EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ З РІЗНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМЦІВ ТА НАУКОВЦІВ
Ю. П. Воржакова, О. І. Хлебинська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.107

УДК: 330.34

Ю. П. Воржакова, О. І. Хлебинська

СУТНІСТЬ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ З РІЗНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМЦІВ ТА НАУКОВЦІВ

Анотація

У статті визначено основні ознаки та властивості поняття "цифрова трансформація" з позицій поглядів провідних управлінців підприємств та науковців. Виявлено, що у поглядах керівників підприємств та провідних управлінців сучасного бізнесу найчастіше, цифрова трансформація сприймається як технологія переходу до нового переосмисленого рівня ведення бізнесу із використанням сучасних технологій. Погляди науковців нині дещо різниться та інтерпретується як процес зміни способів діяльності підприємства шляхом впровадження цифрових технологій та цифрових сервісів, що орієнтується на основні концепції цифрової трансформації, актуальних для будь-якого виду бізнесу: підвищення ефективності наявної інфраструктури; виникнення якісно нових бізнес-моделей; збільшення виручки або скорочення витрат у наявних бізнес-моделях. Точка зору іноземних видань цифрову трансформацію формує як процес, який тягне за собою технологічні зміни не тільки на підприємстві, у виробництві, а і у структурі побудови взаємовідносин від керівника до працівника.
В ході дослідження було запропоновано авторське визначення поняття "цифрова трансформація", яке розглядається як процес переходу на новий рівень ведення бізнесу, зі зміною моделей функціонування, управління і бізнес-процесів, з використанням сучасних цифрових технологій, в усіх сферах діяльності. Узагальнено існуючі підходи до визначення принципів цифрової трансформації, які запропоновані вітчизняними та закордонними науковцями. Грунтуючись на проведеному досліджені, зроблено типізацію визначень за групами науковців та підприємців, що дозволяє відзначити основні аспекти цифрової трансформації. У наведених характеристиках акцент зроблено саме на можливих позитивних наслідках дії чинників такої трансформації. Доведено доцільність впровадження цифрової трансформації на підприємствах з врахуванням основних принципів. Зазначено, що принципи забезпечують розвиток підприємства за сучасними тенденціями здійснення діяльності і допомагають підприємству мати високий рівень конкурентоспроможності.

Ключові слова: цифрова трансформація; бізнес-процеси; автоматизація; технології; бізнес.

Література

1. Tapscott D. (1994), The Digital Economy. URL: http://dontapscott.com/books/the-digital-economy (дата звернення: 20.07.2021).
2. Negroponte N. Being Digital (1995), Hodder and Stoughton. URL: http://governance40.com/wp-content/uploads/2018/12/Nicholas-Negroponte-Being-Digital-Vintage-1996.pdf (дата звернення: 19.07.2021).
3. Владислав О. Електронна гривня: НБУ готує "українську відповідь" біткоїну. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2715437-elektronna-grivna-nbu-gotue-ukrainsku-vidpovid-bitkoinu.html (дата звернення: 29.06.2021).
4. Сенькович Ю.А. Розвиток та імплементація технології блокчейн у проведенні розрахунків фінансових установ Економіка та управління національним господарством. 2018 Вип. 2 (130) С. 40—47. URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20182(130)/sep20182(130)_040_SlobodaL,SenkovychYu.pdf (дата звернення: 14.07.2021).
5. Ломака С., Гдуля В. Умови цифровий трансформації і складові успіху. URL: https://www.terrasoft.ua/page/ru/digital-transformation#main-banner (дата звернення: 26.06.2021).
6. Осика Д. Успішна цифрова трансформація починається з культури. URL: https://dtek.com/media-center/news/uspeshnaya-tsifrovaya-transformatsiya-nachinaetsya-s-kultury/ (дата звернення: 22.06.2021).
7. Тимошенко О. Цифрова трансформація бізнесу. URL: https://techexpert.ua/digital-transformation-of-business/ (дата звернення: 28.06.2021).
8. Кудрявченко Є. Цифрова трансформація: навіщо вона потрібна державі та бізнесу. URL: https://business.diia.gov.ua/cases/tehnologii/cifrova-transformacia-naviso-vona-potribna-derzavi-ta-biznesu (дата звернення 26.06.2021).
9. Boue'e C., Schaible S. Die Digitale Transformation der Industrie. Roland Berger Strategy Consultans und Bundesverband der Deutschen Industrie, 2015. 52 p.
10. Куйбіда В.С., Карпенко О.В., Наместнік В.В. Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійнокатегоріального апарату. Вісник НАДУ при Президентові України (Серія "Державне управління") м. Київ 2018. Вип. 1. С. 5—10. URL: http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/974f8478-cfe8-4d31-971b-d5116efff458.pdf (дата звернення: 26.06.2021).
11. Струтинська І.В. Дефініції поняття "цифрова трансформація". Науково-практичний журнал "Причорноморські економічні студії". м. Одеса. 2019. Вип. 48-2. С. 91—96. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/48_2_2019/19.pdf (дата звернення: 22.06.2021).
12. Нікітін Ю.О., Кульчицький О.І. Цифрова парадигма як основа визначень: цифровий бізнес, цифрове підприємство, цифрова трансформація. Маркетинг і цифрові технології. 2019. Т. 3. № 4. С. 77—87. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/907558.pdf (дата звернення: 25.07.2021).
13. Mary K. Pratt, Jason Sparapani, (2021) Digital transformation. URL: https://searchcio.techtarget.com/definition/digital-transformation?_ga=2.173960227.1880214391 (дата звернення: 23.06.2021).
14. Salesforce. What Is Digital Transformation? URL: https://www.salesforce.com/products/platform/ what-is-digital-transformation/# (дата звернення: 23.06.2021).
15. The Enterprisers project (2016) What is digital transformation? URL: https://enterprisersproject.com/ what-is-digital-transformation (дата звернення: 23.06.2021).
16. Hewlett Packard Enterprise. Digital transformation definition. URL: https://www.hpe.com/us/en/what-is/digital-transformation.html (дата звернення: 23.06.2021).
17. I-SCOOP. Digital transformation: online guide to digital business transformation. URL: https://www.i-scoop.eu/digital-transformation/ (дата звернення: 23.06.2021).
18. David Terrar (2015) What is Digital Transformation? URL: http://www.theagileelephant.com/what-is-digital-transformation (дата звернення: 23.06.2021).

Yu. Vorzhakova, O. Khlebynska

THE ESSENCE OF DIGITAL TRANSFORMATION FROM THE POSITIONOF ENTREPRENEURS AND SCIENTISTS

Summary

The article identifies the main features and properties of the concept of "digital transformation" from the standpoint of the views of leading managers of enterprises and scientists. It is revealed that in the views of business leaders and leading managers of modern business most often, digital transformation is perceived as a technology of transition to a new rethought level of doing business using modern technologies. The views of scientists on this term are somewhat different and interpreted as a process of changing the way the company operates through the introduction of digital technologies and digital services, focusing on the basic concepts of digital transformation relevant to any business: improving the efficiency of existing infrastructure; emergence of qualitatively new business models; increase revenue or reduce costs in existing business models. The point of view of foreign publications forms the digital transformation as a process that entails technological changes not only in the enterprise, in production, but also in the structure of building relationships from manager to employee.
The study proposed an author's definition of "digital transformation", which is seen as a process of transition to a new level of business, with changing models of operation, management and business processes, using modern digital technologies in all areas. The existing approaches to defining the principles of digital transformation, which are proposed by domestic and foreign scientists, are generalized. Based on the study, the typification of definitions by groups of scientists and entrepreneurs, which allows us to note the main aspects of digital transformation. In the given characteristics the emphasis is made on possible positive consequences of action of factors of such transformation. The expediency of introduction of digital transformation at the enterprises taking into account the basic principles is proved. It is noted that the principles ensure the development of the enterprise according to modern trends of activity and help the enterprise to have a high level of competitiveness.

Keywords: digital transformation; business processes; automation; technologies; business.

References

1. Tapscott, D. (1994), "The Digital Economy", available at:http://dontapscott.com/books/the-digital-economy (Accessed 20 July 2021).
2. Negroponte, N. (1995), "Being Digital, Hodder and Stoughton", available at: http://governance40.com/wp-content/uploads/2018/12/Nicholas-Negroponte-Being-Digital-Vintage-1996.pdf (Accessed 19 July 2021).
3. Vladyslav, O. (2020) "Electronic hryvnia: NBU is preparing a "Ukrainian response" to bitcoin", available at: https://vvv.ukrinform.ua/rubrits-etsonomy/2715437-elektronna-grivna-nbu-gotue-ukrainsku-vidpovid-bitkoinu.html (Accessed 23 June 2021).
4. Sen'kovych, Y.A. (2018), "Development and implementation of blockchain technology in the calculations of financial institutions", Ekonomika ta upravlinnia natsional'nym hospodarstvom. Vypusk 2 (130), 40—47 p. available at: http://ird.gov.ua/sep/sep20182(130)/sep20182(130)_040_SlobodaL,SenkovychYu.pdf (Accessed 14 July 2021).
5. Lomaka, S. and Hdulia, V. (2021), "Conditions for digital transformation and components of success", available at: https://vvv.terrasoft.ua/page/ru/digital-transformation#main-banner (Accessed 26 June 2021).
6. Osyka, D. (2020), "Successful digital transformation begins with culture", available at: https://dtek.com/media-center/news/uspeshnaya-tsifrovaya-transformatsiya-nachinaetsya-s-kultury/ (Accessed 22 June 2021).
7. Tymoshenko, O. (2021), "Digital business transformation", available at: https://techexpert.ua/digital-transformation-of-business/ (Accessed 28 June 2021).
8. Kudriavchenko, Ye. (2020), "Digital transformation: why the state and business need it", available at: https://business.diia.gov.ua/cases/tehnologii/cifrova-transformacia-naviso-vona-potribna-derzavi-ta-biznesu (Accessed 26 June 2021).
9. Bou'e, C. and Schaible, S. (2015), Die Digitale Transformation der Industrie. Roland Berger Strategy Consultans und Bundesverband der Deutschen Industrie, Munchen, Berlin, Germany.
10. Kujbida, V.S. Karpenko, O.V. and Namestnik, V.V. (2018), "Digital governance in Ukraine: basic definitions of the conceptual-categorical apparatus", Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrainy (Seriia "Derzhavne upravlinnia"), [Online], vol. 1, pp. 5—10, available at: http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/974f8478-cfe8-4d31-971b-d5116efff458.pdf (Accessed 26 Juny2021)
11. Strutyns'ka, I.V. (2019), "Definitions of the concept of "digital transformation", Naukovo-praktychnyj zhurnal "Prychornomors'ki ekonomichni studii", [Online], vol. 48-2, pp. 91—96, available at: http://bses.in.ua/journals/2019/48_2_2019/19.pdf (Accessed 22 June 2021).
12. Nikitin, Y. O. and Kul'chyts'kyj, O. I. (2019), "Digital paradigm as a basis for definitions: digital business, digital enterprise, digital transformation", Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii, [Online], vol. 3, no. 4, pp. 77—87, available at: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/907558.pdf (Accessed 25 July 2021).
13. Pratt, M. K. and Sparapani, J. (2021), "Digital transformation", available at: https://searchcio.techtarget.com/definition/digital-transformation?_ga=2.173960227.1880214391 (Accessed 23 June 2021).
14. Chairman, M. B. (2021), "What Is Digital Transformation?" available at: https://www.salesforce.com/products/platform/what-is-digital-transformation/# (Accessed 23 June 2021).
15. The Enterprisers project (2016), "What is digital transformation?" available at: https://enterprisersproject.com/ what-is-digital-transformation (Accessed 23 June 2021).
16. Hewlett Packard Enterprise (2020), "Digital transformation definition", available at: https://www.hpe.com/us/en/what-is/digital-transformation.html (Accessed 23 June 2021).
17. I-SCOOP (2021), "Digital transformation: online guide to digital business transformation", available at: https://www.i-scoop.eu/digital-transformation/ (Accessed 23 June 2021).
18. Terrar, M. (2015), "What is Digital Transformation?", available at: http://www.theagileelephant.com/what-is-digital-transformation (Accessed 23 June 2021).

№ 9 2021, стор. 107 - 111

Дата публікації: 2021-09-23

Кількість переглядів: 137

Відомості про авторів

Ю. П. Воржакова

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту підприємств, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Yu. Vorzhakova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Enterprise Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

ORCID:

0000-0002-0521-3318


О. І. Хлебинська

аспірант кафедри менеджменту підприємств, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

O. Khlebynska

Postgraduate student of the Department of Enterprise Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

ORCID:

0000-0002-7977-0483

Як цитувати статтю

Воржакова Ю. П., Хлебинська О. І. Сутність цифрової трансформації з різних позицій підприємців та науковців. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 107–111. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.107

Vorzhakova, Yu. and Khlebynska, O. (2021), “The essence of digital transformation from the positionof entrepreneurs and scientists”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 107–111. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.107

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.