EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ЗАСОБАМИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТУРИЗМУ
С. В. Хлопяк, С. С. Кравцов, В. В. Білик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.100

УДК: 338.482

С. В. Хлопяк, С. С. Кравцов, В. В. Білик

ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ЗАСОБАМИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТУРИЗМУ

Анотація

У статті досліджуються зміст і наукові підходи до визначення понять "туристичного потенціалу" та "інвестиційної привабливості туристичного потенціалу" територій і дестинацій. Визначено та систематизовано ключові елементи туристичного потенціалу регіону та детерміновано чинники, що обумовлюють його привабливість для інвесторів. На прикладі Полтавської області розглянуто практичні аспекти стратегічного аналізу туристичного потенціалу регіону, охарактеризована його структура та динаміка розвитку. Констатовано, що підвищену атрактивність для іноземних туристів в Україні матимуть гомогенні біографо-соціальні туристичні ресурси. На цій підставі розроблений інноваційний проєкт культурно-пізнавального туру, присвяченого видатним особистостям Полтавщини. Підкреслено важливу роль засобів спеціалізованого туризму, туристичних кластерів, інституційних, громадських та комерційних стейкхолдерів, наукових та освітніх центрів у реалізації туристичних можливостей території.

Ключові слова: туризм; туристичний потенціал; інвестиційна привабливість; регіональна політика; туристичний продукт; спеціалізований туризм; туристичні маршрути; стейкголдери туризму; бренд території.

Література

1. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів: Монографія. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2006. 288 с.
2. ГО Save Poltavа: як активісти рятують минуле задля успішного майбутнього та співпрацюють з обласною владою. Інтернет-видання Полтавщина. 2019. 27 березня. URL: https://poltava.to/project/5041 (дата звернення: 07.08.2021).
3. Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації. Заклади готельно-ресторанного типу. URL: https://poltavaculture.gov.ua/uk/diialnist/vakansii (дата звернення 07.08.2021).
4. Драпушко Р.Г. Туристичний потенціал України: стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія. К.: Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, 2007. 152 с.
5. Качмарек Я., Сасяк А., Влодарчик Б. Туристический продукт. Замысел. Организация. Управление: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 496 с.
6. На Полтавщині продовжать роботу над створенням туристичних кластерів та покращенням культурних пам'яток. Інтернет-видання Полтавщина. 2018. 25 вересня. URL: https://poltava.to/project/4324 (дата звернення: 07.08.2021).
7. Николаенко Д.В. Рекреационная география: учебное пособие для ВУЗов. М.: Владос, 2001. 288 с.
8. Полтава ввійшла в новий туристичний сезон з концепцією розвитку туризму і цікавими планами. Зміст. 2018. 13 квітня. URL: https://zmist.pl.ua/news/poltava-vviishla-v-novii-turistichnii-sezon-z-koncepcijeyu-rozvitku-turizmu-i-cikavimi-planami (дата звернення 07.08.2021).
9. Полтавщина запрошує до співпраці: презентували новий погляд на туристичні можливості регіону. Інтернет-видання Полтавщина. 2017. 8 серпня. URL: https://poltava.to/project/2653 (дата звернення: 07.08.2021).
10. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. — Львів: Світ, 1993. 240 с.
11. Стратегія розвитку туризму та курортів у Полтавській області на 2019—2029 роки. URL: https://poltavaculture.gov.ua/uk/informatsiia/zahalna-informatsiia1/219-stratehiya-rozvytku-turyzmu-ta-kurortiv-u-poltavskiy-oblasti-na-2019-2029-roky (дата звернення 07.08.2021).
12. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 537 с.
13. У Полтаві взялися за розробку бренду міста. Інтернет-видання Шотам. 2019. 28 жовтня. URL: https://shotam.info/u-poltavi-vzialysia-za-rozrobku-brendu-mista (дата звернення: 07.08.2021).
14. Черчик Л.М., Коленда Н.В. Стратегічний потенціал рекреаційної системи регіону: теорія, методологія, оцінка. Монографія. Луцьк: ЛНТУ, 2008. 235 с.
15. Things to Do in Poltava Oblast. URL: https://www.tripadvisor.com/ Attractions-g2693139-Activities-Poltava_Oblast.html (дата звернення: 07.08.2021).

S. Khlopiak, S. Kravtsov, V. Bilyk

INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION TOURISM POTENTIAL BY SPECIALIZED TOURISM MEANS

Summary

Development and implementation by local governments of tourism strategic plans are one of the aspects for the tourist flows growth in Ukraine during the pandemic and post-pandemic phases. That is why increasing the investment attractiveness of the regional potential of specialized tourism is a priority. In this article, the content and scientific approach to defining the concepts of "tourism potential" and "investment attractiveness of tourism potential" of territories and destinations are explored. The key elements of the tourist potential of the region are identified and systematized and the factors influencing the investment attractiveness of the destination of specialized tourism are determined.
Poltava region is the potential example of the practical aspects of strategic analysis of the regional tourist potential, its structure and dynamics of development are characterized. The usage of homogeneous biographical and social tourism resources will increase attractiveness for foreign tourists in Ukraine. Based on the above-mentioned, the innovative project of a specialized cultural and cognitive tour dedicated to prominent personalities of the Poltava region was developed and a list of tour locations are provided for the route. The important role of specialized biographical and ethnographic tourism is emphasized. The necessity of local profound research and also development and promotion of the destination based on their results of the project of a new regional tour called "Two Poltava region geniuses: Mykola Gogol and Maria Bashkirtseva" is substantiated. Local authorities, activists and other stakeholders of Poltava have also begun active work on developing the city's brand, which will help to promote both the destination and the region.
The need for targeted investments in accordance with the scheme of cluster development of tourism, which will increase the competitiveness of specialized tourism products by improving the attractiveness of natural and cultural, and historical resources is defined. The methodological approach to understanding the essence of the tourism potential of the region will help strengthen the competitiveness of the tourism product on domestic and international markets.

Keywords: tourism; tourist potential; investment attractiveness; regional policy; tourist product; specialized tourism; tourist routes; tourism stakeholders; territory brand.

References

1. Boruschak, M. (2006), Problemy formuvannia stratehii rozvytku turystychnykh rehioniv [Problems of forming a strategy for the development of tourist regions], Instytut rehional'nykh doslidzhen' NAN Ukrainy, Lviv, Ukraine.
2. Internet edition Poltava region (2019), "Public association Save Poltava: how activists save the past for the sake of a successful future and cooperate with the regional authorities", available at: https://poltava.to/project/5041 (Accessed 7 August 2021).
3. Department of Culture and Tourism of Poltava Regional State Administration (2021), "Hotel and restaurant type establishments", available at: https://poltavaculture.gov.ua/uk/diialnist/vakansii (Accessed 7 August 2021).
4. Drapushko, R.H. (2007), Turystychnyj potentsial Ukrainy: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Tourist potential of Ukraine: state, problems and development prospects], Instytut zakonodavchykh peredbachen' i pravovoi ekspertyzy, Kyiv, Ukraine.
5. Kachmarek, Ya., Sasiak, A. and Vlodarchyk, B. (2012), Turisticheskij produkt. Zamysel. Organizacija. Upravlenie [Tourist product. Concept. Organization. Control], YuNYTY-DANA, Moscow, RF.
6. Internet edition Poltava region (2018), "Poltava region will continue to work on the creation of tourist clusters and improvement of cultural monuments", available at: https://poltava.to/project/4324 (Accessed 7 August 2021).
7. Nykolaenko, D.V. (2001), Rekreacionnaja geografija [Recreational geography], Vlados, Moscow, RF.
8. Zmist (2018), "Poltava entered the new tourist season with the concept of tourism development and interesting plans", available at: https://zmist.pl.ua/ news/poltava-vviishla-v-novii-turistichnii-sezon-z-koncepcijeyu-rozvitku-turizmu-i-cikavimi-planami (Accessed 7 August 2021).
9. Internet edition Poltava region (2017), "Poltava region invites to cooperation: presented a new look at the tourism opportunities of the region", available at: https://poltava.to/project/2653 (Accessed 7 August 2021).
10. Rudenko, V.P. (1993), Heohrafiia pryrodno-resursnoho potentsialu Ukrainy [Geography of the natural resource potential of Ukraine], Svit, Lviv, Ukraine.
11. Department of Culture and Tourism of Poltava Regional State Administration (2019), "Strategy for the development of tourism and resorts in the Poltava region for 2019—2029", available at: https://poltavaculture.gov.ua/uk/ informatsiia/zahalna-informatsiia1/219-stratehiya-rozvytku-turyzmu-ta-kurortiv-u-poltavskiy-oblasti-na-2019-2029-roky (Accessed 7 August 2021).
12. Tkachenko, T.I. (2006), Stalyj rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu [Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
13. Shotam (2019), "In Poltava began to develop a brand of the city", available at: https://shotam.info/u-poltavi-vzialysia-za-rozrobku-brendu-mista (Accessed 7 August 2021).
14. Cherchyk, L.M., Kolenda, N.V. (2008), Stratehichnyj potentsial rekreatsijnoi systemy rehionu: teoriia, metodolohiia, otsinka [Strategic potential of the region's recreational system: theory, methodology, assessment], LNTU, Luts'k, Ukraine.
15. Tripadvisor (2021), "Things to Do in Poltava Oblast", available at: https://www.tripadvisor.com/Attractions-g2693139-Activities-Poltava_Oblast.html (Accessed 7 August 2021).

№ 9 2021, стор. 100 - 106

Дата публікації: 2021-09-23

Кількість переглядів: 134

Відомості про авторів

С. В. Хлопяк

к. е. н., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

S. Khlopiak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tourism and Recreation,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0003-1002-5888


С. С. Кравцов

к. держ. упр., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

S. Kravtsov

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Tourism and Recreation,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-2016-1974


В. В. Білик

к. е. н., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Bilyk

PhD in Economics, Associate Professorof the Department of Tourism and Recreation, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0658-9560

Як цитувати статтю

Хлопяк С. В., Кравцов С. С., Білик В. В. Підвищення інвестиційної привабливості туристичного потенціалу регіону засобами спеціалізованого туризму. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 100–106. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.100

Khlopiak, S., Kravtsov, S. and Bilyk, V. (2021), “Increasing the investment attractiveness of the region tourism potential by specialized tourism means”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 100–106. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.