EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
І. В. Минчинська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.87

УДК: 338.001.36:65.016.8

І. В. Минчинська

НАПРЯМИ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті запропоновано науково-методичний підхід до запобігання банкрутству підприємств в Україні. Встановлено співвідношення понять "державне антикризове регулювання" та "державне регулювання банкрутства". Сформовано поняття державного регулювання банкрутства підприємств як складової державного антикризового регулювання.
Запропоновано розглядати систему запобігання банкрутству підприємств як складову державного антикризового регулювання економіки на рівні функціональних підсистем макро- та мікроекономічного рівнів. В якості елементів (напрямів державного регулювання) функціональної підсистеми макроекономічного рівня запропоновано виділяти такі: 1) державне регулювання кризових явищ в економіці в напрямі мінімізації їх негативного впливу на діяльність підприємств (реактивне регулювання банкрутства); 2) державне регулювання економічної діяльності суб'єктів господарювання шляхом створення сприятливого бізнес-середовища їх діяльності (превентивне регулювання банкрутства). Призначенням функціональної підсистеми мікроекономічного рівня є забезпечення відновлення платоспроможності боржника в судових процедурах банкрутства або ефективна його ліквідація, якщо відновлення платоспроможності не є можливим та/або доцільним.
Диференційовано методи (економічні, адміністративні, правові, інституційні) та інструменти (бюджетно-податкові, грошово-кредитні, митні та нормативно-правові; інформаційна, юридична та організаційна підтримка; державні замовлення та контракти; фінансова підтримка підприємств державної форми власності) державного антикризового регулювання в напрямі запобігання банкрутству підприємств.

Ключові слова: криза; економічна криза; державне антикризове регулювання; антициклічне регулювання; банкрутство підприємств; державне регулювання банкрутства підприємств; запобігання банкрутству підприємств; система запобігання банкрутству підприємств.

Література

1. Балдин К.В., Быстров О.Ф., Рукосуев А.В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень: учеб. пособие. Москва, 2012. 268 с.
2. Бекетов Н.В., Яковлева H.И. Мировой финансовый кризис в отображении процессов экономической цикличности. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2010. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-finansovyy-krizis-v-otobrazhenii-protsessov-ekonomicheskoy-tsiklichnosti (дата обращения: 20.02.2021).
3. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. Москва, 1999. 895 с.
4. Гриньова В.М., Новікова М.М. Державне регулювання економіки: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Харків, 2007. 736 c.
5. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. Київ, 2004. 440 с.
6. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1: А—К. Київ, 2000. 864 с.
7. Маковоз О.В., Глазкова А.С., Кириченко Є.О. Антикризове регулювання як ефективний вплив держави на розвиток економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. Вип. 45. С. 21—25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2014_45_5 (дата звернення: 27.06.2021).
8. Маковоз О.В., Жарко О.О. Теоретична сутність кризових явищ в розвитку економічних систем. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. №53. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoretichna-sutnist-krizovih-yavisch-v-rozvitku-ekonomichnih-sistem (дата звернення: 27.06.2021).
9. Минчинська І. В. Ефективність державного регулювання банкрутства підприємств в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9162 (дата звернення: 07.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.95
10. Михасюк І.Р., Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: Підручник. Львів, 2006. 220 с.
11. Мыцких Н.П. Антикризисное регулирование в переходной экономике. Белорусский экономический журнал. 2004. №2. С. 64—72.
12. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов. 16-е изд., испр. Москва, 1984. 797 с.
13. Олешко А.А. Антикризове регулювання національної економіки: теорія і практика. Ірпінь, 2012. 350 с.
14. Олешко А.А. Концептуальні засади антикризового регулювання національної економіки. Економiка та держава. 2012. № 9. С. 4—7.
15. Савченко М.В., Шкуренко О.В. Детермінанти фінансово-економічної кризи в умовах глобалізації. Економіка і організація управління. 2018. Вип. 3. С. 37—47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2018_3_6 (дата звернення: 10.07.2021).
16. Сацик В. Антициклічне регулювання економіки України в сучасних умовах волатильності міжнародних ринків. Міжнародна економічна політика. 2009. Вип. 1—2. С. 129—156. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_2009_1-2_7 (дата звернення: 10.07.2021).
17. Словник української мови: у одинадцяти томах. Т. 4: І — М. Київ, 1973. 840 с.
18. Стельмащук А.М. Державне регулювання економіки: навч. посібник. Тернопіль, 2000. 315 с.
19. Хавина С.А. Кризис в экономике. Электронная версия "Большой российской энциклопедии". Москва, 2005—2019. URL: https://bigenc.ru/economics/text/2112033 (дата обращения: 15.02.2021).
20. Хаустова В.Є., Проноза П.В. Теоретичні аспекти виникнення та розвитку кризових явищ в економіці. Проблеми економіки. 2011. № 4. С. 13—23. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2011-4_0-pages-13_23.pdf (дата звернення: 15.07.2021).
21. Шкляр А.І. Фінансові кризи на ринках, що розвиваються. Київ, 2012. 260 с.

I. Mynchynska

PREVENTION PATHWAYS OF ENTERPRISES BANKRUPTCY IN THE ANTI-CRISIS STATE REGULATIONSYSTEM OF UKRAINE`S ECONOMY

Summary

The article proposes a scientific and methodological approach of prevention business bankruptcy in Ukraine. This approach involves the formation of an enterprise bankruptcy prevention system as part of the state anti-crisis regulation of the economy. Based on the construction of the Euler-Venn diagram, the relationship between the concepts of "state anti-crisis regulation" and "state regulation of bankruptcy" is established. The concept of enterprises bankruptcy state regulation as a component of state anti-crisis regulation is formulated.
The proposed scientific and methodological approach to the enterprise bankruptcy prevention system in Ukraine provides for its formation as a part of state anti-crisis regulation. It is determined that the enterprise bankruptcy prevention should be carried out at two levels of the economic system — macro- and microeconomic levels. The main purpose of the functional subsystem of the macroeconomic level is established. It is to prevent and / or reduce the impact of the economic crisis, improving economic conditions and increasing economic growth. Functional subsystem elements of bankruptcy prevention of enterprises are determined at the macroeconomic level. The first element involves state regulation of economic crises in direction of minimizing their negative impact on enterprises (reactive crisis management approach). The second is the state regulation of economic activity of economic entities by creating a favorable business environment (proactive crisis management approach). The main purpose of the functional subsystem of the microeconomic level is established. It consists in restoring the debtor's solvency in bankruptcy proceedings or its effective liquidation, if the restoration of solvency is not possible and/or reasonably.
On the basis of the offered scientific and methodical approach methods (economic, administrative, legal, institutional) and tools (budget-tax, monetary-credit, customs, regulatory and legal framework; informational, legal and organizational support; government orders and contracts; financial support of state-owned enterprises) of the state anti-crisis regulation are established.

Keywords: crisis; economic crisis; state anti-crisis regulation; anti-cyclical regulation; bankruptcy of enterprises; state regulation of bankruptcy of enterprises; prevention bankruptcy of enterprises; enterprise bankruptcy prevention system.

References

1. Baldin, K.V. Bystrov, O.F. and Rukosuev, A.V. (2012), Antikrizisnoe upravlenie: makro- i mikrouroven' [Anti-crisis management: macro and micro levels], Moscow, Russia.
2. Beketov, N.V. and Jakovleva, H.I. (2010), "The world financial crisis in the display of the processes of economic cyclicality", Finansovaja analitika: problemy i reshenija, vol. 6, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-finansovyy-krizis-v-otobrazhenii-protsessov-ekonomicheskoy-tsiklichnosti (Accessed 15 Aug 2021).
3. Borisov, A.B. (1999), Bol'shoj jekonomicheskij slovar' [Big Dictionary of Economics], Moscow, Russia.
4. Hryn'ova, V.M. and Novikova, M.M. (2007), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of the economy], Kharkiv, Ukraine.
5. Chystov, S.M. Nykyforov, A.Ye. and Kutsenko, T.F. (2004), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of the economy], Kyiv, Ukraine.
6. Mochernyj, S. V. (2000), Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia], Kyiv, Ukraine.
7. Makovoz, O.V. Hlazkova, A.S. and Kyrychenko, Ye.O. (2014), "Anti-crisis regulation as an effective influence of the state on economic development", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 45, pp. 21—25, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2014_45_5 (Accessed 15 Aug 2021).
8. Makovoz, O.V. and Zharko, O.O. (2016), "Theoretical essence of crisis phenomena in the development of economic systems", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 53, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/teoretichna-sutnist-krizovih-yavisch-v-rozvitku-ekonomichnih-sistem (Accessed 15 Aug 2021).
9. Mynchynska, I. (2021), "Effectiveness of state regulation of enterprises bankruptcy in Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9162 (Accessed 07 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.95
10. Mykhasiuk, I.R. and Shvajka, L.A. (2006), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of the economy], Lviv, Ukraine.
11. Myckih, N.P. (2004), "Anti-crisis regulation in a transitional economy", Belorusskij jekonomicheskij zhurnal, vol. 2, pp. 64—72.
12. Ozhehov, S.Y. (1984), Slovar' russkogo jazyka [Dictionary of the Russian language], Moscow, Russia.
13. Oleshko, A.A. (2012), Antykryzove rehuliuvannia natsional'noi ekonomiky: teoriia i praktyka [Anti-crisis regulation of the national economy: theory and practice], Irpin', Ukraine.
14. Oleshko, A.A. (2012), "Conceptual principles of anti-crisis regulation of the national economy", Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 4—7.
15. Savchenko, M.V. and Shkurenko, O.V. (2018), "Determinants of the financial and economic crisis in the context of globalization", Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 3, pp. 37—47, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2018_3_6 (Accessed 10 July 2021).
16. Satsyk, V. (2009), "Countercyclical regulation of Ukraine's economy in modern conditions of volatility of international markets", Mizhnarodna ekonomichna polityka, vol. 1—2, pp. 129—156, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_2009_1-2_7 (Accessed 15 Aug 2021).
17. Bilodid, I. K. (1973), Slovnyk ukrains'koi movy [Dictionary of the Ukrainian language], Kyiv, Ukraine.
18. Stel'maschuk, A.M. (2000), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of the economy], Ternopil', Ukraine.
19. Khavyna, S.A. (2021), "Economic crisis". available at: https://bigenc.ru/economics/text/2112033 (Accessed 15 Aug 2021).
20. Khaustova, V.Ye. and Pronoza, P.V. (2011), "Theoretical aspects of the emergence and development of crisis phenomena in the economy", Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 13—23, available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2011-4_0-pages-13_23.pdf (Accessed 15 Aug 2021).
21. Shkliar, A.I. (2012), Finansovi kryzy na rynkakh, scho rozvyvaiut'sia [Financial crises in emerging markets], Kyiv, Ukraine.

№ 9 2021, стор. 87 - 93

Дата публікації: 2021-09-23

Кількість переглядів: 128

Відомості про авторів

І. В. Минчинська

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства,Університет державної фіскальної служби України

I. Mynchynska

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Enterprise Economics,The University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0003-2221-7860

Як цитувати статтю

Минчинська І. В. Напрями запобігання банкрутству підприємств у системі державного антикризового регулювання економіки України. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 87–93. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.87

Mynchynska, I. (2021), “Prevention pathways of enterprises bankruptcy in the anti-crisis state regulationsystem of Ukraine`s economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 87–93. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.