EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ НЕЗАЛЕЖНОГО ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА ЗА УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ
В. А. Фостолович, Т. В. Боцян

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.4

УДК: 339.543.642.6

В. А. Фостолович, Т. В. Боцян

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ НЕЗАЛЕЖНОГО ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА ЗА УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ

Анотація

Процеси глобалізації нестримно спонукають до змін економічного устрою держав, їх правових аспектів, відношення до соціальної відповідальності та екологічної безпеки. Цифрова трансформація сприяє порушенню кордонів у частині провадження бізнес в частині зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних відносин. Діяльність компаній в умовах діджиталізації набуває транснаціонального характеру. Система менеджменту та маркетингу у підприємств стала важливими аспектами в системі управління їх діяльністю. Особливого значення набула цифровізація в умовах реалізації євроінтеграційних прагнень України. Можливою стала перспектива входження України в систему спільного транзиту України NCTS (New Customs Transit System), тобто технологія, яка основана на європейській Конвенції про процедуру спільного транзиту. Ідея участі України в єдиній транзитній процедурі виступає одним із елементів угоди про асоціацію із Європейським Союзом. Уряд України, розуміючи важливість економічного зростання держави, зацікавлений у швидкому впровадженні режиму спільного транзиту NCTS. Використання лише географічного положення України в сфері міжнародних економічних відносин здатне істотно поліпшити економічний стан країни шляхом збільшення істотного транзитного потенціалу, завдяки проходженню територією нашої держави семи міжнародних транспортних коридорів. Оцінка стану та динаміки транзиту і загального обсягу міжнародних вантажних перевезень свідчить про постійне збільшення їх обсягів. Приведення у відповідність транспортної, логістичної та автоматизованої системи обслуговування як міжнародних вантажних перевезень, так і міжнародного транспортування вантажів, які проходять через територію нашої країни в режимі транзиту, сприятиме реалізації потенціалу транспортного коридору України, що з'єднує Європу та Азію. Цифрові технології в сфері митної справи дають можливість проводити митний контроль у режимі онлайн із автоматичним розподілом господарюючих суб'єктів виходячи із рейтингових критеріїв їх оцінки. Такий автоматизований митний контроль дає можливість встановити потребу в проведенні митного огляду й необхідність додаткової перевірки документів. Таку можливість надає шкала оцінювання відповідності суб'єктів визначеним критеріям за допомогою коефіцієнтів зменшення.

Ключові слова: діджиталізація; бізнес-процес; незалежне фінансове посередництво; система спільного транзиту NCTS (New Customs Transit System); АСУР (автоматизована система управління ризиками); ІТ-інструменти NCTS.

Література

1. Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами. Зовнішньоекономічна діяльність. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 13.09.2021 р.).
2. Єдине вікно для міжнародної торгівлі. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/the_only_window_for_international_trade-472 (дата звернення: 23.09.2021 р.).
3. Калькулятор митної вартості та платежів при митному оформленні автомобіля Державна митна служба України. URL: https://calc.customs.gov.ua/# (дата звернення: 14.09.2021 р.).
4. Митне оформлення автомобіля. Державна митна служба України. URL: https://customs.gov.ua/mitne-oformlennia-avtomobilia (дата звернення: 14.09.2021 р.).
5. Окремі показники спеціальної митної статистики декларування за період 2014—2020 років. Режим спільного транзиту (NCTS) Державна митна служба України. URL: https://customs.gov.ua/rezhim-spilnogo-tranzitu-ncts (дата звернення: 13. 09.2021 р.).
6. Окремі показники спеціальної митної статистики декларування. Статистика та реєстри. Державна митна служба України. URL: https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri (дата звернення: 17. 09.2021 р.).
7. Про відкриті дані. Державна митна служба України. URL: https://customs.gov.ua/open-data (дата звернення: 15.09.2021 р.).
8. Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю: Наказ Міністерства Фінансів України від 31.07.2015 р. №684 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 32 від 22.01.2021. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1021-15#Text (дата звернення: 15.09.2021 р.).
9. Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України": Закон України від 06.09.2018 № 2530-V. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2530-19#Text (дата звернення: 20.09.2021 р.).
10. Про затвердження Порядку взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму "єдиного вікна" та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України": Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 971. Урядовий портал. Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-i211020-971 (дата звернення: 18.09.2021 р.).
11. Режим спільного транзиту (NCTS). Державна митна служба України. URL: https://customs.gov.ua/rezhim-spilnogo-tranzitu-ncts (дата звернення: 10. 09.2021 р.).
12. Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами. Державна служба статистики України. Зовнішньоекономічна діяльність. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 13. 09.2021 р.).
13. Розпочався етап національного застосування Нової комп'ютеризованої транзитної системи. Євроінтеграційний портал. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/novyny/rozpochavsya-etap-nacionalnogo-zastosuvannya-novoyi-kompyuteryzovanoyi-tranzytnoyi-systemy (дата звернення: 13. 09.2021 р.).
14. Центр компетенцій в сфері відкритих даних. Дія. Відкриті дані. URL: https://diia.data.gov.ua/ (дата звернення: 13.09.2021 р.).
15. Цифровізація митниці: відкриття митних декларацій у формі відкритих даних. Дія. Бізнес. URL: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/cifrovizacia-mitnici-vidkritta-mitnih-deklaracij-u-formi-vidkritih-danih (дата звернення: 11.09.2021 р.).
16. Щодо застосування в автоматизованій системі управління ризиками Держмитслужби суб'єктоорієнтованих критеріїв з метою врахування характеристик та історії діяльності суб'єктів господарювання під час визначення ступеня ризику. Державна Митна служба України. URL: https://customs.gov.ua/documents/shchodo-zastosuvannia-v-avtomatizovanii-sistemi-upravlinnia-rizikami-derzhmitsluzhbi-subiektooriientovanikh-kriteriyiv-z-metoiu-vrakhuvannia-kharakteristik-ta-istoriyi-diialnosti-subiektiv-gospodariuvannia-pid-chas-viznachennia-stupenia-riziku-235 (дата звернення 22.09.21).

V. Fostolovych, T. Botsіan

INNOVATIVE BUSINESS PROCESS MODEL IN THE SYSTEM OF INDEPENDENT FINANCIAL INTERMEDIATION IN TERMS OF REALIZATION OF UKRAINE'S EUROPEAN INTEGRATION ASPIRATIONS

Summary

The processes of globalization are irresistibly encouraging changes in the economic structure of states, their legal aspects, attitudes to social responsibility and environmental security. Digital transformation contributes to the violation of borders in terms of doing business in terms of foreign economic activity and international relations. The activity of companies in the conditions of digitalization acquires a transnational character. The system of management and marketing of enterprises has become an important aspect in the management system of their activities. Digitalization has become especially important in the context of Ukraine's European integration aspirations. The prospect of Ukraine's entry into the Common Customs Transit System (NCTS), ie a technology based on the European Convention on the Common Transit Procedure, has become possible. The idea of Ukraine's participation in the single transit procedure is one of the elements of the Association Agreement with the European Union. The Government of Ukraine, realizing the importance of economic growth of the state, is interested in the rapid implementation of the joint transit regime NCTS. Using only the geographical position of Ukraine in the field of international economic relations, can significantly improve the economic condition of the country by increasing the significant transit potential, through the passage through our country of seven international transport corridors. Assessment of the state and dynamics of transit and the total volume of international freight traffic shows a steady increase in their volume. Aligning the transport, logistics and automated service system of both international freight and international transportation of goods passing through the territory of our country in transit, will help realize the potential of the transport corridor of Ukraine, connecting Europe and Asia. Digital technologies in the field of customs make it possible to conduct customs control online with automatic distribution of economic entities based on the rating criteria for their evaluation. Such automated customs control makes it possible to establish the need for customs inspection and the need for additional verification of documents. This possibility is provided by the scale of assessment of compliance of entities with certain criteria using reduction factors.

Keywords: digitalization; business process; independent financial intermediation; New Customs Transit System; ASUR (automated risk management system); IT tools NCTS.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2021), "Geographical structure of Ukraine's foreign trade in goods. Foreign economic activity", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 13 September 2021).
2. Ministry of Finance of Ukraine (2021), "Single window for international trade", available at: https://mof.gov.ua/uk/the_only_window_for_international_trade-472 (Accessed 23 September 2021).
3. State Customs Service of Ukraine (2021), "Calculator of customs value and payments at customs registration of the car", available at: https://calc.customs.gov.ua/# (Accessed 14 September 2021).
4. State Customs Service of Ukraine (2021), "Customs clearance of the car", available at: https://customs.gov.ua/mitne-oformlennia-avtomobilia (Accessed 14 September 2021).
5. State Customs Service of Ukraine (2021), "Some indicators of special customs statistics for declaration for the period 2014—2020. Joint transit mode (NCTS)", available at: https://customs.gov.ua/rezhim-spilnogo-tranzitu-ncts (Accessed 13 September 2021).
6. State Customs Service of Ukraine (2021), "Some indicators of special customs statistics of declaration. Statistics and registers", available at: https://customs.gov.ua/rezhim-spilnogo-tranzitu-ncts (Accessed 17 September 2021).
7. State Customs Service of Ukraine (2021), "About open data", available at: https://customs.gov.ua/open-data (Accessed 15 September 2021).
8. Ministry of Finance of Ukraine (2012), Order "About approval of the Procedure for carrying out the analysis and assessment of risks, development and implementation of measures on risk management for definition of forms and volumes of customs control", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1021-15#Text (Accessed 15 September 2021).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About modification of the Customs code of Ukraine and some other laws of Ukraine concerning introduction of the mechanism of "single window" and optimization of implementation of control procedures at movement of the goods across customs border of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2530-19#Text (Accessed 20 September 2021).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution "On approval of the Procedure for interaction between declarants, their representatives, other interested persons and customs authorities, other state bodies, institutions and organizations authorized to perform permitting or control functions for the movement of goods, commercial vehicles across the customs border of Ukraine, using the mechanism of "single windows "and repeal of some resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-i211020-971 (Accessed 10 September 2021).
11. State Customs Service of Ukraine (2021), "Joint transit mode (NCTS)", available at: https://customs.gov.ua/rezhim-spilnogo-tranzitu-ncts (Accessed 10 September 2021).
12. State Statistics Service of Ukraine (2021), "Regional volumes of foreign trade in goods. Foreign economic activity", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 13 September 2021).
13. European integration portal (2021), "The phase of national application of the New Computerized Transit System has begun", available at: https://eu-ua.kmu.gov.ua/novyny/rozpochavsya-etap-nacionalnogo-zastosuvannya-novoyi-kompyuteryzovanoyi-tranzytnoyi-systemy (Accessed 10 September 2021).
14. Action. Open data. (2021), "Center of competences in the field of open data", available at: https://diia.data.gov.ua/ (Accessed 13 September 2021).
15. Action. Business. (2021), "Digitization of customs: opening of customs declarations in the form of open data", available at: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/cifrovizacia-mitnici-vidkritta-mitnih-deklaracij-u-formi-vidkritih-danih (Accessed 11 September 2021).
16. State Customs Service of Ukraine (2021), Letter "Regarding the application of subject-oriented criteria in the automated risk management system of the State Customs Service in order to take into account the characteristics and history of business entities when determining the degree of risk", available at: https://customs.gov.ua/documents/shchodo-zastosuvannia-v-avtomatizovanii-sistemi-upravlinnia-rizikami-derzhmitsluzhbi-subiektooriientovanikh-kriteriyiv-z-metoiu-vrakhuvannia-kharakteristik-ta-istoriyi-diialnosti-subiektiv-gospodariuvannia-pid-chas-viznachennia-stupenia-riziku-235 (Accessed 22 September 2021).

№ 10 2021, стор. 4 - 11

Дата публікації: 2021-10-29

Кількість переглядів: 702

Відомості про авторів

В. А. Фостолович

д. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, Житомирський державний університет імені Івана Франка

V. Fostolovych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics, Management, Marketing and Hotel and Restaurant Business, Zhytomyr Ivan Franko State University

ORCID:

0000-0001-5359-7996


Т. В. Боцян

к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, Житомирський державний університет імені Івана Франка

T. Botsіan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Management, Marketing and Hotel and Restaurant Business, Zhytomyr Ivan Franko State University

ORCID:

0000-0001-8423-7424

Як цитувати статтю

Фостолович В. А., Боцян Т. В. Інноваційна модель бізнес-процесу в системі незалежного фінансового посередництва за умов реалізації євроінтеграційних прагнень України. Економіка та держава. 2021. № 10. С. 4–11. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.4

Fostolovych, V. and Botsіan, T. (2021), “Innovative business process model in the system of independent financial intermediation in terms of realization of Ukraine's european integration aspirations”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 4–11. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.