EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНА ОСВІТНЯ МІГРАЦІЯ І УКРАЇНА
К. М. Ніколаєць, Т. С. Ожелевська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.52

УДК: 331.556.46(477-87)"2014/2020"

К. М. Ніколаєць, Т. С. Ожелевська

СУЧАСНА ОСВІТНЯ МІГРАЦІЯ І УКРАЇНА

Анотація

Визначено умови розвитку сучасної освітньої міграції із урахуванням реалій вдосконалення інформаційно-комунікаційних технологій. Проаналізовано динаміку кількості освітніх мігрантів та умови надання освітніх послуг із окресленням особливостей здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів. Висвітлено специфіка розвитку дистанційної освіти в умовах поширення пандемії COVID-19. Визначено перспективи розвитку зовнішньої освітньої міграції в умовах поглиблення глобалізаційних процесів та зростання вимог до професійної підготовки кваліфікованих працівників. Окреслено загрози національній безпеці держави, пов'язані із зростанням темпів зовнішньої освітньої міграції. Визначено виклики вітчизняної вищої школи, обумовлені обмеженням підтримки з боку держави, а також загостренням конкуренції у сфері надання освітніх послуг в умовах поглиблення процесу євроінтеграції.

Ключові слова: міграційна політика; міграції населення; зовнішня освітня міграція; національна безпека; глобалізація.

Література

1. Гнатюк Т.О. Освітня міграція з України: сучасні тенденції. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2018. № 33. С. 85—89.
2. Гринькевич О.С. Освітня міграція в Україні та світі: інституційне середовище та напрями державного регулювання. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. № 3. С. 254—264.
3. Жителям Донбасу та Криму. Міністерство освіти і науки України: вебсайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/zhitelyam-donbasu-ta-krimu (дата звернення: 15.09.2021).
4. Кириченко Є. Повернути трудових мігрантів додому: чи потрібно це робити зараз. Економічна правда, 8.10.2019. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/10/8/652359/ (дата звернення: 15.09.2021).
5. Лібанова Е.М. Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, причини, наслідки. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 2. С. 11—26.
6. Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії. Київ: НІСД, 2018. 472 с.
7. Сандугей В.В. Освітня міграція в контексті євроінтеграції вітчизняної економіки. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 4. С. 29—34.
8. Семів Л. Освітня міграція в Україні: особливості, оцінка, політика регулювання. Экономика и управление. 2011. № 4. С. 33—38.
9. Семів Л.В. Освітня міграція як фактор розвитку територіальних міграційних систем: національний та європейський аспект. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. № 3. С. 244—253.
10. Стадний Є. Кількість українських студентів за кордоном. URL: http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/56 (дата звернення: 15.09.2021).
11. Стадний Є.І., Слободян О.І. Українські студенти за кордоном: скільки та чому. URL: https://cedos.org.ua/researches/ukrainski-studenty-za-kordonom-skilky-ta-chomu/ (дата звернення: 15.09.2021).
12. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін: Збірник наукових праць. Випуск 6 (20). Київ: Ін-т соціології НАН України, 2018. 525 с. URL: https://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/monitoring-2018statti.pdf
13. Українці в Польщі все більше демонструють тенденцію до асиміляції (2020). URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/22/664296/
14. Філатов В.М., Ромашова Я.В. Специфічні ознаки освітньої міграції та її місце в структурі міграційних потоків. Ефективна економіка. 2014. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_2_63
15. Шавалюк Л. Заробітчани. Актив чи тягар. Український тиждень. 2020. №24 (656). URL: https://tyzhden.ua/Economics/244555 (дата звернення: 15.09.2021).
16. Шульга М. Ознаки соцієнтального розбалансування (післямова). Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2018. С. 396—414.
17. Martin W. J. The Global Information Society. London: Aslib Press, 1995. 233 р.

K. Nikolaiets, T. Ozhelevskaya

MODERN EDUCATIONAL MIGRATION AND UKRAINE

Summary

The conditions for the development of modern educational migration are determined, considering the realities of improving information and communication technologies. The dynamics of the number of educational migrants and the conditions of providing educational services outline the peculiarities of obtaining academic and qualification levels are analyzed. The specifics of the development of distance education in the context of the spread of the COVID-19 pandemic are highlighted. Prospects for the growth of external educational migration in the context of deepening globalization processes and increasing requirements for professional training of skilled workers are identified. Threats to the national security of the state related to the growth of external educational migration are outlined.
The growing scale of external educational migration has created several threats for Ukraine, the elimination of which requires active state intervention. First of all, it is a question of the formation of a steady trend on prospects of training outside of Ukraine, mainly for further employment in the territory of the European Union. This contributes to the other "brain drain" and significantly complicates innovative technologies due to the lack of relevant specialists in specific industries. Another threat is the growing uncertainty of young people in opportunities for self-realization in Ukraine. The reason for this is both relatively low wages and disregard for the interests and needs of young workers. At the same time, the loss of competitive positions in Ukrainian universities is most observed in terms of master's studies, i.e. it concerns the training of specialists with higher qualifications than those taught in the framework of bachelor's degree training. Thus, Ukraine is gradually becoming a source of educational migrants for the EU, spending its funds to train a specific category of professionals who later receive special professional knowledge abroad. Educational migration is one of the factors that also causes a further increase in the scale of external labour migration, as it is one of the essential means of employment outside Ukraine. The growing rate of outward educational migration hurts civic identity, with a considerable share of those who do not feel any responsibility for the state's future. The lack of proper state support for Ukrainian universities threatens to turn them into a source of training for specialists whose level of qualification does not meet the requirements of the time. The growth rate of external educational migration indicates a decline in the prestige of education in domestic higher education institutions. The result may be a significant reduction in the number of citizens who received higher education in domestic universities. And this will have a negative impact on patriotic education, which can be critical in the context of continued Russian aggression in Donbas and the growing influence of globalization factors on the development of the domestic economy with the threat of its transformation into a raw material appendage of leading countries.
The conditions for the development of modern educational migration are determined, considering the realities of improving information technology. The dynamics of the number of migrants in education and the conditions for providing educational services are analyzed with the definition of the peculiarities of obtaining academic and qualification levels. The specifics of the development of distance education in the context of the expansion of the COVID-19 pandemic are highlighted. Prospects for the growth of external educational migration in the context of deepening globalization processes and increasing requirements for professional training of qualified specialists have been identified. Threats to the state's national security related to the growing rate of external educational migration have been identified.

Keywords: migration policy; population migration; population employment; external labor migrations; national.

References

1. Hnatiuk, T.O. (2018), "Educational migration from Ukraine: current trends", Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ekonomika i menedzhment, vol. 33, pр. 85—89.
2. Hrynkevych, O.S. (2013), "Educational migration in Ukraine and the world: the institutional environment and areas of state regulation", Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 3, pр. 254—264.
3. The official site of Ministry of Education and Science of Ukraine (2021), "Residents of Donbass and Crimea", available at: https://mon.gov.ua/ua/tag/zhitelyam-donbasu-ta-krimu (Accessed 15 September 2021).
4. Kyrychenko, Ye. (2019), "Bring migrant workers home: should it be done now?", Ekonomichna pravda, available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/10/8/652359/ (Accessed 15 September 2021).
5. Libanova, E.M. (2018), "External labor migration of Ukrainians: scale, causes, consequences", Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, vol. 2, pр. 11—26.
6. Malynovska, O.A. (2018), Mihratsiina polityka: hlobalnyi kontekst ta ukrainski realii [Migration policy: global context and Ukrainian realities], NISD, Kyiv, Ukraine.
7. Sanduhei, V.V. (2018), "Educational migration in the context of European integration of the domestic economy", Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 4, pр. 29—34.
8. Semiv, L. (2011), "Educational migration in Ukraine: features, assessment, regulatory policy", Jekonomika i upravlenie, vol. 4, pр. 33—38.
9. Semiv, L.V. (2013), "Educational migration as a factor in the development of territorial migration systems: national and European aspects", Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 3, pр. 244—253.
10. Stadnyi, Ye. (2016), "Number of Ukrainian students abroad", Analytical center CEDOS, available at: https://cedos.org.ua/researches/ukrainski-studenty-za-kordonom-skilky-ta-chomu/ (Accessed 15 September 2021).
11. Stadnyj, Ye.I. and Slobodian, O.I. (2016), "Ukrainian students abroad: how much and why", Analytical center CEDOS, available at: https://cedos.org.ua/researches/ukrainski-studenty-za-kordonom-skilky-ta-chomu/ (Accessed 15 September 2021).
12. Institute Sociology NAS of Ukraine (2018), "Ukrainian society: monitoring of social change", Zbirnyk naukovykh prats', In-t sotsiolohii NAN Ukrainy, vol. 6 (20), available at: https://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/monitoring-2018statti.pdf (Accessed 15 September 2021).
13. The site of Ekonomichna pravda (2020), "Ukrainians in Poland are increasingly showing a tendency towards assimilation", available at: https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/22/664296/ (Accessed 15 September 2021).
14. Filatov, V.M. and Romashova, Ya.V. (2014), "Specific features of educational migration and its place in the structure of migration flows", Efektyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_2_63 (Accessed 15 September 2021).
15. Shavaliuk, L. (2020), "Workers. An asset or a burden", Ukrains'kyj tyzhden', vol. 24 (656), available at: https://tyzhden.ua/Economics/244555 (Accessed 15 September 2021).
16. Shulha, M. (2018), "Signs of societal imbalance (afterword)", Ukrainske suspilstvo: monitorynh sotsialnykh zmin [Ukrainian society: monitoring of social change], In-t sotsiolohii NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
17. Martin, W. J. (1995), The Global Information Society, Aslib Press, London, UK.

№ 9 2021, стор. 52 - 56

Дата публікації: 2021-09-23

Кількість переглядів: 128

Відомості про авторів

К. М. Ніколаєць

д. і. н., професор, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

K. Nikolaiets

Doctor of Historical Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-0471-2895


Т. С. Ожелевська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

T. Ozhelevskaya

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-8985-5149

Як цитувати статтю

Ніколаєць К. М., Ожелевська Т. С. Сучасна освітня міграція і Україна. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 52–56. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.52

Nikolaiets, K. and Ozhelevskaya, T. (2021), “Modern educational migration and Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 52–56. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.