EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ B2B
М. Я. Нагірна, О. І. Дорош

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.80

УДК: 334:316.47

М. Я. Нагірна, О. І. Дорош

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ B2B

Анотація

У сучасних умовах розвитку та ведення діяльності підприємницькими структурами все більшого значення набуває електронна комерція, як спосіб ведення діяльності підприємницьких структур із застосування засобів телекомунікації, та, зокрема, мережі інтернет, розвиток та залучення яких для підприємств стає особливо актуальним в час пандемії та карантину, адже ускладнився процес очних зустрічей. Саме у цей час люди та бізнес-структури все активніше здійснювали процес комунікацій через соціальні мережі. Кількість користувачів соціальних медіа з кожним днем зростає, що викликає все більший інтерес та зосередження брендів і підприємств в цих мережах. З часом такий вид електронної комерції як бізнес-модель В2В все більше стає активним учасником соціальних мереж. Це дає можливість пошуку партнерів та клієнтів у цих мережах та позиціонування підприємствами своєї діяльності у цих мережах, а також формування комплексної концепції бренду перед потенційними покупцями.
З кожним днем все більшого попиту набуває SМM та таргетована реклама, як відносно недорогий спосіб пошуку партнерів та споживачів у мережі інтернет.
Отже, вагоме значення та вплив на ведення діяльності шляхом застосування бізнес-моделі В2В мають соціальні мережі, особливості використання яких для цієї моделі досліджено у статті. Також наведено модель застосування соціальних мереж для бізнес-моделі В2В.

Ключові слова: електронна комерція; соціальна мережа; бізнес-модель В2В; таргетована реклама; сайт підприємства.

Література

1. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 №675-VIII. Зміни від 01.08.2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/675-19.(дата звернення 04.10.2021)
2. Тардаскіна Т.М., Стрельчук Є.М., Терешко Ю.В. Електронна комерція: навчальний посібник. Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. 244 с.
3. Трубін І.О. Правові засади функціонування електронних грошей у сфері електронної комерції: монографія. К.: Алерта, 2013. 136 с.
4. Писаренко Н.Л., Євдокимова З.Р. Особливості функціонування та моделі бізнесу на ринку електронної комерції в Україні. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Київ, 2017. № 14. С. 348—355.
5. Крайнюченко О.Ф., Полтавцев В.О. Використання оптимальної системи інтернет-маркетингу в діяльності підприємства. Молодий вчений. Херсон. 2018. № 6 (1). С. 203—207.
6. Roberson C. Get onboard the "smart ship" — innovation and disruption in the ocean freight market. URL: http://www.tradeready.ca/2016/trade-takeaways/get-onbo ard-smart-ship-innovation-disruption-ocean-freight-market/ (дата звернення 04.10.2021).
7. Иванов С.В., Вишневский А.С. Электронные платформы как инструмент моденизации экономики Украины. Вісник економічної науки України. Київ. 2017. № 1. С. 47—53.
8. Юрчак А. Лидогенерация — почему и что нужно ускорять. Маркетинг и реклама. Київ. 2014. № 8 (215). С. 38—40.
9. Кидирко Л., Севрук І. Формування систем збуту за участі міжнародних роздрібних торговельних мереж. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Київ, 2015. № 8 (173). С. 36—42.
10. Контент-маркетинг в В2В: стан та перспективи у 2016 році. URL: https://www.b2bray.com/category/resources/reports (дата звернення: 04.10.2021).
11. Герасимчук Т.А. Управління маркетингом підприємств торгівлі в соціальних мережах. Реклама: інтеграція теорії та практик: тези доповідей ХІ Міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 23 листопада 2017 р. С. 22—24.
12. Вахула Б.Я. Соціальні інтернет-мережі, їхні функції та роль у формуванні громадянського суспільства. Вісник Львівського університету. Львів, 2012. Вип. 6. С. 312, 313.
13. Вдовичин І.Я. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори). Львів: "Новий Світ — 2000", 2015. 492 с.
14. Фролова Н.В. Особливості використання соціальних мереж у діяльності органів публічної влади. Публічне адміністрування: теорія та практика. Дніпро, 2019. Вип. 1 (21). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-01(21)/12.pdf (дата звернення 01.10.2021).
15. Онищенко О.С. Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства: монографія. Київ: НБУВ, 2013. 220 с.
16. Терехов Д.С. SMM-Маркетинг у системі управління сучасним підприємством. Наука й економіка. Хмельницький, 2015. Вип. 1. С. 77—79.
17. Яроміч С., Бекетова О., Петриченко П. Інтернет-маркетинг у сфері послуг. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. 2017. № 1. С. 62—66.
18. Григорова З.В. Нові медіа, соціальні медіа, соціальні мережі — ієрархія інформаційного простору. Технологія і техніка друкарства. 2017. № 3 (57). С. 93—100.
19. Кокарча Ю.А. Політична комунікація в мережі Інтернет: сутність та особливості використання новітніх технологій. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Київ, 2016. Вип. 19. С. 180—185.
20. Борисова Т., Процишин Ю. Дослідження векторів використання Інтернет-маркетингу в сфері міського громадського транспорту. Вісник ХНУ. 2020. № 2. С. 130—134.
21. Українці назвали найпопулярніші соціальні мережі. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraintsy-nazvali-samye-populyarnye-sotsialnye-1582734412.html (дата звернення 01.10.2021).

M. Nahirna, O. Dorosh

KEY ASPECTS OF USING SOCIAL NETWORKS FOR THE B2B BUSINESS MODEL

Summary

In modern conditions of development and operation of business structures, e-commerce is becoming increasingly important as a way of conducting business structures with use of telecommunications, and, in particular, the Internet, the development and involvement of which became especially important for businesses during the pandemic and quarantine, because the process of face-to-face meetings became more complicated. Espesually at this time people and business structures were increasingly active in the process of communication through social networks. The number of social media users is growing every day, which is causing increasing interest and concentration of brands and businesses in these networks. Over time, this type of e-commerce as the B2B business model is increasingly becoming an active participant in social networks. This gives the opportunity to find partners in these networks and positioning of enterprises in these networks, as well as the formation of a comprehensive brand concept to potential buyers.
SMM and targeted advertising are becoming more and more popular every day as a relatively inexpensive way to find partners and consumers on the Internet.
Therefore, social networks have a weighty significance and influence on conducting business through the application of the B2B business model, the peculiarities of the use of which for this model are researched in the article. The model for using social networks for the B2B business model has also been presented. The first stage of which is to provide information to such a process, which is an important step in determining the need and optimal way to use social networks, as well as the collection of information on technologies and features of maintaining a business account in social networks. The second stage is to determine the goal of attracting social networks for the B2B business model. In the future, depending on the main goal (Launch of targeted advertising on the company's website using social networks or maintaining a page on social networks and launch advertising directly on it), a sequence of further actions is formed for each option.

Keywords: e-commerce; social network; B2B business model; targeted advertising; enterprise website.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "About e-ommerce", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/675-19 (Accessed 01 October 2021).
2. Tardaskina, T.M., Strelchuk, E.M. and Tereshko, Y.V. (2011), Elektronna komertsiia [E-commerce], ONAZ named O.S. Popova, Odessa, Ukraine.
3. Trubin, I.O. (2013), Pravovi zasady funktsionuvannia elektronnykh hroshei u sferi elektronnoi komertsii: monohrafiia [Legal principles of functioning of electronic money in the field of electronic commerce: monograph], Аlerta, Kyiv, Ukraine.
4. Pisarenko, N.L. and Evdokimova, Z.R. (2017), "Features of functioning and business model in the e-commerce market in Ukraine", Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut", vol. 14, pp. 348—355.
5. Krainyuchenko, O.F. and Poltavtsev, V.O. (2018), "The use of the optimal system of Internet marketing in the enterprise", A young scientist, vol. 6 (1), pp. 203—207.
6. Roberson, C. (2016), "Get onboard the "smart ship" — innovation and disruption in the ocean freight market", available at: http://www.tradeready.ca/2016/trade-takeaways/get-onboard-smart-ship-innovation-disruption-ocean-freight-market (accessed 04 October 2021).
7. Ivanov, S.V. and Vishnevsky, A.S. (2017), "Electronic platforms as a tool for modernizing the economy of Ukraine", Bulletin of Economic Science of Ukraine, vol. 1, pp. 47—53.
8. Yurchak, A. (2014), "Lidogeneration — why and what needs to be accelerated", Marketing and advertising, vol. 8 (215), pp. 38—40.
9. Kydyrko, L. and Sevruk, I. (2015), "Formation of sales systems with the participation of international retail chains", Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economy, vol. 8 (173), pp. 36—42.
10. b2bray.com (2016), "Content marketing in B2B: status and prospects in 2016", available at: https://www.b2bray.com/category/resources/reports (accessed 04 October 2021).
11. Gerasimchuk, T.A. (2017), "Marketing management of trade enterprises in social networks", Reklama: intehratsiia teorii ta praktyk: tezy dopovidei KhI mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf. [Advertising: integration of theory and practice: abstracts of reports of the XI international scientific-practical. Conf], Kyiv, Ukraine, 23 nov, pp. 22—24.
12. Vakhula, B. Ya. (2012), "Social Internet networks, their functions and role in the formation of civil society", Visnyk Lvivskoho universytetu, vol. 6, pp. 312—313.
13. Vdovychyn, I.Ya. (2015), Novitnia politychna leksyka (neolohizmy, okazionalizmy ta inshi novotvory) [The latest political vocabulary (neologisms, occasionalisms and other innovations)], New World — 2000, Lviv, Ukraine.
14. Frolova, N.V. (2019), "Features of the use of social networks in the activities of public authorities", Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, vol. 1 (21), available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019— 01 (21) /12.pdf (Accessed 01 October 2021).
15. Onishchenko, O.S. (2013), Sotsialni merezhi yak chynnyk rozvytku hromadianskoho suspilstva: monohrafiia [Social networks as a factor in the development of civil society: a monograph], NBUV, Kyiv, Ukarine.
16. Terekhov, D.S. (2015), "SMM-Marketing in the management system of a modern enterprise", Nauka ta ekonomika, vol. 1. P. 77—79.
17. Yaromich, S., Beketova, O., Petrichenko, P. (2017), "Internet marketing in the field of services", Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. "Ekonomichni naukyl University named after V.O. Sukhomlinsky. Economic sciences", vol. 1, pp. 62—66.
18. Grigorova, Z.V. (2017), "New media, social media, social networks — the hierarchy of information space", Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, vol. 3 (57). pp. 93—100.
19. Kokarcha, Y.A. (2016), "Political communication on the Internet: the essence and features of the use of new technologies". Scientific journal of the National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov. Series 22. Political science and methods of teaching socio-political disciplines, vol. 19, pp. 180—185.
20. Borisova, T. and Protsyshyn, Y. (2020), "Research of vectors of use of Internet marketing in the field of urban public transport", Visnyk KhNU, vol. 2, pp. 130—134.
21. rbc.ua (2020), "Ukrainians named the most popular social networks", available at: https://www.rbc.ua/eng/news/ukraintsy-nazvali-samye-populyarnye-sotsialnye-1582734412.html (accessed 01 October 2021).

№ 10 2021, стор. 80 - 85

Дата публікації: 2021-10-29

Кількість переглядів: 128

Відомості про авторів

М. Я. Нагірна

к. е. н., асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

M. Nahirna

PhD in Economics, Assistant of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7680-2064


О. І. Дорош

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

O. Dorosh

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-4537-9558

Як цитувати статтю

Нагірна М. Я., Дорош О. І. Ключові аспекти використання соціальних мереж для бізнес-моделі b2b. Економіка та держава. 2021. № 10. С. 80–85. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.80

Nahirna, M. and Dorosh, O. (2021), “Key aspects of using social networks for the b2b business model”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 80–85. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.