EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ РЕГІОНУ В НАПРЯМІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ
О. В. Максютова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.97

УДК: 338.48-6:615.8:330.341.1:338.483.1(045)

О. В. Максютова

ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ РЕГІОНУ В НАПРЯМІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті визначено основні принципи інноваційного розвитку туристично-рекреаційного бізнесу та окреслено напрями впровадження інновацій у туристично-рекреаційний бізнес, які визначають ефективність стратегічного управління у туристично-рекреаційному бізнесі. Розглянуто функції регулювання ресурсного забезпечення регіонального розвитку туристично-рекреаційного бізнесу, розроблений інноваційний механізм управління в туристично-рекреаційному бізнесі та визначено систему взаємозв'язків його зовнішніх і внутрішніх інструментів. У ході розробки інноваційного механізму управління в туристично-рекреаційному бізнесі проведено аналіз зовнішніх і внутрішніх інструментів і їх ключових елементів, запропоновані заходи щодо вдосконалення надання інноваційно-інформаційних послуг, розроблено алгоритм стимулювання інноваційної діяльності в туристично-рекреаційному бізнесі.
Встановлено, що для інноваційного розвитку туристично-рекреаційного бізнесу потрібна наявність таких факторів: ринкова конкуренція; наявність законодавчої і нормативної бази в підтримку впровадження інновацій; професійна підготовка кадрів, які бажають впроваджувати інновації (фахівці, підприємці, менеджери, службовці) та ресурси (фінансові, виробничі, інформаційні, інфраструктурні).

Ключові слова: туризм; рекреація; туристично-рекреаційний бізнес; інновації; ресурсозбереження; регіональний розвиток.

Література

1. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія / В.Г. Григоренко, І.В. Давиденко; С.С. Галасюк; Н.С. Гездоймінов та ін.; за заг. ред. В.Г. Герасименко. Одеса: ОНЕУ, 2016. 262 с.
2. Інновінг в туризмі: монографія / А. А. Мазаракі, С.В. Мельниченко, Г.І. Михайліченко, Т.І. Ткаченко та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі. Київ: КНЕУ, 2016. 532 с.
3. Михайліченко Г.І. Інноваційні зміни у розвитку світового туристичного ринку. Бізнес Інформ. 2011. № 6. С. 49—52.
4. Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону: монографія / І.О. Александров та ін..; за заг. ред. О.В. Прокопенко. Суми: Сумський державний університет, 2012. 576 с.
5. Тищенко Т.І. Складові інноваційного потенціалу підприємства. Инновации в создании и управлении бізнесом: матеріали Міжн. наук. онлайн-конф. Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний гірничий університет, 2010. С. 118—122.
6. Бойко М.Г. Ціннісно-орієнтоване управління в туризмі: монографія. К.: КНТЕУ, 2010. 523 с.
7. Ресурсний потенціал регіону: навч. посіб. / М.К. Орлатий, С.А. Романюк, І.О. Дегтярьова та ін.; за заг. ред. М.К. Орлатого. К.: НАДУ, 2014. 724 с.
8. Забалдіна Ю.Б., Ліщинський О.Л. Дві адаптивні моделі короткострокового прогнозування туристичних потоків. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). 2006. №1. С. 406—410.
9. Проскура В.Ф., Максютова О.В. Підходи щодо розроблення економічного механізму ресурсозабезпечення регіону в умовах інтеграції. Геополітика України: історія і сучасність. Ужгород: УжНУ. 2019. № 2 (23). С. 95—104. DOI: 10.24144/2078-1431.2019.2(23).95-104.
10. Проскура В.Ф., Максютова О.В. Моделювання ресурсних потоків регіону. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка. 2018. Вип. 2. С. 110—114.
11. Актуальні проблеми туризму і сфери послуг: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 242 "Туризм" (усіх форм навчання)) / укл. Ю.В. Макогон, К.В. Осипенко. Маріуполь: МДУ. 2021. С. 217.
12. The effect of digital technology development on economic growth. I. Irtyshcheva, M. Stehnei, N. Popadynets [et al.]. International Journal of Data and Network Science. Canada, 2021. № 5. P. 25—36.
13. Стегней М.І., Хаустова К.М. Мікроекономічні чинники розвитку підприємств сфери гостинності в регіоні. Бізнес Інформ. Харків. 2020. № 11. С. 165—170.
14. Стегней М.І. Архангельська А.-М. І. Сталий розвиток туристичного сектору національної економіки. Перспективи розвитку готельно-ресторанної індустрії України: теорія, практика, інновації розвитку: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 березня 2018 року. Мукачево: РВВ МДУ. 2018. С. 38—40.

O. Maksyutova

PROSPECTS FOR AN INNOVATIVE RENEWAL OF THE TOURISM AND RECREATION BUSINESS OF THE REGION TOWARDS THE IMPLEMENTATION OF RESOURCE-SAVING POLICIES

Summary

This article highlights the main principles of innovative development of tourist and recreational business, outlines the directions of introduction of innovations in tourist and recreational business, which determine the effectiveness of strategic management in tourist and recreational business, the functions of regulation of resource provision of regional development of tourist and recreational business, developed an innovative mechanism of management in tourist and recreational business and defined the system of relations between its external and internal instruments.
Introduction. Considering tourist and recreational business as an inter-sectoral type of economic (or entrepreneurial) activity, it is necessary to determine prospects of innovative renewal of tourist and recreational business of the region, to activate innovative processes, which will ensure acceleration of social and economic development of regions. This is impossible without a resource-saving policy, which is able to bring the region to a new level of economic system, strategically competitive and oriented toward balanced economy with growth of potential.
Each sector of the economy has its own peculiarities, on which the success of its development depends. The priority vector, which influences the development of regional economy of regions of the Carpathian region is considered tourist-recreational business, profit from which is the main source of income for population of separate territories and makes part of budgets of territorial communities. Therefore, the issue of innovative renewal in tourist and recreational business is extremely topical.
The tourism and recreational business constantly introduces new markets, introduction of advanced information and telecommunication technologies and modern forms of organizational and managerial activity, use of electronic commerce and virtual tourist-excursion services.
The purpose of the article is a development of innovative approaches in tourism and recreational business of the region using instruments of realization of economic mechanism of resource conservation, which in turn will promote the competitiveness of the region and its sustainable development.
Results. Stable economic growth in tourist and recreational business is impossible without balanced and sustainable implementation of resource saving policy of the region by forming an effective scheme of resource saving on the basis of innovation implementation.
The main goal of innovative management is to increase the efficiency of the region's economy. To achieve this goal we offer an innovative mechanism of management in tourist-recreational business. Implementation of the proposed innovative management mechanism in tourism and recreational business will help to identify existing problems in tourism and recreation business, identify ways of solving these problems, increase the efficiency of tourist and recreational potential in the region, and improve the innovative climate.
Innovative management mechanism in tourism and recreational business is a combination of external and internal instruments, which contribute to increasing efficiency of tourist and recreational business in the region, tourist-recreational resources as the main factor in the innovative mechanism; the main structural elements that underlie the external and internal instruments of the innovative mechanism of management.
Until the present document is issued, the following are subject to control:
1) development of innovative programs of tourism and recreational business development at the regional level;
2) development of private power partnership in the region;
3) participation in national and international exhibitions of innovative direction in tourist-recreational business;
4) provision of the system of state support of innovations in tourist-recreational business;
5) first stage and first stage (startups).
The internal instruments of the State administration are:
1) organization and stimulation of innovative activity of enterprises of tourist-recreational business;
2) promotion of international investment in tourism and recreation;
3) organization of international information and communication systems for tourism and recreation;
4) improvement of qualification and retraining of personnel for tourist-recreational business.
During the development of the innovative management mechanism in tourism and recreational business, the analysis of external and internal instruments and their key elements, proposed measures to improve the provision of innovative and information services, developed an algorithm to stimulate innovative activity in tourism and recreational business.
Conclusions. Thus, the important factor that causes necessity of introduction of innovations in tourism and recreation is that tourist-recreational business not only forms the sphere of travel, leisure and recreation services on the territory, but it is a source of income of population and territorial communities and causes development of many related sectors of economy.
It has been established that the following factors are needed for the innovative development of tourist and recreational business: Market competition; legislative and regulatory framework in support of innovation implementation; professional training of personnel who wish to introduce innovations (specialists, entrepreneurs, managers, employees) and resources (financial, production, information, infrastructure).
Therefore, in the future of further research it is necessary to focus on methods of stimulation of development of tourist-recreational business at administrative-management level. In order to stimulate tourism and recreation business development, the priority area of work should be innovative, taking into account its diversity and specificity, as well as aimed at improving economic and social components of the region's development.

Keywords: tourism; recreation; tourism and recreation business; innovation; resource conservation; regional development.

References

1. Hryhorenko, V. H., Davydenko; I. V., Halasiuk, S.S. and Hezdojminov, N S. (2016), Otsinka turystychno-rekreatsijnoho potentsialu rehionu [Estimation of tourist and recreational potential of the region], Odessa National University of Economics, Odesa, Ukraine.
2. Mazaraki, A. A. Mel'nychenko, H. I., Mykhajlichenko, S. V. and Tkachenko, T. I. (2016), Innovinh v turyzmi [Innoving in tourism], Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine.
3. Mykhajlichenko, H. I. (2011), "Innovative developments in the global tourism market", Biznes Inform, vol. 6. pp. 49—52.
4. Aleksandrov, I. O. and Prokopenko, O. V. (2012), Sotsial'no-ekonomichna motyvatsiia innovatsijnoho rozvytku rehionu [Socio-economic motivation of innovative development of the region], Sumy State University, Sumy, Ukraine.
5. Tyschenko, T. I. (2012), "Components of the innovative potential of the enterprise", Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Ynnovatsyy v sozdanyy y upravlenyy biznesom [ Materials of the International Scientific Conference. Innovation in creation and management], Dnipropetrovsk National Mining University, Dnipropetrovs'k, Ukraine, pp. 118—122.
6. Bojko, M. H. (2010). Tsinnisno-oriientovane upravlinnia v turyzmi [Central-oriented management in tourism], Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv, Ukraine
7. Orlatyj, M. K., Romaniuk, S. A. and Dehtiar'ova, I. O. (2014), Resursnyj potentsial rehionu [Resource potential of the region], National academy for public administration, Kyiv, Ukraine.
8. Zabaldina, Yu. B., Lischyns'kyj, O. L. (2006), "Two adaptive models of short-term forecasting of tourist flows", Stratehiia rozvytku Ukrainy (ekonomika, sotsiolohiia, pravo, vol. 1, pp. 406—410.
9. Proskura, V. F., Maksyutova, O. V. (2019), "Approaches to development of economic mechanism of resource provision of the region in conditions of integration", Heopolityka Ukrainy: istoriia i suchasnist', vol. 2 (23), pp. S. 95—104.
10. Proskura, V. F. and Maksyutova, O. V. (2018), "Modeling of resource flows of the region", Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomika, vol. 2, pp. 110—114.
11. Makohon, Yu. V. and Osypenko, K. V. (2021), Aktual'ni problemy turyzmu i sfery posluh [Actual problems of tourism and services], Mariupol State University, Mariupol', Ukraine.
12. Irtyshcheva, I., Stehnei, M. and Popadynets, N. (2020), "The effect of digital technology development on economic growth ", International Journal of Data and Network Science, vol. 5, pp. 25—36.
13. Stehnej, M. I. and Khaustova, K. M. (2020), "Economic factors of development of hospitality companies in the region", Biznes Inform, vol. 11, pp. 165—170.
14. Stehnej, M. I. and Arkhanhel's'ka, A.-M. I. (2018), "Sustainable development of the tourism sector of the national economy", Tezy dopovidej Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii. Perspektyvy rozvytku hotel'no-restorannoi industrii Ukrainy: teoriia, praktyka, innovatsii rozvytku [Theses of reports of the All-Ukrainian scientific-practical conference. Prospects of development of hotel-restaurant industry of Ukraine: theory, practice, innovations of development], Mukachevo State University, Mukachevo, Ukraine, 23 March, pp. 38—40.

№ 10 2021, стор. 97 - 104

Дата публікації: 2021-10-29

Кількість переглядів: 129

Відомості про авторів

О. В. Максютова

здобувач, Мукачівський державний університет

O. Maksyutova

Сandidate for a degree, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0001-8400-1382

Як цитувати статтю

Максютова О. В. Перспективи інноваційного оновлення туристично-рекреаційного бізнесу регіону в напрямі реалізації ресурсозберігаючої політики. Економіка та держава. 2021. № 10. С. 97–104. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.97

Maksyutova, O. (2021), “Prospects for an innovative renewal of the tourism and recreation business of the region towards the implementation of resource-saving policies”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 97–104. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.