EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
К. М. Дідур, С. П. Дмитрюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.98

УДК: 331:368.4

К. М. Дідур, С. П. Дмитрюк

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

Нестабільність економічної ситуації в країні протягом останніх років, значні інфляційні процеси та явища дестабілізації економіки, щорічне збільшення чисельності безробітних, зубожіння значної частини українського населення, — всі ці процеси зумовлюють необхідність перегляду державного управління соціальним захистом. Передусім потрібно здійснити зміни в організації системи фінансових відносин між державою та суб'єктами соціального захисту населення. Державна політика повинна бути побудована таким чином, щоб зосередити всі зусилля органів державного управління на вирішенні протиріч і усуненні невідповідності між тими потребами в соціальному захисті та соціальних послугах, які вимагає населення, з реальними можливостями держави задовольнити ці конституційні права та свободи громадян України. Отже, надзвичайно важливе значення мають фінансові можливості системи соціального захисту населення, що створюються при певних економічних умовах, а також усвідомлення соціального захисту як системи фінансових відносин.
Система соціального страхування є важливим і необхідним елементом соціально-економічних відносин сучасної України. Вона становить собою механізм реалізації соціальної політики держави і дозволяє справедливо і ефективно акумулювати та цілеспрямовано розподіляти фінансові ресурси, забезпечувати допомогу працівникам, а також членам їхніх родин у випадку настання відповідних соціальних ризиків. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування — це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту та включає в себе матеріальне забезпечення громадян у випадку хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених чинним законодавством, за рахунок коштів грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетними та іншими можливими джерелами.
У статті досліджено види соціальної допомоги в зв'язку з нещасним випадком на виробництві. А також досліджено підходи вчених щодо розуміння категорії "соціальне страхування". Зазначено, що наслідками нещасного випадку на виробництві буває тимчасова втрата працездатності, стійка втрата працездатності, або навіть смертельний нещасний випадок. Зважаючи не те, до яких наслідків призвів нещасний випадок, розкрито види соціальної допомоги, котру здійснює Фонд соціального страхування. Тому держава в сучасних умовах повинна здійснювати активні заходи щодо зміцнення соціальної захищеності населення.

Ключові слова: соціальне страхування; тимчасова втрата працездатності; стійка втрата працездатності; нещасний випадок; пов'язаний з виробництвом; смертельний нещасний випадок.

Література

1. Баранник Л.Б. Фінансове забезпечення системи соціального захисту населення: теоретичний аспект. Вісник ДДФА. Економічні науки. 2014. № 1. С. 8—15.
2. Беликов А.С., Дмитрюк С.П., Годяев С.Г. Охрана труда в агропромышленном комплексе Украины. Черкассы: Чабаненкол Ю.А., 2014. 645 с.
3. Закон України "Про загальнообов'язкове соціальне страхування" №. 4981-1 від 18 липня 2016 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/4981-1#Text
4. Закон України "Про соціальні послуги" 17.01.2019 р. № 2671-VIII. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show /2671-19#Text
5. Насібова О.В. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення соціального захисту населення. Економіка та держава, 2019. № 8. С. 35—40.
6. Павлюк К.В., Степанова О.В. Модернізація системи соціального захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні. Фінанси України. № 6. 2012. С. 15—29.
7. Руженський М. М. Трансформація інститутів соціального захисту населення в транзитивній економіці. дис. на здобуття наукового ступеня д.е.н. К.: 2016 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles /d26.006.01/2016/Ruzhenskyj_diss.PDF

K. Didur, S. Dmitryuk

ECONOMIC ASPECTS OF SOCIAL INSURANCE OF THE POPULATION

Summary

The instability of the economic situation in the country in recent years, significant inflation and destabilization of the economy, annual increase in the number of unemployed, impoverishment of a large part of the Ukrainian population — all these processes necessitate a review of public administration of social protection. First of all, it is necessary to make changes in the organization of the system of financial relations between the state and the subjects of social protection. Public policy should be built in such a way as to focus all efforts of public administration bodies on resolving contradictions and eliminating the discrepancy between the needs for social protection and social services required by the population, with the real ability of the state to satisfy these constitutional rights and freedoms. Thus, the financial capabilities of the social protection system, created under certain economic conditions, as well as the awareness of social protection as a system of financial relations are extremely important. The social insurance system is an important and necessary element of socio-economic relations of modern Ukraine. It is a mechanism for implementing the social policy of the state and allows you to fairly and effectively accumulate and purposefully allocate financial resources, provide assistance to employees and their families in the event of relevant social risks.
Compulsory state social insurance is a system of rights, responsibilities and guarantees, which provides social protection and includes material support for citizens in case of illness, complete, partial or temporary disability, loss of breadwinner, unemployment due to circumstances beyond their control., as well as in old age and in other cases provided by current legislation, at the expense of funds formed by paying insurance premiums by the owner or his authorized body, citizens, as well as budget and other possible sources.
The article examines the types of social assistance in connection with an accident at work. Also, the approaches of scientists to understand the category of "social insurance" are studied. It is noted that the consequences of an accident at work are temporary disability, permanent disability, or even a fatal accident. However, due to the consequences of the accident, the types of social assistance provided by the Social Insurance Fund are disclosed. Therefore, the state in modern conditions must take active measures to strengthen social protection.

Keywords: social insurance; temporary disability; persistent disability; production accident; fatal accident.

References

1. Barannik, L. B. (2014), "Financial support of the system of social protection of the population: the theoretical aspec", Visnyk DDFA. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 8—15.
2. Belikov, A.S. Godyaev S.G. and Dmitryuk, S.P. (2014), Ohrana truda v agropromyshlennom komplekse Ukrainy [Labor protection in the agro-industrial complex of Ukraine], Chabanenkol Yu.A., Cherkasy, Ukraine.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine, (2016), The Law of Ukraine "About compulsory insurance", available at https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/4891-1#Text (Accessed 29 November 2021).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine, (2016), The Law of Ukraine "About social services", available at https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (Accessed 29 November 2021).
5. Nasibova, O. V. (2019), "Theoretical aspects of financial support of social protection of the population", Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 35—40.
6. Pavlyuk, K. V. and Stepanova, O. V. (2012), "Modernization of the social protection system in the context of accumulation of social capital in Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 6, pp. 15—29.
7. Ruzhenskyj, M. M. (2016), "Transformation of social protection institutions for population in transition economy". Abstract of Ph.D. dissertation, Kyiv, Ukraine, available at: https://kneu.edu.ua/userfiles/d26.006.01/2016/ Ruzhenskyj_diss.PDF (Accessed 29 November 2021).

№ 12 2021, стор. 98 - 103

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 797

Відомості про авторів

К. М. Дідур

к. е. н., доцент кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

K. Didur

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-8489-0308


С. П. Дмитрюк

старший викладач кафедри експлуатації машинно-тракторного парку, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

S. Dmitryuk

Senior Lecturer of the Department of Safety of Vital Functions, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-2627-0557

Як цитувати статтю

Дідур К. М., Дмитрюк С. П. Економічні аспекти соціального страхування населення. Економіка та держава. 2021. № 12. С. 98–103. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.98

Didur, K. and Dmitryuk, S. (2021), “Economic aspects of social insurance of the population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 98–103. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.