EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
М. В. Штань

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.59

УДК: 330.341.4

М. В. Штань

ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті проаналізовано концептуальні засади структурної політики держави. Обгрунтовано значення структурної політики у контексті напрямів модернізації національної економіки. Виявлено значення управління структурними зрушеннями в економіці. Визначено, що структурна політика є складовою державної політики, що формується під впливом цілої низки особливостей, що обумовлюють структурні трансформації. Встановлено, що процес розгляду та дослідження економічних систем грунтується на використанні системного підходу, тобто комплексного розгляду всіх елементів та підсистем.
Доведено, що неможливо здійснювати структурну модернізацію національної економіки без проведення активної політики модернізації. Визначено, що управління структурною модернізацією економіки спрямовується на низку перспективних напрямів щодо оптимізації структурних пропорцій економіки, а саме визначення пріоритетних галузей економіки; згортання депресивних галузей і виробництв; забезпечення сприятливих умов для залучення іноземного капіталу у пріоритетні види діяльності; стимулювання техніко-технологічної модернізації виробництва; розбудова належного інституційного середовища як фактору стабілізації економіки; підтримання та впровадження ресурсоощадних технологій; вироблення комплексної регіональної та державної політики, спрямованої на протидію деіндустріалізації економіки.
Встановлено, що структурна трансформація національної економіки за умов її високотехнологічного розвитку є одним з визначальних чинників досягнення економічного зростання. При цьому оптимальна структура національної економіки дозволяє отримати додатковий ефект від мобілізації факторів економічного розвитку. Вплив науково-технічного прогресу проявляється у модифікації і модернізації економічної структури, а також започаткуванні нових виробництв.

Ключові слова: структурна політика; глобальні дисбаланси; структурна модернізація; національна економіка; структурні пропорції.

Література

1. Аmosha O., Pidorycheva I., Zemliankin A. Trends in the World Economy Development: New Challenges and Prospects. Science and Innovation. 2021. Vоl. 17. № 1. P. 3—17. doi.org/10.15407/scine17.01.003
2. Strange R., Zucchella A. Industry 4.0, global value chains and international business. Multinational Business Review. 2017. Vol. 25. Issue 3. Р. 174—184. doi.org/10.1108/ MBR-05-2017-0028
3. Регіональна політика фінансової стабілізації в умовах структурної модернізації економіки: монографія; за ред. І.М. Вахович. Луцьк. Волиньполіграф, 2017. 282 с.
4. Структурні зміни як основа інклюзивного розвитку економіки України: монографія; за ред. І.М. Бобух. Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. 2020. 516 с.
5. Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія. за ред. Л. В. Шинкарук. Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. 2011. 696 с.
6. Дергалюк Б.В. Управління структурною модернізацією регіональної економіки. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 113—116. doi: 10.32702/2306-6806.2020.4.113
7. Шашина М.В. Визначення поняття структурна модернізація економіки. Підприємництво та інновації. 2018. Вип. 5. С. 72—75.
8. Уманців Ю.М., Кравчук О.О. Інституційна обумовленість економічних функцій держави. Економічна теорія та право. 2017. № 4. С. 93–105.
9. Черленяк І.І., Проскура В.Ф., Шелемба М.М. Технологічні виклики індустрії 4.0 та інструменти промислової політики: аналіз досвіду Південної Кореї. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2020. Вип. 2. С. 144—156. doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).144-156
10. Колот А. М. Соціально-трудова реальність — XXI: філософія становлення, можливостей та викликів. Економіка України. 2021. № 2. С. 3—31. doi.org/10.15407/economyukr.2021.02.003
11. Шваб К. Четверта промислова революція, Формуючи четверту промислову революцію. Харків: Клуб сімейного дозвілля. 2019. 416 с.
12. Інституційні трансформації соціально-економічної системи України: монографія; за ред. А.А. Гриценка. Київ: Інститут економ. та прогнозув. НАН України, 2015. 344 с.

M. Shtan

THEORETICAL CONCEPTUALIZATION OF STRUCTURAL POLICY OF THE STATE

Summary

The conceptual principles of structural policy of the state are analyzed in the article. The importance of structural policy in the context of directions of modernization of the national economy is substantiated. The importance of managing structural changes in the economy is revealed. It is determined that structural policy is a component of public policy, which is formed under the influence of a number of features that cause structural transformations. It is established that the process of consideration and research of economic systems is based on the use of a systems approach, i.e. a comprehensive consideration of all elements and subsystems.
It is impossible to carry out structural modernization of the national economy without an active policy of modernization is proved in the article. It is determined that the management of structural modernization of the economy is aimed at a number of promising areas for optimizing the structural proportions of the economy, namely the definition of priority sectors of the economy; collapse of depressed industries; providing favorable conditions for attracting foreign capital to priority activities; stimulation of technical and technological modernization of production; building a proper institutional environment as a factor in stabilizing the economy; maintenance and implementation of resource-saving technologies; development of a comprehensive regional and state policy aimed at counteracting the deindustrialization of the economy.
It is established that the structural transformation of the national economy in terms of its high-tech development is one of the determining factors in achieving economic growth. At the same time, the optimal structure of the national economy allows to obtain an additional effect from the mobilization of factors of economic development. Achieving balanced proportions between the elements of the structure of the national economy is, on the one hand, a necessary condition, and on the other — the logical result of its effective functioning. That is why structural changes in the national economy should be considered in the context of the general mechanism of its development. The content of economic development is not only the accumulation of capital and increase employment, but also the diversification of economic activity. The influence of scientific and technological progress is manifested in the modification and modernization of the economic structure and the launch of new industries.

Keywords: structural policy; global imbalances; structural modernization; national economy; structural proportions.

References

1. Аmosha, O. Pidorycheva, I. and Zemliankin, A. (2021), "Trends in the World Economy Development: New Challenges and Prospects", Science and Innovation, vоl. 17, no 1, pp. 3—17.
2. Strange, R. And Zucchella, A. (2017), "Industry 4.0, global value chains and international business", Multinational Business Review, vol. 25, no 3, pp. 174—184.
3. Vakhovych, I.M. (2017), Rehionalna polityka finansovoyi stabilizatsiyi v umovakh strukturnoyi modernizatsiyi ekonomiky [Regional policy of financial stabilization in the conditions of structural modernization of economy], Volyn polihraf, Lutsk, Ukraine.
4. Bobukh, I.M. (2020), Strukturni zminy yak osnova inklyuzyvnoho rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Structural changes as a basis of inclusive development of economy of Ukraine], Instytut ekonomiky ta prohnozuvannya NAN Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.
5. Shynkarchuk, L.V. (2011), Strukturni zminy ta ekonomichnyy rozvytok Ukrayiny [Structural changes and economic development of Ukraine], Instytut ekonomiky ta prohnozuvannya NAN Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.
6. Dergalyuk, B.V. (2020), "Management of structural modernization of the regional economy", Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 113—116.
7. Shashina, M.V. (2018), "Definition of structural modernization of economy", Pidpryyemnytstvo ta innovatsiyi, vol. 5, pp. 72—75.
8. Umantsiv, Yu. M. and Kravchuk, O.O. (2017), "Institutional conditionality of economic functions of the state", Ekonomichna teoriya ta pravo, vol. 4, pp. 93—105.
9. Cherlenyak, I.I. Proskura, V.F. and Shelemba, M.M. (2020), "Technological challenges of industry 4.0 and tools of industrial policy: analysis of the experience of South Korea", Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu, vol. 2, pp. 144—156.
10. Kolot, A.M. (2021), "Socio-labor reality — XXI: philosophy of formation, opportunities and challenges", Ekonomika Ukrayiny, vol. 2, pp. 3—31.
11. Shvab, K. (2019), Chetverta promyslova revolyutsiya. Formuyuchy chetvertu promyslovu revolyutsiyu [The Fourth Industrial Revolution. Forming the Fourth Industrial Revolution], Klub simeynoho dozvillya, Kharkiv, Ukraine.
12. Hrytsenko, A.A. (2015), Instytutsiyni transformatsiyi sotsialno-ekonomichnoyi systemy Ukrayiny [Institutional transformations of the socio-economic system of Ukraine], Instytut ekonomiky ta prohnozuvannya NAN Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.

№ 10 2021, стор. 59 - 63

Дата публікації: 2021-10-29

Кількість переглядів: 110

Відомості про авторів

М. В. Штань

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національна академія управління

M. Shtan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, National Academy of Management

ORCID:

0000-0002-4938-555Х

Як цитувати статтю

Штань М. В. Теоретична концептуалізація структурної політики держави. Економіка та держава. 2021. № 10. С. 59–63. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.59

Shtan, M. (2021), “Theoretical conceptualization of structural policy of the state”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 59–63. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.