EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
С. О. Остапенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.131

УДК: 338.242.4:338.43(477)

С. О. Остапенко

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Анотація

Розкрито зміст та особливості відтворювального підходу до регулювання аграрного сектора в умовах ненасиченого агропродовольчого ринку. Визначено напрями формування системи державно-ринкового регулювання відтворювального процесу в сільському господарстві на сучасному етапі його розвитку.
Найважливішим завданням розвитку сільського господарства є забезпечення сталого відтворювального процесу в цій галузі, збалансоване взаємозалежне його функціонування і розвиток за всіма стадіями, включаючи виробництво, розподіл, обмін і споживання. Такий відтворювальний підхід означає стійкість безперервного і розширеного відновлення сільськогосподарського виробництва. Зарубіжний і вытчизняний досвід розвитку сільського господарства показує, що в умовах ринкової економіки не забезпечується стійке розширене відтворення, не провадиться пропорційне і своєчасне відшкодування за вартістю і в натурі всіх складових частин валового продукту галузі. У зв'язку з цим проблема механізмів регулювання сільського господарства стає особливо значущою саме в воспроизводственном аспекті.
У сучасній літературі переважають два підходи до дослідження проблем регулювання сільського господарства: 1) регулювання виробництва, 2) регулювання ринку. На наш погляд, обидва підходи є кілька односторонніми, що не дозволяють комплексно підійти до вирішення проблеми збалансованості виробничих можливостей суспільства і його потреб у продукції агропродовольчого сектору економіки. Недоліком виробничого підходу є те, що регулювання розглядається в основному з позиції повного використання виробничих (факторних) можливостей галузі та забезпечення зростання виробництва без достатнього врахування абсолютних і платоспроможних потреб суспільства. Дослідження, присвячені регулюванню агропродовольчого ринку, приділяють велику увагу збалансованості попиту, пропозиції, ціноутворення, але при цьому недостатньо розробляються питання регулювання раціонального використання наявних факторів виробництва, їх своєчасного відшкодування у вартісній та натуральній формі у взаємозв'язку з мінливими потребами суспільства в продукції галузі.
Механізм регулювання відтворення в галузі може істотно відрізнятися по етапах розвитку сільського господарства і агропродовольчого ринку, а також по фазах відтворювального процесу. Залежно від особливостей зазначених етапів і фаз у галузі може функціонувати переважно ринковий механізм або ж різні форми змішаного державно-ринкового механізму регулювання. Форми державно-ринкового механізму відрізняються співвідношенням між ринковими і державними методами, а також спрямованістю і конкретними методами державного регулювання економіки.
У світлі умов членства в СОТ і ефективного здійснення відтворювального процесу в регіонах важливим напрямом є перегляд структури витрат на сільське господарство консолідованого бюджету в бік зміни співвідношення і якісної спрямованості витрат державного і регіонального бюджетів. У світовій практиці заходи з регулювання цін — цінові дотації, інтервенції, компенсації вартості ресурсів та інше повинні допускатися тільки на державному рівні.

Ключові слова: державне регулювання; процес відтворення; сільське господарство; аграрний ринок.

Література

1. Дриженко О.А. Державна підтримка інноваційних процесів в сільському господарстві. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Т. 30 (69), № 2. — С. 110—115.
2. Залізнюк В.П. Державна підтримка аграрного сектору економіки країни як основа забезпечення продовольчої безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 123—127.
3. Ставська Ю.В., Гладкіх Т.В., Сауляк Р.Ю. Державна підтримка фермерських господарств України в умовах глобальної нестабільності. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 3 (2). С. 7—12.
4. Коробка С.В. Державна підтримка малого підприємництва на сільських територіях. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія: Економічні науки. 2018. Т. 20. № 86. С. 3—7.
5. Мазур Ю.В. Державна підтримка АПК України: суть, значення та сучасний стан. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 7. С. 128—136.
6. Непочатенко О.О., Хлівна І.В., Транченко Л.В., Транченко О.М. Стратегічні альтернативи розвитку та державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників. Економіка і управління. 2014. № 2. С. 90—96.
7. Оруджева Т.М., Рябенко Г.М. Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників. Таврійський науковий вісник. Економічні науки. 2016. Вип. 95. С. 61—66.
8. Прудивус Л.В. Державна підтримка підприємництва в агровиробництві України на засадах стійкості доходів. Вісник аграрної науки. 2017. № 4. С. 65—69.

S. Ostapenko

THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN THE RESUMPTION PROCESS OF THE UKRAINIAN AGRICULTURE POTENTIAL

Summary

The content and features of the resumption approach to the regulation of the agricultural sector in the conditions of unsaturated agricultural goods market are covered. The directions and basics of state-market system regulations are determined.
The most important task of agricultural development is to ensure a sustainable resumption process in this area, its balanced interdependent functioning and development at all stages, including production, distribution, exchange, and consumption. The resumption approach means sustainability of continuous and extended development of agricultural production.
Analysis of foreign and domestic experience in field of agriculture market facilitation shows that market economy does not provide a stable expanded resumption, and sometimes hinders proportional and timely reimbursement of costs from all components of the gross product of the industry. The problem of agriculture regulatory mechanisms becomes particularly significant in the domestic production aspect. In the modern literature two approaches of agriculture regulation analysis prevail: 1) regulation of production, 2) regulation of the market. In our opinion, both approaches are one-sided, which cannot be claimed as a comprehensive approach to solving the problem of balancing the productive capacity of society and its agri-food needs. Main disadvantage of the production approach is that regulation is considered mainly from the standpoint of full use of production (factor) capabilities of the industry and ensure production growth without sufficient analysis of society needs. Researches focused on the regulation of the agri-food market pays great attention to the balance of demand, supply, pricing, but insufficiently addresses to issues of regulations regarding rational use of production factors, their timely reimbursement with relation to changing societal needs.
The regulation mechanism of resumption in the industry can differ significantly depending on development stage of agriculture and agri-food market, as well as in different phases of the resumption process. Depending on the features of these stages and phases in the industry may operate mainly a market mechanism or various forms of mixed state-market regulatory mechanisms. Forms of state regulation of the agriculture markets varies in mechanisms and are different between methods, as well as in direction and specific approaches.
Considering WTO membership and the effective implementation of resumption process in rural areas, an important decision is to revise the structure of government agricultural budget expenditures and facilitate rebalancing towards more productive ratios and ensure rationality of these expenditures. In world practice, measures to regulate prices — price subsidies, interventions, compensation for the cost of resources, etc. should be allowed only at the state level.

Keywords: state regulation; resumption process; agriculture; agriculture market.

References

1. Dryzhenko, O.A. (2019), "State support of innovation processes in agriculture", Vcheni zapysky Tavrijs'koho natsional'noho universytetu imeni V.I. Vernads'koho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 30 (69), no. 2, pp. 110—115.
2. Zalizniuk, V. (2019), "State support of the agricultural sector of the economy of the country as a basis for protection of food safety", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 123—127.
3. Stavs'ka, Yu.V. Hladkikh, T.V. and Sauliak, R.Yu. (2018), "State support of Ukrainian farms in conditions of global instability", Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 3 (2), pp. 7—12.
4. Korobka, S.V. (2018), "State support for small business in rural areas", Naukovyj visnyk L'vivs'koho natsional'noho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohij imeni S.Z. Gzhyts'koho. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 20, no. 86, pp. 3—7.
5. Mazur, Yu.V. (2017), "State support of the agro-industrial complex of Ukraine: essence, significance and current state", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 7, pp. 128—136.
6. Nepochatenko, O.O. Khlivna, I.V. Tranchenko, L.V. and Tranchenko, O.M. (2014), "Strategic alternatives for development and state support of agricultural producers", Ekonomika i upravlinnia, vol. 2, pp. 90—96.
7. Orudzheva, T.M. and Riabenko, H.M. (2016), "State support of agricultural producers", Tavrijs'kyj naukovyj visnyk. Ekonomichni nauky, vol. 95, pp. 61—66.
8. Prudyvus, L.V. (2017), "State support of entrepreneurship in agricultural production of Ukraine on the basis of income stability", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 4, pp. 65—69.

№ 11 2021, стор. 131 - 136

Дата публікації: 2021-11-30

Кількість переглядів: 547

Відомості про авторів

С. О. Остапенко

аспірант кафедри міжнародної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

S. Ostapenko

Postgraduate student of the Department of Global Economy,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-7653-4787

Як цитувати статтю

Остапенко С. О. Роль держави у процесі відтворення потенціалу сільського господарства України. Економіка та держава. 2021. № 11. С. 131–136. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.131

Ostapenko, S. (2021), “The role of the government in the resumption process of the ukrainian agriculture potential”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 131–136. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.131

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.