EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ
А. М. Третяк, В. М. Третяк, Н. А. Третяк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.24

УДК: 332.2:332.3

А. М. Третяк, В. М. Третяк, Н. А. Третяк

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

Анотація

В умовах глобальних викликів, зокрема змін клімату та екосистем, необхідності збільшення заходів щодо боротьби з деградацією земель, а також підчас повного відкриття українського ринку земель сільськогосподарського призначення, перед Україною стоїть важливе завдання адаптація принципів ООН. Саме тому статтю присвячено дослідженню інституціонального середовища організаційних структур управління земельними ресурсами та землекористуванням для виявлення негативних факторів не ефективності регулювання земельних відносин та адміністрування землекористування.
Так, у ході дослідження у статті авторами висвітлено негативні фактори інституціонального середовища організаційних структур управління земельними ресурсами та землекористуванням, які у свою чергу призводять до гальмування земельної політики щодо ефективного здійснення земельної реформи, раціонального використання та охорони земельних ресурсів. Зокрема, характеристика апарату Держгеокадастру України показало відсутність функціонального підрозділу, департаменту чи управління, який би здійснював державне регулювання земельних відносин. Зазначено, що функцію державного адміністрування (економічне, землевпорядно-правове) щодо використання та охорони земель та координацію цього напряму покладено на Департамент землеустрою, використання та охорони земель, який за своєю чисельністю менший ніж Юридичний департамент. Також авторами у статті відмічено, що з прийняттям у жовтні 2001 року чинного Земельного кодексу України, на відтворення й раціонального використання земельних ресурсів та охорону земель було витрачено 6 799 тис. дол., на будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд і рекультивація порушених земель 1 417 тис. дол., на заходи із проведення земельної реформи та землеустрою витрачено 270 720 тис. дол. Крім того, кошти на збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів, в умовах змін клімату, посиленням деградації земель та урбанізованого тиску на земельні та інші природні ресурси і біорізноманіття, починаючи з 2012 року — Держгеокадастру України не виділялося. Виявлено, що за 19 років на вищевказані заходи в середньому за кожний рік було витрачено 6,48 грн/га, на управлінські структури 21,16 грн/га, тоді як від плати за землю в бюджети різних рівнів надходило в середньому 468 грн/га. Це у свою чергу говорить та доводить про неефективну політику уряду щодо управління земельно-ресурсним потенціалом та обумовлюють необхідність здійснення рішучих трансформаційних змін в інституціональному середовищі.

Ключові слова: управління земельними ресурсами та землекористуванням; інституціональне середовище; Держгеокадастр; зміна клімату; деградація земель.

Література

1. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print1509602912924405
2. Водний кодекс України: Закон України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
3. Про реформування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 рік № 581. URL: Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/581-2016-%D0%BF#Text
4. Питання функціонування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 рік № 1118. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1118-2020-%D0%BF#Text
5. Питання функціонування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2021 рік № 301. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2021-%D0%BF#Text
6. Організаційна структура апарату Держгеокадастру 2018. Єдиний держаний веб-портал відкритих даних. Міністерство цифрової трансформації України. URL: https://data.gov.ua/dataset/a54cf76a-8215-4b34-8666-494cf35bda8f/resource/de4189ce-0a58-48a9-a374-a184f6a8dc85
7. Організаційна структура апарату Держгеокадастру 2021. Єдиний держаний веб-портал відкритих даних. Міністерство цифрової трансформації України. URL: https://data.gov.ua/dataset/a54cf76a-8215-4b34-8666-494cf35bda8f/resource/bea31147-80c6-4eac-9b3f-93c435e4c908
8. Tretiak N. et al. Land Resourcesand Land Use Managementin Ukraine: Problemsof Agreementof the Institutional Structure. Functionsand Authorities. European Research Studies Journal. 2021. № 24 (1). P. 776—789. DOI: 10.35808/ersj/1994/
9. Курс валют НБУ. Міністерство фінансів України. URL: https://minfin.com.ua/currency/nbu/
10. Архив курсов валют Национального банка Украины. Kurs-Dollar-Euro.ru. URL: http://kurs-dollar-euro.ru/kurs-nbu.html
11. Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

A. Tretiak, V. Tretiak, N. Tretiak

I INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF LAND ADMINISTRATION AND LAND USE

Summary

In the context of global challenges, including climate and ecosystem change, the need to increase measures to combat land degradation, and the full opening of the Ukrainian market for agricultural land, Ukraine faces the important task of adapting UN principles. That is why the article is devoted to the study of the institutional environment of organizational structures of land resources management and land use to identify negative factors of ineffective regulation of land relations and land use administration.
Thus, in the course of the research the authors highlight the negative factors of the institutional environment of organizational structures of land management and land use, which in turn lead to inhibition of land policy for effective land reform, rational use and protection of land resources. In particular, the characteristics of the State Geocadastre apparatus of Ukraine showed the absence of a functional unit, department or administration that would carry out state regulation of land relations. It is indicated that the function of state administration (economic, land management and legal) for the use and protection of lands and coordination of this direction is entrusted to the Department of Land Management, Use and Protection, which is smaller in number than the Legal Department. The authors also note that with the adoption of the current Land Code of Ukraine in October 2001, $6,799 thousand dollars were spent on the reproduction and rational use of land resources and land protection, $1,417 thousand dollars on the construction of anti-erosion hydraulic structures and recultivation of disturbed lands, $270,720 thousand dollars was spent on land reform and land management measures. Apart from that, since 2012 the State Geocadastre of Ukraine has not been allocated any funds for the preservation, reproduction and rational use of land resources in the context of climate change, increasing land degradation and urban pressure on land and other natural resources and biodiversity. It was revealed that over 19 years, on average, 6.48 UAH / ha was spent on the above activities per year; on management structures — 21.16 UAH / ha, while an average of 468 UAH / ha was received from the payment for land to the budgets of various levels. This, in turn, shows and proves the ineffective policy of the government on the management of land and resource potential, and necessitates the implementation of decisive transformational changes in the institutional environment.

Keywords: Land Resources and Land Use Management; Institutional Environment; State Geocadastre; climate change; land degradation.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "Land Code of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print1509602912924405 (Accessed 15 May 2021).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "Water Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 15 May 2021).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "On reforming the territorial bodies of the State Service for Geodesy, Cartography and Cadastre", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/581-2016-%D0%BF#Text (Accessed 10 May 2021).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "Issues of functioning of territorial bodies of the State Service for Geodesy, Cartography and Cadastre", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1118-2020-%D0%BF#Text (Accessed 20 May 2021).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution of "Issues of functioning of territorial bodies of the State Service for Geodesy, Cartography and Cadastre", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2021-%D0%BF#Text (Accessed 10 May 2021).
6. Ministry of Digital Transformation of Ukraine (2018), "Organizational structure of the State Geocadastre apparatus 2018", available at: https://data.gov.ua/dataset/a54cf76a-8215-4b34-8666-494cf35bda8f/resource/de4189ce-0a58-48a9-a374-a184f6a8dc85 (Accessed 28 May 2021).
7. Ministry of Digital Transformation of Ukraine (2021), "Organizational structure of the State Geocadastre apparatus 2021", available at: https://data.gov.ua/dataset/a54cf76a-8215-4b34-8666-494cf35bda8f/resource/bea31147-80c6-4eac-9b3f-93c435e4c908 (Accessed 28 May 2021).
8. Tretiak, N. (2021), "Land Resourcesand Land Use Managementin Ukraine: Problemsof Agreementof the Institutional Structure", Functionsand Authorities. European Research Studies Journal, vol. 24(1), рр. 776—789. DOI: 10.35808/ersj/1994.
9. Ministry of Finance of Ukraine (2008), "Exchange rate of the NBU", available at: https://minfin.com.ua/currency/nbu/ (Accessed 28 May 2021).
10. Kurs-Dollar-Euro.ru (2021), "Archive of exchange rates of the National Bank of Ukraine", available at: http://kurs-dollar-euro.ru/kurs-nbu.html (Accessed 28 May 2021).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/print1476586411943513 (Accessed 15 May 2021).

№ 9 2021, стор. 24 - 32

Дата публікації: 2021-09-23

Кількість переглядів: 104

Відомості про авторів

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1154-4797


В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6779-1941


Н. А. Третяк

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних та лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

N. Tretiak

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Land and Forest Resources Economics, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"

ORCID:

0000-0001-7602-8606

Як цитувати статтю

Третяк А. М., Третяк В. М., Третяк Н. А. Інституціональне середовище щодо організаційних структур управління земельними ресурсами та землекористуванням. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 24–32. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.24

Tretiak, A., Tretiak, V. and Tretiak, N. (2021), “I institutional environment of the organizational structure of land administration and land use”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 24–32. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.