EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ПРАКТИЧНІ КРОКИ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ
О. Ю. Бобровська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.26

УДК: 378:35(477)

О. Ю. Бобровська

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ПРАКТИЧНІ КРОКИ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Серед основних факторів формування і розвитку людського капіталу важливе місце посідає вища освіта. Наведено результати аналізу Стратегії розвитку вищої освіти в України на 2021—2031 роки. Зазначено, що ця стратегія охопила питання, пов'язані з підвищенням якості підготовки фахівців з вищою освітою та їх конкурентоспроможністю на ринку праці. Аналіз дозволив виокремити зміст і перелік кроків, які потребують більш поглибленого розгляду і першочергової реалізації і запропонувати заходи їх забезпечення. Підкреслено, що частину завдань, передбачених стратегією, доцільно вирішувати в значно коротший строк, ніж заплановано. Запропоновано звернути увагу на відсутність унормованої компоненти системи управління вищою освітою України. Зазначено, що сьогодні питаннями вищої освіти займається низка авторитетних органів, але їх дії недостатньо узгоджені за змістом (є дублювання функцій і завдань), за окремими повноваженнями і відповідальністю, що негативно впливає на досягнення поставлених завдань. Доведено необхідність розробки концепції структурного удосконалення управління системою вищою освітою і вирішення питань упорядкування взаємодії її складників і методологічного управління процесами їх взаємодії, гармонізації їх вертикальних внутрішніх зв'язків, повноважень і відповідальності.

Ключові слова: вища освіта; стратегія; розвиток; цілі; завдання; заклади вищої освіти; конкурентоспроможність.

Література

1. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021—2031 роки. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf
2. Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
3. Про наукову і науково технічну діяльність: Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
4. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
5. Про вдосконалення вищої освіти в Україні: Указ Президента України від 3 червня 2020 р. № 210/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/210/2020#Text
6. Гуртов В.А., Питухин Е.А., Серова Л.М. Моделирование потребностей экономики в кадрах с профессиональным образованием. Проблемы прогнозирования. 2007. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-potrebnostey-ekonomiki-v-kadrah-s-professionalnym-obrazovaniem
7. Покідіна В. Університети та бізнес: міжнародний досвід співпраці та перспективи для України. Проєкт "Популярна економіка: ціна держави". (№ 41) 24 трав. 2016 р. URL: http://old.cost.ua/files/Universities%20and%20business_report.pdf
8. Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності: Постанова КМУ від 17 серпня 2002 р. № 1134. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134-2002-п#Text
9. Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: Наказ МОН від 7 серпня 2002 р. № 450. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02#Text
10. Державна служба статистики України: офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
11. Бобровська О. Ю. Організаційні і мотиваційні чинники забезпечення якості викладацької праці в закладах вищої освіти в Україні. Аспекти публічного управління. 2019. Том 7. № 12. С. 85—96. URL: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/706/679
12. Всеукраїнський Форум "Україна 30. Трудові ресурси", 20—21 липня 2021 р. URL: https://ukraine30.com/human_capital/
13. Про схвалення Концепції реформування системи оплати праці державних службовців та затвердження плану заходів з її реалізації: розпорядження КМУ від 27 травня 2020 р. № 622-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/622-2020-р#Text
14. Всесвітній економічний форум: майбутнє професій і 10 топ-навичок для 2025 року. Освіта нова. URL: https://osvitanova.com.ua/posts/4427-vsesvitnii-ekonomichnyi-forum-maibutnie-profesii-i-10-top-navychok-dlia-2025-roku
15. Шваб К. Четверта промислова революція. Формуючи четверту промислову революцію. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019. 416 с.
16. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення оцінювання результативності професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 15 вересня 2021 р. № 147-21. URL: https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shchodo-provedennya-ocinyuvannya-rezultativnosti-profesijnogo-navchannya-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya
17. Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: розпорядження КМУ від 1 грудня 2017 р. № 974-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974-2017-р#Text
18. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо окремих питань визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В", та підготовки умов проведення конкурсу: Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 15 грудня 2021 р. № 4—21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0004859-21#Text
19. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби: Постанова КМУ від 25 березня 2016 р. № 246. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/246-2016-п#n10
20. Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: Постанова КМУ від 6 лютого 2019 р. № 106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-п#n14
21. Деякі питання здобуття освіти та професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: Постанова КМУ від 28 квітня 2021 р. № 446. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/446-2021-п
22. Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: Постанова КМУ від 27 вересня 2016 р. № 674. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-2016-п#Text
23. Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова КМУ від 3 березня 2021 р. № 179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-п#n25

O. Bobrovska

IMPROVING THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL: PRACTICAL STEPS AND APPLIED ASPECTS OF IMPLEMENTATION

Summary

Among the main factors in the formation and development of human capital an important place is occupied by higher education. The results of the analysis of the Strategy for the Development of Higher Education in Ukraine for 2021—2031 are presented. It is noted that this strategy covered issues related to improving the quality of training of specialists with higher education and their competitiveness in the labor market. The analysis allowed us to identify the content and list of steps that require more in-depth consideration and priority implementation and propose measures to ensure them. It is emphasized that some of the tasks envisaged by the strategy should be solved in a much shorter time than planned, as the result of their solution creates and strengthens the fundamental content-oriented basis of organizational streamlining of processes in higher education institutions of the country. Such tasks are: solving the problem of balancing the needs of specialists with higher education, taking into account the needs of the state, the labor market, the needs of regions, local communities and employers; determination of the current and strategic volume of applicants for higher education by professions and specialties; organizational arrangement of the practical part of education of students, future specialists for their acquisition of practical skills and abilities; issues of employment of graduates of higher education institutions who studied at public expense and promotion of employment of graduates who paid for their studies independently; organization and remuneration of scientific and pedagogical workers, etc. Possibilities of their fast decision are considered. It is proposed to pay attention to the lack of a standardized component of the management system of higher education in Ukraine. It is noted that today a number of authoritative bodies deal with higher education issues, but their actions are not sufficiently coordinated in terms of content (there is duplication of functions and tasks), individual powers and responsibilities, which negatively affects the achievement of tasks. The necessity of development of the concept of structural improvement of management of system of higher education and the decision of questions of streamlining of interaction of its components and methodological management of processes of their interaction, harmonization of their vertical internal communications, powers and responsibilities is proved.

Keywords: higher education; strategy; development; goals; objectives; higher education institutions; competitiveness.

References

1. Ministry of Education and Science of Ukraine (2020), "Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2021—2031", available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf (Accessed 30 Oct 2021).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On Higher Education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (Accessed 30 Oct 2021).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "About scientific and scientific and technical activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (Accessed 30 Oct 2021)
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "About the statement of the list of branches of knowledge and specialties on which preparation of applicants of higher education is carried out", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-p (Accessed 30 Oct 2021).
5. President of Ukraine (2020), Decree "On the improvement of higher education in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/210/2020#Text (Accessed 30 Oct 2021).
6. Hurtov, V.A. Pytukhyn, E.A. and Serova, L.M. (2007), "Modeling the needs of the economy in personnel with professional education", Problemy prohnozyrovanyia, vol. 6, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-potrebnostey-ekonomiki-v-kadrah-s-professionalnym-obrazovaniem (Accessed 30 Oct 2021).
7. Pokidina, V. (2016), "Universities and business: international experience of cooperation and prospects for Ukraine", Proekt "Populiarna ekonomika: tsina derzhavy", vol. 41, available at: http://old.cost.ua/files/Universities%20and%20business_report.pdf (Accessed 30 Oct 2021).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2002), Resolution "On approval of standards for the number of students (cadets), graduate students (adjuncts), doctoral students, candidates for the degree of candidate of sciences, students, interns, clinical residents for one full-time position of research and teaching staff in higher educational institutions of III and IV level of accreditation and higher educational institutions of postgraduate education of the state form of ownership", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134-2002-p#Text (Accessed 30 Oct 2021).
9. Ministry of Education and Science of Ukraine (2002), "About the statement of norms of time for planning and the account of educational work and lists of the basic types of methodical, scientific and organizational work of pedagogical and scientific and pedagogical workers of higher educational institutions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02#Text (Accessed 30 Oct 2021).
10. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 30 Oct 2021).
11. Bobrovs'ka, O.Yu. (2019), "Organizational and motivational factors to ensure the quality of teaching in higher education institutions in Ukraine", Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 7, no. 12, pp. 85—96, available at: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/706/679 (Accessed 30 Oct 2021).
12. Ukraine 30 Forum (2021), "Human capital", available at: https://ukraine30.com/human_capital/ (Accessed 30 Oct 2021).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "On approval of the Concept of reforming the system of remuneration of civil servants and approval of the action plan for its implementation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/622-2020-r#Text (Accessed 30 Oct 2021).
14. Pecherna, A. (2020), "World Economic Forum: the future of professions and 10 top skills for 2025", Osvita nova, available at: https://osvitanova.com.ua/posts/4427-vsesvitnii-ekonomichnyi-forum-maibutnie-profesii-i-10-top-navychok-dlia-2025-roku (Accessed 30 Oct 2021).
15. Shvab, K. (2019), Chetverta promyslova revoliutsiia. Formuiuchy chetvertu promyslovu revoliutsiiu [The fourth industrial revolution. Forming the fourth industrial revolution], Klub simejnoho dozvillia, Kharkiv, Ukraine.
16. National Agency of Ukraine for Civil Service (2021), Order "On approval of Methodical recommendations for evaluating the effectiveness of professional training of civil servants and local government officials", available at: https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shchodo-provedennya-ocinyuvannya-rezultativnosti-profesijnogo-navchannya-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya (Accessed 30 Oct 2021).
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "On approval of the Concept of reforming the system of professional training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, local government officials and deputies of local councils", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974-2017-r#Text (Accessed 30 Oct 2021).
18. National Agency of Ukraine for Civil Service (2021), Order "About the statement of Methodical recommendations concerning separate questions of definition of special requirements to the persons applying for employment of positions of civil service of categories "B" and "B", and preparation of conditions of carrying out competition", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0004859-21#Text (Accessed 30 Oct 2021).
19. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "On approval of the Procedure for holding a competition for civil service positions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/246-2016-p#n10 (Accessed 30 Oct 2021).
20. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "On approval of the Regulations on the system of professional training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, local self-government officials and deputies of local councils", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-p#n14 (Accessed 30 Oct 2021).
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution "Some issues of education and professional training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, local government officials and deputies of local councils", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/446-2021-p (Accessed 30 Oct 2021).
22. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "Some issues of reforming the system of professional training of civil servants and local government officials", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-2016-p#Text (Accessed 30 Oct 2021).
23. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution "On approval of the National Economic Strategy for the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-p#n25 (Accessed 30 Oct 2021).

№ 11 2021, стор. 26 - 33

Дата публікації: 2021-11-30

Кількість переглядів: 833

Відомості про авторів

О. Ю. Бобровська

д. держ. упр., професор, професор кафедри економіки та соціально-трудових відносин, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

O. Bobrovska

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Economics and Social and Labor Vidnosin, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-2174-9040

Як цитувати статтю

Бобровська О. Ю. Удосконалення системи вищої освіти України у формуванні та розвитку людського капіталу: практичні кроки і прикладні аспекти реалізації. Економіка та держава. 2021. № 11. С. 26–33. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.26

Bobrovska, O. (2021), “Improving the system of higher education in Ukraine in the formation and development of human capital: practical steps and applied aspects of implementation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 26–33. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.