EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЛОБАЛЬНІ УРБАНІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІСТ ЯК ОКРЕМИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
В. В. Лойко, Ю. М. Жукова, А. М. Сундук, П. А. Швець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.10

УДК: 33 338.1 330.3

В. В. Лойко, Ю. М. Жукова, А. М. Сундук, П. А. Швець

ГЛОБАЛЬНІ УРБАНІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІСТ ЯК ОКРЕМИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Анотація

У статті розглянуто питання глобальних урбаністичних тенденцій розвитку міст як соціально-економічних систем. На основі проведеного аналізу визначення міста як соціально-економічної системи запропоноване авторське визначення цього поняття. Доповнено склад підсистем соціально-економічної системи міста та визначено їхнє змістовне наповнення. Виділено такі підсистеми міста: матеріально-технічну, фінансово-економічну, транспортну, екологічну, адміністративно-управлінську, соціально-демографічну, підсистему інформації та діджиталізації, підсистему безпечного проживання в місті. Розроблено узагальнену схему системи факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, які впливають на місто як соціально-економічну систему. Обгрунтовано вплив глобальних урбаністичних тенденцій на розвиток міст як соціально-економічних систем. Виділено зростаючу вагомість екологічного урбанізму у сучасному розвитку глобальних міст. Проведено аналіз відмінностей процесу урбанізації в Європі та Китаї, виділено позитивні та негативні риси урбанізації для життя людей. На основі аналізу динаміки зростання міського населення України за період 1990—2020 рр. зроблено висновок про повільні темпи процесу урбанізації в Україні. На основі проведеного аналізу динаміки обсягу валового внутрішнього продукту (ВВП), ресурсів домогосподарств в Україні та в місті Києві за період 2015—2019 рр. зроблено висновок, що проживання в столиці має економічні переваги для мешканців міста.

Ключові слова: урбаністика; глобалізація; місто; тенденції розвитку; соціально-економічна система.

Література

1. Аверкина М.Ф. Вплив теорії стійкого розвитку міст на теорії урбаністики. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка". 2012. Вип. 19. С. 262—266.
2. Крамаренко Р.М. Столичний мегаполіс у глобальній конкурентній моделі економічного розвитку: [монографія]. К.: КНЕУ, 2014. 224 с.
3. Pinson G., Morel Journel Ch. The Neoliberal City-Theory, Evidence, Debates. Territory, Politics, Governance. 2016. № 2 (vol. 4). pp. 137—153.
4. Le Gales P. (2016). Neoliberalism and Urban Change: Stretching a Good Idea Too Far? Territory, Politics, Governance. № 2 (vol. 4). pp. 154—172.
5. Horner R. A new economic geography of trade and development? Governing South-South Trade, value chains and production networks. Territory, Politics, Governance. 2016. Vol. 4. pp. 400—420.
6. Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін: монографія / за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. К.: Видавництво "Фенікс", 2017. 438 с.
7. Проданова Л.В., Забаріна Д.А. Соціально-економічна система як об'єкт трансформацій. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2009. № 3. Т. 2. С. 152—156.
8. Park R.E. (2015). The city: Suggestions for the investigation of human behavior in the city environment. American Journal of Sociology. Vol. 20. No. 5. pp. 577—612.
9. Карлова О.А., Гуляк Р.Е. Функціонування міста як складної соціально-економічної системи. Комунальне господарство міст. Серія Економічні науки. 2008. № 80. С. 3—11.
10. Sassen-Koob S. "Formal and Informal Associations: Dominicans and Colombians in New York." The International Migration Review. 1979. 13 (2). Рр. 314—320, from http://doi.org/10.2307/2545035
11. Балуєва О.В. Урбанізаційні процеси: аналіз світових тенденцій. Економіка та держава. 2011. № 6. С. 53—56.
12. Пітерзе Я. Глобалізація як гібридизація. Глобальні модерності / За ред. М. Фезерстоуна, Скота Леша та Роланда Робертсона. К.: Ніка-Центр, 2008. С. 73—105.
13. Топ-10 глобальних міст світу. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2008/10/24/9475/ (дата звернення 17.08.2021).
14. Cities-states of Europe. URL: https://bigthink.com/strange-maps/the-city-states-of-europe (дата звернення 17.08.2021).
15. Competitive Cities in Global Economy (2006), OECD. Paris, 446 p.
16. Drobotiuk О. Chinese megacities: economic growth and development. Китаєзнавчі дослідження. 2019. 2. Рр. 13—28.
17. Китайські міста, економіка яких дорівнює економіці цілих країн. URL: https://businessviews.com.ua/ru/economy/id/ekonomika-kitaju-1924/ (дата звернення 13.08.2021).
18. Zhang J. Metropolitan areas critical to urban development: expert. 2019. Аvailable at: China.org.cn: http://www.china.org.cn/china/2019-04/11/content_746 69291.htm (дата звернення 15.08.2021).
19. Лойко Е.М. Формирование и развитие новых трендов этномаркетинга в украинско-китайском сотрудничестве. Китайське — українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції "Один пояс — один шлях" [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції] КНР, Тяньцзінь, 2016/2017. С. 51—53.
20. Official site of the World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/home.aspx (дата звернення 16.08.2021).
21. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 17.08.2021).
22. Офіційний веб-сайт. Головне управління статистики м. Києва. URL: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=255&lang=1 (дата звернення 17.08.2021).
23. Україна: огляд урбанізації. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/787061473856627628/pdf/ACS15060-REVISED-PUBLIC-UKRANIAN-ukr-web-text-cover.pdf (дата звернення 17.08.2021).

V. Loiko, Yu. Zhukova, A. Sunduk, P. Shvets

GLOBAL URBAN TENDENCIES OF CITY DEVELOPMENT AS INDIVIDUAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

Summary

The article addresses the issue of global urban trends in urban development as socio-economic systems. The authors of the article considered the definition of the concept of "city", which is given in scientific articles of other authors. The authors have proposed their definition of the concept of "city" as a complex, socio-dynamic system. Which consists of defined subsystems that are in constant relationship. The authors have singled out and described the following subsystems of the city: material and technical, financial and economic, transport, environmental, administrative and management, socio-demographic, a subsystem of information and digitalization, Safe City subsystem. The authors of the article developed a generalized system of external and internal environmental factors that influence the city as a socio-economic system. The article identifies three levels of factors: macro-level (global), meso-level (state), micro-level (city). The entrance to the system "city as a social-economic system" is all kinds of resources, including human resources, leaving the system there is information, innovations, level of comfort of city residents, rating of the city among cities of the country or the world. The authors justify the impact of global urban trends on the development of cities as socio-economic systems. The article emphasizes the growing importance of ecological urbanization in the development of modern cities. An analysis of the differences in urbanization between Europe and China highlighted the advantages and disadvantages of this process. An analysis of the dynamics of urban population growth in Ukraine between 1990 and 2020 revealed a slow rate of urbanization in Ukraine. Analysis of the evolution of the gross domestic product of Ukraine (GDP) and household resources in general for Ukraine and, in particular, for the city of Kiev, led to the conclusion that: that the residents of Kiev city have an economic advantage from living in the capital over other residents of other cities of Ukraine. The authors have identified negative factors in the development of urbanization in Ukraine: growing economic inequality among the inhabitants of cities, a decrease in the level of security, and an increase in the expenditure of various resources.

Keywords: urban planning; globalization; city; development trends; socio-economic system.

References

1. Averkina, M.F. (2012), "The influence of the theory of sustainable urban development on the theory of urban planning", Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu "Ostroz'ka akademiia". Seriia "Ekonomika", vol. 19, pp. 262—266.
2. Kramarenko, R.M. (2014), Stolychnyj mehapolis u hlobal'nij konkurentnij modeli ekonomichnoho rozvytku: monohrafiia [The metropolitan metropolis in the global competitive model of economic development: monograph], KNEU Kyiv, Ukraine.
3. Pinson, G. and Morel, J. Ch. (2016), "The Neoliberal City-Theory, Evidence, Debates. Territory, Politics, Governance, vol. 2, no. 4, pp. 137—153.
4. Le Gales, P. (2016), "Neoliberalism and Urban Change: Stretching a Good Idea Too Far?", Territory, Politics, Governance, Vol. 2, no. 4, pp.154—172.
5. Horner, R. (2016), "A new economic geography of trade and development? Governing South-South Trade, value chains and production networks", Territory, Politics, Governance, vol. 4, pp. 400—420.
6. Mezentsev, K. Oliynyk, J. and Mezentseva, N. (2017), Urbanistychna Ukraina: v epitsentri prostorovykh zmin: monohrafiia [Urban Ukraine: in the epicenter of spatial change: a monograph], Phoenix Publishing House, Kyiv, Ukraine.
7. Prodanova, L.V. and Zabarina, D.A. (2009), "Socio-economic system as an object of transformation", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, No 3, vol. 2, pp. 152—156.
8. Park, R.E. (2015), "The city: Suggestions for the investigation of human behavior in the city environment", American Journal of Sociology, vol. 20, No. 5, pp. 577—612.
9. Karlova, O.A. and Gulyak, R.E. (2008), "The functioning of the city as a complex socio-economic system", Komunal'ne hospodarstvo mist. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 80, pp. 3—11.
10. Sassen-Koob, S. (1979), "Formal and Informal Associations: Dominicans and Colombians in New York", The International Migration Review, vol. 13, No. 2, pp. 314—320.
11. Balueva, O.V. (2011), "Urbanization processes: analysis of world trends", Ekonomika ta derzhava, vol. 6. pp. 53—56.
12. Peterze, J. (2008), Hlobalizatsiia iak hibrydyzatsiia. Hlobal'ni modernosti [Globalization as hybridization. Global modernities], Nika-Center, Kyiv, Ukraine, pp. 73—105.
13. Ukrains'ka pravda (2008), "Top 10 global cities in the world", available at: https://life.pravda.com.ua/society/2008/10/24/9475/ (Accessed 17 Aug 2021).
14. Jacobs, F. (2016), "Cities-states of Europe", available at: https://bigthink.com/strange-maps/the-city-states-of-europe (Accessed 17 Aug 2021).
15. OECD (2006), Competitive Cities in Global Economy, OECD, Paris, France.
16. Drobotiuk, О. (2019). "Chinese megacities: economic growth and development", Kytaieznavchi doslidzhennia, vol. 2, pp. 13—28.
17. Business Views (2019), "Chinese cities, whose economy is equal to the economies of entire countries", available at: https://businessviews.com.ua/ru/economy/id/ekonomika-kitaju-1924/ (Accessed 13 Aug 2021).
18. Zhang, J. (2019), "Metropolitan areas critical to urban development: expert", available at: http://www.china.org.cn/china/2019-04/11/content_746 69291.htm (Accessed 15 Aug 2021).
19. Loiko, Ye. (2017), "Formation and development of new ethnomarketing trends in Ukrainian-Chinese cooperation", Kytajs'ke — ukrains'ke humanitarne spivrobitnytstvo v ramkakh kontseptsii "Odyn poias — odyn shliakh". Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya [Chinese-Ukrainian humanitarian cooperation within the framework of the "One Belt — One Road" concept. International economic conference], China, Tianjin, pp. 51—53.
20. Official site of the World Bank (2021), available at: https://databank.worldbank.org/home.aspx (Accessed 16 Aug 2021).
21. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2021), "Statistical information", available at: www.ukrstat.gov.ua. (Accessed 17 Aug 2021).
22. Official website of the Main Statistics Department of Kyiv (2021), available at: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=255&lang=1 (Accessed 17 Aug 2021).
23. The World Bank (2015), "Ukraine: a review of urbanization", available at: https://documents1.worldbank.org/curated/en/787061473856627628/pdf/ACS15060-REVISED-PUBLIC-UKRANIAN-ukr-web-text-cover.pdf (Accessed 17 Aug 2021).

№ 9 2021, стор. 10 - 18

Дата публікації: 2021-09-23

Кількість переглядів: 1269

Відомості про авторів

В. В. Лойко

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка

V. Loiko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0003-3248-1585


Ю. М. Жукова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка

Yu. Zhukova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0001-6312-9600


А. М. Сундук

д. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

A. Sunduk

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Head of the Department of Land and Forest Resources Economics, State Institution "Institute of Economics of Nature Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"

ORCID:

0000-0002-3749-4257


П. А. Швець

к. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу соціальної інфраструктури, Інститут демографії та соціальних досліджень імені В. М. Птухи НАН України

P. Shvets

PhD in Economics, Senior Researcher, Leading Researcher of the Department of Social Infrastructure, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-8676-472X

Як цитувати статтю

Лойко В. В., Жукова Ю. М., Сундук А. М., Швець П. А. Глобальні урбаністичні тенденції розвитку міст як окремих соціально-економічних систем. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 10–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.10

Loiko, V., Zhukova, Yu., Sunduk, A. and Shvets, P. (2021), “Global urban tendencies of city development as individual socio-economic systems”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 10–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.