EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ
О. А. Ярова, Я. В. Леонов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.119

УДК: 338

О. А. Ярова, Я. В. Леонов

МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ

Анотація

У статті набули подальшого розвитку підходи щодо механізмів організаційно-економічного забезпечення розвитку енергетичного сектору з урахуванням світових практик. Український енергетичний сектор зобов'язаний працювати в умовах посиленої конкуренції на ринках, соціальних та екологічних криз, що сприяє пошуку нестандартних управлінських рішень. Визначено умови оптимальних шляхів розвитку на засадах сучасних методів та технологій управління. Перше: розподіл країн по системам: розвинуті, стабільні, перехідні, інертно відсталі не зовсім правомірний. Друге: ні світова (єдина модель економічного розвитку), ні моделі окремих держав не можуть служити робочим інструментом проведення перетворень на рівні економічного суб'єкта, сектору, держави (території, регіону). Третє: стратегія розвитку і забезпечення поточного функціонування в енергетичному секторі зараз відокремлені. Четверте: підприємництво і свобода виступають як соціально-економічний феномен; державне регулювання - як феномен забезпечення економічної цілісності та нормативних умов в системі ділових (господарських) відносин. Але загалом і ті і інші працюють на єдиній інформаційній базі. І сам рівень цієї бази та інформаційних технологій є ключовим фактором досягнення успіхів як держави загалом, так і окремого економічного суб'єкта.
Запропоновані у досліджені складові механізму організаційно-економічного забезпечення розвитку включають маркетингову складову (маркетингові дослідження потреб в енергетичних ресурсах), розробку стратегії розвитку енергетичного сектору, пошук різноманітних підходів, моделей, методів забезпечення доступності енергії для населення, соціальну відповідальність бізнесу в сфері енергетичного сектору та інші важелі впливу і соціальні нормативи (доходи, ціни, субсидії й ін.). Механізм організаційно-економічного забезпечення розвитку енергетичного сектору вирішує завдання забезпечення реалізації стратегії розвитку; нарощування потенціалу; підсилення захисних функцій енергетичного сектору, забезпечуючи фінансову стійкість і надійність його функціонування.
Отримані результати поглиблюють розуміння щодо необхідності та послідовності впровадження механізму організаційно-економічного забезпечення розвитку енергетичного сектору та дозволить підвищити ефективність в управлінні у довгій перспективі.

Ключові слова: організаційно-економічний механізм; енергетичний сектор; управління; стратегічний розвиток; державна політика; інновації.

Література

1. Біла С.О., Шваюк Ю.Е. Роль енергетичного сектору у зростанні конкурентоспроможності національної економіки: світовий досвід та реалії України. Вип. 10. Ч. 1: Науковий вісник ужгородського національного університету. 2016.
2. Коваленко О. (2015). Стан та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу в Україні. Галицький економічний вісник. ТНТУ. Т. 48. № 1. С. 18—25. (Економіка та управління національним господарством).
3. Паризька кліматична угода. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61#n2
4. Енергетична стратегія України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text
5. International energy agency (2021). Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector. URL: https://iea.blob.core.windows.net/assets/beceb956-0dcf-4d73-89fe-1310e3046d68/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf

O. Yarova, Ya. Leonov

MECHANISM OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT OF ENERGY SECTOR DEVELOPMENT

Summary

The article further develops the approaches to the mechanisms of organizational and economic support for the development of the energy sector, taking into account world practices. The Ukrainian energy sector is obliged to work in conditions of increased competition in the markets, social and environmental crises, which contributes to the search for non-standard management solutions. The conditions of optimal ways of development on the basis of modern management methods and technologies are determined. First: the distribution of countries by systems: developed, stable, transitional, inert backward is not entirely legitimate. Second: neither the world (the only model of economic development) nor the models of individual states can serve as a working tool for transformation at the level of the economic entity, sector, state (territory, region). Third, the strategy for developing and ensuring the current functioning of the energy sector is now separate. Fourth: entrepreneurship and freedom act as a socio-economic phenomenon; state regulation - as a phenomenon of ensuring economic integrity and regulatory conditions in the system of business (economic) relations. But in general, both work on a single information base. And the very level of this base and information technology - is a key factor in achieving success as a state as a whole and an individual economic entity.
Proposed in the studied components of the mechanism of organizational and economic development support include marketing component (marketing research of energy needs), development of energy sector development strategy, search for various approaches, models, methods of ensuring energy availability for the population, social responsibility of business in the energy sector and others levers of influence and social norms (income, prices, subsidies, etc.). The mechanism of organizational and economic support for the development of the energy sector solves the problem of ensuring the implementation of the development strategy; capacity building; strengthening the protective functions of the energy sector, ensuring financial stability and reliability of its operation.
The obtained results deepen the understanding of the need and consistency of the implementation of the mechanism of organizational and economic support for the development of the energy sector and will increase efficiency in management in the long run.

Keywords: organizational and economic mechanism; energy sector; management; strategic development; state policy; innovations.

References

1. Bila, S.O. and Shvaiuk, Yu.E. (2016), "The role of the energy sector in increasing the competitiveness of the national economy: world experience and realities of Ukraine", Naukovyj visnyk uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 10, no. 1, pp. 30—35.
2. Kovalenko, O. (2015), "Status and prospects of development of the fuel and energy complex in Ukraine", Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk (Ekonomika ta upravlinnia natsional'nym hospodarstvom), vol. 48, no. 1, pp. 18—25.
3. UN (2016), "Paris Climate Agreement", available at: zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61#n2 (Accessed 05 Sept 2021).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "Energy strategy of Ukraine for the period up to 2035 "Security, energy efficiency, competitiveness", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text (Accessed 05 Sept 2021).
5. International energy agency (2021), "Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector", available at: https://iea.blob.core.windows.net/assets/beceb956-0dcf-4d73-89fe-1310e3046d68/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf (Accessed 05 Sept 2021).

№ 9 2021, стор. 119 - 122

Дата публікації: 2021-09-23

Кількість переглядів: 128

Відомості про авторів

О. А. Ярова

здобувач, Київський університет ринкових відносин

O. Yarova

Сandidate for a degree, Kyiv University of Market Relations

ORCID:

0000-0002-1265-2968


Я. В. Леонов

к. е. н., доцент

Ya. Leonov

PhD in Economics, Associate Professor

ORCID:

0000-0001-8837-5744

Як цитувати статтю

Ярова О. А., Леонов Я. В. Механізм організаційно-економічного забезпечення розвитку енергетичного сектору. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 119–122. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.119

Yarova, O. and Leonov, Ya. (2021), “Mechanism of organizational and economic support of energy sector development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 119–122. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.119

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.