EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ НЕГАРМОНІЗОВАНИХ АКЦИЗНИХ ПОДАТКІВ У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА
О. В. Озерчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.60

УДК: 336.2

О. В. Озерчук

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ НЕГАРМОНІЗОВАНИХ АКЦИЗНИХ ПОДАТКІВ У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА

Анотація

У статті розглянуто досвід застосування негармонізованих акцизних податків у Федеративній Республіці Німеччина. Запровадження таких податків не суперечить законодавству ЄС. Встановлено, що основною метою запровадження негармонізованих акцизних податків є залучення додаткових коштів до бюджету країни, а також регулювання споживання певних видів підакцизних товарів. У статті розглянуто такі негармонізовані акцизні податки ФРН, як-от: податок на каву, податок на слабоалкогольні напої, податок на ядерне паливо. Досліджено фіскальну ефективність негармонізованих акцизних податків. Встановлено, що частка таких податків у податкових надходженнях Німеччини незначна, а саме: 0,13% у 2019 році, що свідчить про їх регулюючу, а не фіскальну роль.
Автором детально розглянуто предмет, об'єкт оподаткування та ставка податку на каву, слабоалкогольні напої та ядерне паливо. У статті представлено досвід запровадження та скасування податку на ядерне паливо у ФРН.
Також розглянуто перспективи розширення негармонізованих акцизних податків у країні, зокрема, за рахунок запровадження податку на цукор, з метою зменшення його споживання та запобігання ожирінню. Наукові дослідження підтверджують, що запровадження податку на цукор призводить до скорочення споживання цукру, зокрема, у Великобританії та Угорщині.
Встановлено, що негармонізовані акцизні податки Німеччини та інших країн ЄС є предметом дискусій на рівні законодавства ЄС, адже їх запровадження призводить до неузгодженого правового ландшафту, який призводить до певних труднощів, зокрема, для перевізників підакцизних товарів. Окрім того, є певні ризики щодо визнання негармонізованих акцизних податків недійсними, як це трапилось з податком на ядерне паливо.
Автор підсумовує, що вивчення досвіду ФРН щодо запровадження негармонізованих акцизних податків може сприяти упередженню певних законодавчих колізій, правових та інших перешкод у разі їх запровадженя в Україні, дискусія про які ведеться останні роки, зокрема — на поліетиленові пакети, шкідливу для здоров'я їжу (фаст-фуд), слабоалкогольні напої тощо.

Ключові слова: акцизний податок; негармонізовані акцизні податки; податок на каву; податок на слабоалкогольні напої; податок на ядерне паливо; податок на цукор; підакцизні товари.

Література

1. Трансформація акцизної політики України: монографія / Коротун В.І., Брехов С.С., Новицька Н.В. та ін.; за заг. ред. В.І. Коротуна. Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. 404 с.
2. Теоретико-прикладні аспекти адаптації податкового законодавства в сфері непрямого оподаткування в межах Угоди про асоціацію: науково-аналітична доповідь / Антипов В.І., Євсєєва І.О., Лисецька Н.М., Трубін І.О., Федчишин Ю.А. Ірпінь: НДІ фінансового права, 2014. 47 с.
3. Напрями удосконалення акцизного оподаткування в контексті виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: науково-аналітична доповідь / Євсєєва І.О., Лисецька Н.М., Трубін І.О. Ірпінь: НДІ фінансового права, 2015. 58 с.
4. Горянська Т.В. Механізм уніфікації акцизного збору в сучасних економічних системах. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2009. № 7. С. 68—72.
5. Чайка В.В. Правові форми реалізації акцизної політики в Україні та державах ЄС. Адміністративне право і процес. 2014. № 1 (7). С. 7—81.
6. Озерчук О.В. Напрями удосконалення акцизного оподаткування в Україні згідно вимог законодавства ЄС. Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. 2017. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5336.
7. Finanzen und Steuern. Steuerhaushalt. Statistisches Bundesamt. URL: https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods_00000138 (дата звернення 20.03.2021).
8. Koffeesteuergesets. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/kaffeestg_2009/index.html (дата звернення 05.05.2021).
9. Sakari Suoninen. German coffee tax collection costs dwarf revenue. URL: https://www.reuters.com/article/us-germany-coffee/german-coffee-tax-collection-costs-dwarf-revenue-idUSTRE5B735320091208 (дата звернення 05.05.2021).
10. Dr Tobias Eckardt, Ahlers & Vogel. Caution: Coffee can cause Coffee Tax when transiting through Germany. March 13, 2017. URL: https://www.greenlane.eu/single-post/2017/03/13/Caution-Coffee-can-cause-Coffee-Tax-when-transiting-through-Germany (дата звернення 10.01.2021).
11. Verordnung uber das Verfahren zur Berechnung des NettoMehraufkommens der nach dem Alkopopsteuergesetz erhobenen Alkopopsteuer. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/alkopopstv/AlkopopStV.pdf. (дата звернення 10.05.2021).
12. Kernbrennstoffsteuergesetz. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/kernbrstg/index.html (дата звернення 10.05.2021).
13. Dr. Carsten Weerth. Kernbrennstoffsteuer. URL: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kernbrennstoffsteuer-54093 (дата звернення 10.05.2021).
14. Michail Niamh. A sugar tax is not on the cards, says German coalition. URL: https://www.foodnavigator.com/Article/2015/05/05/A-sugar-tax-is-not-on-the-cards-says-German-coalition (дата звернення 12.05.2021).
15. ВООЗ виступила на підтримку податку на солодощі. Сьогодні від 12 жовтня 2016. URL: https://world.segodnya.ua/ua/world/voz-vystupila-v-podderzhku-naloga-na-sladosti-759716.html (дата звернення 12.05.2021).
16. Zuckersteuer im Kampf gegen ubergewicht. URL: https://www.cochrane.de/de/news/zuckersteuer-im-kampf-gegen-%C3%BCbergewicht (дата звернення 12.05.2021).
17. Christoph Koch. Was wаre, wenn es in Deutschland eine Zuckersteuer gаbe? URL: https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2020/pause/es-in-deutschland-eine-zuckersteuer-gaebe (дата звернення 13.05.2021).
18. Bei der Zuckersteuer von anderen Staaten lernen. URL: https://www.gg-digital.de/2020/06/bei-der-zuckersteuer-von-anderen-staaten-lernen/index.html. (дата звернення 14.05.2021).

O. Ozerchuk

EXPERIENCE OF USING NON-HARMONIZED EXCISE TAXES IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Summary

The article considers the experience of using non-harmonized excise taxes in the Federal Republic of Germany. The introduction of non-harmonized excise taxes does not contradict EU legislation. It is established that the main purpose of the non-harmonized excise taxes is to attract additional funds to the state budget, as well as to regulate the consumption of certain types of excisable goods. The article considers such non-harmonized excise taxes of Germany as: coffee tax, alcopop tax, nuclear fuel tax. The fiscal efficiency of non— harmonized excise taxes has been studied. It is established that the share of such taxes in Germany's tax revenues is insignificant, namely: 0.13% in 2019, indicating their regulatory rather than fiscal role. In 2019, the coffee tax provided 1,1 billion euros in tax revenues, and the alcopop tax — 1 billion euros.
The author analyses in detail the subject, object of taxation and tax rate on coffee, alcopop, and nuclear fuel. The article presents the experience of introducing and abolishing the nuclear fuel tax in Germany.
The prospects of expanding non-harmonized excise taxes in the country through the introduction of sugar tax to reduce its consumption and prevent obesity, were also considered. Research confirms that the introduction of sugar tax reduces sugar consumption, particularly in The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and Hungary.
It has been established that non-harmonized excise taxes in Germany and other EU countries are the subject of discussions at the level of EU legislation, as their introduction leads to inconsistent legal landscape leading to certain difficulties for carriers of excisable goods. Moreover, there are some risks of invalidating non-harmonized excise taxes, as has happened with the nuclear fuel tax.
The author concludes that the study of the German experience on introduction of non-harmonized excise taxes may help prevent certain legal conflicts, legal and other obstacles to their introduction in Ukraine being discussed in recent years, in particular — on plastic bags, unhealthy food (fast food), alcopop, etc.

Keywords: excise tax; non-harmonized excise taxes; coffee tax; alcopop tax; nuclear fuel tax; sugar tax; excisable goods.

References

1. Korotun, V.I. Brekhov, S.S. and Novyts'ka, N.V. (2015), Transformatsiia aktsyznoi polityky Ukrainy [Transformation of Excise Policy of Ukraine], Vydavnytstvo Natsional'noho universytetu DPS Ukrainy, Irpin', Ukraine.
2. Antypov, V.I. Yevsieieva, I.O. Lysets'ka, N.M. Trubin, I.O. and Fedchyshyn, Yu.A. (2014), Teoretyko-prykladni aspekty adaptatsii podatkovoho zakonodavstva v sferi nepriamoho opodatkuvannia v mezhakh Uhody pro asotsiatsiiu [Theoretical and practical aspects of adaptation of tax legislation on indirect taxation within the Association Agreement], NDI finansovoho prava, Irpin', Ukraine.
3. Yevsieieva, I.O. Lysets'ka, N.M. and Trubin, I.O. (2015), Napriamy udoskonalennia aktsyznoho opodatkuvannia v konteksti vykonannia polozhen' Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta Yevropejs'kym Soiuzom [Areas of improvement excise tax in the context of the Association Agreement between Ukraine and the European Union], NDI finansovoho prava, Irpin', Ukraine.
4. Goryanska, T.V. (2009), "The mechanism of unification of excise duty in modern economic systems", Derzhava ta rehiony, vol. 7, pp. 68—72.
5. Chaika, V.V. (2014), "Legal forms of implementation of excise policy in Ukraine and EU countries", Administratyvne pravo i protses, vol. 1 (7), pp. 7—81.
6. Ozerchuk, O.V. (2017), "Directions for improving excise taxation in Ukraine in accordance with EU legislation", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http: //www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5336 (Accessed 14 May 2021).
7. Federal Office of Statistics (2021), "Finance and Taxes. Tax budget", available at: https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods_00000138 (Accessed 20 Mar 2021).
8. Laws on the internet (2021), "Coffee tax laws", available at: https://www.gesetze-im-internet.de/kaffeestg_2009/index.html (Accessed 05 May 2021).
9. Suoninen, S. (2009), "German coffee tax collection costs dwarf revenue", Reuters, [Online], available at: https://www.reuters.com/article/us-germany-coffee/german-coffee-tax-collection-costs-dwarf-revenue-idUSTRE5B735320091208 (Accessed 05 May 2021).
10. Eckardt, T. (2017), "Caution: Coffee can cause Coffee Tax when transiting through Germany", Ahlers & Vogel, available at: https://www.greenlane.eu/single-post/2017/03/13/Caution-Coffee-can-cause-Coffee-Tax-when-transiting-through-Germany (Accessed 10 Jan 2021).
11. Laws on the internet (2021), "Ordinance on the procedure for calculating the additional net income of the alcopop tax levied under the Alcopop Tax Act", available at: https://www.gesetze-im-internet.de/alkopopstv/AlkopopStV.pdf (Accessed 10 May 2021).
12. Laws on the internet (2021), "Nuclear Fuel Tax Act", available at: https://www.gesetze-im-internet.de/kernbrstg/index.html (Accessed 10 May 2021).
13. Weerth, C. (2017), "Nuclear fuel tax", Wirtschaftslexikon Gabler, available at: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kernbrennstoffsteuer-54093 (Accessed 10 May 2021).
14. Niamh, M. (2015), "A sugar tax is not on the cards, says German coalition", Foodnavigator, available at: https://www.foodnavigator.com/Article/2015/05/05/A-sugar-tax-is-not-on-the-cards-says-German-coalition (Accessed 12 May 2021).
15. S'ohodni (2016), "The WHO has spoken out in support of the sweets tax", available at: https://world.segodnya.ua/ua/world/voz-vystupila-v-podderzhku-naloga-na-sladosti-759716.html (Accessed 12 May 2021).
16. Cochrane Deutschland (2020), "Sugar tax in the fight against obesity", available at: https://www.cochrane.de/de/news/zuckersteuer-im-kampf-gegen-%C3%BCbergewicht (Accessed 12 May 2021).
17. Koch, C. (2020), "What if there was a sugar tax in Germany?", Brandeis, available at: https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2020/pause/es-in-deutschland-eine-zuckersteuer-gaebe (Accessed 13 May 2021).
18. GG-digital (2020), "Learn from other countries when it comes to sugar taxes", available at: https://www.gg-digital.de/2020/06/bei-der-zuckersteuer-von-anderen-staaten-lernen/index.html (Accessed 14 May 2021).

№ 9 2021, стор. 60 - 67

Дата публікації: 2021-09-23

Кількість переглядів: 105

Відомості про авторів

О. В. Озерчук

к. е. н., старший викладач кафедри банківської справи, Київський національний торгівельно-економічний університет, м. Київ

O. Ozerchuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Banking, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3827-080X

Як цитувати статтю

Озерчук О. В. Досвід застосування негармонізованих акцизних податків у федеративній республіці німеччина. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 60–67. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.60

Ozerchuk, O. (2021), “Experience of using non-harmonized excise taxes in the federal republic of germany”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 60–67. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.