EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЯК ІНТЕГРАЦІЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ
А. С. Колєсніченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.58

УДК: 657:[061.1:336.14]

А. С. Колєсніченко

СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЯК ІНТЕГРАЦІЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ

Анотація

У межах розв'язання завдань, сформованих у цьому дослідженні, визначено, що побудова ефективної системи бюджетування залежить від інтеграції обліку, аналізу та контролю як ключових елементів загального процесу управління суб'єкта господарювання. Це дозволило сформувати інтегровану компоненту системи бюджетування, яка складається з облікових, аналітичних, оподатковуваних та контрольних операцій. На основі вивчення ключових проблем впровадження бюджетування установами державного сектору виділено контури "слабких місць", зокрема: документарна недосконалість, відсутність фокусу стратегічного прогнозування, рівень кадрового потенціалу, системний розлад, структурний розрив. Окремо зазначено проблемний аспект, пов'язаний із забезпеченням єдиної науково обгрунтованої методики організації бюджетування на підприємстві. Проведено детальний аналіз положень Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року з метою виділення акцентів, інтеграція яких дозволяє залучати прогностичний інструментарій в галузі управління державними фінансами, а також окреслювати перспективи розвитку системи бюджетування. Обгрунтовано, що конвергенція інформаційно-аналітичного забезпечення та організаційно-методичного базису побудови господарських процесів у державному секторі в умовах розробки стратегічних орієнтирів розвитку системи бюджетування вимагає інтеграції обліку, аналізу, оподаткування та контролю. Подальша модернізація бухгалтерського обліку, розбудова інституціональних механізмів управління фінансами на державному і місцевому рівнях, інформатизація процесів виконання бюджетів сприятиме виведенню на якісно новий рівень розвитку системи середньо- та довгострокового бюджетного планування, а також забезпечення ефективного контролю над цільовим використанням бюджетних коштів.

Ключові слова: система бюджетування; державний сектор; облік; аналіз; оподаткування; контроль; інтеграція; стратегія; бюджетні установи.

Література

1. Бондар М.І. Бухгалтерський облік в установ державного сектору як механізм управління державними фінансами. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту; 10 грудня 2020 р. Київ, КНЕУ, 2020. С. 260—262.
2. Бондар Ю.А., Швиданенко Д.В. Стратегія формування облікової політики в державному секторі економіки. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту; 10 грудня 2020 р. Київ, КНЕУ, 2020. С. 262—264.
3. Васильєва В.Г. Контроль виконання кошторису бюджетної установи: теоретичні та організаційні аспекти. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту; 10 грудня 2020 р. Київ, КНЕУ, 2020. С. 264—267.
4. Гладій І. Сутність бюджетування як управлінської технології. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 24 берез. 2021 р.: у 2-х ч. Ч. I. Вінниця: ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. С. 5—8.
5. Діяльність суб'єктів господарювання за 2019 рік: статистичний збірник. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/DSG_2019.pdf (дата звернення 21.10.2021).
6. Євдокимов В.В. Асиметрія бухгалтерської інформації та шляхи її мінімізації. Міжнародний збірник наукових праць. 2011. Вип. 3 (21). C. 135—146.
7. Кузнецова С.О. Контроль якості облікової інформації в умовах діджиталізації. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матеріали 9-ї наук.-практ. конф., 14—15 травня 2021 р. Львів: ЛТЕУ, 2021. С. 497—500.
8. Мороз Ю.Ю., Цаль-Цалко Ю.С. Обліково-інформаційне забезпечення самодостатнього розвитку підприємства. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матеріали 9-ї наук.-практ. конф., 14—15 травня 2021 р. Львів: ЛТЕУ, 2021. С. 94—97.
9. Проблеми управління фінансами вищих навчальних закладів: монографія / За заг. ред. канд. економ. наук, професора А.З. Підгорного. Одеса: ФОП Гуляєва В.М., 2017. 152 с.
10. Самусевич Я.В., Темченко А.В. Бюджетування на промислових підприємствах. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2021. № 1. С. 137—143.
11. Про підсумки діяльності Державної казначейської служби України за 2020 рік: Публічний звіт голови Казначейства Тетяни Слюз. URL: https://www.treasury.gov.ua/storage/app/uploads/public/602/e68/fb0/602e68fb0b6db069994723.pdf (дата звернення 02.11.2021).
12. Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: монографія / за заг. ред. Т.М. Сторожук. Ірпінь: УДФСУ, 2021. 256 с. Серія "Податкова та митна справа в Україні"; т. 165.
13. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 437-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 02.11.2021).
14. Федчишина Н.М. Облік і бюджетування в управлінні діяльністю підприємства: автореф. дис..канд. екон. наук: 08.00.09. Київ, 2016. 24 с.
15. Цаль-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., Цегельник Н.І. Управлінський облік: підручник. Житомир: ПП "Рута", 2015. 632 с.
16. Щиборщ К.В. Бюджетное планирование деятельности промышленного предприятия. Аудитор. 2003. № 1. С. 29—32.
17. Яровенко Т.С., Гузенко Ю.А., Масіч Т.О. Бухгалтерський облік в державному секторі України: особливості та перспективи. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2. С. 774—779.

А. Коliesnichenko

THE STRATEGIC VECTOR OF THE BUDGETING SYSTEM DEVELOPMENT IN THE PUBLIC SECTOR AS INTEGRATION OF ACCOUNTING, ANALYSIS, TAXATION AND CONTROL

Summary

Within the framework of the solution of the tasks set out in this study, the important role of the budgeting system in the process of management allows to identify it as one of the key elements of forming an information basis for management at the enterprise, since budgeting contributes to the transformation of strategic goals into current plans. It is determined that the construction of an effective budgeting system depends on integration of accounting, analysis and control as key elements of the general process of management of the business entity. This allowed to form an integrated component of the budgeting system, which consists of accounting, analytical, tax and control operations. On the basis of the study of key problems of implementation of budget implementation by institutions of the state sector the outlines of "weak places" are allocated, in particular: Documentary imperfection, lack of focus of strategic forecasting, level of personnel potential, system disorder, structural gap. Separately mentioned problem aspect, connected with provision of a single scientifically grounded method of organization of budgeting at the enterprise. The detailed analysis of the provisions of the Strategy of modernization of the system of accounting and financial reporting in the public sector for the period till 2025 was carried out with the purpose of allocation of the accents, integration of which allows to attract prognostic tools in the field of public finance management, as well as to outline the prospects of development of the system of budgeting. It is proved that the convergence of information and analytical support and organizational and methodological basis of economic processes in the public sector under the conditions of development of strategic guidelines of budgeting system development requires integration of accounting, analysis, taxation and control. Further modernization of accounting, development of institutional mechanisms of financial management at the state and local levels, information processing of budget execution processes will help to bring to a qualitatively new level of development system of medium- and long-term budget planning, as well as ensuring effective control over target use of budgetary funds.

Keywords: udgeting system; public sector; accounting; analysis; taxation; control; integration; strategy; budget-fund entities.

References

1. Bondar, M.I. (2020), "Accounting in public sector institutions as a mechanism for public finance management", Oblik, analiz, audit ta opodatkuvannya: suchasna paradygma v umovakh stalogo rozvytky. Zb. materialiv VI Mizhnarodnoyi nauk.-prakt. conf. [Accounting, analysis, audit and taxation: Modern paradigm in conditions of sustainable development. Materials of International economic conference], KNEU, Kyiv, Ukraine, pp. 260—262.
2. Bondar, Yu.A., Shvydanenko, D.V. (2020), "Strategy of accounting policy formation in the public sector of economy", Oblik, analiz, audit ta opodatkuvannya: suchasna paradygma v umovakh stalogo rozvytky. Zb. materialiv VI Mizhnarodnoyi nauk.-prakt. conf. [Accounting, analysis, audit and taxation: Modern paradigm in conditions of sustainable development. Materials of International economic conference], KNEU, Kyiv, Ukraine, pp. 262—264.
3. Vasylyeva, V.G. (2020), "Control of performance of budget institution estimates: Theoretical and organizational aspects", Oblik, analiz, audit ta opodatkuvannya: suchasna paradygma v umovakh stalogo rozvytky. Zb. materialiv VI Mizhnarodnoyi nauk.-prakt. conf. [Accounting, analysis, audit and taxation: Modern paradigm in conditions of sustainable development. Materials of International economic conference], KNEU, Kyiv, Ukraine, pp. 264—267.
4. Gladiy, I. (2021), "The essence of budgeting as a management technology", Oblik, control i analiz v upravlinni pidpryyemnytskoyu diyalnistyu. Zb. nauk. prats. Vseukr. nauk.-prakt. internet-conf. [Accounting, control and analysis in business management. Materials of Ukrainian internet-conference], VRV VTEI KNTEU, Vinnitsa, Ukraine, pp. 5—8.
5. State Statistics Service of Ukraine (2020), Diyalnist subyektiv gospodaryuvannya za 2019. Statistichnyy zbirnyk [Activity of economic entities for 2019], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
6. Yevdokimov, V.V. (2011), "Asymmetry of accounting information and ways of its minimization", Mizhnarodnyy zbirnyk naukovykh prats, vol. 3 (21), pp. 135—146.
7. Kuznetsova, S.O. (2021), "Quality control of accounting information under conditions of dijitalization", Aktualni problemy rozvytky obliku, analizu, kontrolu I opodatkuvannya u konteksti Yevropeyskoyi integratsiyi ta suchasnykh vyklykiv globalizatsiyi. Materialy nauk.-prakt. conf. [Current problems of accounting development, analysis, control and taxation in the context of European integration and modern challenges of globalization. Materials of conference], LTEU, Lviv, Ukraine, pp. 294—500.
8. Moroz, Yu.Yu., Tsal-Tsalko, Yu.S. (2021), "Accounting and information support of self-sufficient development of the enterprise", Aktualni problemy rozvytky obliku, analizu, kontrolu I opodatkuvannya u konteksti Yevropeyskoyi integratsiyi ta suchasnykh vyklykiv globalizatsiyi. Materialy nauk.-prakt. conf. [Current problems of accounting development, analysis, control and taxation in the context of European integration and modern challenges of globalization. Materials of conference], LTEU, Lviv, Ukraine, pp. 94—97.
9. Pidgornyuy, A.Z. (2017), Problemy upravlinnya finansamy vyshchikh navchalnykh zakladiv [Problems of financial management of higher educational institutions], Gulyayeva V.M., Odesa, Ukraine.
10. Samusevich, Ya.V. and Temchenko, A.V., (2021), "Budgeting at industrial enterprises". Visnyk Sumskogo dergavnogo universytetu. Economics, vol. 1, pp. 137—143.
11. State Treasury Service of Ukraine (2021), "Public report of the head of Treasury Tetyana Sluz "On the results of the activity of the State Treasury Service of Ukraine for 2020", URL: https://www.treasury.gov.ua/storage/app/uploads/public/602/e68/fb0/602e68fb0b6db069994723.pdf (Accessed 2 Nov 2021).
12. Storozhuk, T.M. (2021), Rozvytok bukhgalterskogo obliku ta opodatkuvannya v Ukrayini [Development of accounting and taxation in Ukraine], UDFSU, Irpin, Ukraine.
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "Strategy of modernization of the system of accounting and financial reporting in the public sector for the period till 2025", available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 2 Nov 2021).
14. Fedchyshyna, N.M. (2016), "Accounting and budgeting in the management of the enterprise", Ph.D. Thesis, Accounting, Kyiv, Ukraine.
15. Tsal-Tsalko, Yu.S., Moroz, Yu.Yu. and Tsegelnyk, N.I. (2015), Upravlinskiy oblik [Management accounting], Ruta, Zhitomyr, Ukraine.
16. Shchiborshch, K.V. (2003), "Budget planning of the industrial enterprise", Auditor, vol. 1, pp. 29—32.
17. Yarovenko, T.S., Guzenko, Yu.A. and Masich, T.O. (2016), "Accounting position in the power sector of Ukraine: special needs and prospects", Economika i suspilstvo, vol. 2, pp. 774—779.

№ 11 2021, стор. 58 - 64

Дата публікації: 2021-11-30

Кількість переглядів: 538

Відомості про авторів

А. С. Колєсніченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків, Україна

А. Коliesnichenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Intelligence, Accounting, Hotel and Restaurant Business, National Technical University "Kharkiv polytechnic institute"

ORCID:

0000-0002-5007-9082

Як цитувати статтю

Колєсніченко А. С. Стратегічний вектор розвитку системи бюджетування в державному секторі як інтеграція обліку, аналізу, оподаткування та контролю. Економіка та держава. 2021. № 11. С. 58–64. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.58

Коliesnichenko, А. (2021), “The strategic vector of the budgeting system development in the public sector as integration of accounting, analysis, taxation and control”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 58–64. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.