EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТАРИФІВ НА ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВИ, СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ГРОМАДЯН
О. М. Стасюк, Л. Ю. Чмирьова, Н. О. Федяй, О. Ф. Ляшенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.65

УДК: 338.47

О. М. Стасюк, Л. Ю. Чмирьова, Н. О. Федяй, О. Ф. Ляшенко

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТАРИФІВ НА ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВИ, СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ГРОМАДЯН

Анотація

У статті здійснено аналіз впливу регуляторного акту щодо підвищення вантажних залізничних тарифів, що передбачено Наказом № 418, на інтереси держави, суб'єктів господарювання та громадян. Це дозволило обгрунтувати прийнятність підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на сучасному етапі. Оцінку впливу підвищення тарифів вантажних залізничних перевезень на інтереси держави було здійснено з трьох позицій: впливу на міжнародну торгівлю, змін надходжень до бюджетів усіх рівнів, впливу на місце України у міжнародних рейтингах та виконання нею міжнародних зобов'язань відповідно до діючої Методики аналізу регуляторного впливу. Оцінку впливу підвищення тарифів вантажних залізничних перевезень на суб'єктів господарювання — основних споживачів послуг залізничного транспорту було здійснено відповідно до методики, розробленої в ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ". Оцінку впливу підвищення тарифів вантажних залізничних перевезень на громадян, наразі, кількісно розрахувати неможливо через складність таких розрахунків.

Ключові слова: аналіз регуляторного впливу; вантажні залізничні тарифи; індексація тарифів; міжнародна торгівля; Державний бюджет; місцеві бюджети; система національних рахунків; глобальні індекси.

Література

1. Стасюк О.М., Чмирьова Л.Ю., Федяй Н.О. Оцінка діючих регуляторних рішень АТ "Укрзалізниця" в сфері тарифної політики щодо вантажних залізничних перевезень. Review of transport economics and management. 2021. № 5 (21). С. 70—83.
2. Стартував перший етап підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею. Міністерство інфраструктури України. 2021. URL: https://mtu.gov.ua/news/33015.html
3. "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги": Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/projects/291/
4. "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта": Постанова КМУ від 11.03.2004 р. № 308. Офіційний сайт Верховної Ради України. 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2004-%D0%BF#Text
5. Обсяг перевезень зерна і продуктів перемолу залізницею в червні 2020 року. Zernovoz.ua. 2020. URL: https://zernovoz.ua/blog/monitoring-1/post/obsiag-perevezen-zerna-i-produktiv-peremolu-zaliznitseiu-v-chervni-2020-roku-184#wrap
6. У 2019 році залізничні перевезення металів знизилися на 5%. GMK center. 2019. URL: https://gmk.center/ua/news/u-2019-roci-zaliznichni-perevezennya-metaliv-znizilisya-na-5/
7. Віннічук Ю. Чому Укрзалізниця хоче підняти вантажні тарифи для олігархів. Бізнес Цензор. 2020. URL: https://biz.censor.net/r3222391
8. Уряд спрогнозував наслідки кризи для Укрзалізниці. Rail.insider. 2020. URL: https://railinsider.com.ua/uryad-sprognozuvav-naslidky-kryzy-dlya-ukrzaliznyczi/
9. Global Innovation Index. Global Innovation Index. URL: https://www.globalinnovationindex.org/Home.
10. Індекс ефективності логістики. The World Bank. URL: http://www.worldbank.org/eca.
11. The Global Competitiveness Report 2011—2012, 2012—2013, 2014—2015, 2015—2016, 2016—2017, 2017—2018, 2019. WEF. 2019. URL: www.weforum.org
12. Ляшенко О.Ф. Методический подход к оценке последствий регуляторных решений для социально-экономического развития. Материалы XXIІ Международной научной конференции "Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития", г. Минск. 2021. Т. 2. С. 48—50.
13. Автоматична індексація залізничного тарифу на індекс цін виробників надає процесу ціноутворення передбачуваності та знімає політичний тиск, — Шевкі Аджунер. Офіційний Сайт АТ "Укрзалізниця". 2019. URL: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/491114/
14. Левкович В. Надо поделиться: почему "Укрзалізниця" хочет повысить тарифы на грузоперевозки. Delo.ua. 2019. URL: https://delo.ua/business/nado-podelitsja-pochemu-ukrzaliznicja-hochet-pov-350642/
15. Ставки, індекси, тарифи. МiнфiнМедiа. URL: https://index.minfin.com.ua/
16. Шкляр А. Нова Тарифна Політика Укрзалізниці: Як Знайти Баланс з Національною Економікою. Вокс Україна. 2015. URL: https://voxukraine.org/uk/nova-taryfna-polityka-ukrzaliznytsi-ua/
17. Коефіцієнти, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги. Офіційний сайт Верховної Ради України. 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0341-09#n4
18. Єдина тарифно-статистична номенклатура вантажів. Офіційний сайт АТ "Укрзалізниця". URL: https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nomenklatura/changes_etcn

O. Stasiuk, L. Chmyrova, N. Fediai, O. Lyashenko

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE REGULATORY ACT REGARDING THE INCREASE OF TARIFFS OF FREIGHT RAILWAY ON THE INTERESTS OF THE STATE, BUSINESS ENTITIES AND THE CITIZEN

Summary

The article analyzed the impact of the regulatory act on raising freight railway tariffs on the interests of the state, businesses and citizens. This is provided by Order № 418 "On Amendments to the Coefficients Applicable to the Tariffs of the Collection of Tariffs for the Carriage of Goods by Rail within Ukraine and Related Services". The acceptability of increasing tariffs for rail freight at the present stage is substantiated. The impact of the increase in rail freight tariffs on the interests of the state was assessed from three positions: the impact on international trade; changes in budget revenues at all levels; influence on Ukraine's place in international rankings and its fulfillment of international obligations. The assessment was carried out in accordance with the current Methodology of regulatory impact analysis. The impact assessment of the increase in rail freight rates on railway transport entities was assessed in accordance with the methodology developed by the Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine. The Order applies to a number of goods of the I tariff class. Coal, ore and construction materials have the largest share in rail freight. According to the Table "Input-Output" identified types of economic activity, the functioning of which depends largely on: 1) transportation of coal (electricity, gas, steam and air conditioning supply and manufacture of coke; manufacture of basic metals); 2) transportation of ore and construction materials (manufacture of basic metals; manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment; manufacture of electrical equipment; production of machinery and equipment not included in other groups; electricity, gas, steam and air conditioning supply and manufacture of coke). For these types of economic activity, calculations of changes in the costs of economic activities that consume the most coal, ore and construction materials, from increasing the tariff rate for their transportation by rail. It is impossible to quantify the impact of the increase in rail freight tariffs on citizens due to the complexity of such calculations.

Keywords: egulatory impact analysis; freight railway tariffs; tariff indexation; international trade; National budget; local budgets; system of national accounts; global indices.

References

1. Stasiuk, O.M., Chmyrova, L.U. and Fediai, N.O. (2021), "Assessing regulatory decisions in force taken by Ukrzaliznytsia (Ukrainian railways) JSC governing tariff policy regarding rail freight transport", Review of transport economics and management, vol. 5 (21), pp. 70—83.
2. The official site of the Ministry of Infrastructure of Ukraine (2021), "The first stage of raising tariffs for freight transportation by rail has started", available at: https://mtu.gov.ua/news/33015.html (Accessed 2 November 2021).
3. The official site of the Ministry of Infrastructure of Ukraine (2021), "Draft order of the Ministry of Infrastructure of Ukraine "On Amendments to the Coefficients Applicable to the Tariffs of the Collection of Tariffs for the Carriage of Goods by Rail within Ukraine and Related Services"", available at: https://mtu.gov.ua/projects/291/ (Accessed 2 November 2021).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2004), Resolution "About the statement of methods of carrying out the analysis of influence and tracking of efficiency of the regulatory act", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2004-%D0%BF#Text (Accessed 2 November 2021).
5. Zernovoz.ua (2020), "The volume of grain and grain products transported by rail in June 2020", available at: https://zernovoz.ua/blog/monitoring-1/post/obsiag-perevezen-zerna-i-produktiv-peremolu-zaliznitseiu-v-chervni-2020-roku-184#wrap (Accessed 2 November 2021).
6. GMK center (2019), "In 2019, rail transportation of metals decreased by 5%", available at: https://gmk.center/ua/news/u-2019-roci-zaliznichni-perevezennya-metaliv-znizilisya-na-5/ (Accessed 2 November 2021).
7. Vinnichuk, Y. (2020), "Why Ukrzaliznytsia wants to raise freight rates for oligarchs", Business Censor, available at: https://biz.censor.net/r3222391 (Accessed 2 November 2021).
8. Rail.insider (2020), "The government predicted the consequences of the crisis for Ukrzaliznytsia", available at: https://railinsider.com.ua/uryad-sprognozuvav-naslidky-kryzy-dlya-ukrzaliznyczi/ (Accessed 2 November 2021).
9. Global Innovation Index (2021), available at: https://www.globalinnovationindex.org/Home (Accessed 2 November 2021).
10. The World Bank (2018), "Logistics performance index", available at: http://www.worldbank.org/eca. (Accessed 2 November 2021).
11. World Economic Forum (2019), "The Global Competitiveness Report 2011—2012, 2012—2013, 2014—2015, 2015—2016, 2016—2017, 2017—2018, 2019", available at: www.weforum.org (Accessed 2 November 2021).
12. Liashenko, O.F. (2021), "Methodological approach to assessing the consequences of regulatory decisions for socio-economic development", Materyaly XXII Mezhdunarodnoj nauchnoj konferentsyy, Problemy prohnozyrovanyia y hosudarstvennoho rehulyrovanyia sotsyal'no-ekonomycheskoho razvytyia [Materials of the XXIІ International Scientific Conference. Problems of Forecasting and State Regulation of Socio-Economic Development], Minsk, Republic of Belarus, October 21—22, vol. 2, pp. 48—50.
13. The official site Joint stock company "Ukrzaliznytsia" (2019), "Automatic indexation of the railway tariff to the producer price index gives the pricing process predictability and relieves political pressure, — Shevki Adjuner", available at: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/491114/ (Accessed 2 November 2021).
14. Levkovych, V. (2019), "It is necessary to share: why "Ukrzaliznytsya" wants to increase tariffs for cargo transportation", Delo.ua, available at: https://delo.ua/business/nado-podelitsja-pochemu-ukrzaliznicja-hochet-pov-350642/ (Accessed 2 November 2021).
15. MinfinMedia (2021), "Rates, indices, tariffs", available at: https://index.minfin.com.ua/ (Accessed 2 November 2021).
16. Shkliar, A. (2015), "Ukrzaliznytsia's New Tariff Policy: How to Find a Balance with the National Economy", VoxUkraine, available at: https://voxukraine.org/uk/nova-taryfna-polityka-ukrzaliznytsi-ua/ (Accessed 2 November 2021).
17. Ministry of Transport and Communications of Ukraine (2021), Order "Coefficients applicable to the tariffs of the Collection of tariffs for the carriage of goods by rail within Ukraine and related services", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0341-09#n4 (Accessed 2 November 2021).
18. The official site Joint stock company "Ukrzaliznytsia" (2021), "Unified tariff and statistical nomenclature of goods", available at: https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nomenklatura/changes_etcnb/ (Accessed 2 November 2021).

№ 11 2021, стор. 65 - 73

Дата публікації: 2021-11-30

Кількість переглядів: 575

Відомості про авторів

О. М. Стасюк

к. е. н., старший науковий співробітник відділу розвитку виробничої інфраструктури,Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ, Україна

O. Stasiuk

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Development of Industrial Infrastructure, State Organization "Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-4701-5598


Л. Ю. Чмирьова

к. е. н., науковий співробітник відділу розвитку виробничої інфраструктури,Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ, Україна

L. Chmyrova

PhD in Economics, Researcher of the Department of Development of Industrial Infrastructure, State Organization "Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-1811-2409


Н. О. Федяй

к. е. н., молодший науковий співробітник відділу розвитку виробничої інфраструктури,Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ, Україна

N. Fediai

PhD in Economics, Junior Researcher of the Department of Development of Industrial Infrastructure, State Organization "Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-6529-1078


О. Ф. Ляшенко

к. е. н., провідний науковий співробітник, відділу розвитку виробничої інфраструктури,Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ, Україна

O. Lyashenko

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Development of Industrial Infrastructure, State Organization "Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0001-7564-2284

Як цитувати статтю

Стасюк О. М., Чмирьова Л. Ю., Федяй Н. О., Ляшенко О. Ф. Аналіз впливу регуляторного акту щодо підвищення вантажних залізничних тарифів на інтереси держави, суб'єктів господарювання та громадян. Економіка та держава. 2021. № 11. С. 65–73. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.65

Stasiuk, O., Chmyrova, L., Fediai, N. and Lyashenko, O. (2021), “Analysis of the influence of the regulatory act regarding the increase of tariffs of freight railway on the interests of the state, business entities and the citizen”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 65–73. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.