EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН
П. В. Пивовар

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.91

УДК: 330.34:339.9.012

П. В. Пивовар

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН

Анотація

У науковій роботі розглянуто теоретико-методологічні підходи щодо трактування поняття процесу соціально-економічної трансформації в різних наукових школах та напрямах. На основі монографічного метода дослідження визначено основні етапи трансформації соціально-економічних систем: активізація дії трансформатора, зародження кількісно-якісних змін, перехід системи в стан біфуркації, становлення нової системи із якісно новими характеристиками, або відкат системи у попередній стан із деформованими старими характеристиками і, як результат, позиціювання якісно нової системи, або позиціювання оновленої системи. Обгрунтовано сутність та природу трансформатора як активізації або дезактивізації дії факторів-подразників. Проведено класифікацію трансформаторів на дві групи: трансформатори першої хвилі та другої хвилі. До трансформаторів першої хвилі відносяться: робоча сила, земля, капітал, знання та інформація. До трансформаторів другої хвилі відносяться зміни у підходах конкурентної боротьби на ринку, технології виробництва, підходи до управління, добробут населення, внутрішньосистемні економічні відносини, політична система та трансформатори, сформовані на основі протистояння первинної системи змінам у вигляді підсилення факторів першої хвилі, але лише тих, які зможуть стабілізувати систему. Результатом активізації трансформаторів першої та другої хвиль відбувається переформатування двох основних компонентів соціально-економічної системи: технологічний та соціально-економічний устрої. Визначено, що соціально-економічна система — це взаємопов'язана сукупність соціальних (домогосподарство, соціальне (адміністративне) утворення, держава) та економічних (бізнес одиниця, галузь або сектор економіки, ринок) елементів, які утворюють єдине ціле, в результаті чого система набуває унікальних характеристик не притаманних окремо кожному із елементів. Важливим є те, що соціально-економічна система при проходженні процесу трансформації не буде ідентичною первинній системі, так як у ній відбувається або деформація старих, або формування нових рис, характеристик та функцій.

Ключові слова: соціально-економічна трансформація; трансформатор; аттрактор; дивергенція; конвергенція; біфуркація.

Література

1. Bracewell R.N. The Fourier transform and its applications. New York: McGraw-Hill, 1986. P. 267—272.
2. Друкер П. Эра социальной трансформации / пер. Т. Лопухиной. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/2506
3. Chenery H.B. Patterns of industrial growth. The American economic review. 1960. Vol. 50, № 4. P. 624—654.
4. Clark C. The conditions of economic progress. Madrid: Alianza Editorial SA, 1967. 712 p.
5. Faudzi M. H. M. Globalization and its Discontents Revisited: Anti Globalization in the Era of Trump. International Journal of Economics, Management and Accounting. 2018. Vol. 26, № 1. P. 247—251.
6. Gietz R.D., Woods R.A. Yeast transformation by the LiAc/SS Carrier DNA/PEG method. Methods Mol Biol. 2006. Vol. 313. P. 107—120.
7. Івченко Є.А. Трансформація як поняття та підходи до його розуміння в економічному контексті. Ефективна економіка. 2015. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5827
8. Kuznets S. Modern economic growth: Rate, structure and spread. New Haven; London: Yale University Press, 1966. 529 p.
9. Nelson R.R., Winter S.G. An evolutionary theory of economic change. Cambridge: Harvard university press, 1985. 454 p.
10. Schumpeter J.A. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Columbia University Press, 2016. P. 259—264.
11. Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P. Report by the commission on the measurement of economic performance and social progress. 2009. 292 p. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8131721/8131772/Stiglitz-Sen-Fitoussi-Commission-report.pdf
12. Syrquin M. Patterns of structural change. Handbook of development economics. 1988. Vol. 1. P. 203—273.
13. Veblen T. The theory of the leisure class. Boston: Houghton Mifflin, 1973. P. 154.
14. Арнольд В.И. Теория катастроф. Итоги науки и техники. Сер. Современные проблемы математики. Фундаментальные направления. 1986. Т. 5. С. 219—277.
15. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Москва: Academia, 2004. 944 с.
16. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. В. Т. Бусел. 5-те вид. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. С. 124.
17. Зеленько Г. Трансформація політична. Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець та ін. Київ: Парламентське видавництво, 2011. С. 720.
18. Геєць В.М. Інституційні перетворення і суспільний розвиток. Економіка і прогнозування. 2005. № 2. С. 9—36.
19. Герасименко А.Г. Економічний зміст та напрямки трансформації економічних систем. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2015. № 3. С. 9—19.
20. Гизатуллин Х., Павлов К. Патоэкономика — экономика кризисных состояний. Общественные науки и современность. 1995. № 2. С. 94—98.
21. Якобчук В.П., Богоявленська Ю.В., Тищенко С.В. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 472 с.
22. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Москва: Экономика, 2002. 767 с.
23. Лебедев С.А. Философия науки: словарь основных терминов. Москва: Академический Проєкт, 2004. 320 с.
24. Левина И. Проблема трансформации: сравнительно-исторический анализ подходов и решений (классические версии). Вопросы экономики. 2008. № 9. С. 123—139.
25. Лузин Г.П., Павлов К.В. Патоэкономика или общая теория переходных, кризисных социально-экономических процессов и состояний. Мурманск: Обл. кн. изд-во, 1999. 584 с.
26. Ляшенко В.И. Регулирование развития экономических систем: теория, режимы, институты: монография. Донецк: ДонНТУ, 2006. 668 с.
27. Острейковский В.А. Анализ устойчивости и управляемости динамических систем методами теории катастроф: учеб. пособие. Москва: Высш. шк., 2005. 326 с.
28. Потравка Л. Сутність, зміст та етапи трансформації соціально-економічної системи. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2014. № 19 (2). С. 192—200.
29. Поченчук Г.М. Закономірності трансформаційних процесів національної економіки. Економічний аналіз. 2014. Т. 16, № 1. С. 123—129.
30. Тоффлер Э. Третья волна. Народное образование. 2008. № 2. С. 55—61.
31. Трансформація. Економічна енциклопедія / редкол. С. В. Мочерний та ін. Київ: Академія, 2002. Т. 3. С. 687.
32. Івченко Є. А. Трансформація як поняття та підходи до його розуміння в економічному контексті. Ефективна економіка. 2015. № (12). URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5827

P. Pyvovar

TRANSFORMATION AS A SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON

Summary

The scientific work considers theoretical and methodological approaches to the interpretation of the concept of the process of socio-economic transformation in various scientific schools and areas. On the basis of the monographic research method, the main stages of the transformation of socio-economic systems are determined: activation of the transformer, the emergence of quantitative and qualitative changes, the transition of the system to a state of bifurcation, the formation of a new system with qualitatively new characteristics, or a rollback of the system to its previous state with deformed old characteristics and, as a result, positioning of a qualitatively new system, or positioning of an updated system. The essence and nature of the transformer as a means of activating or deactivating the action of stimulating factors has been substantiated. The transformers are classified into two groups: first wave and second wave transformers. First wave transformers include labor, land, capital, knowledge and information. The transformers of the second wave include changes in the approaches to competition in the market, production technologies, approaches to management, welfare of the population, intrasystem economic relations, the political system and transformers formed on the basis of the opposition of the primary system to changes in the form of strengthening of the factors of the first wave, but only those which can stabilize the system. As a result of the activation of the transformers of the first and second waves, the reformatting of two main components of the socio-economic system occurs: the technological and socio-economic structure. It is determined that the socio-economic system is an interconnected set of social (household, social (administrative) education, state) and economic (business unit, industry or sector of the economy, market) elements that form a single whole, as a result of which the system acquires unique characteristics not inherent separately for each of the elements. It is important that the socio-economic system during the transformation process will not be identical to the primary system, since either deformation of old or the formation of new features, characteristics and functions occurs in it.

Keywords: socio-economic transformation; transformer; attractor; divergence; convergence; bifurcation.

References

1. Bracewell, R. N. (1986), The Fourier transform and its applications, McGraw-Hill, New York, USA.
2. Druker, P. (2006), "The era of social transformation", available at: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/2506 (Accessed 15 July 2021).
3. Chenery, H. B. (1960), "Patterns of industrial growth", The American economic review, vol. 50 (4), pp. 624—654.
4. Clark, C. (1967), The conditions of economic progress, Alianza Editorial SA, Madrid, Spain.
5. Faudzi, M. H. M. (2018), "Globalization and its Discontents Revisited: Anti Globalization in the Era of Trump", International Journal of Economics, Management and Accounting, vol. 26 (1), pp. 247—251.
6. Gietz, R. D. & Woods, R. A. (2006), "Yeast transformation by the LiAc/SS Carrier DNA/PEG method", Methods Mol Biol., vol. 313, pp. 107—120.
7. Ivchenko, Ye. A. (2015), "Transformation as a concept and approaches to its understanding in the economic context", Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5827 (Accessed 15 July 2021).
8. Kuznets, S. (1966), Modern economic growth: Rate, structure and spread, New Haven; Yale University Press, London, UK.
9. Nelson, R. R. & Winter, S. G. (1985), An evolutionary theory of economic change, Harvard university press, Cambridge, USA.
10. Schumpeter, J. A. (2016), Capitalism, Socialism and Democracy, Columbia University Press, New York, USA.
11. Stiglitz, J. E., Sen, A. and Fitoussi, J. P. (2009), "Report by the commission on the measurement of economic performance and social progress", available at: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8131721/8131772/Stiglitz-Sen-Fitoussi-Commission-report.pdf (Accessed 15 July 2021).
12. Syrquin, M. (1988), "Patterns of structural change", Handbook of development economics, vol. 1, pp. 203—273.
13. Veblen, T. (1973), The theory of the leisure class, Houghton Mifflin, Boston, USA.
14. Arnold, V. I. (1986), "Catastrophe theory", Itogi nauki i tekhniki. Ser. Sovremennyye problemy matematiki. Fundamentalnyye napravleniya, vol. 5, pp. 219—277.
15. Bell, D. (2004), Gryadushcheye postindustrialnoye obshchestvo [The coming post-industrial society], Academia, Moskow, Russia.
16. Busel, V. T. (2005), Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language], 5th ed., Perun, Irpin, Ukraine.
17. Zelenko, H. (2011), "Political transformation", Politychna entsyklopediia [Political encyclopedia], Parlamentske vydavnytstvo, Kyiv, Ukraine.
18. Heiets, V. M. (2005), "Institutional transformations and social development", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 2, pp. 9—36.
19. Herasymenko, A. H. (2015), "Economic content and directions of transformation of economic systems", Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, vol. 3, pp. 9—19.
20. Gizatullin, Kh. and Pavlov, K. (1995), "Pathoeconomics — economics of crisis conditions", Obshchestvennyye nauki i sovremennost, vol. 2, pp. 94—98.
21. Yakobchuk, V. P. Bohoiavlenska, Yu. V. and Tyshchenko, S. V. (2015), Istoriia ekonomiky ta ekonomichnoi dumky [History of economics and economic thought], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
22. Kondratyev, N. D. (2002), Bolshiye tsikly konyunktury i teoriya predvideniya [Big business cycles and the theory of foresight], Ekonomika, Moskow, Russia.
23. Lebedev, S. A. (2004), Filosofiya nauki: slovar osnovnykh terminov [Philosophy of Science: Dictionary of Basic Terms], Akademicheskiy Proyekt, Moskow, Russia.
24. Levina, I. (2008), "The Transformation Problem: A Comparative Historical Analysis of Approaches and Solutions (Classic Versions)", Voprosy ekonomiki, vol. 9, pp. 123—139.
25. Luzin, G. P. and Pavlov, K. V. (1999), Patoekonomika ili obshchaya teoriya perekhodnykh, krizisnykh sotsialno-ekonomicheskikh protsessov i sostoyaniy [Pathoeconomics or general theory of transitional crisis socio-economic processes and conditions], Obl. kn. izd-vo., Murmansk, Russia.
26. Lyashenko, V. I. (2006), Regulirovaniye razvitiya ekonomicheskikh sistem: teoriya, rezhimy, instituty [Regulation of the development of economic systems: theory, regimes, institutions], DonNTU, Donetsk, Ukraine.
27. Ostreykovskiy, V. A. (2005), Analiz ustoychivosti i upravlyayemosti dinamicheskikh sistem metodami teorii katastrof [Analysis of stability and controllability of dynamic systems by methods of catastrophe theory], Vysshaya shkola, Moskow, Russia.
28. Potravka, L. (2014), "The essence, content and stages of transformation of the socio-economic system", Ukrainska nauka: mynule, suchasne, maibutnie, vol. 19 (2), pp. 192—200.
29. Pochenchuk, H. M. (2014), "Regularities of transformation processes of the national economy", Ekonomichnyi analiz, vol. 16 (1), pp. 123—129.
30. Toffler E. (2008), "Third wave", Narodnoye obrazovaniye, vol. 2, pp. 55—61.
31. Mochernyi, S. (2002), "Transformation", Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia], vol. 3, Akademiia, Kyiv, Ukraine.
32. Ivchenko, Ye. A. (2015), "Transformation as a concept and approaches to its understanding in the economic context", Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5827/ (Accessed 15 July 2021).

№ 8 2021, стор. 91 - 97

Дата публікації: 2021-08-26

Кількість переглядів: 885

Відомості про авторів

П. В. Пивовар

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, докторант, Поліський національний університет, м. Житомир, Україна

P. Pyvovar

PhD in Economics , Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and European Integration, Doctoral candidate, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7668-2552

Як цитувати статтю

Пивовар П. В. Трансформація як соціально-економічний феномен. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 91–97. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.91

Pyvovar, P. (2021), “Transformation as a socio-economic phenomenon”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 91–97. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.