EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ МОТИВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ МАСЛОУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
А. О. Литвиненко, О. Ю. Тимошенко, Є. С. Шевченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.112

УДК: 331.101.3

А. О. Литвиненко, О. Ю. Тимошенко, Є. С. Шевченко

ТРАНСФОРМАЦІЯ МОТИВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ МАСЛОУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Анотація

Однією з найважливіших проблем функціонування підприємств в умовах економічної кризи та карантинних обмежень є забезпечення нормальної продуктивності та ефективності праці робітників, але карантин введений через початок пандемії COVID-19 накладає свої обмеження, і робить неможливим функціонування звичних правил мотивації персоналу, у зв'язку з цим потрібно маже докорінно переробити основні правила мотивації персоналу. У статті розглянуто основні аспекти мотивації персоналу в умовах сьогоденного кризового становища та можливі шляхи виходу з кризи на підприємстві, застосовуючи для практичних рекомендацій мотиваційну модель А. Маслоу. Визначено основні проблеми мотивації персоналу під час економічної кризи, пов'язаною з пандемією COVID-19. Запропоновано комплекс управлінських заходів, за допомогою яких можна підвищити ефективність управлінської системи персоналом в умовах кризи та обмежень, які виникли з впровадженням карантинних заходів. Метою роботи є дослідження існуючих мотиваційних заходів щодо управління персоналу, доповнення вже існуючих і створення нових правил і засобів для мотивації персоналу в умовах економічної кризи 2020 року, з урахуванням карантинних умов та інших факторів пливу на підприємство та його персонал. На основі теоретичних засад мотиваційної моделі А. Маслоу та аналізу основних аспектів кризового становища в Україні та світі, розроблено та запропоновано до впровадження алгоритм управлінських заходів щодо мотивації персоналу в умовах економічної кризи та пандемії COVID-19. Об'єктом дослідження є процес мотивації персоналу на підприємстві в умовах економічної кризи; предметом — застосування мотиваційної моделі А. Маслоу для розробки практичних рекомендацій щодо мотивації та управління персоналом підприємства "Новий стиль" в умовах економічної кризи. До методів дослідження входять: метод експертних оцінок, логіко-аналітичні, дедукція та індукція, ретроспективний аналіз та інші. Досліджено існуючі мотиваційні заходи щодо мотивації персоналу та визначено ключові фактори впливу на персонал в сьогоднішніх умовах. На основі теоретичних засад мотиваційної моделі А. Маслоу та аналізу основних аспектів кризового становища в Україні та світі, розроблено та запропоновано до впровадження алгоритм управлінських заходів щодо управління та мотивації персоналу в умовах економічної кризи та пандемії COVID-19.

Ключові слова: управління персоналом; мотиваційні моделі; економічна криза; піраміда Маслоу.

Література

1. Куценко Т.М., Терованесова О.Ю., Шевченко Є.С., Тимошенко О.Ю. Напрями протидії впливу глобальної економічної кризи 2020 року на вітчизняну економіку. Економiка та держава. 2020. Вип. 6. С. 186—191.
2. Тимошенко О.Ю., Кім О.О. Циклічність розвитку економіки україни: методи і засоби антициклічної боротьби / Приазовський економічний вісник. 2020. № 3. С. 3—9.
3. Ярмош В.В. Підходи до класифікації сучасних методів мотивації персоналу. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2014. С. 263—268.
4. Устиловська А.С. Мотивація персоналу як один з основних інструментів успішного управління персоналом. Молодий вчений. Квітень 2017. С. 112—115.
5. Климчук. А.О. Мотивація персоналу як складова ефективного управління підприємством. Вісник соціально-економічних досліджень. 2016. № 2. С. 135—141.
6. Урманов Ф.Ш., Касімова А.А. Мотивація — основний чинник управлінської праці. ВІСНИК ЖДТУ. 2017. С. 98—102.
7. Климчук А.О., Михайлов А.М. Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством та підвищення інноваційної діяльності. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018.
8. Васюта В.Б., Бульбаха Л.І. Мотивація праці персоналу на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка. 2016.
9. Nomis. Приватне акціонерне товариство "Новий стиль". Фінансовий звіт. URL: https://nomis.com.ua/32565288-pryvatne-aktsionerne-tovarystvo-novyi-styl#finance (дата звернення 28.11.2020).
10. Міністерство Фінансів України. Безробіття в Україні. URL: https://index.minfin.com.ua/labour/unemploy (дата звернення 23.11.2020).
11. Всесвітня організація охорони здоров'я. Рекомендації для населення щодо інфекції, викликаної новим коронавірусом (COVID-19). URL: https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public (дата звернення 24.11.2020).

A. Lytvynenko, O. Tymoshenko, Y. Shevchenko

TRANSFORMATION OF MASLOW'S MOTIVATIONAL MODEL IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC CRISIS

Summary

One of the most important problems of enterprises in the economic crisis and quarantine restrictions is to ensure normal productivity and efficiency of workers, but the quarantine imposed through the beginning of the COVID-19 pandemic imposes its limitations, and makes it impossible to operate the usual rules of staff motivation. it is necessary to radically rework the basic rules of staff motivation. This article considers the main aspects of staff motivation in the current crisis situation and possible ways out of the crisis in the enterprise using the motivational model of A. Maslow for practical recommendations. The main problems of staff motivation during the economic crisis related to the COVID-19 pandemic have been identified. A set of management measures is proposed, with the help of which it is possible to increase the efficiency of the personnel management system in the conditions of crisis and restrictions that have arisen with the introduction of quarantine measures. The purpose of this work is to study existing motivational measures for personnel management, supplement existing ones and create new rules and tools to motivate staff in the economic crisis of 2020, taking into account quarantine conditions and other factors affecting the company and its staff. Based on the theoretical foundations of A. Maslow's motivational model and analysis of the main aspects of the crisis situation in Ukraine and the world, an algorithm of management measures to motivate staff in the economic crisis and pandemic COVID-19 was developed and proposed for implementation. The object of this study is the process of motivating staff in the enterprise in an economic crisis; subject — the use of motivational model A. Maslow to develop practical recommendations for motivation and personnel management of the enterprise "New Style" in the economic crisis. Research methods include: the method of expert evaluations, logical-analytical, deduction and induction, retrospective analysis and others. The existing motivational measures for staff motivation are studied and the key factors influencing the staff in today's conditions are identified. Based on the theoretical foundations of A. Maslow's motivational model and analysis of the main aspects of the crisis in Ukraine and the world, an algorithm of management measures for management and motivation of personnel in the economic crisis and pandemic COVID-19 was developed and proposed for implementation.

Keywords: personnel management; motivational models; economic crisis; Maslow pyramid.

References

1. Kutsenko, T.M. Terovanesova, O.Yu. and Shevchenko, Ye.S., Tymoshenko, O.Yu. (2020), "Directions for counteracting the impact of the global economic crisis of 2020 on the domestic economy ", Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 186—191.
2. Tymoshenko, O.Yu. and Kim, O.O. (2020), "Cyclical development of Ukraine's economy: methods and means of countercyclical struggle", Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 3, pp. 3—9.
3. Yarmosh, V.V. (2014), "Approaches to the classification of modern methods of staff motivation ", Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. prats', vol. 15, no. 3, pp. 263—268.
4. Ustylovs'ka, A.S. (2017), "Staff motivation as one of the main tools for successful personnel management", Molodyj vchenyj, vol. April, pp. 112-115.
5. Klymchuk, A.O. (2016), "Staff motivation as a component of effective enterprise management ", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 2, pp. 135—141.
6. Urmanov, F.Sh. and Kasimova, A.A. (2017), "Motivation is the main factor of managerial work", VISNYK ZhDTU, vol. 4, рр. 98—102.
7. Klymchuk, A.O. and Mykhajlov, A.M. (2018), "Motivation and stimulation of staff in the effective management of the enterprise and increase innovation", Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 1, pp. 218—234.
8. Vasiuta, V.B. and Bul'bakha, L.I. (2016), "Motivation of staff at the enterprise in modern business conditions", Efektyvna ekonomika, vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5041 (Accessed 25 July 2021).
9. Nomis (2021), "Private Joint Stock Company "New Style". Financial Report", available at https://nomis.com.ua/32565288-pryvatne-aktsionerne-tovarystvo-novyi-styl#finance (Accessed 25 July 2021).
10. Ministry of Finance of Ukraine (2021), "Unemployment in Ukraine 2020", available at https://index.minfin.com.ua/labour/unemploy (Accessed 25 July 2021).
11. World Health Organization (2021), "Recommendations for the population on infection caused by the new coronavirus (COVID-19)", available at https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public (Accessed 25 July 2021).

№ 9 2021, стор. 112 - 118

Дата публікації: 2021-09-23

Кількість переглядів: 118

Відомості про авторів

А. О. Литвиненко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна

A. Lytvynenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0372-5130


О. Ю. Тимошенко

студент 3 курсу, спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", Харківській національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

O. Tymoshenko

Student of the Department of Marketing, Management and Entrepreneurship,V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3589-5225


Є. С. Шевченко

студент 3 курсу, спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", Харківській національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Y. Shevchenko

Student of the Department of Marketing, Management and Entrepreneurship,V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-9141-0253

Як цитувати статтю

Литвиненко А. О., Тимошенко О. Ю., Шевченко Є. С. Трансформація мотиваційної моделі маслоу в умовах економічної кризи. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 112–118. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.112

Lytvynenko, A., Tymoshenko, O. and Shevchenko, Y. (2021), “Transformation of maslow's motivational model in the conditions of economic crisis”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 112–118. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.112

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.