EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РІВНЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ДОДАТКОВИХ КРИТЕРІЇВ
С. В. Онешко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.53

УДК: 33845:65.018:658.5.011.42

С. В. Онешко

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РІВНЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ДОДАТКОВИХ КРИТЕРІЇВ

Анотація

У статті наведено методику комплексної оцінки визначення технологічного рівня сучасної промислової продукції, яка може бути корисною для фахівців у сфері управління якістю з виробництва виробів у галузі промисловості, як під час проєктування, так і її збуту. Створення конкурентоспроможної на світових ринках продукції, яка задовольняє високим стандартам і якій притаманні надійні техніко-економічні характеристики, є комплексною задачею, для вирішення якої необхідно забезпечувати максимально можливу у таких умовах технологічність самої промислової продукції. Під технологічним рівнем передусім розуміють сукупність якостей її конструкції, які характеризують можливість оптимізації витрат праці, необхідних засобів і часу на всіх стадіях створення, виробництва і експлуатації. Забезпечення відповідного технологічного рівня новітньої продукції у сьогоднішніх умовах повинні залучатись такі фахівці, які безпосередньо пов'язані зі споживачами. Тому начальною потребою є використання додаткових критеріїв оцінки технологічного рівня крім традиційних. Відносна характеристика якості продукції, яка заснована на порівнянні значень показників якості продукції, що оцінюється, з базовими значеннями таких показників у аналогів, визначають технологічний рівень виробу. Технологічний рівень промислової продукції у роботі визначається як сукупність найбільш суттєвих якостей конкретного виробу, які включають показники функціонального призначення, суспільно корисного ефекту, рівня всіх видів витрат, а також споживчих та економічних характеристик. Насамперед розрахунок технологічного рівня може бути проведений за групою показників надійності, так як вона є найбільш важливою під час експлуатації виробу. Методика, на відміну від існуючих, доповнена критеріями безвідмовності, збереженості, ремонтопридатності та довговічності. Надано алгоритм розрахунку додаткових показників оцінки технологічного рівня промислової продукції з апробацією на промислових підприємствах. Для отримання укрупненої комплексної оцінки необхідно використовувати всі групи показників: призначення, надійності, якості, стандартизації та уніфікації, патентно-правові, екологічності та ергономічності, маркетинговий, виробничий і логістичний потенціали.

Ключові слова: технологія; оцінка; рівень; конкурентоспроможність; критерій; надійність; ремонтопридатність; довговічність; показник; функція.

Література

1. Національна економічна стратегія на період до 2030 року. Урядовий кур'єр. 2021. № 45. С. 8—36.
2. Захарченко В.И., Меркулов Н.Н., Ширяева Л.В. Инновационное развитие в Украине: наука, технология, практика: монография. Одесса: Фаворит, 2011. 598 с.
3. Колосов А.М., Коваленко О.В., Кучеренко С.К., Бикова В.Г. Економічне управління підприємством: навч. посіб.; за ред. А.М. Колосова. Старобільськ: Видавництво ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2015. 352 с.
4. Крейчман Ф.С. Эффективная организация управления акционерными предприятиями в условиях рынка. Москва: Финстатинформ, 2000. 316 с.
5. Малюк О.С., Саприкіна Т.В. Оцінка якості продукції промислового підприємства. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 19. С. 490—494.
6. Мацко Н.Г. Управління розвитком виробничого потенціалу промислового підприємства. Науковий вісник ХДУ. 2017. Вип. 23.4.2. С. 69—72.
7. Петрович Й.М. Організування промислового виробництва: підручник. Київ: Знання, 2009. 328 с.
8. Разумов И.М., Глаголева Л.А., Ипатов М.И., Ермилов В.П. Организация, планирование и управление предприятием машиностроения: учебник: под ред. И.М. Разумова. Москва: Машиностроение, 1982. 544 с.
9. Федулова Л. Перспективы инновационно-технологического развития промышленности Украины. Экономика Украины. 2008. № 7. С. 24—36.
10. Філіпішин І.В. Управління розвитком промислових підприємств: підходи та методологія. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2015. Вип. 2(12). Т. 3. С. 39—44.
11. Якубовский Н.Н. Структурный вектор активизации промышленного развития. Экономика Украины. 2013. № 12 (617). С. 22—39.

S. Oneshko

METHODS OF ASSESSMENT OF TECHNOLOGICAL LEVEL OF INDUSTRIAL PRODUCTS USING ADDITIONAL CRITERIA

Summary

The article presents a method of comprehensive assessment of the technological level of modern industrial products, which could be useful for professionals in the field of quality management for the production of products in industry both during design and marketing. Creating competitive products on world markets that meet high standards, which have reliable technical and economic characteristics, is a complex task, for which it is necessary to ensure the maximum possible manufacturability of industrial products in these conditions. The technological level is primarily understood as a set of qualities of its design, which characterize the possibility of optimizing labor costs, necessary resources and time at all stages of creation, production and operation. In order to ensure the appropriate technological level of the latest products in today's conditions, such specialists who are directly related to consumers should be involved. Therefore, the initial need is to use additional criteria for assessing the technological level in addition to traditional ones. The relative characteristic of product quality, which is based on the comparison of the values of indicators of the evaluated product quality with the basic values of such indicators in analogues, determine the technological level of the product. The technological level of industrial products in the work is defined as a set of the most significant qualities of a particular product, which include indicators of functional purpose, socially beneficial effect, the level of all types of costs, as well as consumer and economic characteristics. First of all, the calculation of the technological level could be carried out on a group of indicators of reliability, as it is the most important during the operation of the product. The methodology, in contrast to the existing ones, is supplemented by the criteria of reliability, preservation, maintainability and durability. An algorithm for calculating additional indicators for assessing the technological level of industrial products with testing at industrial enterprises is provided. To obtain a consolidated comprehensive assessment it is necessary to use all groups of indicators: purpose, reliability, quality, standardization and unification, patent law, environmental friendliness and ergonomics, marketing, production and logistics potential.

Keywords: technology; assessment; level; competitiveness; criterion; reliability; maintainability; durability; indicator; function.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), "National economic strategy for the period up to 2030", Uryadovy`j kur'yer, vol. 45, pр. 8—36.
2. Zakharchenko, V.I., Merkulov, N.N. and Shiryaeva, L.V. (2011), Innovacionnoe razvitie v Ukraine: nauka, tekhnologiya, praktika [Innovative development in Ukraine: science, technology, practice], Favorit, Odessa, Ukraine.
3. Kolosov, A.M., Kovalenko, O.V., Kucherenko, S.K. and Bikova, V.G. (2015), Upravlinnia pidpryiemstvom [Enterprise management], Taras Shevchenko Lviv National University Publishing House, Starobilsk, Ukraine.
4. Kreichman, F.S. (2000), Effektivnaya organizaciya upravleniya akcionernymi predpriyatiyami v usloviyah rynka [Effective organization of management of joint-stock enterprises in market conditions], Finstatinform, Moskva, Russia.
5. Malyuk, O.S. and Saprykina, T.V. (2018), "Assessment of product quality of an industrial enterprise", Ekonomika i suspilstvo, vol. 19, рр. 490—494.
6. Matsko, N.G. (2017), "Management of industrial enterprise development potential development", Naukovyi visnyk KhDU, vol. 23.4.2, рр. 69—72.
7. Petrovich, J.M. (2009), Orhanizuvannia promyslovoho vyrobnytstva [Organization of industrial production], Znannia, Kyiv, Ukraine.
8. Razumov, I.M., Glagoleva, L.A., Ipatov, M.I. and Ermilov, V.P. (1982), Organizaciya, planirovanie i upravlenie predpriyatiem mashinostroeniya [Organization, planning and management of a machine-building enterprise], Mashinostroenie, Moskva, Russia.
9. Fedulova, L. (2008), "Prospects for Innovative and Technological Development of Ukrainian Industry", Ekonomika Ukrainy, vol. 7, рр. 24—36.
10. Filipishin, I.V. (2015), "Development management of industrial enterprises: approaches and methodology", Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti, vol. 2 (12), рр. 39—44.
11. Yakubovsky, N.N. (2013), "Structural vector of intensification of industrial development", Ekonomika Ukrainy, vol. 12 (617), рр. 22—39.

№ 10 2021, стор. 53 - 58

Дата публікації: 2021-10-29

Кількість переглядів: 88

Відомості про авторів

С. В. Онешко

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки і фінансів,Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна

S. Oneshko

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Finance, Odessa National Maritime University, Odessa, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2313-3984

Як цитувати статтю

Онешко С. В. Методика оцінки технологічного рівня промислової продукції з використанням додаткових критеріїв. Економіка та держава. 2021. № 10. С. 53–58. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.53

Oneshko, S. (2021), “Methods of assessment of technological level of industrial products using additional criteria”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 53–58. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.