EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРЕДИТУВАННЯ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В. С. Петренко, А. С. Карнаушенко, М. С. Танклевська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.41

УДК: 336.77:338.3

В. С. Петренко, А. С. Карнаушенко, М. С. Танклевська

КРЕДИТУВАННЯ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

У статті розглянуто методологічний підхід та практичні аспекти розвитку кредитування молодіжного підприємництва як основного джерела фінансування господарської діяльності. На основі аналізу останніх досліджень та публікацій автори статті згрупували різні види фінансування молодіжного підприємництва в одну модель. Визначено основні проблеми, з якими стикаються молоді підприємці, які потребують додаткових фінансових ресурсів. Розглядаючи закордонний досвід кредитування молодих підприємців, виявлено, що європейські уряди надають підприємцям як фінансову допомогу, так й інформаційну, освітню підтримку, консультації, проводять маркетингові дослідження, а також роблять державне замовлення товарів, робіт та послуг у місцевих підприємствах. Досліджуючи фінансові установи, які здійснюють кредитування молодих підприємців автори виокремили три групи: банківські установи, кредитні спілки та міжнародні організації. За даними самих підприємців банківські позики є найбільш поширеним джерелом зовнішнього фінансування бізнесу, але на сьогодні українські банки скоротили обсяги кредитування молодих підприємців у зв'язку з важкою економічною ситуацією в країні. Складено рейтинг банківських установ з найбільш кращими умовами кредитування. Було здійснено порівняльну характеристику найвигідніших для бізнесу краудфандингових платформ. Проаналізовано обсяг наданих кредитів найбільшими кредитними спілками України. Здійснено порівняльну характеристику різних джерел кредитування із зазначенням їх переваг та недоліків.

Ключові слова: кредитування; фінансування; стартап; молодіжне підприємництво; банківські кредити.

Література

1. Karnaushenko A., Petrenko V., Tanklevska N., Borovik L., & Furdak M. Prospects of youth agricultural entrepreneurship in Ukraine. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2020. 6 (4). Р. 90—117. URL: https://doi.org/10.51599/are.2020.06.04.06
2. Цуканова Л.В., Грибкова С.М. Проблеми вибору джерел фінансування та їх застосування а промисловості України. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 3 (45). С. 148—153. URL: http://www.evd-journal.org/download/2016/3(45)/pdf/19-Tsukanova.pdf (дата звернення 22.03.2021).
3. Романишин В., Уманців Г., Сясько І. Активізація кредитування субєктів малого та середнього підприємництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 70—77. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2018.22.70
4. Пилипенко І., Єгоричева С. Сучасний стан та основні напрями розвитку ринку банківського кредитування суб'єктів підприємництва в Україні. Збірник наукових статей магістрів. Інститут економіки, управління та інформаційних технологій ПУЕТ. С. 274—282. URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/7316/1/%D0%9C%D0%90%D0%93_%D0%97%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%86%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%A3%D0%A2_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9.pdf#page=274 (дата звернення 23.03.2021).
5. Верхотурова А., Дорошенко Н. Аналіз та перспективи кредитування суб'єктів малого та середнього підприємництва. Бізнес Інформ. 2018. № 10. С. 335—340.
6. Боровік Л.В. Аналіз впливу домогосподарств населення на інвестиційну привабливість галузі. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. № 4 (66). С. 33—39. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-6
7. Петренко В., Карнаушенко А. Фінансування інноваційного молодіжного підприємництва шліхом залучення венчурних коштів. Бізнес Інформ. 2020. № 7. С. 242—248.
8. Boiko V., Kwilinski A., Misiuk M., Boiko L. Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland. Economic Annals-XXI. 2019. Vol. 175. Is. 1—2. Pp. 68—72. https://doi.org/10.21003/ea.V175-12
9. Trusova N.V., Tanklevskaya N.S. et al. Financial Provision of Investment Activities of the Subjects of the World Industry of Tourist Services. Journal of Environmental Management and Tourism. 2020. (Vol. XI, Summer), 4 (44): 890—902. DOI: 10.14505/jemt.v11.4(44).13
10. Остапенко А.С., Повод Т.М. Оцінка ресурсної бази банківської системи України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. С. 768—772. URL: http://global-national.in.ua/issue-16-2017
11. Ковальова А.О. Альтернативні форми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2020. № 12. С. 114—120. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.114
12. Балацька А. Напрямки вдосконалення кредитного забезпечення розвитку підприємницької діяльності в Україні. Галицький економічний вісник. 2020. Т. 63. № 2. С. 136—144.
13. Тимченко О. Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва. Економіка, маркетинг та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 квітня 2018 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 1. С. 45—47.
14. Стрілець В. Зарубіжний досвід кредитування малого бізнесу. Бізнес Інформ. 2019. № 3. С. 44—50.
15. Вовк В., Камінська Н., Прийма С. Моделювання активної адаптації фінансового кредитування проєктів у підприємництві. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Вип. 49. С. 242—248.
16. Безробіття населення (за методологією МОН) за статтю, типом місцевості та віковими групами за 2017—2020 рр. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.htm
17. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2015). Policy Guide on youth entrepreneurship. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeed2015d1_en.pdf
18. Де взяти кредит для бізнесу в Україні в 2021 році? URL: https://inventure.com.ua/analytics/articles/gde-vzyat-kredit-dlya-biznesa-v-ukraine
19. Краундфандинг: інвестицій в бізнес і на особисті потреби. URL: https://inventure.com.ua/analytics/articles/kraudfanding-platformy:-investicii-v-biznes-i-na-lichnye-nuzhdy
20. Версаль Н., Шолохова Г. Переваги та недоліки зовнішніх джерел фінансування малих і середніх підприємств в Україні. Економічний журнал Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. № 1. 182—194. URL: https://www.researchgate.net/publication/340281068_PEREVAGI_TA_NEDOLIKI_ZOVNISNIH_DZEREL_FINANSUVANNA_MALIH_I_SEREDNIH_PIDPRIEMSTV_V_UKRAINI

V. Petrenko, A. Karnaushenko, M. Tanklevska

LENDING AS A MAIN SOURCE OF FUNDING YOUTH ENTREPRENEURSHIP

Summary

The article considers the methodological approach and practical aspects of the development of youth entrepreneurship lending as the main source of financing economic activity. Based on the analysis of recent research and publications, the authors of the article grouped different types of financing of youth entrepreneurship into one model. The usefulness of this model of grouping funding sources is that it allows to identify stakeholders in the financing of young entrepreneurs in the country as a whole or in a particular region, or in the local community. This article is based on a broader case study of the factors influencing youth entrepreneurship in Ukraine. Limited access to external financial resources affects the development of entrepreneurship in the country and is one of the main deterrents for young entrepreneurs, as lenders classify them as risky borrowers who do not have a positive credit history, work experience and who have no collateral to secure a loan or lines. The study identifies the main problems faced by young entrepreneurs who need additional financial resources. Examining the foreign experience of lending to young entrepreneurs, it was found that European governments provide entrepreneurs with both financial assistance and information, educational support, consulting, marketing research, and government procurement of goods, works and services in local businesses. Examining financial institutions that provide loans to young entrepreneurs, the authors identified three groups: banking institutions, credit unions and international organizations. According to the entrepreneurs themselves, bank loans are the most common source of external business financing, but today Ukrainian banks have reduced lending to young entrepreneurs due to the difficult economic situation in the country. The authors have compiled a rating of banking institutions with the best lending terms. A comparative description of the most profitable crowdfunding platforms for business was made. The volume of loans granted by the largest credit unions of Ukraine is analyzed. A comparative description of different sources of credit, indicating their main advantages and disadvantages.

Keywords: lending; financing; startup; youth entrepreneurship; bank loans.

References

1. Karnaushenko, A. Petrenko, V. Tanklevska, N. Borovik, L. and Furdak, M. (2020), "Prospects of youth agricultural entrepreneurship in Ukraine", Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, vol. 6 (4), pp. 90—117. https://doi.org/10.51599/are.2020.06.04.06
2. Tsukanova, L.V. and Hrybkova, S.M. (2016), "Problems of choicesources of funding and their application in industryof Ukraine", Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 3 (45), pp. 148—153, available at: http://www.evd-journal.org/download/2016/3(45)/pdf/19-Tsukanova.pdf (Accessed 10 Nov2021).
3. Romanyshyn, V. Umantsiv, H. and Sias'ko, I. (2018), "Activation of lending to small and medium enterprises in Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 70—77. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.70
4. Pylypenko, I. and Yehorycheva, S. (2018), "Current state and main directions of development of the market of bank crediting of business entities in Ukraine", Zbirnyk naukovykh statej mahistriv. Instytut ekonomiky, upravlinnia ta informatsijnykh tekhnolohij PUET, pp. 274—282, available at: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/7316/1/%D0%9C%D0%90%D0%93_%D0%97%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%86%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%A3%D0%A2_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9.pdf#page=274 (Accessed 10 Nov 2021).
5. Verkhoturova, A. and Doroshenko, N. (2018), "Analysis and prospects of lending to small and medium enterprises", BiznesInform, vol. 10, pp. 335—340.
6. Borovik, L.V. (2018), "Analysis of the impact of households on the investment attractiveness of the industry", Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 4 (66), pp. 33—39. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-6
7. Petrenko, V. and Karnaushenko, A. (2020), "Financing innovative youth entrepreneurship by attracting venture funds", BiznesInform, vol. 7, pp. 242—248.
8. Boiko, V. Kwilinski, A. Misiuk, M. and Boiko, L. (2019), "Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland", Economic Annals-XXI, vol. 175, is. 1—2, pp. 68—72. https://doi.org/10.21003/ea.V175-12
9. Trusova, N.V. and Tanklevskaya, N.S. (2020), "Financial Provision of Investment Activities of the Subjects of the World Industry of Tourist Services", Journal of Environmental Management and Tourism, vol. XI, no. 4 (44), pp. 890—902. DOI:10.14505/jemt.v11.4(44).13
10. Ostapenko, A.S. and Povod, T.M. (2017), "Assessment of the resource base of the banking system of Ukraine", lobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 16, pp. 768—772, available at: http://global-national.in.ua/issue-16-2017 (Accessed 10 Nov2021).
11. Kovaleva, A. (2020), "Alternative forms of financial support for agricultural enterprises", Agrosvit, vol. 12, pp. 114—120. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.114
12. Balats'ka, A. (2020), "Directions for improving credit support for business development in Ukraine", Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 63, no 2, pp. 136—144.
13. Tymchenko, O. (2018), "Problems of financial support for small business development", Ekonomika, marketynh ta pravo: teoretychni pidkhody ta praktychni aspekty rozvytku: zbirnyk tez dopovidej Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Economics, Marketing and Law: Theoretical Approaches and Practical Aspects of Development: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference], TsFEND, Poltava, Ukraine, 23 april, vol. 1, pp. 45—47.
14. Strilets', V. (2019), "Foreign experience of small business lending", BiznesInform, vol. 3, pp. 44—50.
15. Vovk, V. Kamins'ka, N. and Pryjma, S. (2013), "Modeling of active adaptation of financial crediting of projects in the enterprise", Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia ekonomichna, vol. 49, pp. 242—248.
16. State Statistics Service of Ukraine (2021), "Unemployment of the population (according to the methodology of the Ministry of Education and Science) by sex, type of area and age groups for 2017—2020", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.htm (Accessed 10 Nov 2021).
17. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2015), "Policy Guide on youth entrepreneurship", available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeed2015d1_en.pdf (Accessed 10 Nov 2021).
18. InVenture (2021), "Where to get a loan for business in Ukraine in 2021?", available at: https://inventure.com.ua/analytics/articles/gde-vzyat-kredit-dlya-biznesa-v-ukraine (Accessed 10 Nov 2021).
19. InVenture (2021), "Crowdfunding: investment in business and personal needs", available at: https://inventure.com.ua/analytics/articles/kraudfanding-platformy:-investicii-v-biznes-i-na-lichnye-nuzhdy (Accessed 10 Nov 2021).
20. Versal', N. and Sholokhova, H. (2020), "Advantages and disadvantages of external funding of small and medium-sized enterprises in Ukraine", Ekonomichnyj zhurnal Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu im. Lesi Ukrainky, vol. 1, pp. 182—194, available at: https://www.researchgate.net/publication/340281068_PEREVAGI_TA_NEDOLIKI_ZOVNISNIH_DZEREL_FINANSUVANNA_MALIH_I_SEREDNIH_PIDPRIEMSTV_V_UKRAINI (Accessed 10 Nov 2021).

№ 12 2021, стор. 41 - 47

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 704

Відомості про авторів

В. С. Петренко

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та підприємництва,Херсонський державний університет

V. Petrenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Entrepreneurship, Kherson State University

ORCID:

0000-0001-8336-7665


А. С. Карнаушенко

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет

A. Karnaushenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics and Finance,Kherson State agrarian and economic University

ORCID:

0000-0003-1813-2792


М. С. Танклевська

учениця 10 класу Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради

M. Tanklevska

student of the 10th grade, Kherson gymnasium № 6 of the Kherson City Council

ORCID:

0000-0003-0274-3089

Як цитувати статтю

Петренко В. С., Карнаушенко А. С., Танклевська М. С. Кредитування як основне джерело фінансування молодіжного підприємництва. Економіка та держава. 2021. № 12. С. 41–47. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.41

Petrenko, V., Karnaushenko, A. and Tanklevska, M. (2021), “Lending as a main source of funding youth entrepreneurship”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 41–47. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.