EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПОШИРЕННЯМ COVID-19, НА ФІНАНСОВУ СКЛАДОВУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ
О. В. Ходаківська, Л. Д. Тулуш, М. І. Пугачов, М. В. Крушельницький

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.45

УДК: 336:631.11

О. В. Ходаківська, Л. Д. Тулуш, М. І. Пугачов, М. В. Крушельницький

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПОШИРЕННЯМ COVID-19, НА ФІНАНСОВУ СКЛАДОВУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Карантинні заходи здійснюють суттєвий вплив на економічні процеси, що призводить до змін у фінансовому забезпеченні суб'єктів господарювання. Метою дослідження є опрацювання методологічних засад оцінювання впливу карантинних заходів, пов'язаних з COVID-19, на функціонування аграрного сектору економіки. Авторами систематизовано форми та напрями впливу карантинних заходів як безпосередньо на функціонування аграрного сектору економіки, так і на фінансову системи держави. Адже остання включає в себе систему фінансових регуляторів, за рахунок яких здійснюється вплив на економічні процеси загалом та в галузі сільського господарства зокрема. Від ефективності застосування таких регуляторів залежать темпи розвитку аграрної галузі економіки. Визначений у статті перелік індикаторів-показників для глибокої оцінки кожного блоку фінансової складової аграрної економіки (фінансове забезпечення, кредитне забезпечення, державна фінансова підтримка, податкове регулювання, страховий захист, соціальні трансферти) дає змогу всебічно підійти до моделювання сценаріїв розвитку фінансового забезпечення аграрних підприємств в умовах дії карантинних заходів. Запропоновані в цьому дослідженні методологічні підходи до оцінювання впливу карантинних заходів, пов'язаних з COVID-19, на фінансову складову аграрного сектору економіки дозволяють виявити ризики зниження фінансового потенціалу сільськогосподарських виробників та обгрунтувати стратегічні напрями посилення їх фінансової безпеки.

Ключові слова: аграрна галузь; фінансове забезпечення; кредитне забезпечення; державна фінансова підтримка; податкове регулювання; страховий захист; соціальні трансферти; карантинні заходи.

Література

1. Венцель В., Пилипів В., Слободян Р. Вплив пандемії Covid-19 на місцеві фінанси. Звіт. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/716/ULEAD_COVID19_Report_29.04.2021_.pdf
2. Commodity Markets Outlook: Implications of COVID-19 for Commodities. A World Bank Group Report. April 2020. 89 р.
3. Наслідки епідемії COVID-19 та карантинних заходів для провідних секторів економіки України: кабінетне дослідження. ГО "Центр прикладних досліджень" за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. Липень 2020 р. 55 с.
4. Консенсус-прогноз "Україна: вплив COVID-19 на економіку і суспільство" (бачення постпандемічного розвитку у 2020—2024 рр. очима експертів та молоді). Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Серпень 2020. 50 с.
5. COVID-19 в странах Центральной Азии: последствия и ответные политические меры. Tackling coronavirus (COVID-19): Contributing to a global effort. OECD. June 2020. 62 p.
6. Петлюк Л.О., Мєдвєдкова Н.С. Державна підтримка у забезпеченні розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 105—111. DOI: 10.32702/2306#6806.2021.2.105
7. Трусова Н.В. Макроекономічний аналіз факторів формування фінансового потенціалу сільського господарства. Облік і фінанси. 2015. № 1 (67). С. 120—125.
8. Шаповал Л.П., Перепелиця І.С. Імітаційне моделювання фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Облік і фінанси. 2015. № 3 (69). С. 124—129.

O. Khodakivska, L. Tulush, M. Pugachov, M. Krushelnytskyi

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE IMPACT OF QUARANTINE MEASURES RELATED TO THE SPREAD OF COVID-19 ON THE FINANCIAL COMPONENT OF THE AGRICULTURAL ECONOMY

Summary

Quarantine measures have a significant impact on economic processes, which leads to changes in the financial security of economic entities. The purpose of this study is to develop a methodological framework for assessing the impact of quarantine measures related to COVID-19 on the functioning of the agricultural sector of the economy. The authors systematize the forms and directions of the impact of quarantine measures both directly on the functioning of the agricultural sector of the economy and on the financial system of the state. Because financial system of the state includes a system of financial regulators, through which the impact on economic processes is exercised in general and in agriculture in particular. The pace of development of the agricultural sector depends on the effectiveness of such regulators. It was proved that the impact of quarantine measures related to the spread of COVID-19 on the financial component of the agricultural economy should be investigated by the following key blocks: financial provision, credit provision, state financial support, tax regulation, insurance protection, social transfers. Since the activities of agricultural enterprises are quite risky, and its results depend on a number of external unregulated factors, it is advisable to forecast the formation and use of financial resources and their profitability by the method of simulation. The list of indicators defined in the article for in-depth assessment of each block of the financial component of the agricultural economy provides a comprehensive approach to modeling scenarios for financial support of agricultural enterprises under the conditions of quarantine measures. The methodological approaches proposed in this study to assess the impact of quarantine measures related to COVID-19 on the financial component of the agricultural sector of the economy allow to identify risks of reducing the financial potential of agricultural enterprises and justify strategic directions to strengthen their financial security. In the case of long-term application of quarantine measures, insurance is not able to compensate businesses for lost income, so the state must create conditions for industry development, implementation of processing, new types of agricultural business, protection of farmers and industry reform.

Keywords: agricultural sector; financial provision; credit provision; state financial support; tax regulation; insurance protection; social transfers; quarantine measures.

References

1. Ventsel, V., Pylypiv, V. and Slobodian, R. (2021), "The impact of the Covid-19 pandemic on local finances. Report", available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/716/ULEAD_COVID19_Report_29.04.2021_.pdf, (Accessed 12.08.2021).
2. World Bank, (2020), Commodity Markets Outlook: Implications of COVID-19 for Commodities. A World Bank Group Report, Washington, USA.
3. HO "Tsentr prykladnykh doslidzhen" (2020), Naslidky epidemii COVID-19 ta karantynnykh zakhodiv dlia providnykh sektoriv ekonomiky Ukrainy: kabinetne doslidzhennia [Consequences of the COVID-19 epidemic and quarantine measures for the leading sectors of Ukraine's economy: a case study], Kyiv, Ukraine.
4. Departament stratehichnoho planuvannia ta makroekonomichnoho prohnozuvannia Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva. (2020), Konsensus-prohnoz "Ukraina: vplyv COVID-19 na ekonomiku i suspil'stvo" (bachennia postpandemichnoho rozvytku u 2020—2024 rr. ochyma ekspertiv ta molodi) [Consensus forecast "Ukraine: the impact of COVID-19 on the economy and society" (vision of post-pandemic development in 2020—2024 through the eyes of experts and youth)], Kyiv, Ukraine.
5. OECD (2020), COVID-19 v stranah Central'noj Azii: posledstvija i otvetnye politicheskie mery [COVID-19 in Central Asia: Implications and Policy Responses. Tackling coronavirus (COVID-19): Contributing to a global effort], Paris, France.
6. Petliuk, L.O. and Miedviedkova, N.S. (2021), "State support in ensuring the development of the agricultural sector of the Ukrainian economy", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 105—111. DOI: 10.32702/2306#6806.2021.2.105
7. Trusova, N.V. (2015), "Macroeconomic Analysis of Agriculture Financial Potential Formation Factors", Oblіk і fіnansi, vol. 1 (67), pp. 120—125.
8. Shapoval, L.P. and Perepelytsia, I.S. (2015), "Simulation Modelling of Financial Support for Agricultural Companies", Oblіk і fіnansi, vol. 3 (69), pp. 124—129.

№ 9 2021, стор. 45 - 51

Дата публікації: 2021-09-23

Кількість переглядів: 107

Відомості про авторів

О. В. Ходаківська

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, заступник директора, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

O. Khodakivska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Corresponding Member of NAAS, Deputy Director of Scientific and Project Work, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

ORCID:

0000-0002-9427-9561


Л. Д. Тулуш

к. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

L. Tulush

PhD in Economics, Senior Researcher, Head of the Department of Financial-Credit and Tax Policy, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

ORCID:

0000-0002-3922-5245


М. І. Пугачов

д. е. н., професор, академік НААН, заступник директора, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

M. Pugachov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of NAAS, Deputy Director of Scientific Work, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics

ORCID:

0000-0002-7507-5870


М. В. Крушельницький

к. е. н., старший науковий співробітник відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

M. Krushelnytskyi

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Management Organization, Public Governance and Administration, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

ORCID:

0000-0001-5028-6068

Як цитувати статтю

Ходаківська О. В., Тулуш Л. Д., Пугачов М. І., Крушельницький М. В. Методологічні підходи до оцінювання впливу карантинних заходів, пов'язаних із поширенням covid-19, на фінансову складову аграрної економіки. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 45–51. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.45

Khodakivska, O., Tulush, L., Pugachov, M. and Krushelnytskyi, M. (2021), “Methodological approaches to assessing the impact of quarantine measures related to the spread of covid-19 on the financial component of the agricultural economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 45–51. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.45

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.