EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Т. В. Гринько, Т. З. Гвініашвілі, В. І. Алещенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.30

УДК: 65.012.32.009.12:338.1

Т. В. Гринько, Т. З. Гвініашвілі, В. І. Алещенко

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Статтю присвячено дослідженню місця, ролі та особливостей стратегічного управління як елемента організаційно-економічного механізму забезпечення економічної стійкості підприємства. Розглянуто різні точки зору на визначення сутності категорії "економічна стійкість підприємства", представлені у відкритих наукових джерелах, запропоновано авторське трактування. Визначено ключову роль стратегічного управління в процесі забезпечення високого рівня економічної стійкості підприємства, окреслено специфічні ознаки стратегічної націленості управління економічною стійкістю підприємства. Запропоновано з метою підвищення ефективності стратегічного управління економічною стійкістю застосовувати відповідні механізми, спрямовані на оцінювання, аналіз, прогнозування та контроль її забезпечення. Представлено авторське бачення моделі організаційно-економічного механізму забезпечення економічної стійкості підприємства, підгрунтям якого є стратегічне управління. Розкрито зміст основних елементів представленого організаційно-економічного механізму забезпечення економічної стійкості підприємства, окрему увагу приділено системі його забезпечення.

Ключові слова: економічна стійкість; стратегічне управління; організаційно-економічний механізм; механізм; забезпечення економічної стійкості.

Література

1. Бірбіренко С.С., Жаданова Ю.О., Банкет Н.В. Вплив пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 на економічну стійкість українських підприємств. Економічний часопис — XXI. 2020. Вип. 5—6. URL: http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-V183-07.pdf
2. Гринько Т.В., Максімчук О.С. Інноваційний розвиток як складова економічної безпеки сучасного підприємства. Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб'єктів підприємництва в системі економічної безпеки України: колективна монографія / За заг. ред. Т.В. Гринько. Дніпро: Біла К.О., 2017. С. 247—271.
3. Кравченко М.В. Методологічні основи стійкого розвитку підприємств бджільництва. Економіка. Управління. Інновації. 2014. Вип. № 1 (11). С. 57—58.
4. Крисько Ж.Л. Управління економічною стійкістю підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 10. С. 399—403.
5. Гончарова О.М., Антонюк Б.О. Сутнісний аналіз та оцінка внутрішньої економічної стійкості підприємства. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2016. Вип. 2. С. 88—98.
6. Тур О.В. Управління cстратегічним розвитком підприємства з метою підвищення його ринкової стійкості: дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Запорізький національний ун-т. Запоріжжя. 2019. 366 с.
7. Бірбіренко С.С., Терешко Ю.В. Стратегічне управління як важливий аспект забезпечення економічної стійкості сучасного підприємства. Приазовський економічний вісник. 2021. Вип. 1 (24). С. 63—68.
8. Гринько Т.В., Тімар І.В. Теоретичні підходи до формування механізму управління іміджем підприємств сфери послуг. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 6 (06). Ч. 1. С. 85—90.
9. Гринько Т., Чіненова Д. Закордонний досвід формування механізму управління розвитком комунальних підприємств. Управління розвитком. 2017. № 3—4 (189—190). С. 55—61.
10. Хаєцька О.П. Формування й ефективне функціонування організаційно економічного механізму цукробурякового виробництва. Агросвіт. № 17. 2016. С. 37—43.

Т. Grynko, Т. Hviniashvili, V. Aleshchenko

STRATEGIC MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM TO ENSURE ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to the study of the place, role and features of strategic management as an element of the organizational and economic mechanism of managing the economic stability of the enterprise. Different points of view on the definition of the essence of the category "economic stability of the enterprise", presented in open scientific sources, the author's interpretation is offered. The key role of strategic management in the process of ensuring a high level of economic stability of the enterprise is determined, the specific features of the strategic focus of the management of economic stability of the enterprise are outlined. The basic principles of strategic management of economic stability of the enterprise are outlined: the purpose, targets, principles, functions, methods and tools of strategic management of economic stability of the enterprise are defined. In order to increase the effectiveness of strategic management of economic stability, it is proposed to use appropriate mechanisms aimed at assessing, analyzing, forecasting and monitoring its provision. It is determined that the different types of management mechanisms presented in scientific sources are conditionally divided into three main groups: by purpose, goals and methods; depending on the object to which management actions are directed and on influence on a condition of system. The author's vision of the model of organizational and economic mechanism for ensuring the economic stability of the enterprise based on strategic management is proposed. The content of the main elements of the presented organizational and economic mechanism to ensure the economic stability of the enterprise: the purpose and objectives of its formation, subject, object, subject, management. Special attention is paid system of providing organizational and economic mechanism for ensuring the economic stability of the enterprise. The proposed mechanism is an open, dynamic system that takes into account the impact of external and internal environmental factors on the level of economic stability of the enterprise, is based on strategic management and aims to achieve the main goals of sustainable development.

Keywords: economic stability; strategic management; organizational and economic mechanism; mechanism; ensuring economic stability.

References

1. Birbirenko, S.S. Zhadanova, Yu.O. and Banket, N.V. (2020), "The impact of the pandemic of coronavirus infection COVID-19 on the economic sustainability of Ukrainian enterprises", Ekonomichnyj chasopys — XXI, vol. 5—6, available at: http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-V183-07.pdf (Accessed 01 Dec 2021).
2. Hryn'ko, T.V. and Maksimchuk, O.S. (2017), "Innovative development as a component of economic security of modern enterprise", Suchasni transformatsii orhanizatsijno-ekonomichnoho mekhanizmu menedzhmentu ta lohistyky sub'iektiv pidpryiemnytstva v systemi ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Modern transformations of the organizational and economic mechanism of management and logistics of business entities in the system of economic security of Ukraine], Bila K.O., Dnipro, Ukraine, pp. 247—271.
3. Kravchenko, M.V. (2014), "Methodological bases of sustainable development of beekeeping enterprises", Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, vol. 1 (11), pp. 57—58.
4. Krys'ko, Zh.L. (2016), "Management of economic stability of the enterprise", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 10, pp. 399—403.
5. Honcharova, O.M. and Antoniuk, B.O. (2016), "Essential analysis and assessment of internal economic stability of the enterprise", Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, vol. 2, pp. 88—98.
6. Tur, O.V. (2019), "Management of strategic development of the enterprise in order to increase its market stability", Ph.D. Thesis, Economy, Zaporiz'kyj natsional'nyj un-t., Zaporizhzhia, Ukraine.
7. Birbirenko, S.S. and Tereshko, Yu.V. (2021), "Strategic management as an important aspect of ensuring the economic stability of a modern enterprise", Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 1 (24), pp. 63—68.
8. Hryn'ko, T.V. and Timar, I.V. (2016), "Theoretical approaches to the formation of the mechanism of image management of enterprises in the service sector", Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 6 (06), no. 1, pp. 85—90.
9. Hryn'ko, T. and Chinenova, D. (2017), "Foreign experience in forming a mechanism for managing the development of utilities", Upravlinnia rozvytkom, vol. 3-4 (189-190), pp. 55—61.
10. Khaietska, O. (2016), "The formation and effective functioning of organizational and economic mechanism of sugar beet production", Agrosvit, vol. 17, pp. 37—43.

№ 12 2021, стор. 30 - 34

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 770

Відомості про авторів

Т. В. Гринько

д. е. н., професор, декан факультету економіки, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Т. Grynko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Department of Economics,Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-7882-4523


Т. З. Гвініашвілі

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Т. Hviniashvili

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management, Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-7961-2549


В. І. Алещенко

студентка магістратури кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

V. Aleshchenko

Master's student of the Department of Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management, Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0003- 4924-1369

Як цитувати статтю

Гринько Т. В., Гвініашвілі Т. З., Алещенко В. І. Стратегічне управління як елемент організаційно-економічного механізму забезпечення економічної стійкості підприємства. Економіка та держава. 2021. № 12. С. 30–34. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.30

Grynko, Т., Hviniashvili, Т. and Aleshchenko, V. (2021), “Strategic management as an element of organizational and economic mechanism to ensure economic sustainability of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 30–34. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.