EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ
О. Ю. Красовська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.43

УДК: 339.138

О. Ю. Красовська

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ

Анотація

Визначено, що значення сфери послуг дуже велике, оскільки її розвиток загалом і обслуговування зокрема, забезпечує задоволення потреб населення в різних видах послуг, скорочення витрат праці в домашньому господарстві, його полегшення, збільшення вільного часу. Крім безсумнівного економічного ефекту, сфера послуг, і побутове обслуговування зокрема, несуть ефект соціальний, який полягає в зростанні життєвого рівня населення. Важливе значення зберігається в нових умовах за такою функцією сфери послуг як збільшення (економія) реальних доходів населення.
Встановлено, що проблема зміни профілю діяльності підприємствами сфери послуг стоїть досить гостро. Доведено, що більш докладного розгляду вимагають два напрями маркетингової діяльності, які є особливо важливими і такими, що потребують окремих рекомендаціях по їх здійсненню: цінова політика; дослідження ринку послуг.
Окремим аспектом визначено диверсифікацію цін на послуги по доходах споживачів. До поділу споживачів на групи за рівнем доходу віднесено і градацію за соціальними ознаками: ціни на деякі послуги, що надаються дітям, пенсіонерам та іншим групам населення, що є нижчими за звичайні. Диверсифікація цін в залежності від якості послуг, що надаються, є переважною формою цінової диверсифікації.
Встановлено, що якість послуг виражається через такі ознаки, як розрядність (категорія, клас) підприємств і складність робіт. Розрядність підприємств зумовлюється кваліфікацією майстрів, якістю виконуваних ними робіт, культурою обслуговування. Чим вище ці показники, тим вище і розрядність підприємства обслуговування, і отже, ціни на послуги.

Ключові слова: комплексна оцінка; маркетинг; маркетингова діяльність; підприємства сфери послуг.

Література

1. Ареф'єва О.В. Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, формування, конкурентноспроможність [Текст]: [монографія] / О.В. Ареф'єва, Т.В. Луцька; Європейський ун-т. К.: Вид. Європейського ун-ту, 2009. 96 с.
2. Окландер М.А. Маркетинг у секторах національної економіки: монографія. Одеса: Астропринт, 2004. 408 с.
3. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 192 с.

O. Krasovska

COMPREHENSIVE EVALUATION OF MARKETING ACTIVITIES AT SERVICE ENTERPRISES

Summary

It is determined that the importance of the service sector is very large, as its development in general and services in particular, meets the needs of the population in various services, reducing labor costs in the household, its facilitation, increase leisure time. In addition to the undoubted economic effect of the service sector, and consumer services in particular, have a social effect, which is to increase living standards. Important importance remains in the new conditions for such a function of the service sector as increasing (saving) real incomes. It is established that the problem of changing the profile of activity of enterprises in the service sector is quite acute. It is proved that two directions of marketing activity, which are especially important and require separate recommendations for their implementation, require more detailed consideration: pricing policy; market research services. A separate aspect is the diversification of prices for consumer income services. The division of consumers into groups according to the level of income also includes gradation on social grounds: prices for some services provided to children, pensioners and other groups of the population that are lower than usual. Price diversification depending on the quality of services provided is the preferred form of price diversification. It is established that the quality of services is expressed through such features as bit (category, class) of enterprises and the complexity of work. The bit size of enterprises is determined by the qualifications of masters, the quality of their work, the culture of service. The higher these indicators, the higher the bit size of the service company, and, consequently, the price of services.
The analysis of a comprehensive assessment of marketing activities both at the level of its application in the field of service and analysis of its effectiveness by individual enterprises has identified the most problematic aspects in the implementation of marketing. We have proposed measures to address them, namely: we have proposed a differentiated approach to the organization of marketing activities depending on the developed classification of public service enterprises by level of marketing. For service enterprises, methodical approaches to assessing marketing activities are recommended both at the internal level, using a certain system of marketing indicators, and for group comparison of the level of marketing activities at a number of similar service enterprises, which allows to control the marketing of any enterprise.

Keywords: comprehensive assessment; marketing; marketing activities; service enterprises.

References

1. Aref'ieva, O. V. and Lutska, T. V. (2009), Biznes-protsesy konkurentnospromozhnist [Business processes of enterprises in the service sector: factors, formation, competitiveness], Vyd. Yevropeiskoho un-tu, Kyiv, Ukraine.
2. Oklander, M.A. (2004), Marketynh u sektorakh natsional'noi ekonomiky [Marketing in the sectors of national economy], Astroprynt, Odessa, Ukraine.
3. Majovets', Ye. and Kuzyk, O. (2013), Marketynhovi komunikatsii [Marketing communications], L'vivsky natsional'nyj universytet imeni Ivana Franka, L'viv, Ukraine.

№ 10 2021, стор. 43 - 46

Дата публікації: 2021-10-29

Кількість переглядів: 105

Відомості про авторів

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of International Marketing, Alfred Nobel University in Dnipro

ORCID:

0000-0002-6981-2213

Як цитувати статтю

Красовська О. Ю. Комплексна оцінка маркетингової діяльності на підприємствах сфери послуг. Економіка та держава. 2021. № 10. С. 43–46. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.43

Krasovska, O. (2021), “Comprehensive evaluation of marketing activities at service enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 43–46. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.