EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ БАГАТОЛІСНОГО РЕГІОНУ: КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ, МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ
А. І. Карпук, О. М. Кватирко, А. І. Гордійчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.17

УДК: 332.1:630*6:001.891.7

А. І. Карпук, О. М. Кватирко, А. І. Гордійчук

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ БАГАТОЛІСНОГО РЕГІОНУ: КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ, МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ

Анотація

Обгрунтовано, що найбільш ефективне використання конкурентних переваг постійних лісокористувачів та інших суб'єктів лісогосподарського та деревообробного підприємництва є можливим за умови реалізації ключових напрямів підвищення конкурентоспроможності з врахуванням пріоритетів інституціональної трансформації управління лісовим господарством та переваг і вигод, викликаних децентралізацією влади та реформою місцевого самоврядування. Встановлено, що ключовими напрямами підвищення конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств виступають заходи, спрямовані на підвищення ефективності лісогосподарської та лісопереробної діяльності, прискорення технічного розвитку, розбудову каналів збуту продукції, зростання прибутковості та зміцнення фінансового стану, підвищення рівня мотивації окремих категорій персоналу, покращення адміністрування податків, зборів та інших платежів, активізацію охорони та захисту лісу. Дослідження показали, що результативніше використання конкурентних переваг у лісогосподарській діяльності постійних лісокористувачів має базуватися на перманентному нарощенні лісоресурсного потенціалу шляхом підвищення рівня лісистості, раціоналізації і підвищення ефективності ведення лісового господарства, зростання стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісових біогеоценозів, відтворення, охорони і раціонального використання мисливської фауни. Доведено, що використання конкурентних переваг у частині здійснення лісопереробної діяльності залежить від збільшення обсягів переробки лісосировини з розрахунку на 1 га площі лісу, що стане можливим за умови модернізації та реконструкції основних деревообробних засобів та введення додаткових потужностей. Встановлено, що використання конкурентних переваг лісогосподарських підприємств напряму залежить від диверсифікації джерел, форм та методів нарощення інвестиційних потоків у сферу лісового господарства, яка передбачає інституціоналізацію різноманітних форм портфельного інвестування, що дасть можливість створити умови для того, щоб лісогосподарські та лісові активи були залучені на фінансовий ринок. Доведено, що активізація інвестиційного процесу пов'язана з узаконенням сучасних інституціональних форм взаємодії суб'єктів лісогосподарського підприємництва та іноземних партнерів, у тому числі для прискорення реалізації лісогосподарських та лісоохоронних проєктів в рамках транскордонного співробітництва.

Ключові слова: конкурентоспроможність; конкурентні переваги; ключові напрями; лісогосподарська діяльність; модернізація; інвестиційне забезпечення; інституціональні форми.

Література

1. Грод А.М. Формування конкурентоспроможних підприємницьких структур в умовах меблевого виробництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економічних наук: 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тернопіль, 2013. 22 с.
2. Губарєва І.О., Ярошенко І.В. Оцінка конкурентоспроможності обробної промисловості лісопромислового комплексу України та країн ЄС. Проблеми економіки. 2020. № 1. C. 13—19.
3. Гут Л.В. Передумови обгрунтування доцільності формування кластерних утворень (на прикладі деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського економічного району). Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2017. Вип. 4. С. 168—182.
4. Демидюк С.М. Проблемні питання еколого-економічного регулювання регіональних ринків лісопродукції. Економіст. 2011. № 2. С. 40—42.
5. Іщук С.О., Созанський Л.Й. Ресурсне забезпечення деревообробних виробництв України: міждержавні і міжрегіональні порівняння. Регіональна економіка. 2019. № 3 (93). С. 145—154.
6. Кизим М., Ярошенко І. Інструменти лісової політики України. Проблеми економіки. 2018. № 2 (36). C. 66—70.
7. Попадинець Н.М. Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України: проблеми та напрями розвитку: монографія. Львів: ІРД НАН України, 2014. 182 с.
8. Смолін І.В. Конкурентоспроможність підприємства: об'єкти, критерії, показники оцінювання. Конкурентоспроможність національної економіки: матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5—6 жовтня 2017 р. К., 2017. С. 170—175.
9. Цегельник Н.І. Економічний стан лісової галузі в Україні та його вплив на сталий розвиток лісогосподарських підприємств. Агросвіт. 2021. № 13—14. С. 29—34.

A. Karpuk, O. Kvatyrko, A. Gordiychuk

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF FORESTRY ENTERPRISES IN A MULTI-FOREST REGION: KEY DIRECTIONS, MECHANISMS AND INSTITUTIONAL FORMS

Summary

It is proved that the most effective use of the competitive advantages of permanent forest users and other subjects of forestry and woodworking entrepreneurship is possible if the key areas of improving competitiveness are implemented, taking into account the priorities of institutional transformation of Forestry Management and the advantages and benefits caused by the decentralization of power and Local Government Reform. It is established that the key areas of increasing the competitiveness of forestry enterprises are measures aimed at improving the efficiency of forestry and forest processing activities, accelerating technical development, developing sales channels for products, increasing profitability and strengthening the financial condition, increasing the level of motivation of certain categories of personnel, improving the administration of taxes, fees and other payments, activating protection and forest protection. Studies have shown that the more effective use of competitive advantages in the forestry activities of permanent forest users should be based on the permanent increase in forest resource potential by increasing the level of forest cover, rationalizing and improving the efficiency of forestry, increasing the sustainability of forest ecosystems, ensuring the protection and protection of forest biogeocenoses, reproduction, protection and rational use of hunting fauna. It is proved that the use of competitive advantages in terms of wood processing activities depends on an increase in the volume of raw wood processing per 1 ha of forest area, which will be possible if the main woodworking facilities are modernized and reconstructed and additional capacities are introduced. It is established that the use of competitive advantages of Forestry enterprises directly depends on the diversification of sources, forms and methods of increasing investment flows in the field of Forestry, which provides for the institutionalization of various forms of portfolio investment, which will create conditions for forestry and forest assets to be attracted to the financial market. It is proved that the activation of the investment process is associated with legalizing modern institutional forms of interaction between forestry entities and foreign partners, including acceleration the implementation of forestry and forest protection projects within the framework of cross-border cooperation.

Keywords: competitiveness; competitive advantages; key areas; forestry activities; modernization; investment support; institutional forms.

References

1. Hrod, A.M. (2013), "Formation of competitive business structures in terms of furniture production", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Ternopil, Ukraine.
2. Hubarieva, I.O. and Yaroshenko, I.V. (2020), "Assessment of the competitiveness of the manufacturing industry of the timber industry of Ukraine and the EU", Problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 13—19.
3. Hut, L.V. (2017), "Prerequisites for substantiating the feasibility of forming clusters (on the example of woodworking, paper and printing industry of the Carpathian economic region)", Visnyk Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, vol. 4, pp. 168—182.
4. Demydiuk, S.M. (2011), "Problematic issues of ecological and economic regulation of regional markets of forest products", Ekonomist, vol. 2, pp. 40—42.
5. Ischuk, S.O. and Sozans'kyj, L.J. (2019), "Resource provision of woodworking industries of Ukraine: interstate and interregional comparisons", Rehional'na ekonomika, vol. 3 (93), pp. 145—154.
6. Kyzym, M. and Yaroshenko, I. (2018), "Instruments of forest policy of Ukraine", Problemy ekonomiky, vol. 2 (36), pp. 66—70.
7. Popadynets', N.M. (2014), Vnutrishnij rynok produktsii lisovoi promyslovosti Ukrainy : problemy ta napriamy rozvytku [Domestic market of forest industry products of Ukraine: problems and directions of development], IRD NAN Ukrainy, Lviv, Ukraine.
8. Smolin, I.V. (2017), "Competitiveness of the enterprise: objects, criteria, evaluation indicators", Konkurentospromozhnist' natsional'noi ekonomiky: Materialy KhVII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Competitiveness of the National Economy: Proceedings of the XVII International Scientific and Practical Conference], Kyiv, Ukraine, 5-6 October, pp. 170—175.
9. Tsehel'nyk, N.I. (2021), "Economic condition of the forest industry in Ukraine and its impact on sustainable development of forestry enterprises", Ahrosvit, vol. 13—14, pp. 29—34.

№ 12 2021, стор. 17 - 22

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 656

Відомості про авторів

А. І. Карпук

д. е. н., професор, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

A. Karpuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Separate Division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

ORCID:

0000-0003-2920-8131


О. М. Кватирко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Kvatyrko

Postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-0773-4237


А. І. Гордійчук

к. е. н., доцент, Луцький національний технічний університет

A. Gordiychuk

PhD in Economics, Associate Professor, Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0003-3274-8219

Як цитувати статтю

Карпук А. І., Кватирко О. М., Гордійчук А. І. Підвищення конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств багатолісного регіону: ключові напрями, механізми та інституціональні форми. Економіка та держава. 2021. № 12. С. 17–22. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.17

Karpuk, A., Kvatyrko, O. and Gordiychuk, A. (2021), “Improving the competitiveness of forestry enterprises in a multi-forest region: key directions, mechanisms and institutional forms”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 17–22. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.