовська, Т. В. Семенюк, О. В. Аксьонова, С. В. Ніколайчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.104

УДК: 331.5

А. М. Волківська, Г. В. Осовська, Т. В. Семенюк, О. В. Аксьонова, С. В. Ніколайчук

ОЦІНКА ІНДИКАТОРІВ ТА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Управління зайнятістю населення належить до тих процесів, які є достатньо складними для управління, оскільки в них виявляються як загальні закономірності, так і специфічні процеси та явища. Формування системи ефективної зайнятості населення, як вагомого чинника соціально-економічного прогресу, має актуальне значення, адже орієнтація будь-яких реформ макроекономічного перетворення без урахування особливостей економік регіонів обов'язково призвела до критичного стану у більшості з них, а також до потреби у реалізації спеціальних програм протидії зростанню безробіття.
Зайнятість населення як соціально-економічне явище відображає досягнутий рівень розвитку економіки, внесок живої праці у процесі поєднання виробництва і споживання у досягнення виробництва, а структуру зайнятості населення визначає характер взаємозв'язків, які виникли при цьому. На управління зайнятістю населення регіону впливає безліч факторів:
— скорочення чисельності населення є негативним явищем як з точки зору демографії, так і з економічних позицій через те, що статевовікова структура населення впливає на соціально-економічний розвиток області та на зростання обсягів виробництва в ній;
— збільшення питомої ваги пенсіонерів і зменшення молодших вікових груп в його структурі не сприяє розвитку нових виробництв та запровадженню прогресивних технологій;
— низький рівень і якість життя населення, відсутність належної оплати праці, міграційні процеси впливають не тільки на демографічну ситуацію, а й на процес управління зайнятістю населення;
— управління ринками праці регіонів має важливе значення для їх розвитку, оскільки саме тут формується система зайнятості населення та безробіття, структура зайнятості населення за видами і формами, кон'юнктура ринку праці, ціна робочої сили, рівень доходів тощо.
Фактори регіонального соціально-економічного розвитку впливають на процес управління зайнятістю населення, а наслідки їх впливу вирізняються інтенсивністю впливу, наслідком впливу та можливістю управління. Таким чином, процес управління зайнятістю населення, який грунтується на регіональних цілях соціально-економічного розвитку, потребує постійного дослідження для його удосконалення з метою розв'язання конкретних завдань становлення ринків праці регіону й вдосконалення механізму управління зайнятістю населення.

Ключові слова: зайнятість населення; індикатори; фактори впливу; управління.

Література

1. Антонюк В.В. Проблеми зайнятості населення в Україні. Харків, 2002. 289 c.
2. Економіка України: потенціал, реформи, перспективи: у 5 т. Т. 4. К.: Знання прес, 2003. 545 с.
3. Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономике / В.Г. Золотогоров. Мн.: Полымя, 1997. 525 с.
4. Коваль С.П. Державне регулювання зайнятості населення на ринку праці України: інвестиційно-регіональні аспекти. Проблеми науки. 2013. № 10. С. 15—21.
5. Колот А.М. Соціально-трудова сфера: стан, відносини, нові виклики, тенденції розвитку: монографія / А.М. Колот. К.: КНЕУ. 2010. 251 с.
6. Лозовский Л.Ш. Современный экономический словар / Л.Ш. Лозовский, С.Б. Стародубцева. М.: Инфра-М., 1997. 486 с.
7. Маршавін Ю.М. Ринок праці України і державна служба зайнятості в умовах динамічних змін: матеріали досліджень / Ю.М. Маршавін. К.: Альтерпрес. 2011. 484 с.
8. Мельниченко О.А. Зайнятість населення: сутність, форми, механізми державного регулювання. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/3023/1/14.PDF (Дата звернення: 28.11.2021).
9. Мочерний С.В. Основи економічних знань: запитання і відповіді / С.В. Мочерний. К., 1996. 210 с.
10. Онікієнко В.В. Продуктивна зайнятість: зміст, актуальні проблеми, шляхи досягнення / В.В. Онікієнко, Н.І. Коваленко. К.: НАН України; Рада з вивчення продуктивних сил України, 1999. 362 с.
11. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / за ред. Г.Н. Климка, В. П. Несторенка: 2-е вид., перероб. і доп. К.: Вища шк., 1997. 743 с.
12. Павлюк Т.І. Зайнятість як економічна категорія: її роль у функціонування ринкової економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Вип. 14. 2016. С. 26—31.
13. Петюх В. Ринок праці та зайнятість / В. Петюх. К.: МАУП, 1997. 128 с.
14. Про зайнятість: Закон України, 2013, № 24 / станом на 14.08.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text (дата звернення: 25.11.2021).
15. Ринок праці та зайнятість населення. Науково-практичний журнал. № 4 (57). 2018 с. 88. URL: https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/4.pdf (Дата звернення: 25.11.2021).
16. Розміри мінімальної заробітної плати. URL: https://services.dtkt.ua/catalogues/indexes/2 (Дата звернення: 27.11.2021).
17. Руженський М. М. Модернізація зайнятості населення: зміст та пріоритети. Економіка та держава. № 5. 2021. С. 4—7. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4926&i=0 (Дата звернення: 25.11.2021).
18. Соціальна та регіональна політика в умовах переходу до ринкової економіки / За ред. В.Ф. Бесєдіна, І.К. Бондар, В.І. Пили, Н.А. Соколенко. К., 1996. 437 с.
19. Статистичний щорічник Житомирської області за 2019 рік / за ред. Г. Пашинської. Головне управління статистики в Житомирській області. Житомир. 2020. 456 с.
20. Трубич С.Ю. Сучасна парадигма української моделі зайнятості населення / С.Ю. Трубич, Є.П. Качан. Тернопіль: Екон. думка, 1999. 35 с.

А. Volkivska, G. Osovska, T. Semenyuk, O. Aksonova, S. Nikolaychuk

ASSESSMENT OF INDICATORS AND INFLUENCE FACTORS ON EMPLOYMENT MANAGEMENT ZHYTOMYR REGION

Summary

Employment management is one of those processes that are quite complex to manage, because they reveal both general patterns and specific processes and phenomena. The formation of a system of effective employment, as an important factor in socio-economic progress, is important and relevant, because the orientation of any reforms of macroeconomic transformation without taking into account the peculiarities of regional economies has led to a critical situation in most of them. implementation of special programs to combat rising unemployment.
Employment as a socio-economic phenomenon reflects the achieved level of economic development, the contribution of living labor in the process of combining production and consumption in achieving production, and the structure of employment determines the nature of the relationships that have arisen. The management of employment in the region is influenced by many areas and factors of influence:
— population decline is a negative phenomenon both in terms of demographics and economic positions due to the fact that the gender and age structure of the population affects the socio-economic development of the region and the growth of production in it;
— increasing the share of retirees and reducing the younger age groups in its structure does not contribute to the development of new industries and the introduction of advanced technologies;
— low level and quality of life of the population, lack of adequate wages, migration processes, etc. affect not only the demographic situation, but also affect the process of employment management;
— management of labor markets in the regions is important for their development, because it is here that the system of employment and unemployment, the structure of employment by type and form, labor market conditions, labor prices and income levels, etc.
Factors of regional socio-economic development affect the process of employment management, and the consequences of their impact are the intensity of the impact, the impact and the ability to manage. Thus, the process of employment management, which is based on regional goals of socio-economic development, requires constant research to improve it in order to solve specific problems of labor markets in the region and improve the mechanism of employment management.

Keywords: employment; indicators; factors of influence; management.

References

1. Antoniuk, V.V. (2002), Problemy zajniatosti naselennia v Ukraini [Problems of employment in Ukraine], Kharkiv, Ukraine.
2. Znannia pres (2003), Ekonomika Ukrainy: potentsial, reformy, perspektyvy [Economy of Ukraine: potential, reforms, prospects], Znannia pres, Kyiv, Ukraine.
3. Zolotohorov, V.H. (1997), Entsyklopedycheskyj slovar' po ekonomyke [Encyclopedic Dictionary of Economics], Polymia, Minsk, Belarus.
4. Koval', S.P. (2013), "State regulation of employment in the labor market of Ukraine: investment and regional aspects", Problemy nauky, vol. 10, pp. 15—21.
5. Kolot, A.M. (2010), Sotsial'no-trudova sfera: stan, vidnosyny, novi vyklyky, tendentsii rozvytku [Social and labor sphere: state, relations, new challenges, development trends], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Lozovskyj, L.Sh. (1997), Sovremennyj ekonomycheskyj slovar [Modern economic vocabulary], Ynfra-M, Moscow, Russia.
7. Marshavin, Yu.M. (2011), Rynok pratsi Ukrainy i derzhavna sluzhba zajniatosti v umovakh dynamichnykh zmin: materialy doslidzhen' [The labor market of Ukraine and the state employment service in a dynamic change: research materials], Al'terpres, Kyiv, Ukraine.
8. Mel'nychenko, O.A. (2016), "Employment: essence, forms, mechanisms of state regulation", available at: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/3023/1/14.PDF (Accessed 28 Nov 2021).
9. Mochernyj, S.V. (1996), Osnovy ekonomichnykh znan': zapytannia i vidpovidi [Fundamentals of economic knowledge: questions and answers], Kyiv, Ukraine.
10. Onikiienko, V.V. and Kovalenko, N.I. (1999), Produktyvna zajniatist': zmist, aktual'ni problemy, shliakhy dosiahnennia [Productive employment: content, current issues, ways to achieve], NAN Ukrainy; Rada z vyvchennia produktyvnykh syl Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
11. Klymko, H.N. and Nestorenko, V.P. (1997), Osnovy ekonomichnoi teorii: politekonomichnyj aspekt [Fundamentals of economic theory: the political-economic aspect], Vyscha shk., Kyiv, Ukraine.
12. Pavliuk, T.I. (2016), "Employment as an economic category: its role in the functioning of a market economy", Mykolaivs'kyj natsional'nyj universytet imeni V.O. Sukhomlyns'koho, vol. 14, pp. 26—31.
13. Petiukh, V. (1997), Rynok pratsi ta zajniatist' [Labor market and employment], MAUP, Kyiv, Ukraine.
14. Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine "On Employment of Population", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text (Accessed 25 Nov 2021).
15. Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine (2018), Rynok pratsi ta zajniatist' naselennia. Naukovo-praktychnyj zhurnal, vol. 4 (57), available at: https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/4.pdf (Accessed 25 Nov 2021).
16. Debit-Credit (2020), "The size of the minimum wage", available at: https://services.dtkt.ua/catalogues/indexes/2 (Accessed 27 Nov 2021).
17. Ruzhenskyi, M. and Ruzhenskyi, M. (2021), "Modernization of employment: content and priorities", Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 4—7.
18. Besiedin, V.F. Bondar, I.K. Pyla, V.I. and Sokolenko, N.A. (1996), Sotsial'na ta rehional'na polityka v umovakh perekhodu do rynkovoi ekonomiky [Social and regional policy in the transition to a market economy], Kyiv, Ukraine.
19. Pashyns'ka, H. (2020), Statystychnyj schorichnyk Zhytomyrs'koi oblasti za 2019 rik [Statistical Yearbook of Zhytomyr region for 2019], Holovne upravlinnia statystyky v Zhytomyrs'kij oblasti. Zhytomyr, Ukraine.
20. Trubych, S.Yu. and Kachan, Ye.P. (1999), Suchasna paradyhma ukrains'koi modeli zajniatosti naselennia [Modern paradigm of the Ukrainian model of employment], Ekon. dumka, Ternopil', Ukraine.

№ 12 2021, стор. 104 - 111

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 906

Відомості про авторів

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-1254-6057


Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

G. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-8919-227X


Т. В. Семенюк

д. соц. н., професор, директор, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

T. Semenyuk

Doctor of Sociology, Professor, Director, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-9908-3162


О. В. Аксьонова

к. е. н., доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

O. Aksonova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-0380-9035


С. В. Ніколайчук

магістрант, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

S. Nikolaychuk

Master's student, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-5144-4478

Як цитувати статтю

Волківська А. М., Осовська Г. В., Семенюк Т. В., Аксьонова О. В., Ніколайчук С. В. Оцінка індикаторів та факторів впливу на управління зайнятістю населення житомирської області. Економіка та держава. 2021. № 12. С. 104–111. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.104

Volkivska, А., Osovska, G., Semenyuk, T., Aksonova, O. and Nikolaychuk, S. (2021), “Assessment of indicators and influence factors on employment management zhytomyr region”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 104–111. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.