EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО ОБГРУНТОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ "ІНДУСТРІЯ 4.0"
С. В. Онешко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.44

УДК: 658.589

С. В. Онешко

ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО ОБГРУНТОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ "ІНДУСТРІЯ 4.0"

Анотація

В умовах прискорення процесів глобалізації і реалізації у розвинених країнах заходів концепції "Індустрія 4.0" безпосередньо пов'язані з начальними якісними змінами у розвитку суб'єктів господарювання вітчизняної промисловості на основі формування науково обгрунтованої політики модернізації свого основного виробництва. Узагальнено закордонний досвід з можливістю використання інструментів публічно-приватного партнерства, інформатизації, державного регулювання, мотивації підприємницької поведінки суб'єктів господарювання. Надано рекомендації зі зміни головних цілей державної промислової політики: формування сучасної системи економічних інтересів, усунення існуючих перешкод для досягнення стійкого розвитку промислових підприємств, формування сприятливого інноваційного клімату, досягнення узгодженості дій держави і суб'єктів ринкових відносин, відновлення і зміцнення в країні єдиного економічного простору, забезпечення технологічної та ресурсної незалежності держави, модернізація основного виробництва високотехнологічних суб'єктів господарювання. Для подальшого стійкого промислового розвитку необхідно узгоджувати такі види трансформацій: інституційну, економічну, технологічну, соціально-психологічну, ідеологічну. Стратегічними пріоритетами промислової політики визначено: створення інституційного ринкового середовища, подолання сировинної орієнтації, становлення постіндустріальної системи організації та регулювання виробничо-господарської діяльності, стимулювання активізації процесів промислової інтеграції, подолання обмежень і загроз, які пов'язані з деградацією високотехнологічного сектору економіки, мобілізація організаційно-правових заходів, підвищення національної конкурентоспроможності суб'єктів господарювання за рахунок удосконалення грошово-кредитних відносин і фіскальної політики, захист вітчизняних товаровиробників від недоброчесної конкурентів імпортерів.

Ключові слова: політика; стратегія; промисловість; держава; підприємство; ресурси; розвиток; програма; технологія; структура.

Література

1. Amosha O.J., Podorycheva I.Yu., Zemliankin A.I. Trends in the World Economy Development: New Challengers and Projects. Sience & Innovation. 2021. Vol. 1. № 17. P. 3—17.
2. Геец В. Либерально-демократические основы: курс на модернизацию Украины. Экономика Украины. 2010. № 3. С. 4—20.
3. Гош А. Рынок как средство возрождения переходной экономики Украины. Экономика Украины. 2005. № 9. С. 75—82.
4. Довбенко М. Базовая теория экономической политики. Экономика Украины. 2006. № 5. С. 82—86.
5. Захарченко В.И., Меркулов Н.Н. Политика научно-технологического развития региона. Одесса: ОЮИ ХНУВД, 2007. 48 с.
6. Захарченко В.И., Меркулов Н.Н., Ширяева Л.В. Инновационное развитие в Украине: наука, технология, практика: монография. Одесса: Фаворит, 2011. 598 с.
7. Меркулов М.М. Науково-технологічний розвиток і управління інноваціями: монографія. Одеса: Фенікс, 2008. 344 с.
8. Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорія, інновації та сучасна практика: монографія, книга восьма / за ред. Е.А. Кузнєцова. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 424 с.
9. Онищенко В. Модернизация как императив развития. Экономика Украины. 2011. № 7. С. 4—14.
10. Технологічна модернізація промисловості України: монографія / за ред. Л.І. Федулової. Київ: ІЕП НАНУ, 2008. 471 с.
11. Федулова Л.І. Технологічна політика: глобальний контекст та українська практика: монографія. Київ: КНТЕУ, 2015. 844 с.
12. Філиппова С.В., Сааджан В.А. Промислова політика: проблеми регулювання та стратегії розвитку промисловості. Економічний журнал ОПУ. 2019. № 1. С. 46—60.
13. Чухно А. Новая экономическая политика (теоретико-методологические начала). Экономика Украины. 2005. № 6. С. 4—10.
14. Shyian A.A., Azarova A.A., Nikiforova L.O., Tkachuk L.M., Azarova V.V. Modeling Communication Between the Public and the Authorities while Implementing Innovative Projects in the Context of E-Democracy and Public Administration. Science and Innovation. 2020. 16 (6). Vol. 16. Р. 18—27.
15. Національна економічна стратегія на період до 2030 року. Урядовий кур'єр. 2021. № 45. С. 8—36

S. Oneshko

PRIORITIES OF FORMATION OF SCIENTIFICALLY SUBSTANTIATED INDUSTRIAL POLICY OF BUSINESS ENTITIES ON THE BASIS OF THE CONCEPT "INDUSTRY 4.0"

Summary

In the context of accelerating globalization and implementation in developed countries, the concept of "Industry 4.0" is directly related to the initial qualitative changes in the development of domestic industry through the formation of a scientifically sound policy of modernization of its main production. The foreign experience with the possibility of using the tools of public-private partnership, informatization, state regulation, motivation of entrepreneurial behavior of business entities is generalized. Recommendations for changing the main goals of state industrial policy: formation of a modern system of economic interests, elimination of existing obstacles to sustainable development of industrial enterprises, formation of a favorable innovation climate, coordination of actions of the state and market relations, restoration and strengthening of the single economic space., ensuring technological and resource independence of the state, modernization of the main production of high-tech business entities. For further sustainable industrial development it is necessary to coordinate the following types of transformations: institutional, economic, technological, socio-psychological, ideological. Strategic priorities of industrial policy are: creation of institutional market environment, overcoming raw material orientation, formation of post-industrial system of organization and regulation of production and economic activity, stimulation of intensification of industrial integration processes, overcoming restrictions and threats related to degradation of high-tech sector. legal measures, increasing the national competitiveness of economic entities by improving monetary relations and fiscal policy, protection of domestic producers from unfair competitors and importers. The implementation of industrial policy involves the following stages: prioritization of industrial development and available resources, elimination of the gap with the transition to new technologies and simultaneous improvement of production structure, transition to a full model of innovative development based on advanced actions to ensure competitive advantage in economic activities. The proposed policy contains two interconnected system blocks: general priorities and areas of action of state institutions, targeted program measures for the functional support of integrated development of high-tech industries of Ukrainian industry.

Keywords: policy; strategy; industry; power; enterprise; resources; development; program; technology; structure.

References

1. Amosha, O.J., Podorycheva, I.Yu. and Zemliankin, A.I. (2021), "Trends in the World Economy Development: New Challengers and Projects", Sience & Innovation, vol. 1, no. 17, рр. 3—17.
2. Geetz, B. (2010), "Liberal-democratic foundations: a course for the modernization of Ukraine", Ekonomika Ukrainy, vol. 3, рр. 4—20.
3. Gosh, A. (2005), "Market as a means of reviving the transitional economy of Ukraine", Ekonomika Ukrainy, vol. 9, рр. 75—82.
4. Dovbenko, M. (2006), "Basic Theory of Economic Policy", Ekonomika Ukrainy, vol. 5, рр. 82—86.
5. Zaharchenko, V.I. and Merkulov, N.N. (2007), Politika nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya regiona [Policy of scientific and technological development of the region], OYUI HNUVD, Odessa, Russian
6. Zakharchenko, V.I., Merkulov, N.N. and Shiryaeva, L.V. (2011), Innovacionnoe razvitie v Ukraine: nauka, tekhnologiya, praktika [Innovative development in Ukraine: science, technology, practice], Favorit, Odessa, Ukraine.
7. Merkulov, M.M. (2008), Naukovo-tekhnolohichnyi rozvytok i upravlinnia innovatsiiamy [Science and technology development and management of innovations], Feniks, Odesa, Ukrainian.
8. Kuznietsov, E.A., Balakhonova, O.V., Zakharchenko, V.I. and Melnychenko, D.O. (2020), Aktualni problemy ekonomiky i menedzhmentu: teoriia, innovatsii ta suchasna praktyka [Actual problems of economy and management: theory, innovations and modern practice], OLDI-PLIuS, Kherson, Ukrainian.
9. Onishchenko, V. (2011), "Modernization as an imperative of development", Ekonomika Ukrainy, vol. 7, рр. 4—14.
10. Fedulova, L.I., Shovkun, I.A. and Zakharin, S.V. (2008), Tekhnolohichna modernizatsiia promyslovosti Ukrainy [Technological modernization of Ukrainian industry], IEP NANU, Kyiv, Ukrainian.
11. Fedulova, L.I. (2015), Tekhnolohichna polityka: hlobalnyi kontekst ta ukrainska praktyka [Technological policy: global context and Ukrainian practice], KNTEU, Kyiv, Ukrainian.
12. Filippova, S.V. and Saadzhan, V.A. (2019), "Industrial policy: problems of regulation and strategy of industrial development". Ekonomichnyi zhurnal OPU, vol. 1, рр. 46—60.
13. Chukhno, A. (2005), "New economic policy (theoretical and methodological principles) ", Ekonomika Ukrainy, vol. 6, рр. 4—10.
14. Shyian, A.A., Azarova, A.A., Nikiforova, L.O., Tkachuk, L.M. and Azarova, V.V. (2020), "Modeling Communication Between the Public and the Authorities while Implementing Innovative Projects in the Context of E-Democracy and Public Administration", Science and Innovation, vol. 16 (6), рр. 18—27.
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), "National economic strategy for the period up to 2030", Uryadovy`j kur'yer, vol. 45, pр. 8—36.

№ 11 2021, стор. 44 - 51

Дата публікації: 2021-11-30

Кількість переглядів: 547

Відомості про авторів

С. В. Онешко

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки і фінансів, Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна

S. Oneshko

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Finance, Odessa National Maritime University, Odessa, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2313-3984

Як цитувати статтю

Онешко С. В. Пріоритети формування науково обгрунтованої промислової політики суб'єктів господарювання на засадах концепції "індустрія 4.0". Економіка та держава. 2021. № 11. С. 44–51. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.44

Oneshko, S. (2021), “Priorities of formation of scientifically substantiated industrial policy of business entities on the basis of the concept "industry 4.0"”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 44–51. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.