EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

THE ROLE OF FINANCIAL MANAGEMENT AND QUESTIONS OF DEVELOPMENT OF ITS MECHANISMS IN THE MODERN PERIOD
Novruzova Nuriyyah Zakir qizi

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.116

УДК: 657.6

Novruzova Nuriyyah Zakir qizi

THE ROLE OF FINANCIAL MANAGEMENT AND QUESTIONS OF DEVELOPMENT OF ITS MECHANISMS IN THE MODERN PERIOD

Summary

The topic of financial control over business activities is discussed in this article. The author focuses on financial management methods in the modern context, the use of information technology to improve the control system, auditing, and challenges with electronic auditing, and other topics. Strengthening control over the use of budget funds, increasing tax system transparency, continuing changes to improve tax culture, bolstering positive trends in the country's Chamber of Accounts' activities, simplifying budget classification, and raising public awareness will all help improve the efficiency of financial control mechanisms and reduce corruption risks, according to the article.
Azerbaijan's current economic scenario is marked by frequent changes in the external and internal environments of businesses. Many businesses are compelled to operate under a shortage of credit resources, discrepancies in domestic regulation, and other factors. As a result, a priority factor in the formation of their competitiveness is effective financial decision-making in financial management, including effective financial decision-making, financial resource distribution and redistribution, and cash flow of the corporation, which should be based on comprehensive control, ensuring the targeted nature of distribution and a certain rate of return on invested capital.
Financial management and control systems based on outdated accounting and analysis methods, as well as planned and factor analysis, make it impossible to produce reliable results. Modern circumstances necessitate a qualitative shift in financial control as a foundation for ensuring the implementation of the levers of the corporation's financial management mechanism, including forecast indicators and the attainment of the corporation's strategic goals and objectives. Internal financial control is a critical component of the financial management system for making and implementing successful management decisions. It must be implemented at all levels of management to ensure high-quality management outcomes. Internal corporate financial control aims to adjust the corporation's production and management systems to the changing external environment, achieving target financial performance indicators, and maintaining the corporation's financial position in industrial markets. As a result, a successful firm must have a well-established financial management system, which is a guarantee of a company's success in a competitive environment.
The paper concludes with generalized findings about the subject under consideration.

Keywords: financial management; audit; electronic auditing; innovative auditing; the business environment; tax control; and new technology

References

1. Novruzov, V. (2012), "Audit in Azerbaijan: from formation to international standards]", Problemy primenenija mezhdunarodnoj finansovoj otchetnosti i standartov audita v povyshenii prozrachnosti, Materialy III Evrazijskogo foruma buhgalterov i auditorov [Problems of the Application of International Financial Reporting and Auditing Standards in Increasing Transparency, Materials of the III of the Eurasian Forum of Accountants and Auditors]. Baku, Republic of Azerbaijan.
2. Musaev, A.F. (2004), Jekonomicheskie problemy nalogovoj politiki [Economic problems of tax policy], Nauka, Baku, Republic of Azerbaijan.
3. Ismayilov, M.E (2014), "Study of international experience in taxation of e-commerce", Tax Journal of Azerbaijan, vol. 6, pp. 159—165.
4. Asadov, A. (2012), "Role and methodological features of electronic audit in increasing transparency", Materialy III Evrazijskogo foruma buhgalterov i auditorov [Materials of the III of the Eurasian Forum of Accountants and Auditors], Baku, Republic of Azerbaijan.
5. Lebedeva, E.M. (2014), Audit [Audit], Akademija, Moscow, Russian Federation.
6. Ildemenov, A.S. (2012), Operacionnyj menedzhment [Operations management], Moscow, Russian Federation.

Новрузова Нурія Закир кизи

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЙОГО МЕХАНІЗМІВ У СУЧАСНОМУ ПЕРІОДІ

Анотація

У статті розглядаються питання щодо фінансового контролю діяльності підприємств. Серед досліджених аспектів автор приділяє особливу увагу механізмам фінансового управління за сучасних умов, інформаційні технології у вдосконаленні системи контролю, аудит, питання застосування електронного аудиту тощо. У статті наголошується, що посилення контролю за використанням бюджетних коштів, підвищення прозорості податкової системи, продовження змін щодо підвищення податкової культури, посилення позитивних тенденцій у діяльності Рахункової палати країни, спрощення бюджетної класифікації, а також підвищення обізнаності громадськості допоможуть підвищити ефективність механізмів фінансового контролю та зниження корупційних ризиків.
Поточна економічна ситуація в Азербайджані характеризується постійними змінами зовнішнього та внутрішнього середовища підприємств. Багато підприємств змушені працювати за умов нестачі доступних кредитних ресурсів, невідповідностей у внутрішньому законодавстві тощо. Тому пріоритетним чинником формування їх конкурентоспроможності є ефективне прийняття фінансових рішень у фінансовому менеджменті, тобто ефективне прийняття фінансових рішень, розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів, рух коштів корпорації, що має грунтуватися на всебічному контролі, що забезпечує цілеспрямований характер розподілу та певну норму прибутку на вкладений капітал.
Методи фінансового менеджменту та контролю, засновані на застарілих методах бухгалтерського обліку та аналізу, а також планового та факторного аналізу, не дозволяють отримати достовірні результати. Сучасні умови диктують необхідність якісної зміни фінансового контролю як основи з метою забезпечення реалізації важелів механізму фінансового управління корпорації, у тому числі прогнозних показників та досягнення стратегічних цілей та завдань розвитку корпорації. Внутрішній фінансовий контроль є важливим елементом системи фінансового менеджменту для прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень та має проникати на всі рівні управління, забезпечуючи високоякісні результати управлінської діяльності. Таким чином, внутрішній корпоративний фінансовий контроль спрямований на адаптацію виробничої та управлінської систем корпорації до мінливого зовнішнього середовища, досягнення цільових показників фінансової діяльності та стабільне фінансове становище корпорації на промислових ринках. Тому ефективна компанія повинна мати чітко налагоджене фінансове управління, що в умовах жорсткої конкуренції є гарантією успішної діяльності будь-якого підприємства.
Наприкінці статті подано узагальнені висновки з досліджуваної теми.

Ключові слова: фінансовий менеджмент; аудит; електронний аудит; інноваційний аудит; бізнес-середовище; податковий контроль; передові технології.

№ 11 2021, стор. 116 - 119

Дата публікації: 2021-11-30

Кількість переглядів: 397

Відомості про авторів

Novruzova Nuriyyah Zakir qizi

Doctoral student, Azerbaijan Cooperation University

Новрузова Нурія Закир кизи

докторант, Азербайджанський Університет Кооперації

ORCID:

0000-0003-0668-5293

Як цитувати статтю

Novruzova Nuriyyah Zakir qizi (2021), “The role of financial management and questions of development of its mechanisms in the modern period”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 116–119. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.116

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.