EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРІОРИТЕТІВ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА АДАПТУВАННЯ РИНКУ
Н. М. Вдовенко, Л. В. Cухомлин, І. Г. Бачкір, І. А. Гнатенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.19

УДК: 330.341.2:338.242.2

Н. М. Вдовенко, Л. В. Cухомлин, І. Г. Бачкір, І. А. Гнатенко

УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРІОРИТЕТІВ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА АДАПТУВАННЯ РИНКУ

Анотація

У процесі формування державних пріоритетів розвитку підприємництва доведено провідну роль держави у їх визначенні. Зокрема, держава як організація володіє конкурентними перевагами в реалізації засобів регуляторного випливу (примусу, контролю, відповідальності, покарання), що при вдалому їх застосуванні, підсилює результативність вже сформованих пріоритетів розвитку підприємництва. У цьому полягає унікальність впливу державного апарату як інституціонального суб'єкту на вітчизняне підприємництво та його зовнішнє середовище. Враховуючи зазначене, запропоновано схему формування державних пріоритетів відповідно гілок влади: законодавчої, судової, виконавчої. Методологія неоінноваційного формування державних пріоритетів розвитку підприємництва в інноваційній економіці повинна відповідати принципам та логіці державного регулювання. З урахуванням чого, запропоновано чотирокутник підсистем формування державних пріоритетів розвитку підприємництва, що включають підсистеми: визначення ключових позицій держави; використання ключових методів державного регулювання; застосування ключових інструментів державного регулювання; реалізацію ключових задач державного регулювання при визначення пріоритетів розвитку підприємництва.

Ключові слова: управління; моделювання; державні пріоритети; інноваційна економіка; диверсифікація підприємницької діяльності; адаптування ринку.

Література

1. Ареф'єв С.О. Концептуальний підхід формування адаптивного управління на підприємстві. Вісник КНУТД. Вип. 6. 2018. С. 372—376.
2. Бажал Ю.М. Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику "держава — університети — промисловість". Економіка і прогнозування. 2015. № 1. С. 76—88.
3. Гнатенко І. Методологічні аспекти розвитку інноваційного підприємництва: теорія та практика: монографія. Харків: СГ НТМ "Новий курс", 2019. 253 с.
4. Гнатенко І.А. Визначення інновацій як інструментарію національного підприємництва. Науковий вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія "Економіка". 2018. Т. 23. Вип. 5 (70). С. 38—42.
5. Гнатенко І. Вплив національного інноваційного підприємництва на сталий розвиток ринку праці. Вісник Херсонського державного університету. 2018. № 32. С. 69—72.
6. Гнатенко І.А. Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. № 6 (18). С. 70—74.
7. Кучерова Г. Трендовий аналіз показників соціально-економічного розвитку України в умовах небезпеки та зміни вектору державної політики. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 3. С. 116—125.
8. Лояк Л.М. Роль інновацій у розвитку малого підприємництва. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 1. С. 110—114.
9. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. № 1. P. 129—135.
10. Zos-Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. № 4. P. 504—515.

N. Vdovenko, L. Sukhomlyn, I. Bachkir, I. Hnatenko

MANAGEMENT PRINCIPLES OF MODELING STATE PRIORITIES IN THE INNOVATIVE ECONOMY: BUSINESS DIVERSIFICATION AND MARKET ADAPTATION

Summary

The article examines the management principles of modeling state priorities in the innovative economy, in particular the issues of business diversification and market adaptation. It is proved that the formation of state priorities for business development involves the leading regulatory participation of the state in this process. At the same time, measures to determine such priorities should be aimed at creating an optimal institutional environment in which entrepreneurial innovative ideas should be effectively implemented. The system of sustainable development of entrepreneurship in the innovative economy involves the constant transformation and improvement of the institutional environment through changes in interdependent elements in the form of formal rules and informal restrictions that form the mechanisms of socio-economic development of institutional businesses. Given the dynamic changes that occur in the external environment of modern entrepreneurship, scientific approaches to the process of forming a modern institutional environment must be constantly reviewed and systematized. In the process of formation of state priorities of business development the leading role of the state in their definition is proved. In particular, the state, as an organization, has a competitive advantage in the implementation of regulatory means (coercion, control, responsibility, punishment), which, if successfully applied, enhances the effectiveness of already established priorities for business development. This is the uniqueness of the influence of the state apparatus as an institutional entity on domestic business and its external environment. Given the above, a scheme for the formation of state priorities, respectively, branches of government: legislative, judicial, executive. The methodology of neo-innovative formation of state priorities for business development in an innovative economy must comply with the principles and logic of state regulation. With this in mind, a quadrangle of subsystems for the formation of state priorities for business development, including subsystems: the definition of key positions of the state; use of key methods of state regulation; application of key instruments of state regulation; implementation of key tasks of state regulation in determining the priorities of business development.

Keywords: management; modeling; state priorities; innovative economy; business diversification; market adaptation.

References

1. Arefiev, S.O. (2018), "Conceptual approach to the formation of adaptive management in the enterprise", Visnyk KNUTD, vol. 6, pp. 372—376.
2. Bazhal, Y.M. (2015), "Development of innovation in the knowledge triangle "state - universities - industry", Ekonomika i prohnozuvannya, vol. 1, pp. 76—88.
3. Hnatenko, I. (2019), Metodolohichni aspekty rozvytku innovatsijnoho pidpryiemnytstva: teoriia ta praktyka [Methodological aspects of innovative entrepreneurship development: theory and practice], SH NTM "Novyj kurs", Kharkiv, Ukraine.
4. Hnatenko, I. (2018), "Definition of innovations as tools of national entrepreneurship", Naukovyy visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Seriya "Ekonomika", vol. 23, 5 (70), pp. 38—42.
5. Hnatenko, I. (2018), "The Impact of National Innovative Entrepreneurship on Sustainable Development of the Labor Market", Visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu-Bulletin of the Kherson State University, vol. 32, pp. 69—72.
6. Hnatenko, I. (2018), "Methodological bases of institutional analysis of the national system of innovative entrepreneurship", Ekonomichnyj visnyk Zaporizjkoji derzhavnoji inzhenernoji akademiji-Economic Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, vol. 6 (18), pp. 70—74.
7. Kucherova, G. (2019), "Trend analysis of indicators of socio-economic development of Ukraine in terms of danger and changes in the vector of public policy", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 3. pp. 116—125.
8. Loyak, L.M. (2016), "The role of innovation in the development of small business", Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny, vol. 1. pp. 110—114.
9. Brockova, K. Rossokha, V. Chaban, V. Zos-Kior, M. Hnatenko, I. and Rubezhanska, V. (2021), "Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 43.1, pp. 129—135.
10. Zos-Kior, M. Hnatenko, I. Isai, O. Shtuler, I. Samborskyi, O. and Rubezhanska, V. (2020), "Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 42.4, pp. 504—515.

№ 9 2021, стор. 19 - 23

Дата публікації: 2021-09-23

Кількість переглядів: 123

Відомості про авторів

Н. М. Вдовенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

N. Vdovenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Global Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0849-057X


Л. В. Cухомлин

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна

L. Sukhomlyn

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine

ORCID:

000-0001-9511-5932


І. Г. Бачкір

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна

I. Bachkir

PhD in Economics, Assistant of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5411-3770


І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv , Ukraine

ORCID:

0000-0002-0254-2466

Як цитувати статтю

Вдовенко Н. М., Cухомлин Л. В., Бачкір І. Г., Гнатенко І. А. Управлінські засади моделювання державних пріоритетів в інноваційній економіці: диверсифікація підприємницької діяльності та адаптування ринку. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 19–23. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.19

Vdovenko, N., Sukhomlyn, L., Bachkir, I. and Hnatenko, I. (2021), “Management principles of modeling state priorities in the innovative economy: business diversification and market adaptation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 19–23. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.