EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО ВВП ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
Т. К. Кваша

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.120

УДК: 001.9; 336.1

Т. К. Кваша

МОДЕЛЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО ВВП ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

Анотація

Успішний розвиток економіки України у посткризових умовах потребує збільшення бюджетних доходів, що визначає необхідність оцінювання резервів для таких змін. Один із методів такого оцінювання базується на показниках потенційних ВВП та розриву ВВП, що й пропонується у цій статті.
Мета. Оцінювання потенційного ВВП і розриву ВВП та резервів для економічного зростання і відповідного розширення фіскального простору України.
У роботі надано короткий огляд сучасних підходів до оцінювання потенційного ВВП, розриву ВВП та здійснено їхнє оцінювання для України на основі виробничої функції з використанням декількох підходів для згладжування факторів ВВП. Для розрахунку потенційного ВВП спочатку розробляється модель Коба-Дугласа для фактичного ВВП і визначається кожний з незалежних факторів (праці, капіталу, сукупної факторної продуктивності), потім обчислюються потенційні значення цих факторів і на їх основі визначається потенційний ВВП, а також розрив ВВП для України для періоду 2004—2018 років. Використання різних методів дозволило обчислити інтервал значень розриву ВВП, який застосовано для обрахування фіскального простору для нашої країни.
Аналіз методів очищення від циклічних частин незалежних факторів дозволив зробити висновок, що метод Ходрика-Прескотта не враховує структурні зрушення і дає погану оцінку у разі наявності економічних шоків або криз, які притаманні економіці України протягом останніх 12—13 років. Тому для України більш придатними методами для визначення потенційних значень складових виробничої функції є інші два методи — средньогеометричної ковзної та Бакстера-Кінга.
За результатами оцінювання розриву ВВП здійснено висновок, що економіка України має суттєві ресурси для відновлення за умови здійснення ефективної економічної політики.

Ключові слова: потенційний ВВП; розрив ВВП; виробнича функція Коба-Дугласа; фіскальний простір.

Література

1. Рекомендації Верховної Ради України щодо бюджетної політики: Постанова Верховної Ради України від 15 липня 2021 року № 1652-IX. URL: Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 | від 15.07.2021 № 1652-IX (rada.gov.ua)
2. Луніна І.О., Білоусова О.С., Фролова Н.Б. Конкурентоспроможність податкової системи в контексті розширення фіскального простору простору України. Економіка України. 2020. № 10. С. 34—53. URL: https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.10.034.
3. Chagny O., Dоpke J. Measures of the Output Gap in the Euro-Zone: An Empirical Assessment of Selected Methods. Kiel Working Paper № 1053. Kiel Institute for the World Economy (IfW). 2001.
4. Демиденко М. Оценка равновесного фактического ВВП: фильтр Ходрика — Прескотта. Банкаўскi веснiк. 2011. № 1 (510). С. 19—26.
5. Saxena Chaman Sweta, Cerra Valerie. Alternative Methods of Estimating Potential Output and the Output Gap: An Application to Sweden. IMF Working Paper № 00/59. 2000.
6. Scacciavillani Fabio, Swagel Phillip. Measures of Potential Output: An Application to Israel. International Monetary Fund. 1999. 28 р.
7. Denis Cеcile; Mc Morrow Kieran, Rоger, Werner. Production function approach to calculating potential growth and output gaps — estimates for the EU Member States and the US. European Commission Economic Papers № 176. 2002. 83 p.
8. Havik K. et al. The Production Func tion Methodology for Calculating Potential Growth Rates &Output Gaps. European Commission Economic Papers 535. 2014. 112 p.
9. Lienert Ashley, Gillmore David. The Reserve Bank's method of estimating "potential output". Reserve Bank of New Zealand Analytical Note series 2015/01. 2015. 12 р.
10. Bitros George C. Demand adjusted capital input and potential output in the context of U.S. economic growth. The Journal of Economic Asymmetries, 2020. №21.
11. Скрипниченко М.І., Кузубов М.В., Яценко Г.Ю. Комплекс моделей моніторингу ключових макробалансів в економіці України. Формування ринкових відносин в Україні. 2016. № 7 (182). С. 57—65.
12. Скрипниченко М.І., Яценко Г.Ю. Інструментальний аналіз розриву ВВП в Україні. Економіка і прогнозування. 2018. № 1. С. 58—78.
13. Яценко Г.Ю. Методи і моделі виявлення загрозливих економічних дисбалансів. Вісник Інституту економіки та прогнозування. 2015. С. 67—74.
14. Шумська С.С. Перспективи зростання економіки України на фоні глобаль— них трендів. Економіка і прогнозування. 2017. № 3. С. 7—30.
15. Груй А., Вдовиченко А. Квартальна прогнозна модель для України. Робочі матеріали НБУ № 3/2019. 2019. 49 с. URL: WP_2019_03_Grui_Vdovychenko_ua.pdf (bank.gov.ua).
16. Sarwat, Jahan and Ahmed, Saber Mahmud (2013), What Is the Output Gap?, FINANCE & DEVELOPMENT, vol. 50, no. 3, pp. 38—39, URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/09/pdf/basics.pdf
17. Conway P and Hunt B, Estimating Potential Output: a semi-structural approach. Reserve Bank of New Zealand, 1997. 18 pp.
18. Кваша Т.К. Чинники росту сукупної факторної продуктивності. Статистика України. 2019. № 2. С. 12—20.
19. Baxter M. and R. King (1995), "Measuring Business Cycles: Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series", NBER Working Papers № 5022, Cambridge. URL: pgff184.tmp (nber.org)
20. Statistical Methods for Potential Output Estimation and Cycle Extraction. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003. 68 р. URL: Statistical methods for potential output estimation and cycle extraction (europa.eu)
21. Fedelin A., Ivanova A. and M. Horton Computing Cyclically Adjusted Balances and Automatic Stabilizers. IMF Technical Notes and Manuals. 2009. № 09/05.

T. Kvasha

MODELING POTENTIAL GDP FOR UKRAINE FISCAL SPACE CALCULATION

Summary

Ukraine needs state budget revenues increase, which determines the need to assess the availability of the country's resources for such an increase. One of the methods for assessing the presence or absence of budgetary resources is the potential GDP and the GDP gap, which is proposed in this article.
Target. Estimation of potential GDP and GDP gap for Ukraine and estimation of reserves for economic growth and the country's budget
This paper presents a review potential GDP and the GDP gap modeling techniques, which are univariate and multivariate methods. Last metods incorporate useful information on some other variables, based on economic theory. Then we present the assessment for Ukraine metod, which based on the production function using several univariate approaches to smoothing GDP factors.
To calculate potential GDP a Koba-Douglas model is developed for actual GDP and each of the independent factors (labor, capital, total factor productivity) is determined. Then the potential values of these factors are calculated and on their basis the potential GDP is computed, as well as the GDP gap for Ukraine for 2004—2018 years.
The use of different anti-aliasing methods made it possible to determine the interval of the GDP gap. These values used to calculate the fiscal space for our country, which is in the interval 1,4—5,3% GDP.
The analysis of methods for cleaning from the cyclical parts of independent factors allowed us to conclude that the Hodrick-Prescott method does not take into account structural shifts and gives a poor assessment in the event of economic shocks or crises that have been inherent in the Ukrainian economy over the past 12—13 years. Therefore, the more suitable methods for determining the potential values of the production function components are two other methods — moving geometric mean method and Baxter-King metod.
Based on the results of the assessment of the GDP gap, it was concluded that Ukrainian economy has significant resources for recovery subject to the implementation of effective economic policy. We believe that a further promising area of research is the analysis of the factors of change in the components of GDP, especially labor market indicator and aggregate factor productivity indicator.

Keywords: potential GDP; GDP gap; Cobb-Duglas production function; fiscal space.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2021), Resolution "Recommendations on Budget Policy", available at: rada.gov.ua (Accessed 8 November 2021).
2. Lunina, І.О., Bilousova, О.S. and Frolova, N.B. (2020), "Сompetitiveness of the tax system in the context of expanding the fiscal space of Ukraine", Еkonomy of Ukraine, Vol. 10, pp. 34—53, available at: https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.10.034.
3. Chagny, O. and Dоpke, J. (2001), Measures of the Output Gap in the Euro-Zone: An Empirical Assessment of Selected Methods, Kiel Working Paper vol. 1053, Kiel Institute for the World Economy (IfW), Kiel, Germany.
4. Demidenko, M. (2011), "Equilibrium Real GDP Estimation: Hodrick-Prescott Filter", Bank bulletin, vol. 1 (510), рр. 19—26.
5. Saxena, C. S. and Cerra, V. (2000), Alternative Methods of Estimating Potential Output and the Output Gap: An Application to Sweden, IMF Working Paper No. 00/59, IMF, Washington, D.C., USA.
6. Scacciavillani, F. and Swagel, P. (1999), Measures of Potential Output: An Application to Israel, International Monetary Fund, IMF, Washington, D.C., USA.
7. Denis, C. Mc Morrow, K. and Rоger, W. (2002), "Production function approach to calculating potential growth and output gaps — estimates for the EU Member States and the US", European Commission Economic Papers, vol. 176.
8. Havik, K. (2014), "The Production Function Methodology for Calculating Potential Growth Rates &Output Gaps", European Commission Economic Papers, vol. 535, 112 p.
9. Lienert, A. and Gillmore, D. (2015), "The Reserve Bank's method of estimating "potential output", Reserve Bank of New Zealand Analytical Note series, vol. 2015/01, 12 р.
10. Bitros, G. C. (2020), "Demand adjusted capital input and potential output in the context of U.S. economic growth", The Journal of Economic Asymmetries, vol. 21.
11. Skrypnychenko, M. I., Kuzubov, M. V. and Yatsenko, H.Yu. (2016), "Set of models for monitoring key macrobalances in the economy of Ukraine", Market Relations Development in Ukraine, vol. 7 (182), pp. 57—65.
12. Skrypnychenko, M. I. and Yatsenko, H. Yu. (2018), "An instrumental analysis of GDP gap in Ukraine", Economy and forecasting, vol. 1, pp. 58—78.
13. Yatsenko, H.Yu. (2015), "Methods and models to detect threatening economic imbalances", Visnyk Institutu Ekonomiky ta Prognozuvannia, pp. 67—74.
14. Shumska, S. S. (2017), "Growth prospects of ukrainian economy against the background of global trends", Economy and forecasting, vol. 3, pp. 7—30.
15. National Bank of Ukraine (2019), "Quarterly Projection Model for Ukraine". available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/WP_2019_03_Grui_Vdovychenko.pdf, (Accessed 15 October 2021).
16. Sarwat, J. and Ahmed, S. M. (2013), "What Is the Output Gap?", FINANCE & DEVELOPMENT, vol. 50, no. 3, pp. 38—39, available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/09/pdf/basics.pdf (Accessed 23 October 2021).
17. Conway, P. and Hunt, B. (1997), Estimating Potential Output: a semi-structural approach, Reserve Bank of New Zealand, 18 pp.
18. Kvasha, T.K. (2019), "The Drivers of the Total Factor Productivity", Statistics of Ukraine, vol. 2, pp. 12—20.
19. Baxter, M. and R., King (1995), Measuring Business Cycles: Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series, NBER Working Papers, vol. 5022, Cambridge, available at: pgff184.tmp (nber.org) (Accessed 21 October 2021).
20. European Commission (2003), "Statistical Methods for Potential Output Estimation and Cycle Extraction", available at: Statistical methods for potential output estimation and cycle extraction (europa.eu) (Accessed 1 November 2021).
21. Fedelin, A., Ivanova, A. and Horton, M. (2009), "Computing Cyclically Adjusted Balances and Automatic Stabilizers", IMF Technical Notes and Manuals, vol. 09/05.

№ 11 2021, стор. 120 - 125

Дата публікації: 2021-11-30

Кількість переглядів: 628

Відомості про авторів

Т. К. Кваша

науковий співробітник, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

T. Kvasha

Researcher, Organization "Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine"

ORCID:

0000-0002-1371-3531

Як цитувати статтю

Кваша Т. К. Моделювання потенційного ввп для оцінювання фіскального простору України. Економіка та держава. 2021. № 11. С. 120–125. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.120

Kvasha, T. (2021), “Modeling potential gdp for Ukraine fiscal space calculation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 120–125. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.120

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.