EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
З. М. Криховецька, С. І. Щипайло, С. О. Кропельницька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.90

УДК: 658.15

З. М. Криховецька, С. І. Щипайло, С. О. Кропельницька

ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В умовах конкуренції, нестабільності зовнішнього середовища виникає потреба у постійному розвитку підприємства, що забезпечує його ефективну довгострокову діяльність. Метою дослідження є визначення фінансового потенціалу розвитку підприємства на основі таксономічного аналізу, що дасть змогу оцінити, на скільки ефективно здійснюється управління фінансами підприємства. Методологічну базу дослідження складають сукупність способів наукового пізнання, загальнонаукові принципи, метод групування, порівняння, аналіз, таксономічний метод оцінки розвитку підприємства.
У статті розглянуто різні підходи науковців до тлумачення поняття "розвиток підприємства", виявлено, що їх спільними характеристиками є: процесність, поява змін і перехід у новий стан.
На основі узагальнення існуючих методів для оцінки фінансового потенціалу розвитку підприємства розглянуто можливість застосування таксономічного аналізу на прикладі визначення рівня розвитку ТзОВ "Калуський трубний завод".
З метою оцінки існуючого фінансового потенціалу розвитку підприємства нами вибрано показники майнового стану, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності, ліквідності та платоспроможності. Відповідно до алгоритму формування таксономічного показника на основі проведених розрахунків за п'ятьма групами показників сформовано матрицю спостережень за 2016—2018 рр., матрицю стандартизованих значень, визначено координати вектора-еталона, обраховано відстані між окремими спостереженнями та вектором-еталоном, розраховано показники таксономії ТзОВ "Калуський трубний завод" за 2016—2018 роки.
Основою формування вектору-еталону був поділ показників, виходячи з характеру їхнього впливу на рівень розвитку досліджуваного об'єкта. До стимуляторів віднесено коефіцієнти: придатності, фондовіддачі, рентабельності основних засобів, автономії, фінансової стійкості, показники ліквідності та платоспроможності, прибутковості та ділової активності. Дестимуляторами були коефіцієнти зносу та частки позикових коштів.

Ключові слова: розвиток підприємства; фінансовий потенціал; таксономічного показника; стимулятори; дестимулятори.

Література

1. Афанасьев Н.В. Управление развитием предприятия: [монография] / [Н.В. Афанасьев, В.Д. Рогожин, В.И. Рудыка]. Харьков: Издательский Дом"ИНЖЭК", 2003.184 с.
2. Бурмака М.М., Бурмака Т.М. Управління розвитком підприємства на прикладі підприємств будівельної галузі: монографія. Харків: ХНАДУ, 2011. 204 с.
3. Васюткина Н. В. Теоретические аспекты понимания категории "развитие предприятия". Проблеми економіки. 2014. № 2. С. 236—242. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2014-2_0-pages-236_242.pdf (дата звернення: 14.10.2021).
4. Коваленко Н.В. Система управління розвитком підприємства та її складники. Проблеми системного підходу в економіці. Вип. № 4 (72). 2019. Ч. 1. С. 98—107. URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/4_72_1_2019_ukr/15.pdf (дата звернення: 14.10.2021).
5. Корюгін А.В. Особливості управління стратегічним розвитком підприємства. Університетські наукові записки. 2017. № 4. С. 184—206. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_4_16 (дата звернення: 14.10.2021).
6. Косолапов А.Ф. Управління сталим розвитком підприємства: оцінка рівня та стратегії змін. Бізнес Інформ. 2018. № 5. С. 465—470. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_5_71 (дата звернення: 14.10.2021).
7. Отенко В.І., Погорелов Ю.С. Модель розвитку підприємства як основа його стратегічного вибору. Бізнес Інформ. 2017. № 11. С. 448—453. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_11_66 (дата звернення: 14.10.2021).
8. Пономаренко В.С. Стратегічне управління розвитком підприємства: [навч. посіб.] / [В.С. Пономаренко, О.І. Пушкар, О.М. Тридід]. Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. 640 с.
9. Прийма Л.Р., Кулиняк І.Я. Розвиток підприємства: сутність поняття. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. № 22. С. 236—241.
10. Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія. Харків: ІНЖЕК, 2006. 496 с.
11. Чорна М.В., Забродська Г.І., Забродська Л.Д., Кушнір Т.Б. Концептуальні засади оцінки розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Бізнес Інформ. 2018. № 5. С. 241—248. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_5_37 (дата звернення: 14.10.2021).
12. Андрос С.В. Концептуальні аспекти формування стратегії розвитку підприємства. Університетські наукові записки. 2018. № 1. С. 214—225. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2018_1_20 (дата звернення: 14.10.2021).
13. Баланович А.М. Механізм формування стратегії розвитку промислового підприємства. Управління розвитком. 2017. № 3—4. С. 101—107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2017_3-4_16
14. Гречкосій І.Д., Осичка О.В. Розробка стратегії розвитку підприємства шляхом підвищення інвестиційної привабливості. Вісник соціально-економічних досліджень. 2018. № 1. С. 79—86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2018_1_10
15. Єпіфанова І.Ю., Дзюбко М.Ю. Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2017. Т. 22, Вип. 2. С. 99—103. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_2_22 (дата звернення: 14.10.2021).
16. Завідна Л.Д. Стратегічне управління розвитком підприємства готельного господарства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2017. Вип. 23 (2). С. 8—12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_23(2)__3 (дата звернення: 14.10.2021).
17. Іщенко Н. А. Формування фінансової стратегії розвитку підприємства. Бізнес Інформ. 2018. № 5. С. 324—328. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_5_49 (дата звернення: 14.10.2021).
18. Кондратюк С. Ю., Дунда С. П. Формування механізму стратегічного розвитку підприємства. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2017. Т. 23, № 2. С. 86—92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2017_23_2_13 (дата звернення: 14.10.2021).
19. Темченко О.А., Гук О.Ю. Обгрунтування стратегій стійкого розвитку виробничого підприємства в умовах економічної нестабільності. Стратегія економічного розвитку України. 2017. № 40. С. 77—85. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/seru_2017_40_10 (дата звернення: 14.10.2021).
20. Двуліт З.П. Таксономічний аналіз рівня розвитку системи економіко-екологічного управління підприємств залізничного транспорту щодо розподілу екологічних витрат. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 17. С. 100—104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_17_21 (дата звернення: 14.10.2021).
21. Іпполітова І.Я., Зарицька О.І. Оцінка ефективності розвитку підприємства на основі таксономічного показника. Інфраструктура ринку. Вип. 14. 2017. С. 115—121.
22. Карцева В.В. Обгрунтування порядку визначення таксономічного показника стійкого розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації. Бізнес-навігатор. 2014. № 2. С. 66—70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2014_2_13
23. Кузько Т. Н. Оптимізація рівня фінансового розвитку підприємства на основі таксономічного аналізу. Проблеми системного підходу в економіці. 2015. Вип. 52. С. 44—53.
24. Лемещенко Н.М. Моделювання сталого розвитку сільськогосподарських підприємств за допомогою таксономічного аналізу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 20 (2). С. 83—88.
25. Подольчак Н., Вішка І. Оцінювання рівня розвитку машинобудівних підприємств Львівщини за допомогою таксономічного методу. Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. 2015. № 9. С. 119—135.
26. Сирветник-Царій В.В., Дуляба Н.І. Таксономічний аналіз як інструмент виявлення можливостей забезпечення розвитку ефективності управління економічним потенціалом підприємств торгівлі споживчої кооперації. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 9. 2016. C. 419—423. URL: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/86.pdf (дата звернення: 14.10.2021).
27. Школьник І.О., Синєпол В.Е. Фінансова стійкість підприємств машинобудування в Україні: таксономічний аналіз. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип. 1 (2). С. 41—46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_1(2)__10 (дата звернення: 14.10.2021).
28. A Guide to the Project Management Body of Knowledge1 (PMBOK), 2008. URL: https://www.works.gov.bh/English/ourstrategy/Project%20Management/Documents/Other%20PM%20Resources/PMBOKGuideFourthEdition_protected.pdf ] (дата звернення: 14.10.2021).
29. Бондар О.А., Куліков П.М., Шкуропат О.Г., Капінос О. М. Оцінка фінансового потенціалу підприємства. Економічний вісник. 2017. №4. C. 161-165. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2017/4/EV20174_161-165.pdf (дата звернення: 14.10.2021).
30. Мішура В.Б., Спіцин В.Є. Економічна сутність, аналіз та оцінка фінансового стану підприємства. Науковий вісник ДГМА. 2017. №3. С. 122—126.
31. Яцух О.О., Захарова Н.Ю. Фінансовий стан підприємства та методика його оцінки. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. №3. С. 173—180.
32. Фінансова звітність ТзОВ "Калуський трубний завод" за 2016—2018 рр.
33. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: Методи таксономии и факторного анализа. М.: Статистика, 1989. 151 с.

Z. Krykhovetska, S. Shchypailo, S. Kropelnytska

TAXONOMIC ANALYSIS OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT

Summary

In conditions of competition, instability of the external environment there is a need for continuous development of the enterprise, which ensures its effective long-term activity. The purpose of the study is to determine the financial potential of the enterprise on the basis of taxonomic analysis, which will show effectiveness of the financial management of the enterprise. The methodological basis of the study consists of a set of methods of scientific knowledge, general scientific principles, method of grouping, comparison, analysis, taxonomic method of assessing the development of the enterprise.
The article considers different approaches of scientists to the interpretation of the concept of "enterprise development", it is found out that their common characteristics are process, the emergence of changes and the transition to a new state.
Based on the generalization of existing methods for assessing the financial potential of enterprise development, the possibility of applying taxonomic analysis on the example of determining the level of development of LLC "Kalush Pipe Plant" is considered.
In order to assess the existing financial potential of the enterprise, we have selected indicators of property status, financial stability, business activity, profitability, liquidity and solvency. According to the algorithm of taxonomic indicator formation on the basis of calculations on five groups of indicators the matrix of observations for 2016—2018 is formed, the matrix of standardized values, coordinates of vector-standard are defined, distances between separate observations and vector-standard, indicators of taxonomy "Kalush Pipe Plant" for 2016—2018 are calculated. The basis for the formation of the reference vector was the division of indicators, based on the nature of their impact on the level of development of the object under study. Incentives include ratios: suitability, return on assets, return on fixed assets, autonomy, financial stability, liquidity and solvency, profitability and business activity. Destimulators were depreciation rates and the share of borrowed funds.

Keywords: enterprise development; financial potential; taxonomic indicator; stimulators; destimulators.

References

1. Afanasiev, N.V., Rogozhin V.D., and Rudyka V.I. (2003), Upravlenye razvytyem predpryiatyia [Management of enterprise development], PH INZhEK, Kharkiv, Ukraine.
2. Burmaka, M.M. (2011), Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva na prykladi pidpryiemstv budivel'noi haluzi [Management of enterprise development on the example of enterprises of the construction industry], KhNADU, Kharkiv, Ukraine.
3. Vasiutkina, N.V. (2014), "Theoretical aspects of understanding the category "enterprise development", Problems of economy, vol. 2, pp. 236—242, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_2_34 (Accessed 14 October 2021).
4. Kovalenko, N.V. (2019), "Development management system of the enterprise and its components", Problems of system approach in economy, vol. 4 (72), Ch. 1, pp. 98—107, Available at: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/4_72_1_2019_ukr/15.pdf (Accessed 14 October 2021).
5. Koriugin, A.V. (2017), "Features of management of strategic development of the enterprise", University scientific notes, vol. 4, pp. 184—206. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_4_16 (Accessed 14 October 2021).
6. Kosolapov, A.F. (2018), "Management of sustainable development of the enterprise: assessment of the level and strategy of change", Business Inform, vol. 5, pp. 465—470, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_5_71 (Accessed 14 October 2021).
7. Otenko, V.I., and Pogorelov, Yu. S. (2017), "Model of enterprise development as the basis of his strategic choice", Business Inform, vol.11, pp. 448—453, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_11_66 (Accessed 14 October 2021).
8. Ponomarenko, V.S., Pushkar, O.I., and Trydid, O.M. (2002), Stratehichne upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Strategical management of enterprise development], KhSUE, Kharkiv, Ukraine.
9. Pryima, L. R., and Kulyniak, I. Ya. (2012), "Enterprise Development: the essence of the concept", Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 22, pp. 236—241.
10. Raievnieva, O. V. (2006), Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: metodolohiia, mekhanizmy, modeli [Management of enterprises: methodology and mechanisms, models], INZhEK, Kharkiv, Ukraine.
11. Chorna, M.V., Zabrodska, G.I., Zabrodska, L.D., and Kushnir T.B. (2018), "Conceptual principles for assessing the development of retail enterprises", Business Inform, vol. 5, pp. 241—248, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_5_37 (Accessed 14 October 2021).
12. Andros, S.V. (2018), "Conceptual aspects of formation of enterprise development strategy", University scientific notes, vol. 1, pp. 214—225, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2018_1_20 (Accessed 14 October 2021).
13. Balanovych, A. M. (2017), "The mechanism of development strategy of industrial enterprise", Development Management, vol. 3—4, pp. 101—107, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2017_3-4_16 (Accessed 14 October 2021).
14. Grechkosiy, I.D., and Osychka, O.V. (2018), "Development of enterprise development strategy by increasing investment attractiveness", Bulletin of socio-economic research, vol. 1. pp. 79—86, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2018_1_10 (Accessed 14 October 2021).
15. Epifanova, I. Yu., and Dzyubko, M. Yu. (2017), "Formation of enterprise development strategy in modern conditions", Bulletin of Odessa National University. Series: Economics, vol. 22, pp. 99—103, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_2_22 (Accessed 14 October 2021).
16. Zavidna, L.D. (2017), "Strategic management of the hotel industry", Scientific Bulletin of Kherson State University. Ser.: Economic sciences, vol. 23 (2), pp. 8—12, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_23(2)__3 (Accessed 14 October 2021).
17. Ishchenko, N.A. (2018), "Formation of financial strategy of enterprise development", Business Inform, vol. 5. pp. 324—328, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_5_49 (Accessed 14 October 2021).
18. Kondratiuk, S. Yu., and Dunda S.P. (2017), "Formation of the mechanism of strategic development of the enterprise", Scientific works of the National University of Food Technologies, vol. 2, pp. 86—92, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2017_23_2_13 (Accessed 14 October 2021).
19. Temchenko, O.A., and Guk, O. Yu. (2017), "Substantiation of strategies of stable development of industrial enterprise in the conditions of economic instability", Strategy of economic development of Ukraine, vol. 40, pp. 77—85, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/seru_2017_40_10 (Accessed 14 October 2021).
20. Dvulit, Z.P. (2017), "Taxonomic analysis of the level of development of the system of economic and ecological management of railway transport enterprises in relation to the distribution of environmental costs", Black Sea Economic Studies, vol. 17, pp. 100—104, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_17_21 (Accessed 14 October 2021).
21. Ippolitova, I.Ya., and Zarytska, O.I. (2017), "Evaluation of enterprise development efficiency based on taxonomic indicator", Market infrastructure, vol. 14, pp. 115—121.
22. Kartseva, V.V. (2014), "Substantiation of the procedure for determining the taxonomic indicator of sustainable development of enterprises and organizations of consumer cooperation", Business navigator, vol. 2, pp. 66—70. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2014_2_13 (Accessed 14 October 2021).
23. Kuzko, T.N. (2015), "Optimization of the level of financial development of the enterprise on the basis of taxonomic analysis", Problems of system approach in economy, vol. 52, pp. 44—53.
24. Lemeshchenko, N.M. (2018), "Modeling of sustainable development of agricultural enterprises with the help of taxonomic analysis", Scientific herald of the Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, vol. 20 (2), pp. 83—88.
25. Podolchak, N., and Vishka, I. (2015), "Estimation of the level of development of machine-building enterprises of Lviv region by means of taxonomic method", Scientific Bulletin. Odessa National Economic University, vol. 9, pp. 119—115.
26. Syrvetnyk-Tsariy, V.V., and Duliaba, N.I. (2016), "Taxonomic analysis as a tool for identifying opportunities to ensure the development of effective management of the economic potential of trade enterprises of consumer cooperation", Global and national economic problems, vol. 9, pp. 419—423, Available at: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/86.pdf (Accessed 14 October 2021).
27. Shkolnik, I.A., and Synyepol, V.E. (2017)," Financial stability engineering enterprises in Ukraine: taxonomic analysis", Economic Journal Zaporizhzhya State Engineering Academy, vol. 1 (2), pp. 41—46, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_1(2)__10 (Accessed 14 October 2021).
28. Project Management Institute (2008), "A Guide to the Project Management Body of Knowledge1 (PMBOK)", Available at: https://www.works.gov.bh/English/ourstrategy/Project%20Management/Documents/Other%20PM%20Resources/PMBOKGuideFourthEdition_protected.pdf (Accessed 14 October 2021).
29. Bondar, O.A., Kulikov P.M., Shkuropat O.G., and Kapinos O.M. (2017), "Assessment of the financial potential of the enterprise", Economic Bulletin, vol. 4, pp. 161—165, Available at: https://ev.nmu.org.ua/docs/2017/4/EV20174_161-165.pdf (Accessed 14 October 2021)
30. Mishura, V.B., and Spitsyn, V.E. (2017), "Economic essence, analysis and assessment of the financial condition of the enterprise", Scientific Bulletin of the DSEA, vol. 3, pp.122—126.
31. Yatsukh, O.O., and Zakharova, N.Yu. (2018), "The financial condition of the enterprise and methods of its evaluation", Scientific notes of TNU named after V.I. Vernadsky. Series: Economics and Management, vol. 3, pp. 173—180.
32. LLC "Kalush Pipe Plant" (2019), "Financial statements for 2016—2018", Available at: http://ktz.com.ua/en/ (Accessed 14 October 2021).
33. Pluta, V. (1989), Sravnitel'nyj mnogomernyj analiz v jekonomicheskih issledovanijah [Comparative multidimensional analysis in economic research: Methods of taxonomy and factor analysis], Statistics, Moscow, Russia.

№ 11 2021, стор. 90 - 97

Дата публікації: 2021-11-30

Кількість переглядів: 1050

Відомості про авторів

З. М. Криховецька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Z. Krykhovetska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

ORCID:

0000-0002-0028-1960


С. І. Щипайло

фінансовий аналітик, Applicature Inc.

S. Shchypailo

Financial Analyst, Applicature Inc.

ORCID:

0000-0002-7319-1739


С. О. Кропельницька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

S. Kropelnytska

S. Kropelnytska

ORCID:

0000-0003-4992-9550

Як цитувати статтю

Криховецька З. М., Щипайло С. І., Кропельницька С. О. Таксономічний аналіз фінансового потенціалу розвитку підприємства. Економіка та держава. 2021. № 11. С. 90–97. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.90

Krykhovetska, Z., Shchypailo, S. and Kropelnytska, S. (2021), “Taxonomic analysis of the financial potential of the enterprise development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 90–97. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.