EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСИФІКАЦІЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ВИБОРУ ПОЛІТИКИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ
К. В. Багацька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.74

УДК: 336.1:352; 658.1

К. В. Багацька

КЛАСИФІКАЦІЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ВИБОРУ ПОЛІТИКИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

Анотація

У статті обгрунтовано доцільність розробки політики фінансування комунальних підприємств (КП) як складової бюджетної політики місцевих органів влади. Підкреслено відмінності такої політики порівняно з політикою фінансування корпоративних підприємств, пов'язані зі специфічними статусом комунальних підприємств та їх суспільним значенням, і виділено роль місцевої влади як представника власників. Наведено форми надходження грошових коштів на КП з місцевого бюджету та окреслено особливості фінансових відносин у кожній з описаних форм. Розроблено багатокритеріальну класифікацію КП, на основі якої пропонується формувати політику їх фінансування місцевими органами влади. Розроблено матрицю типів комунальних підприємств відповідно до виконуваних ними соціальних функцій та їх суспільного значення. Обгрунтовано основи політики фінансування КП відповідно до квадрантів матриці.

Ключові слова: комунальне підприємство; житлово-комунальне господарство; політика фінансування; класифікація; класифікаційна матриця.

Література

1. Прохоров Б. Що робити Києву з комунальними підприємствами. Дослідження. 15.06.2021 / Б. Прохоров, Г. Бабакішієва, К. Багацька, О. Зеленяк // Центр економічних стратегій [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ces.org.ua/kyiv-municipal-enterprises-papers/
2. Багацька К.В. Фінансовий моніторинг комунальних підприємств в системі підзвітності і прозорості місцевого самоврядування / К. Багацька // Корпоративні фінанси: проблеми і перспективи інноваційного розвитку: матер. II Міжнародної науково-практичної конференції, 12 жовтня 2018. Київ: КНЕУ. — 2018.— С. 384—387.
3. Багацька К.В. За крок від банкрутства: Чому більшість КП неефективні і збиткові і як це можна змінити / К.В. Багацька // Економічна правда. 20.10.2020 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2020/10/20/666444/
4. Терещенко О.О., Конєва Т.А. Формалізація критеріїв політики фінансування підприємства / О.О. Терещенко, Т.А. Конєва // Проблеми системного підходу в економіці. — 2020. — №3. — С. 88—97.
5. Вавричук О.С. Державно-приватне партнерство як механізм фінансування житлово-комунального господарства / О.С. Вавричук // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник.— 2013. — № 96. — С. 284—289.
6. Забаштанський М.М. Фінансове забезпечення комунальної сфери: автореферат. НУДПСУ. Ірпінь. 2009. — 25 с.
7. Островська О.А. Інноваційні інструменти антикризового управління фінансами комунальних підприємств / О.А. Островська // Актуальні проблеми економіки. — 2011. — № 9 (123). — С. 154—163.
8. Коцюрба О.Ю. Інструменти фінансового забезпечення діяльності підприємств житлово-комунального господарства / О. Ю. Коцюрба // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. — 2017. — № 31. — С. 265—271.
9. Мекшун Л.М. Актуальні проблеми житлово-комунального господарства України та шляхи їх вирішення // Глобальні та національні проблеми економіки — 2016. — № 13. — С. 145—149.
10. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання / О.О. Терещенко, Я.І. Невмержицький, А.П. Куліш та ін. — К.: КНЕУ, 2006. — 312 с.
11. Закон України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18#Text
12. Челпанов В.Г. Учебник логики / В.Г. Челпанов. — М.: Научная Библиотека, 2010 — 128 c.
13. Першин В.Б., Першина И.В. Классификация и типология: логико-методологический анализ / В.Б. Першин, И.В. Першина // Вестник нижегородской правовой академии. — 2017. — № 14. — С. 5—8 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=32358247
14. Герилів Д.Ю. Розмежування типології і класифікації держави / Д.Ю. Герилів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. — Ч. 22 Т. 1. — С. 19—23.
15. Логіка (теоретична і прикладна): навч. посіб. для студ., асп., викл. ВНЗ / Н.В. Карамишева. — К.: Знання, 2011. — 455 с.
16. Богуш Л.Г. Житлово-комунальне господарство України: напрями та проблеми реформування та розвитку / Л.Г. Богуш // Ефективна економіка. — 2013. — № 12 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2649
17. Фінансування регіонального розвитку: стратегія і методи. Монографія / [В.П. Ніколаєв, Н.А. Гусятинська, В.І. Куценко, Г.І. Євтушенко, М.В. Гусятинський, Т.В. Ніколаєва, Т.А. Коляда, Т.В. Лобунець]; за ред. д.е.н., проф. В.П. Ніколаєва. — Ірпінь: НУДПСУ, 2015. — 445 с.
18. Кримінальний кодекс України від 05.04.2010 № 2341-ІІІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
19. Житлово-комунальне господарство. Офіційний сайт Асоціації міст України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.auc.org.ua/galuz/zhkg
20. Закон України "Про публічні закупівлі" в редакції від 24.07.2021 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text

K. Bagatska

CLASSIFICATION OF MUNICIPAL UTILITY COMPANIES AS A BASIS FOR CHOOSING THEIR POLICY OF FINANCING

Summary

Municipal utility companies (MUCs) are the basis of the livelihood of local government. The analysis of the financial condition and efficiency of MUCs from different cities of Ukraine, conducted by us earlier, shows a violation of one of the budget system principles: the principle of efficiency. The article substantiates the expediency of developing a policy for financing municipal utility companies (MUCs) as a component of the budget policy of local authorities. The differences of such policy in comparison with the policy of financing of corporate enterprises related to the specific status of utility companies and their social significance are emphasized, and the role of local authorities as a representative of owners is highlighted. Currently, the primary issue of MUCs financing is the participation of budget funds in the formation of its capital. It is emphasized that the MUCs owners act both as permanent donors for some MUCs and as the main customers of services for others. The forms of money receipt on MUCs from the local budget are given, and features of financial relations in each of the described forms are outlined. A multi-criteria classification of MUCs has been developed, based on which it is proposed to form a policy of their financing by local authorities. An important factor in determining the policy of MUCs financing is to establish their social role and importance as participants in the life support system of the territorial community. We propose to divide MUCs into classes depending on the performance of certain social functions (eg, concessional travel, provision of utilities at reduced rates) and public importance (provision of vital services), which has a MUC in the community. A matrix of municipal utility companies' types has been developed according to their social functions and public significance. The basics of MUC financing policy following the quadrants of the matrix are substantiated. The behavior of local governments in shaping the financing of utilities is often a compromise between the public interest and the economic effect. The large number of MUCs in the city complicates common generalized approaches to all MUCs, which creates risks of unreasonable and irrational financial decisions. We believe that the proposed MUCs' classification will be the basis for the financial strategy formation and contribute to the development of sound approaches to the financing policy of MUCs within the territorial community.

Keywords: municipal utility company; housing and communal economy; financing policy; classification; classification matrix.

References

1. Prokhorov, B. Babakishiieva, H. Bagatska, K. and Zeleniak, O. (2021), "What to do in Kyiv with utilities", available at: https://ces.org.ua/kyiv-municipal-enterprises-papers/ (Accessed 15 Aug 2021).
2. Bagatska, K.V. (2018), "Financial monitoring of utilities in the system of accountability and transparency of local self-government", Korporatyvni finansy: problemy i perspektyvy innovatsijnoho rozvytku: mater. II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Corporate finance: problems and prospects of innovative development: mater. II International Scientific and Practical Conference], KNEU, Kyiv, Ukraine, 12 October, pp. 384—387.
3. Bagatska, K.V. (2020), "One step away from bankruptcy: Why most KPs are inefficient and unprofitable and how this can be changed", Ekonomichna pravda available at: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2020/10/20/666444/ (Accessed 15 Aug 2021).
4. Tereschenko, O.O. and Konieva, T.A. (2020), "Formalization of criteria for enterprise financing policy", Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 3, pp. 88—97.
5. Vavrychuk, O.S. (2013), "Public-private partnership as a mechanism for financing housing and communal services", Komunal'ne hospodarstvo mist. Naukovo-tekhnichnyj zbirnyk, vol. 96, pp. 284—289.
6. Zabashtans'kyj, M.M. (2009), "Financial support of the communal sphere", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, NUDPSU, Irpin', Ukraine.
7. Ostrovs'ka, O.A. (2011), "Innovative tools of anti-crisis financial management of utilities", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 9 (123), pp. 154—163.
8. Kotsiurba, O.Yu. (2017), "Instruments of financial support of activity of the enterprises of housing and communal services", Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu, vol. 31, pp. 265—271.
9. Mekshun, L.M. (2016), "Actual problems of housing and communal services of Ukraine and ways to solve them", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 13, pp. 145—149.
10. Tereschenko, O.O. (2006), Finansova diial'nist' sub'iektiv hospodariuvannia [Financial activities of business entities], KNEU, Kyiv, Ukraine.
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On Government Aid for Business Entities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18#Text (Accessed 15 Aug 2021).
12. Chelpanov, V.H. (2010), Uchebnyk lohyky [Logic tutorial], Nauchnaia Byblyoteka, Moscow, Russia.
13. Pershyn, V.B. and Pershyna, Y.V. (2017), "Classification and typology: logical and methodological analysis", Vestnyk nyzhehorodskoj pravovoj akademyy, vol. 14, pp. 5—8, available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=32358247 (Accessed 15 Aug 2021).
14. Heryliv, D.Yu. (2013), "Delimitation of typology and classification of the state", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 22, no. 1, pp. 19—23.
15. Karamysheva, N.V. (2011), Lohika (teoretychna i prykladna) [Logic (theoretical and applied)], Znannia, Kyiv, Ukraine.
16. Bohush, L.H. (2013), "Sector of housing and communal services of Ukraine: trends and challenges of reforming and development", Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2649 (Accessed 15 Aug 2021).
17. Nikolaiev, V.P. Husiatyns'ka, N.A. Kutsenko, V.I. Yevtushenko, H.I. Husiatyns'kyj, M.V. Nikolaieva, T.V. Koliada, T.A. and Lobunets', T.V. (2015), Finansuvannia rehional'noho rozvytku: stratehiia i metody [Financing regional development: strategy and methods], NUDPSU, Irpin', Ukraine.
18. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "The Criminal Code of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (Accessed 15 Aug 2021).
19. Association of Ukrainian Cities (2021), "Housing and communal services", available at: https://www.auc.org.ua/galuz/zhkg (Accessed 15 Aug 2021).
20. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "On public procurement", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text (Accessed 15 Aug 2021).

№ 9 2021, стор. 74 - 79

Дата публікації: 2021-09-23

Кількість переглядів: 100

Відомості про авторів

К. В. Багацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства,Київський національний торговельно-економічний університет

K. Bagatska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economy, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0003-2184-2971

Як цитувати статтю

Багацька К. В. Класифікація комунальних підприємств як основа вибору політики їх фінансування. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 74–79. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.74

Bagatska, K. (2021), “Classification of municipal utility companies as a basis for choosing their policy of financing”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 74–79. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.