EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
С. І. Мельник, І. В. Свиноус, І. В. Фурман, Г. В. Трофімова, Є. М. Стариченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.14

УДК: 631.164.23:005.591.4

С. І. Мельник, І. В. Свиноус, І. В. Фурман, Г. В. Трофімова, Є. М. Стариченко

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

Предмет залучення фінансування як для розвитку бізнесу, так і на потреби операційної оптимізації платіжного балансу не втрачає актуальності в аграрній галузі. Аспекти забезпечення фінансової стабільності господарської діяльності підприємств завжди залишаються важливими, як для корпоративного сектору, так і для малого та середнього бізнесу.
Встановлено, що, попри деякі позитивні явища в окремих сегментах аграрної економіки України у 2019 році, дія негативних чинників інвестиційної діяльності переважала. Найбільш вагомими причинами інвестиційного спаду в аграрних секторах економіки були несприятлива для агровиробників аграрна політика, скорочення бюджетної підтримки агровиробників, звуження можливостей залучення інвестицій і неприйнятні для потенційних вкладників капіталу ризики інвестування.
Доведено, що діяльність інвесторів у сільському господарстві також певною мірою стримували перезавантаження влади і зниження зацікавленості банківського сектору в кредитуванні реальних проєктів виробників.
Високі ставки банківських кредитів, низький рівень довіри до більшості українських агрокомпаній на іноземних фондових ринках, нерозвиненість національного фондового ринку, лізингу і практична відсутність іноземних інвесторів також зумовлювали стагнацію процесів залучення інвестицій у сільське господарство.
Підтримуємо, що державна програма часткової компенсації вартості придбаної вітчизняної сільськогосподарської техніки покликана сприяти: оновленню виробничих потужностей аграрного бізнесу; зниженню витрат і підвищенню конкурентоспроможності сільгосптоваровиробників; зменшенню залежності від іноземних поставок техніки і обладнання; розширенню частки українських сільгоспмашинобудівників на внутрішньому ринку; збереженню існуючих і створенню нових робочих місць; збільшенню сплати податків до бюджетів усіх рівнів, які сумарно перевищують обсяги бюджетного фінансування цієї програми.
Як свідчать результати, що основними перешкодами для створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сільське господарство є: структурні обмеження, такі як недосконала ринкова інфраструктура, антиконкурентне ринкове середовище; складна процедура розподілу та отримання коштів державної підтримки; незавершена земельна реформа; важкий доступ сільськогосподарських товаровиробників до фінансових інструментів; деградація земель і грунтів, незбалансоване використання природних ресурсів, зміна клімату та екстремальні погодні явища (посухи тощо).
Отже, інвестиції є інструментом, завдяки якому сільське господарство зробить свій внесок у розвиток економіки, створення нових або розширення наявних виробничих потужностей, робочих місць у сільській місцевості та забезпечення національної продовольчої безпеки.

Ключові слова: інвестиції; сільськогосподарські підприємства; сільськогосподарська техніка; державна підтримка; банківські кредити.

Література

1. Лупенко Ю.О. Захарчук О.В. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України. Економіка АПК. 2018. № 11. С. 9—18.
2. Козяр Н.О. Організаційного-економічні засади функціонування інфраструктури інвестиційної діяльності в аграрному секторі України. Інноваційна економіка. 2020. № 7—8. С. 139—144.
3. Зарицька Н. Новий погляд на інвестиції в агро бізнес. Економіст. 2018. №2. С. 6—7.
4. Дивнич О.Д., Фролова І.І., Кожара Є.Ю. Капітальні інвестиції у ресурсному забезпеченні сільськогосподарських підприємств України. Соціально-гуманітарний вісник. 2020. Вип. 36. С. 123—125.
5. Кушнір С.О., Журавльова А.К. Інвестиції в сільськогосподарську галузь України: реалії та перспективи у зв'язку з відкриттям ринку землі. Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 12. С. 63—68.
6. Чкан І.О. Іноземні інвестиції в аграрний сектор України: стан і аспекти розвитку. Бізнес Інформ. 2020. № 2. С. 95—100.
7. Смик Р.Ю. Інвестиції у аграрному секторі економіки України. Інтелект XXI. 2020. №1. С. 127—130.
8. Калетнік Г.М., Козяр Н.О. Стратегічні підходи до інвестування аграрного сектору України в сучасних умовах розвитку АПК. Економіка АПК. 2020. № 12. С. 81—89.

S. Melnyk, I. Svynous, I. Furman, Н. Trofimova, Y. Starychenko

AGRICULTURAL INVESTMENT ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION PROCESSES

Summary

The subject of attracting financing both for business development and operational balance-of-payments optimization does not lose its relevance in the agricultural sector. Aspects of the financial stability of enterprises always remain important, both for the corporate sector and for small and medium-sized enterprises.
It was found that despite some positive developments in some segments of Ukraine's agrarian economy in 2019, the effect of negative factors of investment activity prevailed. The most important reasons of the investment decline in the agricultural sectors of the economy were: unfavorable agricultural policy towards agribusiness, the reduction of budgetary support, narrowing investment opportunities and unacceptable investment risks for potential investors.
It was proved that investor activities in agriculture have also somewhat constrained resetting the government and reducing interest of the bank sector in crediting real producer projects.
High bank credit rates, low confidence in most Ukrainian agricultural companies on foreign stock markets, underdeveloped national stock market, leasing and the practical absence of foreign investors also led to a stagnation in the process of attracting investments in agriculture.
We agree that the state program of partial cost compensation of domestically acquired agricultural equipment should promote:the renewal of production capacity of agribusiness, reducing costs and increasing the competitiveness of agricultural producers, reducing dependence on foreign supplies of machinery and equipment, expanding the share of Ukrainian agricultural machine builders on the domestic market, maintaining existing and creating new jobs, increasing the taxes to the budgets on all levels, which in total exceed the amount of budget funding for this program.
According to the results, the main barriers for creating favourable environment for investments in agriculture are:structural constraints, such as imperfect market infrastructure, anti-competitive market environment, complex procedure for the receipt and distribution of state support funds, incomplete land reform, difficult access of agricultural producers to financial instruments, land and soil degradation, unbalanced use of natural resources, climate change and extreme weather conditions (droughts, etc.).
Thus, investments are a tool due to which agriculture will contribute to the development of the economy, the creation of new or expansion of existing production capacity, rural jobs and national food security.

Keywords: investments; agricultural enterprises; agricultural machinery; state support; bank loans.

References

1. Lupenko, Yu.O. and Zakharchuk, O.V. (2018), "Investment support for innovative development of agriculture in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 11, pp. 9—18.
2. Koziar, N.O. (2020), "Organizational and economic principles of functioning of the infrastructure of investment activity in the agricultural sector of Ukraine", Innovatsijna ekonomika, vol. 7—8, pp. 139—144.
3. Zaryts'ka N. (2018), "A new look at investing in agribusiness", Ekonomist, vol. 2, pp. 6—7.
4. Dyvnych, O.D. Frolova, I.I. and Kozhara, Ye.Yu. (2020), "Capital investments in resource provision of agricultural enterprises of Ukraine", Sotsial'no-humanitarnyj visnyk, vol. 36, pp. 123—125.
5. Kushnir, S.O. and Zhuravl'ova, A.K. (2020), "Investments in the agricultural sector of Ukraine: realities and prospects in connection with the opening of the land market", Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol. 12, pp. 63—68.
6. Chkan, I.O. (2020), "Foreign investment in the agricultural sector of Ukraine: status and aspects of development", Biznes Inform, vol. 2, pp. 95—100.
7. Smyk, R.Yu. (2020), "Investments in the agricultural sector of Ukraine's economy", Intelekt XXI, vol. 1, pp. 127—130.
8. Kaletnik, H.M. and Koziar, N.O. (2020), "Strategic approaches to investing in the agricultural sector of Ukraine in modern conditions of agricultural development", Ekonomika APK, vol. 12. pp. 81—89.

№ 11 2021, стор. 14 - 19

Дата публікації: 2021-11-30

Кількість переглядів: 908

Відомості про авторів

С. І. Мельник

д. е. н., професор, Український інститут експертизи сортів

S. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

ORCID:

0000-0002-0346-1596


І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, BilaTserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0346-1596


І. В. Фурман

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

I. Furman

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-9923-555X


Г. В. Трофімова

к. с.-г. н., доцент, Український інститут експертизи сортів

Н. Trofimova

PhD in Agricultural Sciences, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

ORCID:

0000-0001-6003-880Х


Є. М. Стариченко

к. е. н., Український інститут експертизи сортів

Y. Starychenko

PhD in Economics, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

ORCID:

0000-0001-8608-5268

Як цитувати статтю

Мельник С. І., Свиноус І. В., Фурман І. В., Трофімова Г. В., Стариченко Є. М. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах трансформаційних процесів. Економіка та держава. 2021. № 11. С. 14–19. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.14

Melnyk, S., Svynous, I., Furman, I., Trofimova, Н. and Starychenko, Y. (2021), “Agricultural investment activity in the conditions of transformation processes”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 14–19. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.