EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРОВАНІ МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
О. І. Дребот, К. О. Бабікова, Г. Б. Олійник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.24

УДК: 338.54(332)

О. І. Дребот, К. О. Бабікова, Г. Б. Олійник

ІНТЕГРОВАНІ МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

У статті проведено аналіз сучасного етапу функціонування рекреаційного туризму в контексті Євроінтеграції, здійснено перехід від класичного туризму до екологічного, збалансованого рекреаційного туризму, який функціонує в поєднанні складових інтегрованих механізмів. Обгрунтовано, що без залучення туристичних інновацій та переходу на прогресивні європейські стандарти рекреаційного сервісу неможливий розвиток конкурентоспроможного на міжнародному ринку туристичного сектору. Впровадження цілеспрямованих маркетингово-промоційних заходів з інформаційного "прориву" регіону буде проблематичною його інтеграція у глобальний ринок туристичних послуг. Визначено, що врахування складових інтегрованих механізмів рекреаційно-туристичного природокористування, проведення системних заходів щодо екологізації туристичної діяльності та відповідних інституційних змін сприятиме сталому розвитку туризму в нашій державі на основі збалансованості інтересів усіх учасників процесу.
Доведено, що розвиток системи стратегічного планування на засадах сталого розвитку у сфері рекреаційного-туризму і курортів наддасть багато можливостей як для регіонів, так і для держави загалом. Переваги становлення рекреаційного туризму в малих містах, селах та на територіях їх розташування очевидні. Окрім відкриття нових спеціальностей та збільшення робочих місць, — це впровадження національного туристичного продукту, що характеризуватиме Україну якнайкраще, також збільшення платоспроможності та життєвого рівня населення місцевості. А це, в свою чергу, спричинить підвищення прибуткової частини бюджету (як муніципального, так і державного) та видатків на історико-культурне відродження міст та сіл, регіонів та країни в цілому. Стратегічне планування в регіональному управлінні у сфері туристичної діяльності має всі перспективи стати якісним дороговказом місцевим громадам для розвитку рекреаційного туризму в малих містах та сільських територіях. Врахування зазначених чинників рекреаційно-туристичного природокористування, проведення системних заходів щодо екологізації туристичної діяльності та відповідних інституційних змін сприятиме сталому розвитку туризму в нашій державі на основі збалансованості інтересів усіх учасників процесу. Реалізація Стратегії сталого розвитку туризму як інтеграції економічних, соціальних та екологічних цілей становитиме надійне підгрунтя для євроінтеграційного процесу України.

Ключові слова: рекреаційно-туристична галузь; збалансований розвиток; рекреаційно-туристичні ресурси; економічний механізм; охорона навколишнього середовища; інтеграція.

Література

1. Скляр Г.П., Карпенко Н.М. Сталий розвиток сфери туризму на засадах партнерства. Науковий вісник PUET: Economic Sciences. 2015. № 2 (58). URL: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/697
2. Згуровський М.З. Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти: монографія. Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей / Міжнар. рада з науки, Світ. центр даних з геоінф-ки та сталого розв., НАН України, Ін-т приклад. систем. аналізу. Київ, 2010. 252 с.
3. Довгаль Т.О., Влащенко Н.М. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали всеукр. наук.— практ. конф. (м. Луцьк, 8 груд. 2016 р.). Луцьк: Луцький НТУ, 2016. Ч. 2. 223 с.
4. Надоша О.В. Теоретико-методологічний аналіз сталого розвитку у контексті сучасних дослідницьких підходів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=341
5. Куц Ю.О. Сталий розвиток територіальної громади: управлінський аспект: монографія / за ред. Ю.О. Куц, В.В. Мамонова. Харків: Видавництво ХарРІ НАДУ "Магістр", 2008. 335 с.
6. Бобылев С.Н. Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение: пособие по региональной экологической политике. Москва: Акрополь, 2007. 60 с.
7. Корж Н.В., Басюк Д.І. Управління туристичними дестинаціями: підручник / за ред. Н.В. Корж, Д.І. Басюк. Вінниця: "ПП"ТД Едельвейс і К", 2017. 322 с. URL: http://www.oridu.odessa.ua/7/7/metoduchni-rek/t/04.pdf
8. Weaver D.B. Peripheries of the periphery-Tourism in Tobago and Barbuda. Annals of Tourism Research. 1998. Vol. 25, Issue 2. P. 292—313.
9. Mulvaney R.H., O'Neill J.W., Cleveland J.N., Crouter A.C. A model of work-family dynamics of hotel managers. Annals of Tourism Research. 2007. Vol. 34 (1). P. 66—87.
10. Selin S., Beason K. Interorganizational relations in tourism. Annals of Tourism Research. 1991. Vol. 18. P. 639—652.
11. Macbeth J., Carson D., Northcote J. Social Capital, Tourism and Regional Development: SPCC as a Basis for Innovation and Sustainability. Current Issues in Tourism. 2004. Vol. 7 (6). P. 502—522.
12. Офіційний веб-сайт Європейського Союзу. URL: https://ec.europa.eu/environment/integration/integration.htm
13. DuddingV., Ryan C. The impacts of tourism on a rural retail sector: a New Zealand case study. Tourism Economics. 2000. 6 (4). P. 301—319.
14. Kneafsey, M. (2001) Rural cultural economy: Tourism and Social Relations, Annals of Tourism Research, Vol. 28 (3). P. 762—783.
15. Dredge D. Networks, Conflict and Collaborative Communities. Journal of Sustainable Tourism. 2006. Vol. 14 (6). P. 562—581.
16. Ryan C., Aicken M. (Eds) Indigenous Tourism: The Commodification and Management of Culture. Oxford: Elsevier 2005.
17. Oakes T. Eating the food of the ancestors: place, tradition, and tourism in a Chinese frontier river town. Cultural Geographies. 1999. Vol. 6 (2). P. 123—145.
18. Кіптенко В.К., Маденко О.В. Перспективні напрями сталого розвитку туризму у Хмельницькій області. Географія та туризм. 2013. № 25. С. 167—175.

O. Drebot, K. Babikova, H. Oliinyk

INTEGRATED MECHANISMS OF RECREATIONAL TOURISM FUNCTIONING IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

The article analyzes the current stage of functioning of recreational tourism in the context of European integration, the transition from classical tourism to ecological, balanced recreational tourism, which operates in a combination of components of integrated mechanisms. It is substantial that without the involvement of tourism innovations and the transition to progressive European standards of recreational services, it is impossible to develop a competitive tourism sector in the international market. The introduction of targeted marketing and promotional measures for the information "breakthrough" of the region will be problematic for its integration into the global market of tourist services. It is determined that taking into account the components of integrated mechanisms of recreational and tourist nature management, carrying out systemic measures for the greening of tourism and relevant institutional changes will contribute to the sustainable development of tourism in our country based on the balance of interests of all participants in the process.
It is proven that the development of the system of strategic planning based on sustainable development in the field of recreational tourism and resorts will provide many opportunities for both the regions and the state as a whole. The advantages of the formation of recreational tourism in small towns, villages, and areas of their location are obvious. In addition to opening new specialties and increasing jobs, it is the introduction of a national tourism product, which will characterize Ukraine as best as possible, as well as an increase in the solvency and living standards of the local population. And this, in turn, will increase the revenue side of the budget (both municipal and state) and expenditures on the historical and cultural revival of cities and villages, regions, and the country as a whole. Strategic planning in the regional management in the sphere of tourism has all the prospects to become a quality guide to local communities for the development of recreational tourism in small towns and rural areas. Taking into account these factors of recreational and tourist nature management, carrying out systemic measures for the greening of tourism carrying out systemic measures on the greening of tourist activity and corresponding institutional changes will promote sustainable development of tourism in our state based on a balance of interests of all participants of process. Implementation of the Strategy of Sustainable Tourism Development as an Integration of Economic, Social, and Environmental Goals will provide a solid basis for Ukraine's European integration process.

Keywords: ecreational and tourist branch; balanced development; recreational and tourist resources; economic mechanism; environmental protection; integration.

References

1. Skliar, H.P. and Karpenko, N.M. (2015), "Sustainable development of tourism on the basis of partnership", Naukovyj visnyk PUET: Economic Sciences, [Online], vol. 2 (58), available at: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/697 (Accessed 14 September 2021).
2. Zghurovs'kyj, M.Z. (2010), Analiz staloho rozvytku — hlobal'nyj i rehional'nyj konteksty: monohrafiia [Analysis of sustainable development — global and regional contexts: a monograph], 1st ed, Mizhnar. rada z nauky, Svit. tsentr danykh z heoinf-ky ta staloho rozv., NAN Ukrainy, In-t pryklad. system. Analizu, Kyiv, Ukraine.
3. Dovhal', T.O. and Vlaschenko, N.M. (2016), Aktual'ni problemy upravlinnia sotsial'no-ekonomichnymy systemamy. Vseukr. nauk. — prakt. konf. [Actual problems of management of social and economic systems. All-Ukrainian. scientific-practical conf.], vol. 2, 8 dec, Luts'kyj NTU, Luts'k, Ukraine.
4. Nadosha, O.V. (2011), "Theoretical and methodological analysis of sustainable development in the context of modern research approaches", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=341 (Accessed 14 September 2021).
5. Kuts, Yu.O. (2008), Stalyj rozvytok terytorial'noi hromady: upravlins'kyj aspekt: monohrafiia [Sustainable development of the territorial community: management aspect: monograph], Vydavnytstvo KharRI NADU "Mahistr", Kharkiv, Ukraine.
6. Bobylev, S.N. (2007). Indikatory ustojchivogo razvitija: regional'noe izmerenie [Sustainable Development Indicators: Regional Dimension], Akropol', Moskva, Russia.
7. Korzh, N.V. and Basiuk, D.I. (2017), Upravlinnia turystychnymy destynatsiiamy [Management of tourist destinations], PP "TD Edel'vejs i K. ", Vinnytsia, Ukraine, available at: http://www.oridu.odessa.ua/7/7/metoduchni-rek/t/04.pdf (Accessed 16 September 2021).
8. Weaver, D.B. (1998), "Peripheries of the periphery-Tourism in Tobago and Barbuda", Annals of Tourism Research, vol. 25 (2), pp. 292—313.
9. Mulvaney, R.H., O'Neill, J.W., Cleveland, J. N. and Crouter, A. C. (2007), "A model of work-family dynamics of hotel managers", Annals of Tourism Research, vol. 34 (1), pp. 66—87.
10. Selin, S. and Beason, K. (1991), "Interorganizational relations in tourism", Annals of Tourism Research, vol. 18, pp. 639—652.
11. Macbeth, J., Carson, D. and Northcote, J. (2004), "Social Capital, Tourism and Regional Development: SPCC as a Basis for Innovation and Sustainability", Current Issues in Tourism, vol. 7 (6), pp. 502—522.
12. The official site of European Unio (2021), "Environmental Integration", available at: https://ec.europa.eu/environment/integration/integration.htm (Accessed 16 September 2021).
13. Dudding, V. and Ryan, C. (2000), "The impacts of tourism on a rural retail sector: a New Zealand case study", Tourism Economics, vol. 6 (4), pp. 301—319.
14. Kneafsey, M. (2001) Rural cultural economy: Tourism and Social Relations, Annals of Tourism Research, vol. 28 (3), pp. 762—783.
15. Dredge, D. (2006), "Networks, Conflict and Collaborative Communities", Journal of Sustainable Tourism, vol. 14 (6), pp. 562—581.
16. Ryan, C. and Aicken, M. (Eds) (2005), Indigenous Tourism: The Commodification and Management of Culture, Elsevier, Oxford, UK.
17. Oakes, T. (1999), "Eating the food of the ancestors: place, tradition, and tourism in a Chinese frontier river town", Cultural Geographies, vol. 6 (2), pp. 123—145.
18. Kiptenko, V.K. ana Madenko, O.V. (2013), "Perspective directions of sustainable development of tourism in Khmelnytsky region", Heohrafiia ta turyzm, vol. 25, pp. 167—175.

№ 10 2021, стор. 24 - 30

Дата публікації: 2021-10-29

Кількість переглядів: 571

Відомості про авторів

О. І. Дребот

д. е. н., професор, академік НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН

O. Drebot

Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of NAAS, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ORCID:

0000-0003-2681-1074


К. О. Бабікова

к. с.-г. н., Інститут агроекології і природокористування НААН

K. Babikova

PhD in Agricultural Sciences, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ORCID:

0000-0002-9726-0671


Г. Б. Олійник

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

H. Oliinyk

Postgraduate student, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ORCID:

0000-0002-4582-0091

Як цитувати статтю

Дребот О. І., Бабікова К. О., Олійник Г. Б. Інтегровані механізми функціонування рекреаційного туризму в контексті євроінтеграції. Економіка та держава. 2021. № 10. С. 24–30. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.24

Drebot, O., Babikova, K. and Oliinyk, H. (2021), “Integrated mechanisms of recreational tourism functioning in the context of european integration”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 24–30. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.