EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ ЯК СКЛАДОВА АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Л. М. Сатир, В. М. Кепко, В. В. Новікова, А. В. Непочатенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.38

УДК: 658.5:338.24

Л. М. Сатир, В. М. Кепко, В. В. Новікова, А. В. Непочатенко

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ ЯК СКЛАДОВА АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Анотація

У статті розглянуто основні підходи до визначення понять "стратегічний менеджмент", "стратегічні зміни", "управління стратегічними змінами". Розкрито теоретичні основи управління стратегічними змінами на підприємствах малого та середнього бізнесу. Проведено дослідження для визначення місця стратегічних змін у системі стратегічного управління підприємством. Знання видів інноваційних стратегій дозволяє професійно дійти до вибору правильного довгострокового інноваційного напряму і дати відповідь на стратегічне питання: який тип інноваційної стратегії необхідний підприємству з урахуванням внутрішнього і зовнішнього середовища. У сучасних реаліях у ринковій економіці важливо аналізувати і прогнозувати основні показники фінансової діяльності підприємства. Фінансовий менеджмент передбачає прогнозування ефективності діяльності організації, оскільки дозволяє зробити комплексний аналіз і оцінку фінансово-економічних перспектив розвитку організації, сформулювати оптимальну стратегію розвитку, а також тактику дій у процесі фінансово-виробничої і збутової діяльності. Крім того, кваліфіковані фахівці економічного профілю, завдяки знанням сучасних методів і технологій прогнозування діяльності підприємства, мають можливість своєчасно адаптуватися до змін ситуації на ринку з метою розробки відповідних рішень. У зв'язку з цим успіх будь-якої комерційної організації багато в чому залежить від прогнозування фінансових показників своєї діяльності. Основною метою прогнозування фінансових результатів на наступний фінансовий рік є оцінка динаміки та аналіз взаємозв'язку між показниками, безпосередньо пов'язаними з фінансовим станом підприємства, а також суттєвий вплив на формування його фінансового результату. Прогнозування фінансових результатів підприємства та аналіз його фінансового стану також дозволяє визначити проблемні ділянки, які можуть призвести до банкрутства. У статті розглядаються основні методи прогнозування фінансового результату організації.

Ключові слова: стратегії; управління; малий бізнес; середній бізнес; управління стратегічними змінами; прогнозування; показники; банкрутство; моделі; методи прогнозування; фінансовий результат; ефективність діяльності.

Література

1. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Питер, 2009. 344 с.
2. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Экономика, 2003. 296 с.
3. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2000. 360 с.
4. Гуржій Н.М., Колтунік А.Ю. Особливості сучасних підходів до стратегічного управління розвитком підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №14. С. 345—347.
5. Касьян Л.Е., Бугас В.В. Методичні підходи до визначення сутності стратегічного управління підприємствами. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. С. 94—96. URL: http://www.vestnik$ econom.mgu.od.ua/journal/2015/12$2015/22.pdf (дата звернення 15.08.2021).
6. Ковтун О. Стратегія підприємства: [навч. посібник]. 3-тє вид. Львів: "Новий світ — 2000", 2007. 324 с.
7. Коленда Н.В. Виробнича стратегія підприємства: класифікація та види. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. URL: file:///C:/Users/ USER/Downloads/Nvmgu_eim_2017_23(1)__24.pdf (дата звернення 11.08.2021).
8. Корецький М., Дегтяр А., Дацій О. Стратегічне управління: [навч. посібник]. К.: Центр учбової літератури, 2007. 240, с.
9. Кубарева В. С. Сутність стратегічного управління підприємством. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2012. № 749. C. 55—60. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/23491/1/125560.pdf (дата звернення 10.08.2021).
10. Падерін Д., Горященко Ю.Г., Новак Є.Е. Стратегічне управління на підприємствах малого та середнього бізнесу. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 2 (48). С. 163—167.
11. Біла О.Г. Фінансове планування і прогнозування: навчальний посібник. Львів: Компакт-ЛВ, 2005. 312 с.
12. Ставерська ТО., Андрущенко І.С. Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах: навчальний посібник. Харків, 2013. 146 с.

L. Satyr, V. Kepko, V. Novikova, A. Nepochatenko

STRATEGIC CHANGE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF ANALYTICAL SUPPORT FOR FORECASTING THE FINANCIAL RESULTS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Summary

The article discusses the main approaches to determining the concepts of "strategic management", "strategic changes", "strategic change management". The theoretical foundations of strategic change management at small and medium-sized enterprises have been revealed. The research was conducted to determine the place of strategic changes in the system of strategic management of the enterprise. Knowledge of the types of innovative strategies allows you to professionally reach the choice of the right long-term innovative direction and answer the strategic question: what type of innovative strategy is needed for the enterprise taking into account the internal and external environment. In modern realities, in a market economy, it is important to analyze and predict the main indicators of financial activity of the enterprise. Financial management provides for forecasting the effectiveness of the organization, as it allows to make a comprehensive analysis and assessment of the financial and economic prospects of the organization's development, formulate an optimal development strategy, as well as tactics in the process of financial, production and sales activities. In addition, qualified specialists of economic profile, thanks to knowledge of modern methods and technologies of forecasting the activities of the enterprise, have the opportunity to timely adapt to changes in the market situation in order to develop appropriate solutions. In this regard, the success of any commercial organization largely depends on the forecasting of financial indicators of its activities. The main purpose of forecasting financial results for the next fiscal year is to assess the dynamics and analyze the relationship between indicators directly related to the financial condition of the enterprise, as well as a significant impact on the formation of its financial result. Forecasting the financial results of the enterprise and analyzing its financial condition also allows you to identify problem areas that can lead to bankruptcy. The article discusses the main methods of forecasting the financial result of the organization.

Keywords: strategies; management; small business; medium-sized businesses; management of strategic changes; forecasting; indicators; bankruptcy; models; forecasting methods; financial result; efficiency of activity.

References

1. Ansoff, I. (2009), Stratehycheskyi menedzhment [Strategic management], Piter, St.Petersburg, Russia.
2. Vikhansky, O.S. (2003), Stratehycheskoe upravlenye [Strategic Management], 2nd ed, Jekonomika, Moscow, Russia.
3. Gerasimchuk, V.G. (2000), Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvom. Hrafichne modeliuvannia [Stratichne is the manager of the company. Graphic model], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Gurzhiy, N.M. and Koltunik, A.Y. (2016), "Features of modern approaches to strategic management of enterprise development", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 14, pp. 345—347.
5. Kasyan, L.E. and Bugas, V.V. (2015), "Methodical approaches to determining the essence of strategic mana$ gement of enterprises", Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, pp. 94—96, available at: http://www.vestnik$econom.mgu.od.ua/journal/2015/12$2015/22.pdf (Accessed 15 August 2021).
6. Kovtun, O. (2007), Stratehiia pidpryiemstva [Enterprise Strategy], 3rd ed, Novyi svit 2000, Lviv, Ukraine.
7. Colenda, N.V. (2017), "Production strategy of the enterprise: classification and types", Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, [Online], available at: http://www.irbis$nbuv.gov.ua/cgi$bin/ irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvmgu_eim_2017_23%281%29__24 (Accessed 11 August 2021).
8. Koretsky, M. Degtyar, A. and Dation, O. (2007), Stratehichne upravlinnia [Strategic Management], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
9. Kubareva, V.S. (2012), "The essence of strategic management of the enterprise", Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", [Online], vol. 749, pp. 55—60, available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/ 23491/1/12$55$60.pdf (Accessed 10 August 2021).
10. Paderin, D. Goryashchenko, Y.G. and Novak, E.E. (2017), "Strategic Management at Small and Medium Business Enterprises", Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 2 (48), pp. 163—167.
11. Bila, O. H. (2005), Finansove planuvannia i prohnozuvannia [Financial planning and forecasting], Kompakt-LV, Lviv, Ukrainе.
12. Staverska, T. O., Andrushchenko, I. S. (2013), Finansove planuvannia ta prohnozuvannia v pidpryiemstvakh i finansovykh ustanovakh [Financial Planning and Forecasting in Enterprises and Financial Institutions], Kharkiv, Ukrainе.

№ 9 2021, стор. 38 - 44

Дата публікації: 2021-09-23

Кількість переглядів: 112

Відомості про авторів

Л. М. Сатир

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

L. Satyr

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian Universit

ORCID:

0000-0003-0040-6863


В. М. Кепко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

V. Kepko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6432-7211


В. В. Новікова

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Білоцерківський національний аграрний університет

V. Novikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Information Systems and Technologies, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-7985-1489


А. В. Непочатенко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

A. Nepochatenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0809-8482

Як цитувати статтю

Сатир Л. М., Кепко В. М., Новікова В. В., Непочатенко А. В. Управління стратегічними змінами як складова аналітичного забезпечення прогнозування фінансових результатів підприємств малого і середнього бізнесу. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 38–44. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.38

Satyr, L., Kepko, V., Novikova, V. and Nepochatenko, A. (2021), “Strategic change management as a component of analytical support for forecasting the financial results of small and medium-sized enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 38–44. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.38

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.