EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Т. О. Меліхова, Л. К. Феофанов, О. О. Рябчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.86

УДК: 657.6:657.372.12

Т. О. Меліхова, Л. К. Феофанов, О. О. Рябчук

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У сучасному світі оплату за свою працю отримують усі працівники не залежно від форми власності підприємства. Наприкінці періоду у підприємства виникає зобов'язання розрахуватись з працівниками за відпрацьований час. Питання дуже різноманітне, періодично відбуваються зміни у законодавстві, тому існує багато особливостей при нарахуванні заробітної плати, що потрібно враховувати при веденні фінансового обліку та проведенні аудиту для підвищення ефективності управління підприємством.
Метою роботи є удосконалення фінансового обліку та аудиту заробітної плати для підвищення ефективності управління підприємством.
Аудит заробітної плати здійснюється з метою встановлення законності та правильності нарахування заробітної плати та ЄСВ на фонд оплати праці, відображення їх в обліку та звітності.
Завдання аудиту заробітної плати — здійснити перевірку відповідності розміру нарахованої заробітної плати встановленому рівню мінімальної заробітної плати, своєчасності виплати заробітної плати, правильності виплати заробітної плати натуральною продукцією, відповідності нарахування ЄСВ мінімальному та максимальному рівню та правильності нарахування лікарняних.
У роботі удосконалена методика проведення аудиту заробітної плати, яка, на відміну від існуючих, включає: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора. Запропонована методика проведення аудиту заробітної плати надасть змогу охопити всі аспекти заробітної плати, а саме: здійснити перевірку відповідності розміру її встановленому мінімальному рівню, своєчасності її виплати, правильності виплати її виплати натуральною продукцією, відповідності нарахування ЄСВ мінімальному та максимальному рівню, а також правильності нарахування лікарняних. Це допоможе вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити ефективність управління підприємством.
З метою удосконалення фінансового обліку заробітної плати пропонуємо форми довідкових відомостей для розрахунку нарахування заробітної плати за фактично відпрацьований час, відповідності розміру нарахованої заробітної плати встановленому рівню мінімальної заробітної плати, своєчасності виплати заробітної плати, виплати заробітної плати натуральною продукцією, відповідності ЄСВ мінімальному та максимальному рівню. Це допоможе скоротити час на формування та обробку документів нарахування заробітної плати та ЄСВ, попередить можливість пропуску будь-якої інформації, бо буде використовуватися шаблони документів вже з сформованим переліком реквізитів.

Ключові слова: аудит; фінансовий облік; заробітна плата; відпускні; лікарняні; ЄСВ.

Література

1. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста Г.М. Аудит: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. 184 c.
2. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста Г.М. Організація і методика аудиту: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2015. 190 с.
3. Меліхова Т.О. Визначення витрат господарської діяльності підприємства. Бізнес Інформ. Харків: ХНЕУ, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, ВД "Інжек". 2013. № 3. С. 254—258.
4. Меліхова Т.О., Ніколаєнко Н.С. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 51—55.
5. Меліхова Т.О., Манойло Т.В. Проблемні аспекти відображення в обліку ТМЦ та обладнання при віднесенні до капітальних інвестицій відповідно до П(С)БО та МСФЗ. Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія "Економіка". Дніпропетровськ: 2014, Вип. 3. № 10/1. Т. 22. С. 158—164.
6. Макаренко А.П., Меліхова Т.О. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту звіту про фінансові результати в системі управління економічною безпекою підприємства. Матеріали тез доповідей Міжнар. наук. — прак. конф. "Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів".11 листопада 2015 р. Запоріжжя: КПУ, 2015. С. 118—120.
7. Макаренко А.П., Меліхова Т.О. Теоретико-методичні основи та практичні підходи до вдосконалення аудиту лізингових операцій. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. № 6. С. 164—171.
8. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. Херсон:В идавничий дім "Гельветика", 2018. 632 с.
9. Меліхова Т.О., Шишига М.П. Удосконалення обліку і аудиту адміністративних витрат підприємства. Економіка та держава. 2020. № 11. С. 28—34. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.28
10. Макаренко А.П. Державний фінансовий контроль / А.П. Макаренко, І. Я. Максименко, Т.О. Меліхова, О.П. Зоря навч. посібник для внз: [гриф ЗДІА]. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 280 c.
11. Maksymenko I., Melikhova T. Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House "Baltija Publishing". 2017, P. 268—275.
12. Меліхова Т.О., Верьовкіна А.С. Удосконалення методики перевірки грошових коштів у національній валюті. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 1. С. 24—29. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.24
13. Меліхова Т.О., Чакалова Н.С., Середенко Т.С. Удосконалення методичних засад аудиту операцій з готівкою та на рахунках у банку для підвищення ефективності управління підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 32—41. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.32
14. Меліхова Т.О., Чакалова Н.С., Іващенко Є.Є. Удосконалення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам для підвищення якості формування інформації в обліку. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 95—101. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.95
15. Меліхова Т.О., Феофанова І.В., Магда Г.В. Удосконалення методики внутрішнього контролю утримань із заробітної плати та нарахувань на фонд оплати праці. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 89—94. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.89
16. Меліхова Т.О., Журавель К.О. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту товарів для своєчасного виявлення загроз в системі управління економічної безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід, 2019. № 2. С. 56—63.
17. Меліхова Т.О., Алексютіна Т.В Розробка системи знаків виявлених помилок для удосконалення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками. Економічний форум. Луцьк: ЛНТУ, 2013. С. 391—396.
18. Maksymenko I., Melikhova T., Zorya O., Fatiukha N., Chumak O. Fiscal audit development in the system of budget process management. Academy of Accounting and Financial Studies journal, 2018. vol. 22, is. 6. 7 p.
19. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Подмешальська Ю.В., Чакалова Н.С. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 602 c.
20. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Інформаційна база заповнення спрощеної звітності — інструмент управління та фінансової безпеки. Часопис економічних реформ. 2014. № 1. С. 26—32.
21. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою. Економічний вісник університету. 2014. Вип. 22 (1). С. 85—95.
22. Меліхова Т.О., Троян О.В., Бондаренко І.В. Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків з постачальниками для підвищення економічної безпеки підприємства. Економіка та держава. 2019. № 2. С. 88—93. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.88
23. Меліхова Т.О. Методичні засади проведення внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення ефективності діяльності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9. С. 10—17. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.10
24. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Податкове планування та мінімізація податкових ризиків: навч. посібник: рек. вченою радою ЗДІА. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 260 c.
25. Меліхова Т.О., Філатова А.І. Методологічні аспекти організації обліку та аудиту матеріалів та палива на підприємстві. Агросвіт. 2020. № 21. С. 26—34. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.26
26. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Теорія і методика документування в обліку та аудиті: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за рівнем бакалавра зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за денною та заочною формою навчання, Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 400 с.
27. Салига С.Я., Меліхова Т.О. Аудит податків суб'єктів господарювання: монографія. Запоріжжя: КПУ, 2011. 224 с.
28. Меліхова Т.О., Корнєва Л.В. Удосконалення методичних підходів до внутрішнього контролю нарахування заробітної плати для підвищення економічної безпеки підприємства. Агросвіт. 2020. № 1. С. 17—23. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.17
29. Меліхова Т.О., Петренко А.Е. Удосконалення методики внутрішнього аудиту нарахування заробітної плати. Агросвіт. 2019. № 3. С. 38—47. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.38
30. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Теорія і методика документування в обліку та аудиті: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за рівнем бакалавра зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за денною та заочною формою навчання. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 400 с.

T. Melikhova, L. Feofanov, O. Riabchuk

IMPROVING FINANCIAL ACCOUNTING AND PAYROLL AUDIT TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF ENTERPRISE MANAGEMENT

Summary

In the modern world, all employees will be paid for their work, regardless of the company ownership form. At the end of the period, the company must pay its employees for the time worked. It's a very diverse issue: there are some periodic legislation changes, so there are many subtleties in wages calculation. They must be taken into account during financial accounting and auditing for enterprise management efficiency improvement.
The purpose of this work is to improve financial accounting and payroll audit to improve the efficiency of enterprise management.
Wage audit is carried out in order to establish the legality and correctness of the accrual of wages and SSC on the payroll, their reflection in accounting and reporting.
The purpose of the wage audit is to check the compliance of the accrued salary amount compliance of the amount of accrued wages to the established level of the minimum wage, timeliness of payment of wages, the correctness of payment of wages in kind, compliance of SSC accrual to the minimum and maximum level, and correctness of sick leave accrual.
This work improves the methodology of the payroll audit, which, in contrast to the existing ones, includes: questionnaire, general audit plan, audit program, auditor's working documents. The proposed method of the wages audit conducting will cover all aspects of wages, specifically — to verify compliance with the amount of accrued wages to the established level of minimum wages, timeliness of wages, correctness of wages payment with natural products", но я все так же не уверен, что это самый подходящий перевод, compliance of SSC accrual to the minimum and maximum level, and correctness of hospital charges. This will help to identify violations in a timely manner, conduct a quality audit and increase the efficiency of enterprise management.
In order to improve the financial accounting of wages, we offer reference information forms for calculating the accrual of wages for actual time worked, compliance with the amount of accrued wages to the established level of minimum wages, timeliness of wages, wages in kind and in accordance with the minimum product. This will help reduce the formation and processing time of payroll documents and SSC, will prevent the possibility of omitting any information, as document templates will be used with a list of details.

Keywords: audit; financial accounting; salary; vacation; sick leave; SSC.

References

1. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
3. Melikhova, T.O. (2013), "Determination of expenses of the economic activity of the enterprise", Zhurnal "Biznes Inform", vol. 3, pp. 254—258.
4. Melikhova, T.O. and Nikolayenko, N.S. (2017), "Development of an inventory audit program to increase financial security of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51—55.
5. Melikhova, T.O. and Manoylo, T. V. (2014), "Problematic aspects of the registration of the TMC and the equipment when attributed to capital investments in accordance with P (C) BO and IFRS", Visnyk Dnipropetrovkoho natsionalnoho universytetu. Seriya "Ekonomika", vol. 10/1, pp. 158—164.
6. Makarenko, A.P. and Melikhova, T.O. (2015), "Methodological approaches to internal audit of the financial results report in the system of management of economic safety of the enterprise", Materialy tez dopovidey Mizhnar. nauk. — prak. konf. "Suchasni problemy modernizatsiyi ta strukturnykh transformatsiy ekonomiky Ukrayiny i rehioniv", [Materials of Abstracts International sciences — prak conf. "Modern problems of modernization and structural transformations of the economy of Ukraine and regions"], KPU, Zaporizhzhya, Ukraine, 11 nov, pp. 118—120.
7. Makarenko, A.P. and Melikhova, T.O. (2016), "Theoretical and methodological foundations and practical approaches to improving the audit of leasing operations", Ekonomichnyy visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, vol. 6, pp. 164—171.
8. Melikhova, T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrol', efektyvnist' [Economic security of the enterprise: formation, control, efficiency], Kherson, Ukraine.
9. Melikhova, T. and Shyshyha, M. (2020), "Improving accounting and auditing of administrative costs of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 28—34. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.28
10. Makarenko, A.P. Maksymenko, I. Yа. Melikhova, T. O. аnd Zorya, O.P. (2017), Derzhavnyy finansovyy kontrol', [State financial control], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
11. Maksymenko, I. аnd Melikhova, T. (2017), "Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, No. 5, pp. 268—275.
12. Melikhova, T. and Verovkina, A. (2019), "Improvement of checking method of cash assets in national currency", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 24—29. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.24
13. Melikhova, T., Chakalova, N. and Seredenko, T. (2019), "Improvement of methodological principles of audit of operations with cash and cash within the bank for improvement of efficiency of business management", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 32—41. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.32
14. Melikhova, T., Chakalova, N. and Ivashchenko, Е. (2019), "Improvement of internal control of calculations for payments for employees for improving the quality of formating information in account", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 95—101. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.95
15. Melikhova, T., Feofanova, I. and Magda, G. (2019), "Improvement of internal control method of deductions from wage and accruals to payroll", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 89—94. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.89
16. Melikhova, T.O. and Zhuravel', K.O. (2019), "Methodical approaches to conducting internal audit of goods for timely detection of threats in the system of management of economic security of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, рр. 56—63.
17. Melikhova, T.O. and Aleksytina, T.V. (2013), "Development of a system of signs of detected errors to improve the audit of payments with suppliers and contractors", Ekonomichnyy forum, рр. 391—396.
18. Maksymenko, I. Melikhova, T. Zorya, O. Fatiukha, N. and Chumak, O. (2018), "Fiscal audit development in the system of budget process management", Academy of Accounting and Financial Studies journal, vol. 22, рр. 6—7.
19. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalterskyy oblik: navch.-metod. posibnyk [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
20. Makarenko, A. P. Melikhova, T. A. and Chakalova, N. S. (2014), "Information base for filling in simplified reporting — a tool for management and financial security", Chasopys ekonomichnykh reform, vol. 1, pp. 26—32.
21. Makarenko, A. P. Melikhova, T. A. and Chakalova, N. S. (2014), "Improving accounting records in order to manage the enterprise in a timely manner and monitor its financial security", Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 22 (1), pp. 85—95.
22. Melikhova, T., Troyan, О. and Bondarenko, I. (2019), "Improvement of internal audit method of settlements with suppliers for increasing enterprise economic security", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 88—93. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.88
23. Melikhova, T. (2019), "Methodical principles of internal audit conducting of accounts with accountable persons for improving the efficiency of enterprise activity", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 10—17. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.10
24. Makarenko, A.P., Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Podatkove planuvannya ta minimizatsiya podatkovykh ryzykiv: navch. posibnyk [Tax planning and minimization of tax risks: teaching. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
25. Melikhova, T. and Filatova, A. (2020), "Methodological aspects of the organization of accounting and auditing of materials and fuel at the enterprise", Agrosvit, vol. 21, pp. 26—34. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.26
26. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2020), Teoriya i metodyka dokumentuvannya v obliku ta audyti [Theory and methods of documentation in accounting and auditing], ZNU, Zaporizhzhya, Ukraine.
27. Salyha, S.Yа. and Melikhova, T.O. (2011), Audyt podatkiv sub'iektiv hospodariuvannia [Audit of Taxes of Business Entities], KPU, Zaporizhzhya, Ukraine.
28. Melikhova, T. and Korneva, L. (2020), "Improvement of methodological approach to internal control of payroll calculation for company economic security enhancement", Agrosvit, vol. 1, pp. 17—23. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.17
29. Melikhova, T. and Petrenko, A. (2019), "Improvement of the method of payroll internal audit", Agrosvit, vol. 3, pp. 38—47. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.38
30. Makarenko, A.P., Melikhova, T. O. and Chakalova, N.S. (2020), Teoriya i metodyka dokumentuvannya v obliku ta audyti [Theory and methods of documentation in accounting and auditing], ZNU, Zaporizhzhya, Ukraine.

№ 10 2021, стор. 86 - 92

Дата публікації: 2021-10-29

Кількість переглядів: 105

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-9934-8722


Л. К. Феофанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

L. Feofanov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-0753-7412


О. О. Рябчук

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

O. Riabchuk

Master's student of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0001-5793-657Х

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О., Феофанов Л. К., Рябчук О. О. Удосконалення фінансового обліку та аудиту заробітної плати для підвищення ефективності управління підприємством. Економіка та держава. 2021. № 10. С. 86–92. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.86

Melikhova, T., Feofanov, L. and Riabchuk, O. (2021), “Improving financial accounting and payroll audit to improve the efficiency of enterprise management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 86–92. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.