EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
А. А. Григорук, Л. М. Литвин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.47

УДК: 658.14:008

А. А. Григорук, Л. М. Литвин

ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Мета дослідження полягає в розробленні напрямів удосконалення фінансового капіталу України із врахуванням глобальної трансформації фінансових ринків. За результатами дослідження встановлено, що зараз економіка потребує все менше фінансових вкладень, а для ефективної роботи використовуються інформаційний та людський капітал. Аналізуючи внутрішній розвиток фінансового капіталу, можна дійти висновку про те, що він не є ефективним через неможливість фінансового ринку підтримати розвиток реального виробництва. Глобалізаційні процеси повинні зумовити розвиток банківського сектору, який надаватиме більш вигідні пропозиції бізнесу для оновлення капіталів. Розвиток фінансових капіталів необхідно будувати венчурним методом, тобто шляхом залучення іноземних чи вітчизняних інвесторів у фінансування бізнесу. Це дозволить розвивати інноваційний потенціал вітчизняного бізнесу, а також отримати достатнє фінансування для розширення фінансових капіталів в Україні.

Ключові слова: фінансовий капітал; фінансовий ринок; глобалізація; транснаціональні корпорації; інновації.

Література

1. Гильфердинг Р. Финансовый капитал. М.: Финансы и статистика, 1959. 358 с.
2. Мовсесян А.Г. Интеграция банковского и промышленного капитала: современные мировые тенденции и проблемы развития в России. М.: Финансы и статистика, 1997. 444 с.
3. Гринштейн А.Л. Капиталы и национальный доход Украины в 1923—1924 гг. Харьков: НКФ УССР. 1926. С. 14—171 .
4. Беляева И.Ю. Интеграция корпоративного капитала и формирование финансово-промышленной элиты (российский опыт). М.: ФА., 1999. 296 с.
5. Алексеєнко Л. М. Ринок фінансового капіталу: становлення, проблеми та перспективи розвитку: монографія. К.: Вид. буд-к "Максимум"; Тернопіль: Економічна думка, 2004. 424 с.
6. Любохинець Л.С., Лабунець О.О. Світові фінансові ринки в умовах глобалізації. Економіка і суспільство. 2018. №15.
7. Діяльність суб'єктів господарювання. 2019. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. URL: https://sme.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/2_State_Statistics_Service_of_Ukraine_Activity_of_entities_2019.pdf
8. Elgin C. Foreign direct investment, informality and technology transfer. Review of Development Economics. 2021. 25 (2), 994—1015. DOI: https://doi.org/10.1111/rode.12742
9. The blockchain will save banks up to $ 27 billion a year. Bloomchain. 2021. URL: https://bloomchain.ru/detailed/blokchejn-pozvolit-bankam-ekonomit-do-27-mlrd-v-god
10. Андрійчук В.Г. Безальтернативність вибору інноваційно-модернізаційної моделі розвитку вітчизняної економіки посткризового стану в умовах геоекономічної турбулентності й світогосподарської рецесії. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2012. № 1. С. 57—60.
11. Федик М.В. Макроекономічні наслідки впливу пандемії Сovid-19 на світову економіку. Економіка та держава. 2021. № 7. С. 40—46. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.40

А. Hryhoruk, L. Lytvyn

FINANCIAL CAPITAL AND ITS FORMATION UNDER THE CONDITIONS OF ECONOMIC GLOBALIZATION

Summary

The study is devoted to analyzing the formation of financial capital and evaluating its development in the context of globalization processes. The purpose of the study is to develop areas for improving the financial capital of Ukraine, taking into account the global transformation of financial markets. The subject of the study is the financial capital of Ukrainian enterprises. To obtain the results of the study, the methods of statistical analysis of the latest reporting of the State Statistics Service of Ukraine on the activities of economic entities for 2019 were used. The study's relevance is determined by the dynamics of financial capital development in the world and the current need of economic entities of Ukraine in the development of financial markets and, accordingly, the formation of effective financial capital. The study found that the structure of financial capital in Ukraine has undergone significant changes over the past 100 years; the leading sector of financial capital accumulation today is industry and trade, leaving agriculture and transportation in the background. Given the active development of industry, enterprises lack financial resources for capital renewal, directing financial capital to non-capital — in current assets, due to the increasing role of trade in the economy. As for the correspondence of the development of financial capital to the development of the real economy, it should be noted that now the economy needs less and less financial investment, and information and human capital are used for effective work. Analyzing the internal development of financial capital, we can conclude that it is not effective due to the inability of the financial market to support the development of real production. Globalization processes will lead to the development of the banking sector, which will provide more profitable business offers for capital renewal. In the context of globalization processes, the development of financial capital is ensured through the work of transnational companies, which through foreign direct investment, invest in the renewal and opening of new production facilities or units in Ukraine. That is why the development of financial capital should be built by the venture method, ie, by attracting foreign or domestic investors to finance business. It will develop the innovative potential of domestic business and obtain sufficient funding for the expansion of financial capital in Ukraine.

Keywords: financial capital; financial market; globalization; multinational corporations; innovations.

References

1. Hilferding, R. (1959), Finansovyj kapital [Financial capital], Finance and Statistics, Moscow, Russia.
2. Movsesyan, A.G. (1997), Integratsiya korporativnogo kapitala i formirovaniye finansovo-promyshlenno elity (rossiiskii opyt) [Integration of banking and industrial capital: modern global trends and development problems in Russia], Finance and Statistics, Moscow, Russia.
3. Grinstein, A.L. (1926), Kapitaly i natsionalnyj dokhod Ukrainy v 1923—1924 gg. [Capital and national income of Ukraine in 1923—1924], NKF Ukrainian SSR, Kharkov.
4. Belyaeva, I.Yu. (1999), Integratsiya korporativnogo kapitala i formirovaniye finansovo-promyshlenno? elity (rossijskij opyt) [Integration of corporate capital and the formation of a financial and industrial elite (Russian experience)], FA, Moskow, Russia.
5. Aleksenko, L. M. (2004), Rynok finansovoho kapitalu: stanovlennya, problemy ta perspektyvy rozvytku: monohrafiya [The financial capital market: becoming, problems and prospects for development], Maximum; Economic thought, Kyiv; Ternopil, Ukraine.
6. Lyubokhinets, L.S. and Labunets, O.O. (2018), "Global financial markets in the minds of globalization", Economy and suspension, vol. 15.
7. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Activities of business entities. Statistical collection 2019", available at: https://sme.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/2_State_Statistics_Service_of_Ukraine_Activity_of_entities_2019.pdf. (Accessed 30 Sept 2021).
8. Elgin, C. (2021), "Foreign direct investment, informality and technology transfer", Review of Development Economics, vol. 25 (2), pp. 994—1015. DOI: https://doi.org/10.1111/rode.12742.
9. Bloomchain (2021), "The blockchain will save banks up to $ 27 billion a year", available at: https://bloomchain.ru/detailed/blokchejn-pozvolit-bankam-ekonomit-do-27-mlrd-v-god (Accessed 30 Sept 2021).
10. Andriychuk, V.G. (2012), "The lack of alternatives to the choice of innovative-modernization models for the development of the post-crisis economy in the minds of the geo-economic turbulence and spiritual recession", The name of trade: economy, finance, law, vol. 1, pp. 57—60.
11. Fedyk, M. (2021), "Macroeconomic consequences of the impact of the сovid-19 pandemic on the global economy", Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 40—46. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.40.

№ 10 2021, стор. 47 - 52

Дата публікації: 2021-10-29

Кількість переглядів: 122

Відомості про авторів

А. А. Григорук

к. е. н., доцент, доцент кафедри філософії та суспільних наук,Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

А. Hryhoruk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Philosophy and Social Sciences, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

ORCID:

0000-0003-4200-4440


Л. М. Литвин

к. е. н., доцент, доцент кафедри філософії та суспільних наук,Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

L. Lytvyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Philosophy and Social Sciences, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

ORCID:

0000-0003-3850-6587

Як цитувати статтю

Григорук А. А., Литвин Л. М. Фінансовий капітал та його становлення в умовах глобалізації економіки. Економіка та держава. 2021. № 10. С. 47–52. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.47

Hryhoruk, А. and Lytvyn, L. (2021), “Financial capital and its formation under the conditions of economic globalization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 47–52. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.