EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ
Т. Є. Воронкова, К. В. Хівренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.112

УДК: 336.72

Т. Є. Воронкова, К. В. Хівренко

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ

Анотація

Статтю присвячено діяльності транснаціональних корпорацій в умовах сучасного економічного світового ринку, розглянуто їх перспективи розвитку з урахуванням впливу пандемії COVID-19. Визначено об'єктивні економічні засади створення транснаціональних компаній (ТНК), обумовлені дією промислової революції в Європі та необхідністю виходу компаній на міжнародні ринки. Результати дослідження дозволити узагальнити дефініції науковців щодо сутності ТНК та її особливого статусу. Однією із головних її ознак визначено те, що вона має відмінність від інших міжнародних компаній можливістю просування на міжнародні ринки не товари, а безпосередньо процес виробництва та інвестиції, використовуючи місцеві ресурси, робочу силу, нові ринку збуту з метою отримання надприбутків. Зазначено, що в світовій економіці протягом останніх 10 років поряд із загальною глобалізацією спостерігається активізація процесів регіоналізації та ізоляціонізму. Ці тенденції обумовлені багатьма чинниками, головними із яких є падіння темпів зростання глобальної економіки, посилених впливом пандемії Covid-19.

Ключові слова: транснаціональні корпорації; транснаціональна економіка; глобалізація виробництва; економіка; капіталізація; інтеграція.

Література

1. Транснаціональна корпорація. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення 02.11.2021).
2. Панченко К.В. Вплив транснаціональних корпорацій на структурні зрушення в країнах з перехідною економікою: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.05.01: Київ, 2004. 20 с.
3. Black's Law Dictionary, 9th ed. Bryan A. Garner, ed. St. Paul: "West Group", 2009.
4. Немировська О.В. Формування ефективного механізму взаємодії національної економіки з транснаціональної економіки з ТНК: дис. … к.е.н.: 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством". Ірпінь, 2016. С. 23.
5. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: Видавничий центр "Академія", 2002. 952 с.
6. Бусол О.Ю. Транснаціональні злочинні угруповання та транснаціональні корпорації: межі корупційного симбіозу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: серія "Юридичні науки". 2018. Т. 29. № 4. С. 154—159. URL: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/ journals/2018/4_2018/27.pdf
7. Forbes Global 2000May 13. 2021 companies. URL: https://www.forbes.com/lists/global2000/#62a35b805ac0.
8. Всесвітній економічний форум в Давосі-18. URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/01/davos-2018-biggest-stories/ (дата звернення 08.11.2021).
9. Доповідь про світові інвестиції 2020: Конференція Організації Об'єднаних Націй з торгівлі й розвитку: Основні тези і огляд. URL: https://unctad.org/system/files/official-ocument/wir2020_overview_ru.pdf.C.71 (дата звернення 04.11.2021).
10. Трансформация торговли и развития в расколотом мире после пандемии: Организация Объединенных Наций. Женева, 2020. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/osg2020d2_ru.pdf (дата звернення 06.11.2021).

T. Voronkova, К. Khivrenko

TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE GLOBAL ECONOMY: STATUS AND PROBLEMS

Summary

The article is devoted to the activity of transnational corporations in the conditions of the modern economic world market, their prospects of development taking into account the impact of the COVID-19 pandemic are considered. The objective economic principles of creation of transnational companies (TNCs), determined by the action of the industrial revolution in Europe and the need for companies to enter international markets, have been determined. The results of the study allow generalizing the definitions of scientists about the essence of TNCs and their special status.
One of its main features is that it differs from other international companies in the ability to promote in international markets not goods but directly the process of production and investment, using local resources, labor, new markets in order to make profits. It is noted that in the world economy over the past 10 years, along with general globalization, there has been an intensification of regionalization and isolationism. These trends are due to many factors, the main of which is the slowdown in the global economy, exacerbated by the impact of the Covid -19 pandemic.
The emergence of such trends in the prospects of the global economy is due to the following major global transformations:
— in the industrial sector there is a deepening of reshoring processes, which is the process of returning the production and manufacture of goods back to the home country of the main (parent) company TNC;
— in the global investment sphere, they are regrouped in the direction of domestic and regional demand. Investments in the green and blue economies, as well as in infrastructure and domestic services have the potential to contribute to the achievement of the Sustainable Economic Development Goals;
— the transformation of world trade is taking place against the background of reduction and regionalization of supply chains or reshoring of production, with the creation of supply chains with a focus on regional and local production networks, which indicates the globalization of trade.
This is facilitated by the reassessment of the economic impact of foreign production of TNCs with cheap resources and labor with losses associated with the management of the global supply chain, which occur in the context of significant supply disruptions.

Keywords: transnational corporations; transnational economy; globalization of production; economy; capitalization; integration.

References

1. wikipedia (2021), "Transnational corporation", available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (Accessed 02 Nov 2021).
2. Panchenko K.V. (2004), "The impact of transnational corporations on structural changes in countries with economies in transition", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.
3. Garner, B.A. (2009), Black's Law Dictionary, 9th ed., West Group, St. Paul, USA.
4. Nemyrovs'ka O.V. (2016), "Formation of an effective mechanism of interaction of the national economy with the transnational economy with TNCs", Ph.D. Thesis, Economy, Irpin', Ukraine.
5. Mochernyj, S.V. (2002), Ekonomichna entsyklopediia: U tr'okh tomakh [Economic Encyclopedia: In three volumes], vol. 3, Vydavnychyj tsentr "Akademiia", Kyiv, Ukraine.
6. Busol O.Yu. (2018), "Transnational criminal groups and transnational corporations: the limits of corruption symbiosis", Vcheni zapysky Tavrijs'koho natsional'noho universytetu imeni V.I. Vernads'koho : seriia "Yurydychni nauky", vol. 29, no. 4, pp. 154—159, available at: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/ journals/2018/4_2018/27.pdf (Accessed 08 Nov 2021).
7. Forbes (2021), "Global 2000", available at: https://www.forbes.com/lists/global2000/#62a35b805ac0 (Accessed 08 Nov 2021).
8. World Economic Forum (2018), "What just happened? The biggest stories from Davos 2018", available at: https://www.weforum.org/agenda/2018/01/davos-2018-biggest-stories/ (Accessed 08 Nov 2021).
9. UNCTAD (2020), "World Investment Report 2020", available at: https://unctad.org/system/files/official-ocument/wir2020_overview_ru.pdf.C.71 (Accessed 04 Nov 2021).
10. UNCTAD (2020), "Transforming Trade and Development in a Shattered World After the Pandemic", available at: https://unctad.org/system/files/official-document/osg2020d2_ru.pdf (Accessed 06 Nov 2021).

№ 11 2021, стор. 112 - 115

Дата публікації: 2021-11-30

Кількість переглядів: 1289

Відомості про авторів

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технології та дизайну, м. Київ

T. Voronkova

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Smart Economics, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

ORCID:

0000-0002-8648-117X


К. В. Хівренко

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

К. Khivrenko

Master's student, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

ORCID:

0000-0002-9698-4272

Як цитувати статтю

Воронкова Т. Є., Хівренко К. В. Транснаціональні корпорації в системі глобальної економіки: стан та проблеми. Економіка та держава. 2021. № 11. С. 112–115. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.112

Voronkova, T. and Khivrenko, К. (2021), “Transnational corporations in the global economy: status and problems”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 112–115. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.112

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.