EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ТІСНОТИ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ЕКСПЛЕРЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ТА ФАЗАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
І. О. Гордєєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.129

УДК: 65.014.8

І. О. Гордєєва

ДОСЛІДЖЕННЯ ТІСНОТИ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ЕКСПЛЕРЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ТА ФАЗАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація

Стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання наявності тісноти зв'язку між експлерентною конкурентною стратегією та фазами життєвого циклу організації. Основною метою є визначення потреби в змінах під час переходу від однієї фази на іншу, нових якостей, що супроводжують цей перехід, змін у структурі, стратегії та інше. Основною задачею є перевірка наявності тісноти зв'язку трьох типів: спорідненого, протилежного та такого, що не піддається порівнянню. Для вирішення поставлених завдань в роботі застосовано метод морфологічного аналізу, аналізу та синтезу, систематизації, аналізу літературних джерел, методи оцінки узгодженості думок експертів, модель конкурентних стратегій А.Ю. Юданова, модель життєвого циклу організації за І. Адізесом. Наукова новизна полягає у постановці та розв'язанні науково-прикладної задачі оцінки тісноти зв'язку між експлерентною стратегією та фазами життєвого циклу організації та на їх основі вибору або своєчасної зміни конкурентної стратегії. Результати. На основі порівняння морфологічних тверджень отримано докази значущості та наявності тісноти різних типів зв'язків. На фазі "виважування" життєвого циклу виявлено дуже високу тісноту зв'язку між твердженнями спорідненими за контекстом. На другій фазі "вік немовляти" тіснота спорідненого зв'язку ще висока, але на третій фазі "Давай-давай" стає низькою. Реалізація експлерентної стратегії найбільш своєчасна та ефективна на фазі "виважування", але на другій фазі "вік немовляти" повинні бути прийняті управлінські дії щодо поступової зміни експлерентної стратегії на іншу, а на третій фазі "Давай-давай" такий перехід вже завершено. На наступних фазах тіснота зв'язку спорідненості стає дуже низькою або відсутня. На фазах стабільність, аристократизм, салем-сіті, бюрократизм та смерть спостерігається висока тіснота зв'язку тверджень протилежних за контекстом. Такі результати свідчать про неефективність впровадження експлерентної стратегії на зазначених фазах. Практична значимість полягає в удосконаленні моделей та методів формування проєктного інструментарію для управління змінами в організації.

Ключові слова: конкурентна стратегія; життєвий цикл; адаптивність; морфологічний аналіз; тіснота зв'язку.

Література

1. Журова Л.И., Шехтман А.Ю. Влияние стадии жизненного цикла на формирование стратегии развития интегрированной корпоративной системы. Современные проблемы науки и образования. 2013. № 3. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=9226 (дата звернення: 30.07.2021).
2. Рябов В. М. Сбалансированное развитие промышленного предприятия в условиях инновационных преобразований. Вестник Самарского государственного экономического университета. 2012. № 12 (98). С. 89—92.
3. Гордєєва І.О. Аналіз взаємозв'язку та взаємовпливу між стратегією і життєвим циклом організації в контексті проектної діяльності. Інтернаука. Серія: Економічні науки. 2021. № 7. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-7-7448
4. Молоканова В.М., Гордєєва І.О. Системний підхід до управління проєктами в умовах поведінкової економіки. Управління розвитком складних систем. Київ, 2021. № 45. С. 43—49. DOI: dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2021.45.43-49
5. Анисимова Е. Как стратегия влияет на продолжительность жизненного цикла компании. Планово-экономический отдел. 2020. №11 URL: https://www.profiz.ru/peo/11_2020/cikl_kompanii/ (дата звернення: 30.07.2021).
6. Юрченко Т.И., Новицкая А.В. Концепция жизненных циклов в выборе стратегии развития организации. Вестник Университета (ГУУ). 2013. Вып. 12. С. 151—158.
7. Козлов С.В. Влияние стадии жизненного цикла предприятия на формирование стратегии развития. Вестник Волжского Университета им. В.Н. Татищева. 2009. Вып. 17. С. 34—39. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-stadii-zhiznennogo-tsikla-predpriyatiya-na-formirovanie-strategii-razvitiya/viewer (дата звернення: 30.07.2021).
8. Гамберг А.Е. Управление жизненным циклом малого предприятия научно-технической сферы: дис. … канд. эконом. наук: 08.00.05. Екатеринбург, 2016. 182 с. URL: https://www.susu.ru/sites/default/files/dissertation/dissertaciya_gamberg_a.e.pdf. (дата звернення: 30.07.2021).
9. Гордєєва І.О. Оцінка адаптивності управління організацією методом аналізу ієрархій за критеріями ефективності та своєчасності прийняття рішень. Ефективна економіка. 2021. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9073 (дата звернення: 30.07.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.88
10. Антикризисное управление: учебник / под ред. Э.М. Короткова. Москва: ИНФРА-М, 2003. 432 с.
11. Мусаев Л. А. Обеспечение устойчивого функционирования территориальных производственных комплексов в антикризисном управлении. Вестник ЮРГТУ (НПИ). 2009. № 2. С. 68—77.
12. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. 1-е изд. Москва: Акалис, 1996. 272 с.
13. Грабовецький Б.Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2010. 171 с.
14. Адизес И. Управление жизненным циклом корпораций. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 700 с.
15. Адизес И. Жизненный цикл организации по Адизесу — стадия "Расцвет". URL: https://adizes.by/blog/blog/racvet (дата звернення: 30.07.2021).
16. Рой О.М. Исследования социально-экономических и политических процессов: учебник для академического бакалавриата. 3-е изд., испр. и доп. Москва: Юрайт, 2018. 314 с.
17. Сизова Т.М. Статистика: учебное пособие. СПб.: СПб ГУ ИТМО, 2005. 190 с.

І. Hordieieva

STUDY OF THE CLOSENESS BETWEEN EXPLERENT STRATEGY AND PHASES OF THE ORGANIZATION LIFE CYCLE

Summary

The article summarizes the arguments and counter-arguments within the scientific discussion on the existence of the closeness connection between the explerent competitive strategy and the phases of the organization life cycle. The main goal is to determine the relationships and their types between the explerent strategy and phases of the organization life cycle, changes during the transition from one phase to another, to identify new qualities that accompany this transition, changes in structure, strategy, etc. The main task is to check the closeness of three types: related, opposite and incomparable. To solve the tasks in the work used the method of morphological analysis, analysis and synthesis, systematization, analysis of literature sources, methods of assessing the consistency of expert opinions, the model of competitive strategies A. Yu. Yudanova, the model of the life cycle of the organization according to I. Adizes. The originality lies in the formulation and solution of the scientific-applied problem of assessing the closeness of the relationship between the explerent strategy and the phases of the organization life cycle and on their basis the choice or timely change of competitive strategy. Results. Comparison of morphological statements has provided evidence of the significance and closeness of different types of relationships. In the life cycle "balancing" phase, there is a very high degree of closeness between the statements related to the context. In the second phase of the "baby's age", the closeness of the relationship is still high, but in the third phase, "Come on, come on" becomes low. The implementation of the explerent strategy is the most timely and effective in the "balancing" phase, but in the second phase of the "baby's age" management actions should be taken to gradually change the explerent strategy to another, and in the third phase of "Come on" such a transition is completed. In the following phases, the closeness of the relationship becomes very low or absent. In the phases of stability, aristocracy, sale-city, bureaucracy and death, there is a high degree of closeness between statements opposite in context. Such results indicate the inefficiency of the implementation of the explerent strategy in these phases. The practical value lies in the improvement of models and methods of forming project tools for change management in the organization.

Keywords: competitive strategy; life cycle; adaptability; morphological analysis; closeness of communication.

References

1. Zhurova, L.I. and Shekhtman, A.Yu. (2013), "Influence of the life cycle stage on the formation of the development strategy of an integrated corporate system", Modern problems of science and education, [Online], vol. 3, available at: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=9226 (Accessed 30 July 2021).
2. Ryabov, V. M. (2012), "Balanced development of an industrial enterprise in the context of innovative transformations", Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, vol. 12 (98), рр. 89—92.
3. Hordieieva, I. O. (2021), "Analysis of the relationship and interaction between the strategy and the life cycle of the organization in the context of project activities", Internauka. Seriia: Ekonomichni nauky, [Online], vol. 7. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-7-7448.
4. Molokanova, V. M. and Hordieieva, I. O. (2021), "A systematic approach to project management in a behavioral economy", Upravlinnia rozvytkom skladnykh system, vol. 45. рр. 43—49. DOI: dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2021.45.43-49
5. Anisimova, E. (2020), "How strategy affects the length of the company's life cycle", Planovo-ekonomicheskij otdel, vol. 11, available at: https://www.profiz.ru/peo/11_2020/cikl_kompanii/ (Accessed 30 July 2021).
6. Yurchenko, T. I. and Novickaya, A. V. (2013), "The concept of life cycles in choosing a strategy for the development of an organization", Vestnik Universiteta (GUU), vol. 12, рр. 151—158.
7. Kozlov, S. V. (2009), "The influence of the stage of the life cycle of an enterprise on the formation of a development strategy", Vestnik Volzhskogo Universiteta im. V.N. Tatishcheva, vol. 17, рр. 34—39, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-stadii-zhiznennogo-tsikla-predpriyatiya-na-formirovanie-strategii-razvitiya/viewer (Accessed 30 July 2021).
8. Gamberg, A. E. (2016), "Lifecycle management of a small enterprise in the scientific and technical sphere", Abstract of Ph.D, dissertation, Economy, Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B. N. El'cina, Russia, available at: https://www.susu.ru/sites/default/files/dissertation/dissertaciya_gamberg_a.e.pdf (Accessed 30 July 2021).
9. Hordieieva, І. О. (2021), "Organization adaptability management assessment by the analysis method of hierarchies according to the criteria of efficiency and timeliness of decision making", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9073 (Accessed 30 July 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.88.
10. Korotkov, E. M. (2003), Antikrizisnoe upravlenie: uchebnik [Crisis management: textbook], INFRA-M, Moskva, Russia.
11. Musaev, L. A. (2009), "Ensuring the sustainable functioning of territorial production complexes in anti-crisis management", Vestnik YURGTU (NPI), vol. 2, рр. 68—77.
12. Yudanov, A. Yu. (1996), Konkurenciya: teoriya i praktika [Competition: theory and practice], Akalis, Moskva, Russia.
13. Hrabovets'kyj, B. Ye. (2010), Metody ekspertnykh otsinok: teoriia, metodolohiia, napriamky vykorystannia: monohrafiia [Methods of expert assessments: theory, methodology, areas of use: monograph], VNTU, Vinnytsia, Ukraine.
14. Adizes, I. (2014), Upravlenie zhiznennym ciklom korporacij [Corporate lifecycle management], Mann, Ivanov i Ferber, Moskva, Russia.
15. Adizes, I. (2014), "The life cycle of an organization according to Adizes is the "Blossoming" stage", available at: https://adizes.by/blog/blog/racvet (Accessed 30 July 2021).
16. Roj, O. M. (2018), Issledovaniya social'no-ekonomicheskih i politicheskih processov: uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata [Research on socio-economic and political processes: a textbook for an academic bachelor's degree], 3rd ed, Yurajt, Moskva, Russia.
17. Sizova, T. M. (2005), Statistika: uchebnoe posobie [Statistics: tutorial], SPb GU ITMO, St.Petersburg, Russian.

№ 8 2021, стор. 129 - 136

Дата публікації: 2021-08-26

Кількість переглядів: 477

Відомості про авторів

І. О. Гордєєва

к. т. н., доцент, експерт з акредитацій освітніх програм, Національне агентство забезпечення якості вищої освіти

І. Hordieieva

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Expert in accreditation of educational programs, National Agency for Higher Education Quality Assurance

ORCID:

0000-0002-2019-2527

Як цитувати статтю

Гордєєва І. О. Дослідження тісноти зв'язку між експлерентною стратегією та фазами життєвого циклу організації. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 129–136. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.129

Hordieieva, І. (2021), “Study of the closeness between explerent strategy and phases of the organization life cycle”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 129–136. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.129

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.