EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТІСНОТА ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ВІОЛЕНТНОЮ КОНКУРЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ "ГОРДІ ЛЕВИ" ТА ФАЗАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
О. М. Шаровара, І. В. Калінько, І. О. Гордєєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.94

УДК: 65.014.8

О. М. Шаровара, І. В. Калінько, І. О. Гордєєва

ТІСНОТА ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ВІОЛЕНТНОЮ КОНКУРЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ "ГОРДІ ЛЕВИ" ТА ФАЗАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація

Стаття є продовженням циклу наукових досліджень визначення тісноти зв'язків між конкурентними стратегіями за моделлю А.Ю. Юданова та фазами життєвого циклу розвитку організації за моделлю І. Адізеса. Основною метою є вибір і використання стратегій: інтеграції ознак, типів зв'язків, які дозволять здійснити послідовний розвиток організації, своєчасно впроваджувати зміни під час переходу від однієї фази на іншу. Основною задачею є перевірка наявності тісноти зв'язку трьох типів: спорідненого, протилежного та такого, що не піддається порівнянню. Для вирішення поставлених завдань у роботі застосовано метод морфологічного аналізу, аналізу та синтезу, систематизації, аналізу літературних джерел, методи оцінки узгодженості думок експертів, модель конкурентних стратегій А.Ю. Юданова, модель життєвого циклу розвитку організації за І. Адізесом. Наукова новизна полягає у постановці та розв'язанні науково-прикладної задачі оцінки тісноти зв'язку між віолентною стратегією підтипу "горді леви" та фазами життєвого циклу організації та на їх основі вибору або своєчасної зміни конкурентної стратегії. Результати. На основі порівняння морфологічних тверджень отримано докази значущості та наявності тісноти різних типів зв'язків. На фазі "Вихажування" зв'язок між твердженнями спорідненими за контекстом помірний. На наступних фазах "Вік немовляти" та "Давай-давай" споріднений зв'язок зростає і стає помітним, а на фазах "Юність" та "Розквіт" відповідно високим та дуже високим. На наступних фазах зазначений тип зв'язку знижується і стає слабким або відсутнім. Зв'язок між твердженнями, які не піддаються порівнянню, або мають одночасно, як спільні, так і протилежні риси, мають помірний зв'язок на фазах "Вихажування" та "Давай-Давай", а на інших фазах такий тип зв'язку слабкий або відсутній. Отримані результати свідчать про найбільшу ефективність та своєчасність реалізації віолентної стратегії "горді леви" на фазах "Юність" та "Розквіт", але підготовку до запровадження цієї стратегії раціонально розпочати ще на першій фазі "Вихажування". На фазі "Стабільність" необхідно реалізувати управлінські дії по заміні віолентної стратегії "горді леви" на іншу, а на фазі "Аристократизм" такий перехід повністю завершити. Зв'язок тверджень протилежних за контекстом стає високим, починаючи з фази "Аристократизм", і зберігає високу тісноту до останньої фази "Смерть". Висока тіснота зв'язку протилежних за контекстом тверджень свідчить про неефективність впровадження зазначеної стратегії, високий опір та потребу відмовитися від впровадження на зазначених фазах. Практична значимість полягає в удосконаленні моделей та методів формування проєктного інструментарію для управління змінами в організації.

Ключові слова: віолентна стратегія; "горді леви"; життєвий цикл; морфологічний аналіз; тіснота зв'язку.

Література

1. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. 1-е изд. Москва: Акалис, 1996. 272 с.
2. Адизес И. Управление жизненным циклом корпораций. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 700 с.
3. Адизес И. Жизненный цикл организации по Адизесу — стадия "Расцвет" URL: https://adizes.by/blog/blog/racvet. (дата звернення: 30.07.2021).
4. Гордєєва І.О. Аналіз взаємозв'язку та взаємовпливу між стратегією і життєвим циклом організації в контексті проектної діяльності. Інтернаука. Серія: Економічні науки. 2021. №7. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-7-7448.
5. Гордєєва І.О. Дослідження тісноти зв'язку між експлерентною стратегією та фазами життєвого циклу організації. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 129—136. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.129.
6. Гордєєва І.О. Тіснота зв'язку між патієнтною конкурентною стратегією та фазами життєвого циклу організації. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 58—63. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.58.
7. Гордєєва І.О., Шаровара О.М. Тіснота зв'язку між комутантною конкурентною стратегією та фазами життєвого циклу організації. Ефективна економіка. 2021. № 8. — URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9170 (дата звернення: 07.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.97.
8. Грабовецький Б.Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2010. 171 с.
9. Рой О.М. Исследования социально-экономических и политических процессов: учебник для академического бакалавриата. 3-е изд., испр. и доп. Москва: Юрайт, 2018. 314 с.
10. Сизова Т.М. Статистика: учебное пособие. СПб.: СПб ГУ ИТМО, 2005. 190 с.
11. Гордєєва І.О. Оцінка адаптивності управління організацією методом аналізу ієрархій за критеріями ефективності та своєчасності прийняття рішень. Ефективна економіка. 2021. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9073 (дата звернення: 07.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.88.
12. Молоканова В.М., Гордєєва І.О. Системний підхід до управління проєктами в умовах поведінкової економіки. Управління розвитком складних систем. Київ. 2021. № 45. С. 43—49. DOI: dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2021.45.43-49.

O. Sharovara, I. Kalinko, І. Hordieieva

CLOSENESS BETWEEN VIOLENT COMPETITIVESTRATEGY "PROUD LIONS" AND PHASES OF THE ORGANIZATION LIFE CYCLE

Summary

The article is a continuation of a series of scientific studies to determine the closeness of the links between competitive strategies on the A.Yu. Yudanov model and phases of the life cycle of the organization according to the I. Adizes model. The main goal is to choose and use strategies: features integration, link types that will allow organization's consistent development, timely implementation of changes during the transition from one phase to another. The main task is to check the closeness of the links of three types: related, opposite and incomparable. To solve set tasks in the work used following: the morphological analysis method, analysis and synthesis, systematization, literature sources analysis, methods for assessing the consistency of expert's opinions, A. Yu. Yudanov model of competitive strategies, I. Adizes model of the organization's life cycle. The scientific novelty lies in the formulation and solution of the scientific-applied problem of assessing the closeness of the relationship between violent strategy of the "proud lions" subtype and the organization's life cycle phases and based on it-selection or timely change of competitive strategy. The Results. Evidence of the significance and closeness of different connection types was obtained by morphological statements comparison. At "Courtship" phase the connection between contextually related statements is moderate. During "Infancy" and "Go-go" phases the kinship grows and becomes noticeable and becomes respectively high and very high during "Adolescence" and "Prime" phases. During next phases, this type of connection decreases and becomes weak or absent. The connection between the statements that are not comparable, or have both common and contradictory statements, have a moderate connection at the "Courtship" and "Go-go" phases, and at other phases this type of relationship weak or absent. The obtained results testify to the greatest efficiency and timeliness of the implementation of the violent strategy "proud lions" at the "Adolescence" and "Prime" phases, but the preparation for the implementation of this strategy should be rationally started in the first "Courtship" phase. At the "Stability" phase, it is necessary to implement management actions to replace the "proud lions" violent strategy with another, and at the "Aristocracy" phase, such a transition must be completed. The connection of contradictory statements becomes high starting from the "Aristocracy" phase and retains high tightness until the last "Death" phase. The high connection between contradictory statements indicates the implementation's ineffectiveness of the mentioned strategy, high resistance and the need to abandon the implementation during these phases. The practical value lies in the models and methods of forming project tools improvement for change management in the organization.

Keywords: violent strategy; proud lions; life cycle; morphological analysis; closeness of connection.

References

1. Yudanov, A. Yu. (1996), Konkurenciya: teoriya i praktika [Competition: theory and practice], Akalis, Moskva, Russia.
2. Adizes, I. (2014), Upravlenie zhiznennym ciklom korporacij [Corporate lifecycle management], Mann, Ivanov i Ferber, Moskva, Russia.
3. Adizes, I. (2014), "The life cycle of an organization according to Adizes is the "Blossoming" stage", available at: https://adizes.by/blog/blog/racvet (Accessed 30 July 2021).
4. Hordieieva, I. O. (2021), "Analysis of the relationship and interaction between strategy and organization life cycle in the context of project activity", Internauka. Seriia: Ekonomichni nauky, [Online], vol. 7. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-7-7448.
5. Hordieieva, I. O. (2021), "Study of the closeness between explerent strategy and phases of the organization life cycle", Ekonomika ta derzhava, vol. 16. (in press).
6. Hordieieva, I. O. (2021), "Closeness between patient competitive strategy and phases of the organization life cycle". Іnvestytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16. (in press).
7. Hordieieva, І. and Sharovara, O. (2021), "Closeness between commutative competitive strategy and phases of the organization life cycle", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9170 (Accessed 07 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.97.
8. Hrabovets'kyj, B. Ye. (2010), Metody ekspertnykh otsinok: teoriia, metodolohiia, napriamky vykorystannia: monohrafiia [Methods of expert assessments: theory, methodology, areas of use: monograph], VNTU, Vinnytsia, Ukraine.
9. Roj, O. M. (2018), Issledovaniya social'no-ekonomicheskih i politicheskih processov: uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata [Research on socio-economic and political processes: a textbook for an academic bachelor's degree], 3rd ed, Yurajt, Moskva, Russia.
10. Sizova, T. M. (2005), Statistika: uchebnoe posobie [Statistics: tutorial], SPb GU ITMO, St.Petersburg, Russian.
11. Hordieieva, І. О. (2021), "Organization adaptability management assessment by the analysis method of hierarchies according to the criteria of efficiency and timeliness of decision making", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9073 (Accessed 30 July 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.88.
12. Molokanova, V. M. and Hordieieva, I. O. (2021), "A systematic approach to project management in a behavioral economy", Upravlinnia rozvytkom skladnykh system, vol. 45. рр. 43—49. DOI: dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2021.45.43-49.

№ 9 2021, стор. 94 - 99

Дата публікації: 2021-09-23

Кількість переглядів: 103

Відомості про авторів

О. М. Шаровара

к. т. н., доцент кафедри управління проєктами,Київський національний університет будівництва і архітектури

O. Sharovara

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Project Management,Kyiv National University of Construction and Architecture

ORCID:

0000-0003-3429-1486


І. В. Калінько

к. т. н., доцент кафедри загальноекономічних дисциплін ПВНЗ "Фінансово-правовий коледж"

I. Kalinko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of General Economic Disciplines, PVNZ "Financial and Legal College"

ORCID:

0000-0002-6937-9683


І. О. Гордєєва

к. т. н, доцент, експерт з акредитацій освітніх програм,Національне агентство забезпечення якості вищої освіти

І. Hordieieva

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Expert in Accreditation of Educational Programs, National Agency for Higher Education Quality Assurance

ORCID:

0000-0002-2019-2527

Як цитувати статтю

Шаровара О. М., Калінько І. В., Гордєєва І. О. Тіснота зв'язку між віолентною конкурентною стратегією "горді леви" та фазами життєвого циклу організації. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 94–99. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.94

Sharovara, O., Kalinko, I. and Hordieieva, І. (2021), “Closeness between violent competitivestrategy "proud lions" and phases of the organization life cycle”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 94–99. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.