EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІЙНА ПАСТКА
Т. С. Ожелевська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.98

УДК: 330.101:372.8:378.14.015.62

Т. С. Ожелевська

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІЙНА ПАСТКА

Анотація

У статті постулюється, що українська економіка не може стати процвітаючою без розвитку відповідної економічної теорії (ЕТ). У той час, як уряди та бізнес інших країн вже успішно використовують доробки гетеродоксальної ЕТ та визнають її прикладну цінність, відзначаючи їх представників Нобелівською премією, в Україні науковці лише обмежуються констатацією певних парадигмальних зрушень в економічній теорії ХХІ ст.
Автор називає сучасну українську ЕТ "мертвою", оскільки вона базується на неокласичній економічній теорії, а відповідно на хибній методології — моделях людини "homo economicus" та загальної рівноваги, які абсолютно відірвані від реальної економіки.
Дається авторське визначення гетеродоксальної ЕТ, як сукупності наукових шкіл ЕТ, що застосовують методологію, яка є протилежною ортодоксальній, тобто є несумісною з принципами оптимізації та моделлю раціональної поведінки індивіда, і особливістю якої є міждисциплінарність та доведений прикладний характер.
На відміну від світових тенденцій швидкого розвитку гетеродоксальної ЕТ, українська наукова спільнота блокує її розвиток, впровадження у навчальний процес, а це в свою чергу створює умови для вульгаризації її ідей науковцями, які не вивчали її основ у вищій школі. Таким чином, українська ЕТ та економіка України потрапили в інституційну пастку, яка блокує їх розвиток.
Автор погоджується, що гетеродоксальна ЕТ ще немає чіткої структури та методологічної бази, тому поки що вона не може стати мейнстримом ЕТ. Але вона також не може входити до складу ортодоксальної ЕТ, яка сьогодні залишається мейнстримом, оскільки спирається на протилежні до мейнстриму методологічні засади.
Наголошується, що сучасна ЕТ повинна бути плюралістичною, де ортодоксальна та гетеродоксальна економічні теорії повинні стати як "різні боки однієї медалі", тобто мати однаковий рівень значущості та можливості для розвитку як на теренах наукових дискурсів, так і у викладанні дисциплін ЕТ у вищій школі.
Автор закликає живити українську ЕТ не тільки "мертвою водою" неокласичного мейнстриму, але й "живою водою" гетеродоксу, а для популяризації та захисту гетеродоксальної ЕТ в Україні пропонує її захисників об'єднуватися в наукові та науково-дослідні спільноти.

Ключові слова: гетеродоксальна економічна теорія; мейнстрим економічної теорії; плюралізм; інституціональна економічна теорія; ірраціональна поведінка; вища освіта.

Література

1. Родіонова Л. Напрями розвитку економічної теорії на початку ХХІ ст. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2014. №2. С. 159—170. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2014_2_18
2. Stiglitz J.E. Freefall: America, free markets, and the sinking of the world economy. New York: W.W. Norton & Co. 2010. 361 р.
3. Stilwell F. Heterodox economics or political economy? World Economics Association Newsletter. 2016. Vol. 6 (1). Р. 2—6. URL: https://www.worldeconomicsassociation.org/newsletterarticles/heterodox-economics-or-pe/
4. Kvangraven I. & Alves C. Heterodox economics as a positive project: revisiting the debate. ESRC GPID Research Network. 2019. Vol. 19. 26 p. URL: https://www.gpidnetwork.org/wp-content/uploads/2019/07/GPID-WP-19.pdf
5. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. 758 с. URL: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2017/paradigm/Materiali%202017%20pdf%20(1).pdf
6. Heterodox Economics Directory. URL: http://heterodoxnews.com/hed/study-programs.html (дата звернення: 24.07.2021).
7. Akerlof А. G. & Shiller R. J. Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy and Why It Matters for Global Capitalism. Princeton University Press. 2009. 230 p. URL: http://www.library.fa.ru/files/Shiller.pdf
8. Coase R.H. Interview with Ronald Coase. Newsletter of the International Society for New Institutional Economics. 1999. Vol. 2 (1). Spring. Р. 3—10. URL: https://www.sioe.org/sites/default/files/NL2.pdf
9. Lawson T. What is wrong with modern economics, and why does it stay wrong? Journal of Australian Political Economy. 2017. Vol. 80. Р. 26—42. URL: http://docs.wixstatic.com/ugd/b629ee_60de6cc3e362437794857fa52c2197e2.p
10. Olаh D. Neoliberalism as a Political Programme and Elements of its Implementation. A Narrative in Theoretical History. Public Finance Quarterly. 2018. Vol. 63 (1). Р. 96—112. URL: https://www.penzugyiszemle.hu/upload/pdf/penzugyi_szemle_angol/volume_63_2018_1/A_OlahDaniel_2018_1.pdf
11. Heise A. Pluralism in economics: Inquiries into a Daedalean concept. ZОSS Discussion Paper. Universitаt Hamburg, Zentrum fur Оkonomische und Soziologische Studien (ZОSS). Hamburg. 2016. Vol. 51. 32 p. URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/141825/1/860401677.pdf
12. Wright J. Pluralism and social epistemology in economics (Doctoral thesis). 2019. 157 р. URL: https://doi.org/10.17863/CAM.37650
13. Уманців Ю. Економіна теорія у новітньому методологічному дискурсі. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2019. № 2. С. 51—63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2019_2_5
14. Matouskova Е. The Position of Heterodox Economics in Economic Science. Public Finance Quarterly. 2021. Vol. 2 (1). P. 275—290. DOI: https://doi.org/10.35551/PFQ_2021_2_6
15. Fine B. Economics and Interdisciplinarity: One Step Forward, N Steps Back? Revista Critica de Ciencias Sociais. 2019. Vol. 119 (Setembro). P. 131—148. DOI.10.4000/rccs.9230
16. Romer Р. The Trouble With Macroeconomics. New York University. 2016. 25 р. URL: https://paulromer.net/the-trouble-with-macro/WP-Trouble.pdf
17. Hodgson G. М. What is the Essence o f Institutional Economics? Journal of Economic Issues. 2000. Vol. 34 (2). P. 317—329. DOI: 10.1080/00213624.2000.11506269
18. Lavoie M. Post-Keynesian Economics: New Foundations. Edward Elgar Publishing Ltd. 2014. 688 p. URL: https://www.elgaronline.com/view/9781847204837.xml
19. Davis J. B. The turn in economics: neoclassical dominance to mainstream pluralism? Journal of Institutional Economics. 2006. Vol. 2(1). Р. 1 — 20. DOI: https://doi.org/10.1017/S1744137405000263
20. Tae-Hee J. & Todorova Z. Social Provisioning Process: A Heterodox View of the Economy. The Routledge Handbook of Heterodox Economics: Theorizing, Analyzing, and Transforming Capitalism. Chapter 2. London: Routledge. 2017. Р. 29—40. DOI: 10.4324/9781315707587.ch2
21. Шпикуляк О.Г., Малік М.Й. Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 73—82. DOI: 10.32317/2221-1055.201906073
22. Williamson O. E. Behavioral Assumptions. In: O.E. Williamson. The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting. N.Y.: The Free Press. 1985. P. 44—52.
23. Thaler R.H. & Sunstein C.R. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Yale University Press. 2008. 293 р. URL: https://www.researchgate.net/publication/235413094_NUDGE_Improving_Decisions_About_Health_Wealth_and_Happiness
24. Кваша О.В. Основні положення та гіпотези поведінкових фінансів. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 225—231. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.225
25. Ariely D. Predictably Irrational, Revised and Expanded Edition: The Hidden Forces That Shape Our Decisions. New York: HarperCollins Publishers. 2010. 384 p. URL: http://radio.shabanali.com/predictable.pdf
26. В Україні за останні десять років докторські дисертації захистили понад 4,7 тисячі жінок. Укрінформ. 11.02.2021. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188986-v-ukraini-za-ostanni-desat-rokiv-doktorski-disertacii-zahistili-ponad-47-tisac-zinok.html (дата звернення: 20.07.2021).
27. Талер Р. Поведінкова економіка. Як емоції впливають на економічні рішення / Пер. з англ. С. Крикуненко. К.: Наш формат, 2018. 464 с.
28. Hodgson G. M. Evolutionary and Institutional Economics as the New Mainstream? Evolutionary and Institutional Economics Review. 2007. Vol. 4 (1). Р. 7—25. URL: http://www.laisumedu.org/desin/fronteras/Hodgson.pdf
29. Colander D.C. The Future of Economics: The Appropriately Educated in Pursuit of the Knowable. Cambridge Journal of Economics. 2005. Vol. 29 (6). Р. 927—941. DOI:10.1093/cje/bei078
30. Barnes Т. Political Economy. The Wiley—Blackwell Encyclopedia of Social Theory. Wiley-Blackwell. 2017. 2864 р. DOI:10.1002/9781118430873.est0276
31. Nesiba R. F. What Do Undergraduates Study in Heterodox Economics Programs? An Examination of the Curricula Structure at 36 Self-identified Programs. On the Horizon. 2012. Vol. 20 (3). P. 182—193. DOI:10.1108/10748121211256784
32. Онищенко В. Глобальне управління у контексті міжнародної політичної економіки. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2018. № 2 (118). С. 121—136. URL: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2018/02/12.pdf
33. Russia Case Progresses. John Harvard's Journal. September-October. 2004. URL: https://www.harvardmagazine.com/2004/09/russia-case-progresses.html
34. Russia Case (and Dust) Settle. John Harvard's Journal. 2005. November-December. URL: https://www.harvardmagazine.com/2005/11/russia-case-and-dust-set.html

T. Ozhelevskaya

ECONOMICS AND ECONOMIC REALITY OF UKRAINE: INSTITUTIONAL TRAP

Summary

This article postulates that the Ukrainian economy cannot become prosperous without a corresponding prosperous economics implementation, because just the scientists are those who provide government recommendations on the economic policy trajectory. While governments and businesses of other countries are already successfully using the heterodox economics achievements and recognize its applied value, awarding their representatives the Nobel Prize, in Ukraine the ones only do similar statement within scientific discourses about the existence of this economics direction.
The author calls modern Ukrainian economics "dead" because it is based on neoclassical economics, departing from a false methodological model of human as "homo economicus", and therefore detached from the real economy of Ukraine thus unable to provide useful recommendations for its development.
The article defines heterodox economics as a direction of economics development based on a methodology opposite to the orthodox, i.e incompatible with the optimization principles and the individual rational behavior model. At the same time, substantiated is the economics status in those areas of heterodox economics that are interdisciplinary and use methods and theoretical achievements of sociology, psychology and other disciplines. It is emphasized that different disciplines use mathematical calculations, but they are not related to physical and mathematical sciences.
In contrast to the world trends of heterodox economics rapid development, the Ukrainian scientific community blocks its development and introduction into the educational process that in turn creates conditions for its ideas vulgarization by young scientists who did not study it in high school. Thus, Ukrainian economics and the economy of Ukraine have fallen into an institutional trap that blocks their development. It is manifested, first, in the orthodox economics subjects total reduction (and sometimes even exclusion from) in the higher education institutions curricula and heterodox economics applied disciplines are absent even as optional components. This is due to the recognition by Ukrainian society of the Ukrainian mainstream economics isolation from the real economy. Secondly, due to the long teaching of Marxist-Leninist political economy and neoclassical economics, which had no applied character, the society formed a stable negative attitude to any economics research direction that threatens in the future with the population's total economic illiteracy and in turn, may affect the socio-economic development of Ukraine. Third, the misunderstanding by Ukrainian scholars (even very respectable and "titled" ones) of the heterodox economics keystone foundations leads to the appearance in most publications of "school" errors in the institutionalism categorical apparatus use. Fourth, blocking the heterodox economics development slows down and directs the socio-economic and political development of Ukraine to the wrong trajectory, because namely the increase in knowledge provides the opportunities identification.
The author agrees that heterodox economics still does not have a clear and structured methodological basis, so it cannot yet become a mainstream economics. But it also cannot make part to the orthodox economics, which today remains a mainstream as it is based on methodological principles opposite to the mainstream. The rational human behavior assumption from the neoclassicists cannot be combined with the irrational model of heterodoxes. The article emphasizes that modern economics should be pluralistic, while orthodox and heterodox economics should be "different sides of the same coin", i.e have the same level of significance and opportunities for development in scientific discourses and in teaching economics at higher educational institutional.
The author calls to feed Ukrainian economics not only with the "dead water" of the neoclassical mainstream, but also with the "living water" of the heterodox, popularizing and defending heterodox economics among the Ukrainian research community.

Keywords: heterodox economics; mainstream economics; pluralism; institutional economics; irrational behavior; higher education.

References

1. Rodionova, L. (2014), "Directions for the development of economic theory at the beginning of the 21st century", Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol. 2, pp. 159—170.
2. Stiglitz, J. E. (2010), Freefall: America, free markets, and the sinking of the world economy, W.W. Norton & Co, New York, USA.
3. Stilwell, F. (2016),"Heterodox economics or political economy?", World Economics Association Newsletter, vol. 6 (1), pp. 2—6.
4. Kvangraven, I. and Alves, C. (2019), "Heterodox economics as a positive project: revisiting the debate", ESRC GPID Research Network, vol. 19, 26 p.
5. KNU named by T. Shevchenko (2017), "III Conference Proceedings of the International Economic Conference "Paradigm shifts in economic theory of XIX century", available at: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2017/paradigm/Materiali%202017%20pdf%20(1).pdf (Accessed 10 July 2021).
6. Heterodox Economics Directory (2021), available at: http://heterodoxnews.com/hed/study-programs.html (Accessed 10 July 2021).
7. Akerlof, А. G. and Shiller, R. J. (2009), Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy and Why It Matters for Global Capitalism, Princeton University Press, Princeton, USA.
8. Coase, R.H. (1999),"Interview with Ronald Coase", Newsletter of the International Society for New Institutional Economics, vol. 2(1), Spring, pp. 3—10.
9. Lawson, T. (2017), "What is wrong with modern economics, and why does it stay wrong?", Journal of Australian Political Economy, vol. 80, pp. 26—42.
10. Olah, D. (2018), "Neoliberalism as a Political Programme and Elements of its Implementation. A Narrative in Theoretical History", Public Finance Quarterly, vol. 63 (1), pp. 96—112.
11. Heise, A. (2016), "Pluralism in economics: Inquiries into a Daedalean concept", ZOSS Discussion Paper, Universitat Hamburg, Zentrum fur Okonomische und Soziologische Studien (ZOSS), Hamburg, vol. 51.
12. Wright, J. (2019), "Pluralism and social epistemology in economics", Ph.D. Thesis, Public Economy, University of Cambridge, Cambridge, UK.
13. Umantsiv, Iu. (2019), "Economic theory in the new methodological discussion", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, vol. 2, pp. 51—63.
14. Matouskova, E. (2021), "The Position of Heterodokh Etsonomitss in Etsonomits Stsientse", Publits Finantse Kuarterly, vol. 2 (1), pp. 275—290.
15. Fine, B. (2019),"Economics and Interdisciplinarity: One Step Forward, N Steps Back?", Revista Critica de Ciencias Sociais, vol. 119 (Setembro), pp. 131—148.
16. Romer, Р. (2016), The Trouble With Macroeconomics, New York University, New York, USA.
17. Hodgson, G. М. (2000),"What is the Essence of Institutional Economics?", Journal of Economic Issues, vol. 34 (2), pp. 317—329.
18. Lavoie, M. (2014), Post-Keynesian Economics: New Foundations, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, UK.
19. Davis, J. B. (2006), "The turn in economics: neoclassical dominance to mainstream pluralism?", Journal of Institutional Economics, vol. 2 (1), pp. 1—20.
20. Tae-Hee J. and Todorova Z. (2017),"Social Provisioning Process: A Heterodox View of the Economy", The Routledge Handbook of Heterodox Economics: Theorizing, Analyzing, and Transforming Capitalism. Chapter 2. Routledge, London, UK, pp. 29—40.
21. Shpykuliak, O. H. and Malik, M. Y. (2019), "Institutional analysis of entrepreneurship development in the agrarian sector of economy: methodical aspect", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 73—82.
22. Williamson, O. E. (1985), "Behavioral Assumptions", In: O. E. Williamson. The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting, The Free Press, N.Y, USA, pp. 44—52.
23. Thaler, R. H. and Sunstein, C. R. (2008), Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, Yale University Press, New Haven, USA.
24. Kvasha, O. V. (2020), "Basic assumptions and hypotheses of behavioral finance", Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 225—231.
25. Ariely, D. (2010), Predictably Irrational, Revised and Expanded Edition: The Hidden Forces That Shape Our Decisions, HarperCollins Publishers, New York, USA.
26. The site of Ukrainian multimedia platform for broadcasting "Ukrinform" (2021), "In Ukraine, over 4.7 thousand women have defended their doctoral dissertations in the last ten years", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188986-v-ukraini-za-ostanni-desat-rokiv-doktorski-disertacii-zahistili-ponad-47-tisac-zinok.html (Accessed 20 July 2021).
27. Taler, R. (2018), Povedinkova ekonomika. Yak emotsii vplyvaiut' na ekonomichni rishennia [Behavioral economics. How emotions affect economic decisions], Nash format, Kyiv, Ukraine.
28. Hodgson, G. M. (2007),"Evolutionary and Institutional Economics as the New Mainstream?", Evolutionary and Institutional Economics Review, vol. 4 (1), pp. 7—25.
29. Colander, D. C. (2005),"The Future of Economics: The Appropriately Educated in Pursuit of the Knowable", Cambridge Journal of Economics, vol. 29 (6), pp. 927—941.
30. Barnes, Т. (2017), "Political Economy", The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, Hoboken, USA.
31. Nesiba, R. F. (2012), "What Do Undergraduates Study in Heterodox Economics Programs? An Examination of the Curricula Structure at 36 Self-identified Programs", On the Horizon, vol. 20 (3), pp. 182—193.
32. Onyschenko, V. (2018), "Global governance in the context of international political economy", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, vol. 2 (118), pp. 121—136.
33. The site of Harvard magazine (2004), "Russia Case Progresses", John Harvard's Journal, September-October, available at: https://www.harvardmagazine.com/2004/09/russia-case-progresses.html (Accessed 20 July 2021).
34. The site of Harvard magazine (2005), "Russia Case (and Dust) Settle", John Harvard's Journal, November-December, available at: https://www.harvardmagazine.com/2005/11/russia-case-and-dust-set.html (Accessed 20 July 2021).

№ 8 2021, стор. 98 - 104

Дата публікації: 2021-08-26

Кількість переглядів: 1119

Відомості про авторів

Т. С. Ожелевська

к. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

T. Ozhelevskaya

PhD in Economics, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-8985-5149

Як цитувати статтю

Ожелевська Т. С. Економічна теорія та економічна реальність України: інституційна пастка. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 98–104. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.98

Ozhelevskaya, T. (2021), “Economics and economic reality of Ukraine: institutional trap”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 98–104. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.