EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕІНЖИНІРИНГ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМ ЗАСОБАМИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЗА УМОВ ДЕТЕРМІНОВАНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
З. І. Кобеля, С. В. Ксьондз, Я. В. Мельник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.137

УДК: 338.4

З. І. Кобеля, С. В. Ксьондз, Я. В. Мельник

РЕІНЖИНІРИНГ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМ ЗАСОБАМИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЗА УМОВ ДЕТЕРМІНОВАНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Анотація

У роботі системно досліджено тематику реінжинірингу організаційно-економічної та комунікативної системи цифровими та технічними засобами в умовах детермінованості зовнішнього середовища, адже із збільшенням інтенсивності глобалізаційних процесів, доступності технологій та швидкості передання інформації, зростає і рівень детермінованості зовнішнім середовищем економічних процесів у бізнесі. Відтак впроваджуючи все нові і нові потрібні digital-інструменти у діяльність компанії, можна згладжувати, адаптовуватись та пристосовуватись до надмірної динамічності факторів зовнішнього середовища, зменшувати витрати чи покращувати формальну та неформальну інституційну взаємодію зі споживачами.
Було виокремлено теоретико-методичні основи реінжинірингу організаційно-економічної та комунікативної систем під впливом факторів зовнішнього середовища, зокрема виділено основні парадигми бачень щодо впливу факторів зовнішнього середовища на підприємство. Синтезуючи ідеї цих теорій, запропоновано комплексно оцінювати поточні проблеми організацій та перспективи нововведень, більш чітко добирати цифрові та технічні інструменти digital-трансформації.
Виходячи з досліджених концепцій та ознайомившись із сучасними напрямами та тенденціями digital-нововведень, було виокремлено конкретні напрями реінжинірингу організаційно-економічної та інформаційно-комунікативної системи засобами діджиталізації. Конкретне виокремлення пропозицій щодо напрямів реалізовувалось із врахуванням поглядів щодо групування та класифікації елементів згадуваних систем підприємства.
Реалізація такого інституційного механізму дає змогу виокремлювати навіть найдрібніші мікропроцеси, які потребують перебудови чи оптимізації за допомогою цифрових та технічних засобів.

Ключові слова: середовище функціонування; комунікативна; організаційно-економічна системи; реінжиніринг; діджиталізація.

Література

1. Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. Київ, "Наш формат". 2018. 735 с.
2. Кузь Т., Формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємств машинобудівної промисловості, Галицький економічний вісник, 2018. С. 62—70.
3. Максименко С.Д., Карамушка Л.М., Креденцер О.В. Психологія здоров'я персоналу організацій в умовах пандемії COVID-19: предмет та актуальні напрямки дослідження. Психологічне здоров'я персоналу організацій в умовах пандемії COVID-19: проблеми та технології забезпечення: матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції з організаційної та економічної психології (21 травня 2020 року) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. Н.М. Бендерець, А.М. Шевченко, О.В. Креденцер. Київ — Біла Церква, 2020. С. 11—14.
4. Kaplan & Norton, Balance Scorecard. 1996. 214 p.
5. Marimon F., Malbasic I. A simplified balance scorecard, European accounting and management review, vol. 5. 2019. Р. 38—60.

Z. Kobelia, S. Ksyondz, Ya. Melnyk

REENGINEERING OF COMMUNICATIVE AND ORGANIZATIONAL-ECONOMIC SYSTEMS BY MEANS OF DIGITALIZATION UNDER CONDITIONS OF DETERMINISM OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT

Summary

The topic of reengineering of organizational-economic and communication system by digital and technical means in the conditions of environmental determinism is systematically studied in the work. Therefore, by introducing more and more necessary digital tools into the company's activities, it is possible to smooth, adapt and adapt to the excessive dynamics of environmental factors, reduce costs or improve formal and informal institutional interaction with consumers.
Theoretical and methodological bases of reengineering of organizational-economic and communicative systems under the influence of environmental factors were singled out, in particular, the main paradigms of visions on the influence of environmental factors on the enterprise were identified. Synthesizing the ideas of these theories, it is proposed to comprehensively assess the current problems of organizations and the prospects of innovation, more clearly select digital and technical tools of digital transformation.
Based on the researched concepts and getting acquainted with modern directions and tendencies of digital innovations, specific directions of reengineering of organizational-economic and information-communicative system by means of digitalization were singled out. The specific selection of proposals for areas was implemented taking into account the views on the grouping and classification of elements of the mentioned systems of the enterprise.
It was revealed in the course of the research that there are a number of factors that negatively affect the prospects of enterprises and digitalization of their activities. As a rule, these are negative recessive economic processes in the country, the specifics of the region of location and mostly a high level of depreciation of fixed assets. Establishing the direction of digitalization in the strategy of enterprise development gives significant advantages over their conventional competitors, especially in today's crisis.
The implementation of such an institutional mechanism makes it possible to identify even the smallest microprocesses that need to be rebuilt or optimized using digital and technical means.

Keywords: operating environment; communication; organizational and economic systems; reengineering; digitalization.

References

1. Smit, A. (2018), Doslidzhennya pro pryrodu i prychyny bahatstva narodiv [An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations], Nash format, Kyiv, Ukraine.
2. Kuz', T. (2018), "Formation of the organizational and economic mechanism of innovative development of the enterprises of the machine-building industry", Halyts'kyy ekonomichnyy visnyk, pp. 62—70.
3. Maksymenko, S.D. Karamushka, L.M. and Kredentser, O.V. (2020), "Psychology of staff organization protection in the conditions of the COVID-19 pandemic: subject and current directions of research", Materialy ХІV Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi onlayn-konferentsiyi z orhanizatsiynoyi ta ekonomichnoyi psykholohiyi. Psykholohichne zdorov'ia personalu orhanizatsij v umovakh pandemii COVID-19: problemy ta tekhnolohii zabezpechennia [Psychological health of staff of organizations in the conditions of pandemic COVID-19: problems and technologies of providing. Materials of the XIV International scientific-practical online conference on organizational and economic psychology], Kiev — Bila Tserkva, Ukraine, pp. 11—14.
4. Kaplan, R.S and Norton, P.D. (1996), The balanced scorecard, Harvard Business School Press, Boston, USA.
5. Marimon, F. and Malbasic, I. (2019), "A simplified balance scorecard", European accounting and management review, vol. 5, pp. 38—60.

№ 8 2021, стор. 137 - 144

Дата публікації: 2021-08-26

Кількість переглядів: 625

Відомості про авторів

З. І. Кобеля

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Z. Kobelia

PhD in Economics, Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-5135-4402


С. В. Ксьондз

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

S. Ksyondz

PhD in Economics, Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-3176-1596


Я. В. Мельник

студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Ya. Melnyk

Student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0001-6825-8487

Як цитувати статтю

Кобеля З. І., Ксьондз С. В., Мельник Я. В. Реінжиніринг комунікативної та організаційно-економічної систем засобами діджиталізації за умов детермінованості зовнішнього середовища. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 137–144. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.137

Kobelia, Z., Ksyondz, S. and Melnyk, Ya. (2021), “Reengineering of communicative and organizational-economic systems by means of digitalization under conditions of determinism of the external environment”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 137–144. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.137

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.