EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ ЗА ГРУПАМИ ТОВАРІВ ЗГІДНО З УКТ ЗЕД
І. В. Мартинюк, О. Ю. Дубовик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.84

УДК: 336.225:339.543.3

І. В. Мартинюк, О. Ю. Дубовик

АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ ЗА ГРУПАМИ ТОВАРІВ ЗГІДНО З УКТ ЗЕД

Анотація

Статтю присвячено аналізу адміністрування митних платежів до Державного бюджету України за групами товарів згідно з УКТ ЗЕД. У статті досліджено динаміку надходжень митних платежів, їх роль у формуванні доходів Державного бюджету України. Проведено моніторинг стану оподаткованого імпорту та його податкового навантаження в Україні. Виділено групи товарів та товарні позиції за УКТ ЗЕД, які забезпечують максимальний обсяг надходжень митних платежів до бюджету. Здійснено аналіз структури митних платежів за групами товарів згідно з УКТ ЗЕД, при імпорті яких вони сплачуються. Проведено прогнозування надходжень митних платежів під впливом найбільш бюджетоутворюючих груп товарів згідно з УКТ ЗЕД. Визначено важливість правильної класифікації товарів відповідно до УКТ ЗЕД. Запропоновано напрями підвищення ефективності адміністрування митних платежів органами Державної митної служби України.

Ключові слова: адміністрування; митні платежі; УКТ ЗЕД; оподаткований імпорт; бюджет; митна служба.

Література

1. Звітність. Статистика. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (дата звернення: 11.10.2021).
2. Пояснювальна записка до звіту про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Підсумки соціально-економічного розвитку України. URL: https://mof.gov.ua/uk/current-year-budget-information (дата звернення: 11.10.2021).
3. Статистика митниці. Офіційний сайт Державної митної служби України. URL: https://customs.gov.ua/ (дата звернення: 15.10.2021).
4. Звіти Державної фіскальної служби України за 2016, 2017, 2018 рр. Діяльність. Плани та звіти роботи ДФС України. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. URL: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/237691.html (дата звернення: 13.10.2021).
5. Про розгляд запиту на отримання публічної інформації щодо додаткових надходжень до Державного бюджету коштів за результатами здійснення контрольних заходів у 2019—2020 роках Державною митною службою України №08-4/15-02-03/10/10139 від 5.11.2021 р.
6. Звіт про виконання плану роботи Державної митної служби України на 2020 рік. Діяльність. Звіти та плани. Офіційний сайт Державної митної служби України. URL: https://customs.gov.ua/plani-ta-zviti-roboti (дата звернення: 18.10.2021).
7. Митний кодекс України: Закон від 13.03.2012 № 4495-VI. Дата оновлення: 01.06.21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата звернення: 10.10.2021).

I. Martyniuk, O. Dubovyk

ADMINISTRATION OF CUSTOMS PAYMENTS IN UKRAINE BY GROUPS OF GOODS ACCORDING TO UCT ZED (UKRAINIAN CLASSIFICATION OF FOREIGHN ECONOMICS GOODS)

Summary

The article is devoted to the analysis of the administration of customs payments to the State Budget of Ukraine by groups of goods in accordance with the UKT ZED. The article examines the dynamics of customs revenues. Their role in the formation of tax revenues and revenues of the State Budget of Ukraine has been analyzed. The state of taxed imports and their tax burden in Ukraine was monitored. Groups of goods and commodity positions according to UKT ZED have been allocated, which provide the maximum amount of receipts of customs payments to the budget. The analysis of the customs payments structure by groups of goods in accordance with the UKT ZED has been carried out, the import of which they are paid. The forecast of receipts of customs payments under the influence of the most budget-forming groups of goods according to UKT ZED is carried out. The influence of imports of tobacco products on the receipt of customs duties was revealed. Additional receipts of customs payments to the State Budget of Ukraine were monitored due to: correct determination of customs value, classification decisions, country of origin of goods. Problems, which are related to the correct classification of goods according to the UKT ZED, the correct determination of customs value and the correct declaration of the country of origin of goods, have been analyzed. Volumes of additional receipts of customs payments as a result of the carried-out control measures by the State customs service of Ukraine have been estimated. The importance of correct classification of goods according to UKT ZED has been determined. The directions of increase of efficiency of administration of customs payments by the State customs service of Ukraine are offered: improvement of control over determination of customs value, classification of goods according to UKT ZED, declaration of the country of origin of goods; improvement of preventive measures by customs authorities. Among the preventive measures have been proposed: public awareness work among the subjects of foreign economic activity on customs clearance, declaration, the procedure for obtaining preliminary decisions, the rights to administrative appeal against decisions of customs authorities, providing advice on customs matters.

Keywords: administration; customs payments; UKT ZED" taxed imports; budget; Customs Service.

References

1. The Official site of the State Treasury Service of Ukraine (2021), "Reports on the implementation of the state budget of Ukraine, 2016—2020", available at: https://vvv.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannia-derzhavnogo-biudzhetu (Accessed 11 October 2021).
2. Ministry of Finance of Ukraine (2020), "Explanatory note to the report on the implementation of the Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2020", available at: https://mof.gov.ua/uk/current-year-budget-information (Accessed 11 October 2021).
3. The Official site of the State Customs Service of Ukraine (2021) "The customs statistics", available at: https://customs.gov.ua/ (Accessed 15 October 2021).
4. The Official site of the State Fiscal Service of Ukraine (2016—2018) "Reports of the State Fiscal Service of Ukraine for 2016, 2017, 2018", available at: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/237691.html (Accessed 13 October 2021).
5. The State Customs Service of Ukraine (2021) "On consideration of the request for public information on additional revenues to the State Budget based on the results of control measures in 2019—2020", №08-4/15-02-03/10/10139, 2021
6. The Official site of the State Customs Service of Ukraine (2020) "The report on the implementation of the work plan of the State Customs Service of Ukraine for 2020", available at: https://customs.gov.ua/plani-ta-zviti-roboti (Accessed 18 October 2021).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), "Customs Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (Accessed 10 October 2021).

№ 11 2021, стор. 84 - 89

Дата публікації: 2021-11-30

Кількість переглядів: 827

Відомості про авторів

І. В. Мартинюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна

I. Martyniuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Odessa National Economic University, Odessa, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6361-4232


О. Ю. Дубовик

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна

O. Dubovyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Odessa National Economic University, Odessa, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4668-4738

Як цитувати статтю

Мартинюк І. В., Дубовик О. Ю. Адміністрування митних платежів в Україні за групами товарів згідно з укт зед. Економіка та держава. 2021. № 11. С. 84–89. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.84

Martyniuk, I. and Dubovyk, O. (2021), “Administration of customs payments in Ukraine by groups of goods according to uct zed (ukrainian classification of foreighn economics goods)”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 84–89. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.