EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАЙНЯТІСТЬ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
С. В. Скрипник, С. В. Обіход, Л. В. Вербівська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.4

УДК: 331.5:004

С. В. Скрипник, С. В. Обіход, Л. В. Вербівська

ЗАЙНЯТІСТЬ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню зайнятості в умовах цифрової економіки. Предметом дослідження є рівень зайнятості населення України та рівень його цифрових компетенцій. Мета дослідження полягає у розробленні заходів з удосконалення рівня зайнятості України на базі дослідження поточного стану рівня зайнятості в умовах цифровізації. Дослідження проводиться на базі вивчення теоретичного підгрунтя, а також опитуваннях, що здійснювані Міністерством цифрової трансформації та Центром Разумкова у напрямі формування ринку зайнятості в Україні. За результатами дослідження було проаналізовано поточний рівень зайнятості населення України та визначено його загальну спадаючу тенденцією через збільшення автоматизованих виробничих процесів. Разом з тим ринок праці не відповідає сучасним запитам виробництва, оскільки не має достатнього рівня цифрових компетенцій, тобто навичок, які дозволили б потенційному працівникові отримати місце праці на підприємстві, що використовує автоматизовані засоби виробництва. Аналіз показав, що передумови для розвитку рівня цифрових компетенцій серед населення створені, зокрема, в Україні більшість населення має доступний рівень інформаційного забезпечення. Однак ці технології в основному не використовуються населенням для того, щоб покращити свій рівень кваліфікації. Це пояснюється тим, що не все населення має інноваційний та творчий потенціал, а тому його потрібно стимулювати для розвитку. Основним відповідальним органом за формування такого потенціалу є держава через державну політику розвитку зайнятості. В статті запропоновано напрями щодо вирішення питання зайнятості серед населення, що стосуються як розвитку ринку праці, так і розвитку трудових ресурсів. Вагоме місце серед цих заходів має стимулювання підприємницької діяльності у інноваційних сферах, формування сприятливого клімату для розвитку інноваційного бізнесу. Результати дослідження мають важливе наукове та практичне значення, оскільки дозволяють отримати діючі інструменти та напрями формування державної політики у сфері зайнятості. Новизна дослідження полягає у розробленні рекомендацій формування державної політики з розвитку зайнятості населення України.

Ключові слова: цифрові компетенції; ринок зайнятості; безробіття; інновації.

Література

1. Ferrari A. DIGCOMP: a Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe (European Union, Luxembourg). 2013.
2. Петюх В.М. Ринок праці: навч. посібник. К.: КНЕУ, 1999. 288 с.
3. Колот А.М. Соціально трудова сфера: стан, відносини, нові виклики, тенденції розвитку. Київ: КНЕУ, 2010. 251 с.
4. Бандур С.І., Заяць Т.А., Куцунко І.В. та ін. Соціальний розвиток України: сучасні тенденції та перспективи. Черкаси: Брама, 2006. 620 с.
5. Маршавін Ю.М. Ринок праці України і державна служба зайнятості в умовах динамічних змін: матеріали досліджень. Київ: Альтерпрес, 2011. 484 с.
6. Маршавін Ю.М. Економічна ефективність заходів щодо активного сприяння зайнятості зареєстрованих без робітних в умовах тривалої кризи: методологія та інструментарій оцінювання. Ринок праці та зайнятість населення. 2016. № 1. С. 3—7.
7. Демографічна та соціальна статистика / Ринок праці / Зайнятість та безробіття. Державна служба статистики України. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.htm (дата звернення: 15.11.2021 р.).
8. Цифрова грамотність населення України (2019). Міністерство цифрової трансформації України. URL: https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/585-cifrova_gramotnist_naselenna_ukraini_2019_compressed.pdf (дата звернення: 15.11.2021 р.).
9. Робота і зайнятість в умовах пандемії COVID-19. Центр Разумкова. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/robota-i-zainiatist-v-umovakh-pandemii-covid19-traven-2021r (дата звернення: 15.11.2021 р.).
10. Negroponte N. Being Digital. N. Y.: Knopf, 1995.
11. Коломієць Г.М., Глушач Ю.С. Цифрова економіка: контроверсійність змісту і впливу на господарський розвиток. Бізнес Інформ. 2017. № 7. С. 137—143.
12. Бабкин А.В. Формирование цифровой экономики в России: сущность, особенности, техническая нормализация, проблемы развития. Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2017. № 10. С. 41—49.
13. Азьмук Н.А. Цифрова зайнятість у системі регулювання національної економіки. Проблеми економіки. 2020. № 1. C. 52—58.
14. Куприяновский В.П. Цифровая экономика — умный способ работать. International Journal of Open Information Technologies. 2016. № 4 (2). С. 47—55.

S. Skrypnyk, S. Obikhod, L. Verbivska

EMPLOYMENT IN A DIGITAL ECONOMY

Summary

This article is devoted to the study of employment in the digital economy. The subject of the research is Ukrainian employment and population digital competencies levels. The study aims to develop improving measures of employment in Ukraine based on a study of the current state of employment in the context of digitalization. The research is conducted on studying the theoretical basis and a survey organized by the Ministry of Digital Transformation and the Razumkov Center about the employment market in Ukraine. According to the study results, the current level of employment of the population of Ukraine was analyzed, which shows a general declining trend due to the increase of automated production processes. However, the labor market does not meet modern production demands, as it does not have a sufficient level of digital competencies — the skills allowing a potential employee to get a job in a company that uses automated means of production. The analysis showed that the preconditions for developing digital competencies among the population had already been created. In particular, in Ukraine, the majority of the population has an accessible level of information support. However, these technologies are generally not used by people to improve their skills. This is due to the fact that not all the population has innovative and creative potential. Therefore it should be stimulated for development. The main responsible body for the formation of such a possibility is the state and state employment policy. The article proposes directions for solving the issue of employment among the population, which concerns both the development of the labor market and labor resources. An important place among these measures is the stimulation of entrepreneurial activity in innovative spheres, the formation of a favorable climate for the development of creative business. The study results are of great scientific and practical importance, as they allow to obtain effective tools and directions for the formation of state policy in the field of employment. The study's novelty is to develop recommendations for the construction of state policy to develop employment in Ukraine.

Keywords: digital competencies; employment market; unemployment; innovations.

References

1. Ferrari, A. (2013), DIGCOMP: a Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. European Union, Luxembourg.
2. Petiukh, V.M. (1999), Rynok pratsi [The labor market], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Kolot, A.M. (2010), Sotsialno trudova sfera: stan, vidnosyny, novi vyklyky, tendentsii rozvytku [Social and labor sphere: state, relations, new challenges, development trends], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Bandur, S.I. Zaiats, T.A. and Kutsenko, V.I. (2006), Sotsialnyj rozvytok Ukrainy: suchasni tendentsii ta perspektyvy [Social development of Ukraine: current trends and prospects], 2-d ed., Brama — Ukraina, Cherkasy, Ukraine.
5. Marshavin, Yu.M. (2011), Rynok pratsi Ukrainy i derzhavna sluzhba zajniatosti v umovakh dynamichnykh zmin: materialy doslidzhen' [The labor market of Ukraine and the state employment service in a dynamic change: research materials], Alterpres, Kyiv, Ukraine.
6. Marshavin, Yu.M. (2016), "Economic efficiency of measures to actively promote the employment of registered unemployed in a long crisis: methodology and tools for evaluation", Rynok pratsi ta zajniatist' naselennia, vol. 1, pp. 3—7, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2016_1_2 (Accessed at 15.11.2021).
7. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Demographic and social statistics / Labor market / Employment and unemployment", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.ht (Accessed at 15.11.2021).
8. Ministry of Digital Transformation of Ukraine (2021), "Digital literacy of the population of Ukraine", available at: https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/585-cifrova_gramotnist_naselenna_ukraini_2019_compressed.pdf (Accessed at 15.11.2021).
9. Razumkov Center (2021), "Work and employment in a COVID-19 pandemic", available at: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/robota-i-zainiatist-v-umovakh-pandemii-covid19-traven-2021r (Accessed at 15.11.2021).
10. Negroponte, N. (1995), Being Digital, Knopf, N. Y., USA.
11. Kolomiets, G.M. and Glushach, Y.S. (2017), "Digital economy: the controversy of content and impact on economic development", Business Inform, vol. 7, pp. 137—143.
12. Babkin, A.V. (2017), "Formation of the digital economy in Russia: essence, features, technical normalization, development problems", Nauchno-tekhnicheskiye vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Ekonomicheskiye nauki, vol. 10, pp. 41—49.
13. Azmuk, N.A. (2020), "Tsyfrova zainiatist u systemi rehuliuvannia natsionalnoi ekonomiky", Problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 52—58.
14. Kupriyanovsky, V.P. (2016), "The digital economy is a smart way to work", International Journal of Open Information Technologies, vol. 4 (2), pp. 47—55.

№ 12 2021, стор. 4 - 9

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 854

Відомості про авторів

С. В. Скрипник

д. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування,Херсонський державний аграрно-економічний університет

S. Skrypnyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation,Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-3004-6117


С. В. Обіход

к. е. н., доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин,Державний університет "Житомирська політехніка"

S. Obikhod

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Digital Economics and International Economic Relations, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-0067-8394


Л. В. Вербівська

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

L. Verbivska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Stock Exchange Operations, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-2768-9157

Як цитувати статтю

Скрипник С. В., Обіход С. В., Вербівська Л. В. Зайнятість в умовах цифрової економіки. Економіка та держава. 2021. № 12. С. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.4

Skrypnyk, S., Obikhod, S. and Verbivska, L. (2021), “Employment in a digital economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.