EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ 4.0 У МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ
Ю. Г. Кравчук, С. В. Войтко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.48

УДК: 659.441:68(100)

Ю. Г. Кравчук, С. В. Войтко

ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ 4.0 У МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ

Анотація

У статті розглянуто стан розвитку технологій Індустрії 4.0 у світі, окреслено основні тренди. Визначено, що кожна країна фокусується на певній конкретній технології, а також що популярними серед усіх технологій є інтернет речей, кіберфізичні системи, 3D-друк та ін. Досліджено стратегії розвитку технологій Індустрії 4.0 в Україні "Індустрія 4.0" та в 5 провідних країнах світу (Німеччина "Industrie 4.0", США "Advanced Manufacturing Partnership", Японія "Industrial Value Chain Initiative", Китай "Made in China", Великобританія "High Value Manufacturing Catapult"). Визначено, що вони вже впровадили стратегії Індустрії 4.0 на державному рівні, активно впроваджують технології, реалізовують проєкти, а також налагоджують комунікацію між навчальними закладами, бізнесом та урядом, на відміну від України. Охарактеризовано основні проєкти Індустрії 4.0, а також ступінь їх виконання. Визначено, що лише 45 % усіх проєктів мають певний прогрес або ж зараз реалізовуються, а 55 % є безуспішними або ж не розпочатими. Окреслено ключові бар'єри розвитку новітніх технологій в Україні, до них відносяться: технологічна відсталість, низька інноваційна активність, відсутність належної нормативно-законодавчої бази, мінімальна підтримка державою стартапів, недосконалість захисту прав інтелектуальної власності та ін. Також окреслено ключові досягнення за останні роки. Прикладами слугували додаток "Дія", що є одним із перших додатків, де зібрано усі документи людини і вони офіційно визнаються дійсними не тільки в Україні, але й у всьому світові. Також було згадано про високий рівень сприйнятності новітніх технологій населенням. Надано рекомендації щодо кроків, які необхідно здійснити країні задля швидшого розвитку технологій Індустрії 4.0, а саме: впровадження стратегії Індустрії 4.0 на державному рівні, підвищення рівня фінансової підтримки державою проєктів Індустрії 4.0 та малого, середнього бізнесу, підвищення рівня обізнаності підприємців, щодо термінології та ефекту від впровадження новітніх технологій, активна учать України у міжнародних проєктах щодо цифровізації, а також створення гідного комунікаційного середовища між вищими навчальними закладами, представниками бізнесу та уряду.

Ключові слова: конкурентоспроможність; стратегія; Індустрія 4.0; технологія; цифровізація.

Література

1. Міжнародна федерація роботів. Executive Summary World Robotics 2021 Industrial Robots. URL: https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_Industrial_Robots_2021.pdf (дата звернення: 25.11.2021).
2. Statista. Number of IoT devices 2015—2025. URL: https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/ (дата звернення: 25.11.2021).
3. Mordor Intelligance. 3D printing market — growth, trends, covid-19 impact, and forecasts (2021—2026). URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/3d-printing-market (дата звернення: 25.11.2021).
4. Hewlett-Packard. HP Digital Manufacturing Trends Report. URL: https://press.hp.com/content/dam/digital-manufacturing-report/HP_digital_manufacturing_Study.pdf (дата звернення: 25.11.2021).
5. Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини. Industrie 4.0. URL: https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/EN/Home/home.html (дата звернення: 25.11.2021).
6. Massachusetts Institute of Technology. Advanced Manufacturing Partnership. URL: http://web.mit.edu/pie/amp/ (дата звернення: 25.11.2021).
7. High Value Manufacturing Catapult. Manufacturing a clean green recovery. URL: https://hvm.catapult.org.uk/ (дата звернення: 25.11.2021).
8. China Briefing. Made in China 2025. URL: https://www.china-briefing.com/news/made-in-china-2025-explained/ (дата звернення: 25.11.2021).
9. NewsPicks. Japan Smart Society 5.0. URL: https://www.japan.go.jp/abenomics/_userdata/abenomics/pdf/society_5.0.pdf (дата звернення: 25.11.2021).
10. АППАУ. Стратегія розвитку "Індустрія 4.0". URL: https://industry4-0-ukraine.com.ua/2019/01/02/ukrainska-strategiya-industrii-4-0-7-napriankiv-rozvutku/ (дата звернення: 25.11.2021).
11. Офіційна сторінка Міжнародного інституту розвитку менеджменту. Digital transformation. URL: https://www.imd.org/ (дата звернення: 25.11.2021).
12. Центр Разумкова. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf (дата звернення: 25.11.2021).
13. Technavio. Augmented Reality (AR) And Virtual Reality (VR) Market to grow by USD 162.71 billion, Alphabet Inc.& Facebook Inc. emerges as Key Contributors to growth. URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/augmented-reality-ar-and-virtual-reality-vr-market-to-grow-by-usd-162-71-billion-alphabet-inc-facebook-inc-emerges-as-key-contributors-to-growth-technavio-301360732.html (дата звернення: 25.11.2021).

Y. Kravchuk, S. Voitko

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF INDUSTRY 4.0 DEVELOPMENT STRATEGIES IN THE INTERNATIONAL CONTEXT

Summary

The article considers the state of development of Industry 4.0 technologies in the world, outlines the main trends. It is determined that each country focuses on a specific technology, and that popular among all technologies are the Internet of Things, cyberphysical systems, 3D printing and others. The strategies of development of technologies of Industry 4.0 in Ukraine "Industry 4.0" and in 5 leading countries of the world (Germany "Industrie 4.0", USA №Advanced Manufacturing Partnership", Japan "Industrial Value Chain Initiative", China "Made in China", Great Britain "Value Manufacturing Catapult"). It is determined that they have already implemented the strategies of Industry 4.0 at the state level, actively implement technologies, implement projects, as well as establish communication between educational institutions, business and government, in contrast to Ukraine. The main projects of Industry 4.0 are described, as well as the degree of their implementation. It is determined that only 45% of all projects have some progress or are currently being implemented, and 55% are unsuccessful or not started. The key barriers to the development of new technologies in Ukraine are outlined, including: technological backwardness, low innovation activity, lack of proper regulatory framework, minimal state support for startups, imperfect protection of intellectual property rights, etc. Key achievements in recent years are also outlined. Examples were the application "Diyia", which is one of the first applications where all human documents are collected and they are officially recognized as valid not only in Ukraine but also around the world. The high level of public acceptance of the latest technologies was also mentioned. Recommendations are given on the steps that the country needs to take to accelerate the development of Industry 4.0 technologies, namely: implementation of Industry 4.0 strategy at the state level, increasing the level of state financial support for Industry 4.0 projects and small, medium business, raising awareness of entrepreneurs, terminology and effect from the introduction of new technologies, active participation of Ukraine in international projects on digitalization, as well as the creation of a decent communication environment between higher education institutions, business representatives and the government.

Keywords: competitiveness; strategy; Industry 4.0; technology; digitalization.

References

1. International Federation of Robotics (2021), "Executive Summary World Robotics 2021 Industrial Robots", available at: https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_Industrial_Robots_2021.pdf (accessed: 25 November 2021).
2. Statista (2021), "Number of IoT devices 2015-2025", available at: https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/ (accessed: 25 November 2021).
3. Mordor Intelligance (2021), "3D printing market — growth, trends, covid-19 impact, and forecasts (2021 — 2026)", available at: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/3d-printing-market (дата accessed: 25 November 2021).
4. Hewlett-Packard (2020), "HP Digital Manufacturing Trends Report", available at: https://press.hp.com/content/dam/digital-manufacturing-report/HP_digital_manufacturing_Study.pdf (accessed: 25 November 2021).
5. Federal Ministry of Economic Affairs and Energy (2011), "Industrie 4.0", available at: https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/EN/Home/home.html (accessed: 25 November 2021).
6. Massachusetts Institute of Technology (2014), "Advanced Manufacturing Partnership", available at: http://web.mit.edu/pie/amp/ (accessed: 25 November 2021).
7. High Value Manufacturing Catapult (2013), "Manufacturing a clean green recovery", available at: https://hvm.catapult.org.uk/ (accessed: 25 November 2021).
8. China Briefing (2015), "Made in China 2025", available at: https://www.china-briefing.com/news/made-in-china-2025-explained/ (accessed: 25 November 2021).
9. NewsPicks (2014), "Japan Smart Society 5.0", available at: https://www.japan.go.jp/abenomics/_userdata/abenomics/pdf/society_5.0.pdf (accessed: 25 November 2021).
10. APPAU (2018), "Industry 4.0 Development Strategy", available at: https://industry4-0-ukraine.com.ua/2019/01/02/ukrainska-strategiya-industrii-4-0-7-napriankiv-rozvutku/ (accessed: 25 November 2021).
11. Official page of the International Institute for Management Development (2021), "Digital transformation", available at: https://www.imd.org/ (accessed: 25 November 2021).
12. Razumkov Center (2020), "Digital economy: trends, risks and social determinants", available at: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf (accessed: 25 November 2021).
13. Technavio (2021), "Augmented Reality (AR) And Virtual Reality (VR) Market to grow by USD 162.71 billion, Alphabet Inc.& Facebook Inc. emerges as Key Contributors to growth", available at: https://www.prnewswire.com/news-releases/augmented-reality-ar-and-virtual-reality-vr-market-to-grow-by-usd-162-71-billion-alphabet-inc-facebook-inc-emerges-as-key-contributors-to-growth-technavio-301360732.html (accessed: 25 November 2021).

№ 12 2021, стор. 48 - 53

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 538

Відомості про авторів

Ю. Г. Кравчук

магістр, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Y. Kravchuk

Master's student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0001-8073-0414


С. В. Войтко

д. е. н., професор, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

S. Voitko

Doctor of Economic Sciences, Professor, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0002-2488-3210

Як цитувати статтю

Кравчук Ю. Г., Войтко С. В. Формування і реалізація стратегій розвитку індустрії 4.0 у міжнародному контексті. Економіка та держава. 2021. № 12. С. 48–53. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.48

Kravchuk, Y. and Voitko, S. (2021), “Formation and implementation of industry 4.0 development strategies in the international context”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 48–53. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.48

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.