EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ НАСЛІДКАМ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ
М. В. Штань

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.65

УДК: 330.34.014

М. В. Штань

ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ НАСЛІДКАМ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ

Анотація

У статті проаналізовано концептуальні засади інституційного виміру державної політики, спрямованої на протидію наслідкам глобальної пандемії. Досліджено напрями впливу COVID-19 на світову та національну економіку. На основі узагальнення інформаційних ресурсів міжнародного та національного рівня, пов'язаних з висвітленням соціально-економічних змін, викликаних стрімким поширенням пандемії, розкрито її наслідки для економіки розвинених країн світу та України. Досліджено практику урядів багатьох країн світу щодо реалізації заходів, спрямованих на подолання соціально-економічних проблем населення, спричинених геополітичними та макроекономічними факторами впливу. Доведено, що наслідки карантинних обмежень спричинили невизначеність у діяльності економічних суб'єктів щодо здатності продовжувати свою активність. Зазначені аспекти суттєво ускладнюють перспективи прогнозування майбутніх трендів та призводить до зростання цілого ряду ризиків.
Визначено, що державна політика протидії наслідкам глобальної пандемії має здійснюватися на основі застосування активних регуляторних заходів. Встановлено, що актуальною є проблема інструментарію державної антикризової економічної політики. Акцентовано на напрямах підвищення ефективності впливу економічної політики на процеси модернізації національного господарства на основі стратегії державної політики в умовах глобалізації. Результати дослідження доводять необхідність переформатування політики економічного регулювання, зміни її ключових акцентів з метою підвищення ефективності економічної політики в умовах пандемії. У такому контексті основними пріоритетами вдосконалення економічної політики за сучасних умов визначено стимулювання розвитку конкуренції, реформування системи державних фінансів, запровадження системи електронного урядування, стимулювання розвитку державно-приватного партнерства. Тільки системний, комплексний та виважений підхід, який оцінює вплив заходів держави на основі світових трендів, оцінки впливу на бізнес і суспільство, державну і місцеву владу, національну і локальну економіку забезпечить належну реалізацію державної економічної політики за умов широкого спектру глобальних кризових явищ.

Ключові слова: державна політика; глобальна пандемія; карантинні обмеження; національна економіка; інституційний вимір.

Література

1. Красота О. Роль соціальної інклюзії у відновленні макроекономічної стабільності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2020. №6. С. 6—13. doi.org/10.17721/1728-2667.2020/213-6/1
2. Маршалок Т. Аналіз фіскальної політики та макроекономічної ситуації в Україні в умовах кризи. Світ фінансів. 2021. №1. С. 102—111. doi.org/10.35774/SF2021.01.102
3. Казюка Н.П. Антикризовий маркетинг у туристичному бізнесі в умовах пандемії коронавірусу. Економічна теорія та право. 2021. №1. С. 103—117. doi.org/10.31359/2411 5584 2021 44 1 103.
4. Ілляш О.І., Колішенко Р.О. Якість державної політики в глобальному середовищі: економічний прорив розвинутих країн і перспективи імплементації в Україні. Економіка України. 2021. №8. С. 38—55. doi.org/10.15407/economyukr.2021.08.038
5. Банерджі А., Дюфло Е. Дієва економіка для важких часів; пер. з англ. Р. Клочко. Київ: Наш формат. 2021. 416 с.
6. Кораблін С. О. Державне регулювання як чинник протидії COVID-19. Економіка України. 2021. №7. С. 27—40. doi.org/10.15407/economyukr.2021.07.027
7. Уманців Г., Новіков В. Глобальна криза та її вплив на формування фінансової звітності підприємств. Геополітика України: історія і сучасність. 2021. №1. С. 188—200. doi:10.24144/2078-1431.2021.1(26).188-200
8. Уманців Ю.М., Міняйло О.І. Економічна політика держави за умов глобальних трансформацій. Економіка України. 2018. №9. С. 37—49.
9. Prianyshnykova M.V., Hudenko O.D. (2020). Corona-test of the Real Economy and Financial and Economic Imperatives to Overcome the Effects of the COVID-19 Pandemic. The Problems of Economy. № 3. Р. 18—24. doi. org/10.32983/2222-0712-2020-3-18-24
10. Loan L.T., Doanh D.C., Thang H.N., Viet Nga N.T., Van P.T., & Hoa P.T. (2021). Entrepreneurial behaviour: The effects of fear and anxiety of Covid-19 and business opportunity recognition. Entrepreneurial Business and Economics Review. 9 (3). Р. 7—23. doi.org/10.15678/EBER.2021.090301

M. Shtan

INSTITUTIONAL DIMENSION OF GOVERNMENT POLICY OF COUNTERACTING CONSEQUENCES OF THE GLOBAL PANDEMIC

Summary

The article analyzes the conceptual foundations of the institutional dimension of public policy aimed at counteracting effects of the global pandemic. The directions of COVID-19 influence on the world and national economy are investigated. Based on the generalization of information resources of international and national level related to the coverage of socio-economic changes caused by the rapid spread of the pandemic, its consequences for the economies of developed countries and Ukraine are revealed. The practice of governments of many countries around the world in the implementation of measures aimed at overcoming the socio-economic problems caused by geopolitical and macroeconomic factors is studied. It has been proven that the consequences of quarantine restrictions have caused uncertainty in the activities of economic entities regarding the ability to continue their activities. These aspects significantly complicate the prospects for forecasting future trends and lead to an increase in a number of risks.
It is determined that the state policy of counteracting the consequences of the global pandemic should be carried out on the basis of the application of active regulatory measures. It is established that the problem of the tools of the state anti-crisis economic policy is relevant. Emphasis is placed on ways to increase the effectiveness of the impact of economic policy on the processes of modernization of the national economy on the basis of public policy strategy in the context of globalization. The results of the study prove the need to reformat the policy of economic regulation, change its key emphases in order to increase the effectiveness of economic policy in a pandemic. In this context, the main priorities for improving economic policy in modern conditions are stimulating the development of competition, reforming the public finance system, introducing an e-government system, stimulating the development of public-private partnerships. Only a systematic, comprehensive and balanced approach that assesses the impact of state measures based on global trends, assessments of impact on business and society, state and local government, national and local economy will ensure proper implementation of state economic policy in a wide range of global crises.

Keywords: economic policy of the state; global pandemic; quarantine restrictions; national economy; institutional dimension.

References

1. Krasota, O. (2020), "The role of social inclusion in restoring macroeconomic stability", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 6, pp. 6—13. doi.org/10.17721/1728-2667.2020/213-6/1
2. Marshalok, T. (2021), "Analysis of fiscal policy and macroeconomic situation in Ukraine in the conditions of crown crisis", Svit finansiv, vol. 1, pp. 102—111. doi.org/10.35774/SF2021.01.102
3. Kaziuka, N.P. (2021), "Anti-crisis marketing of the tourist business in the coronavirus pandemic conditions", Ekonomichna teoriia ta pravo, vol. 1, pp. 103—117. doi.org/10.31359/2411 5584 2021 44 1 103.
4. Illiash, O.I. and Kolishenko, R.O. (2021), "Quality of public policy in the global environment: economic breakthrough of developed countries and prospects for implementation in Ukraine", Ekonomika Ukrainy, vol. 8, pp. 38—55. doi.org/10.15407/economyukr.2021.08.038
5. Banerdzhi, A. and Diuflo, E. (2021), Diieva ekonomika dlia vazhkykh chasiv [An effective economy for difficult times], Nash format, Kyiv, Ukraine.
6. Korablin, S.O. (2021), "Government regulation as a factor in counteracting COVID-19", Ekonomika Ukrainy, vol. 7, pp. 27—40. doi.org/10.15407/economyukr.2021.07.027
7. Umantsiv, H. and Novikov, V. (2021), "The global crisis and its impact on the formation of financial statements of enterprises", Heopolityka Ukrainy: istoriia i suchasnist', vol. 1, pp. 188—200. doi:10.24144/2078-1431.2021.1(26).188-200
8. Umantsiv, Yu.M. and Miniajlo, O.I. (2018), "Economic policy of the state in the context of global transformations", Ekonomika Ukrainy, vol. 9, pp. 37—49.
9. Prianyshnykova, M.V. and Hudenko, O.D. (2020), "Corona-test of the Real Economy and Financial and Economic Imperatives to Overcome the Effects of the COVID-19 Pandemic", The Problems of Economy, vol. 3, pp. 18—24. doi. org/10.32983/2222-0712-2020-3-18-24
10. Loan, L.T. Doanh, D.C. Thang, H.N. Viet Nga, N.T. Van, P.T. and Hoa, P.T. (2021), "Entrepreneurial behaviour: The effects of fear and anxiety of Covid-19 and business opportunity recognition", Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 9 (3), pp. 7—23. doi.org/10.15678/EBER.2021.090301

№ 12 2021, стор. 65 - 69

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 572

Відомості про авторів

М. В. Штань

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національна академія управління

M. Shtan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, National Academy of Management

ORCID:

0000-0002-4938-555Х

Як цитувати статтю

Штань М. В. Інституційний вимір державної політики протидії наслідкам глобальної пандемії. Економіка та держава. 2021. № 12. С. 65–69. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.65

Shtan, M. (2021), “Institutional dimension of government policy of counteracting consequences of the global pandemic”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 65–69. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.