EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

THE ROLE OF LOGISTICS ANALYSIS METHODS IN THE ENTERPRISE RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM
B. Shirinov

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.83

УДК: 338.45.69

B. Shirinov

THE ROLE OF LOGISTICS ANALYSIS METHODS IN THE ENTERPRISE RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM

Summary

The article discusses the role of logistic analysis methods in the enterprise resource management system. The author refers to modern problems of resource management, the main indicators used in the management of inventories, the methods used in the management of inventories of enterprises, the main indicators used to assess the effectiveness of the chosen policy in inventory management, etc. issues are researched. The goals of the individual units of the enterprise often contradict each other. The goals of various divisions of the enterprise for the use of resources are contradictory and the solution of this problem is one of the main tasks of logistic resource management. The author considers that the reserve policy is somehow determined by a significant influence on the structure of the enterprise, concessions between risks and costs, liquidity and turnover are determined.
The second path is more difficult because management requires skills in resource management and management accounting. A sequence of simplest steps along the way is recommended. In most cases, resource management in a material nomenclature is so extensive that it is simply impossible to analyze and modernize every situation in the nomenclature in detail. To simplify this problem, the article conducts an AVS-analysis of the entire range of materials and divides the resources into three groups. Here, indicates A- a high value of volume, V- moderate value of volume and S- low value of volume. When the AVS analysis is combined with the XYZ analysis, the enterprise effectively manages the acquisition of materials. The article substantiates and proves the method of conducting a comprehensive analysis of AVS and XYZ. XYZ-analysis allows the enterprise to carry out the classification of these resources together and depends on the accuracy of forecasting changes in their needs. XYZ — grouping of resources in the analysis is carried out in the order of increasing coefficient of variation. The author notes that the proper optimization of material resources allows you to minimize costs, increase quality and efficiency of production, and ultimately increase the profitability of capital.

Keywords: logistics; reserve; information; receivables; profitability; order; method.

References

1. Aliyev, R.M., Novruzov, N.A. and Mammadov, M.A. (2003), Investment financing and lending, Baku, Azerbaijan.
2. Aliyev, R.B. (2003), Theory of economic analysis, Baku, Azerbaijan.
3. Huseynov, T.A (2009), Investments in Azerbaijan, Science, Baku, Azerbaijan.
4. Mehdiyev, I.A. and Shiraliyev, V.M. (2005), Economics of construction. Textbook, Baku, Azerbaijan.
5. Mammadov, M. A. (2008), Program-oriented management in the transition economy, Baku, Azerbaijan.
6. Mammadov, M.A. and Shirinov, B.H. (2013), "Alternative strategy for identifying and financing the effective need for working capital", Institute of Economics of the Azerbaijan National Academy of Sciences, Scientific works, vol.1, pp 156—161.
7. Shirinov, B.H. (2017), "Methods of normalization of working capital in construction enterprises", Azerbaijan University of Architecture and Construction Scientific-Practical Journal of Construction Economics and Management, vol. 3.

Б. Г. Шірінов

РОЛЬ МЕТОДІВ ЛОГІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглядається роль методів логістичного аналізу у системі управління ресурсами підприємства. Автор звертається до сучасних проблем управління ресурсами, основним показникам, що використовуються в управлінні матеріально-виробничими запасами, методам, що використовуються в управлінні матеріально-технічними запасами підприємств, основним показникам, що використовуються для оцінки ефективності обраної політики в управлінні запасами і т.д. Цілі окремих підрозділів підприємства часто суперечать один одному. Цілі різних підрозділів підприємства з використання ресурсів суперечливі та вирішення цієї проблеми є одним з основних завдань логістичного управління ресурсами. Автор вважає, що резервна політика так чи інакше визначається значним впливом на структуру підприємства, визначаються поступки між ризиками та витратами, ліквідністю та оборотністю.
Другий шлях складніший, тому що для управління потрібні навички управління ресурсами та управлінського обліку. Рекомендується послідовність найпростіших кроків на цьому шляху. Найчастіше управління ресурсами в номенклатурі матеріалів настільки широко, що неможливо детально проаналізувати і модернізувати кожну ситуацію в номенклатурі. Щоб спростити це завдання, у статті ресурси поділено на три групи та проводиться AVS-аналіз всього спектра матеріалів. A-позначає високе значення об'єму, V-помірне значення об'єму та S-низьке значення об'єму. Коли аналіз AVS поєднується з аналізом XYZ, підприємство ефективно управляє придбанням матеріалів. У статті обгрунтовано методику проведення комплексного аналізу AVS та XYZ. XYZ-аналіз дозволяє підприємству проводити класифікацію цих ресурсів разом та залежить від точності прогнозу зміни їх потреб. XYZ — угруповання ресурсів у аналізі здійснюється у порядку збільшення коефіцієнта варіації.
Автор зазначає, що правильна оптимізація матеріальних ресурсів дозволяє мінімізувати витрати, підвищити якість та ефективність виробництва, і в результаті підвищити рентабельність капіталу.

Ключові слова: логістика; резерви; інформація; дебіторська заборгованість; рентабельність; порядок; метод.

№ 12 2021, стор. 83 - 86

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 505

Відомості про авторів

B. Shirinov

PhD, Senior Lecturer, Azerbaijan University of Architecture and Construction, Baku, Azerbaijan

Б. Г. Шірінов

доктор філософії з економіки, старший викладач, Азербайджанський Архітектурно-Будівельний Університет, м. Баку, Азербайджанська Республіка

ORCID:

0000-0003-4872-4035

Як цитувати статтю

Shirinov, B. (2021), “The role of logistics analysis methods in the enterprise resource management system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 83–86. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.