EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АРХІТЕКТОНІКА МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ САМОСТІЙНІСТЬ РЕГІОНІВ
Ф. П. Ткачик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.85

УДК: 336.1

Ф. П. Ткачик

АРХІТЕКТОНІКА МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ САМОСТІЙНІСТЬ РЕГІОНІВ

Анотація

У статті акцентується увага на проблематиці ефективного делегування бюджетних ресурсів органам місцевого самоврядування через розподільчі фінансові заходи. Досліджено сутнісні детермінанти міжбюджетних трансфертів. Здійснено лапідарну характеристику основних видів міжбюджетних трансфертів в Україні. Обгрунтовано специфіку надання дотацій та субвенцій в розрізі основних категорій бюджетних видатків. Проведено моніторинг базових індикаторів дохідної частини місцевих бюджетів з ідентифікацією частки державних трансфертів. Це дало змогу виявити специфіку трансформації міжбюджетних трансфертів у 2020 році за рахунок фінансових асигнувань від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій. Встановлено посилення ролі податкових платежів у фінансовому розвитку територіальних громад, що є перспективним заходом їх бюджетно-податкової автономізації. Здійснено компаративний аналіз найбільших за фінансовим обсягом міжбюджетних трансфертів. Запропоновано тактичні та стратегічні заходи удосконалення міжбюджетних відносин в Україні на базі раціоналізації трансфертної політики та диверсифікації податкових повноважень органам місцевого самоврядування.

Ключові слова: місцеві фінанси; міжбюджетні трансферти; фіскальний федералізм; бюджетна децентралізація; податкоспроможність регіону; фінансова самостійність.

Література

1. Маршук Л.М., Любчак І.С. Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів України. Економіка та суспільство. 2018. Вип. 19. С. 1099—1104.
2. Шелест О.Л., Сидоренко О.О. Сучасні аспекти міжбюджетних відносин в умовах децентралізаційних перетворень. Економіка та суспільство. 2017. Вип. 12. С. 660—664.
3. Сидор І.П. Міжбюджетні трансферти в системі доходів місцевих бюджетів: сучасний стан та напрями вдосконалення. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 32. С. 363—369.
4. Глухова В.І., Кравченко Ю.М. Міжбюджетні трансферти як форма бюджетного регулювання. Економіка і регіон. 2014. № 4. С. 80—84.
5. Письменний В.В. Міжбюджетні трансферти як інструмент фінансового вирівнювання територій. Економіка та держава. 2017. № 6. С. 24—30.
6. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010. № 2456-VI. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1321257-822961676
7. Генкул Ю.В. Міжбюджетні трансферти: їх види і значення для місцевих бюджетів. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 9. С. 210—213.
8. Опарін В.М., Сарнецька Я.А. Імперативи бюджетного регулювання в Україні в умовах фіскальної децентралізації. Фінанси України. 2020. № 1. С. 58—72.
9. Звіти про виконання Державного бюджету України за 2015—2020 рр. Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
10. Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія / За ред. Кравціва В.С., Сторонянської І.З. Львів: ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2020. 531 с.

F. Tkachyk

ARCHITECTONICS OF INTERBUDGETARY TRANSFERS AND THEIR IMPACT ON THE FINANCIAL INDEPENDENCE OF REGIONS

Summary

The article focuses on the issue of effective delegation of budgetary resources to local governments through distributive financial measures. It has been established that the most significant state measures in the field of education, health care, landscaping, social protection, etc. are financed from the local budget. Thus, a promising phenomenon today is the concentration of local governments to accumulate their own financial resources sufficient to support their activities.
The article investigates the theoretical and organizational determinants of intergovernmental transfers. A lapidary description of the main types of intergovernmental transfers in Ukraine has been made. The specifics of providing subsidies and subventions in terms of the main categories of budget expenditures are substantiated. The basic subsidy is considered to be the main tool for increasing the fiscal capacity of local budgets by introducing a mechanism for horizontal equalization of the tax capacity of territories.
The main indicators of the revenue side of local budgets were monitored with the identification of the share of state transfers. This made it possible to identify the specifics of the transformation of intergovernmental transfers in 2020 through financial allocations from the European Union, foreign governments and international organizations. The strengthening of the role of tax payments in the financial development of territorial communities has been established, which is a promising step of their budget and tax autonomy. A comparative analysis of the largest financial intergovernmental transfers is carried out.
Tactical and strategic measures to improve inter-budgetary relations in Ukraine on the basis of streamlining transfer policy and diversification of tax powers to local governments are proposed. Among them are the following: implementation of fiscal federalism, further improvement of budget decentralization mechanisms, improving the administration of local taxes and fees, increasing the accountability of central and local governments, involving the population in active regional development policy, digitalization of the fiscal system at the state and municipality levels, etc.

Keywords: local finances; interbudgetary transfers; fiscal federalism; budget decentralization; tax capacity of the region; financial independence.

References

1. Marshuk, L.M. and Liubchak, I.S. (2018), "The role of intergovernmental transfers in the formation of revenues of local budgets of Ukraine", Ekonomika ta suspilstvo, vol. 19, pp. 1099—1104.
2. Shelest, O.L. and Sydorenko, O.O. (2017), "Modern aspects of intergovernmental relations in the conditions of decentralization transformations", Ekonomika ta suspilstvo, vol. 12, pp. 660—664.
3. Sydor, I.P. (2019), "Intergovernmental transfers in the system of local budget revenues: current status and areas for improvement", Infrastruktura rynku, vol. 32, pp. 363—369.
4. Ghlukhova, V.I. and Kravchenko, Ju.M. (2014), "Intergovernmental transfers as a form of budgetary regulation", Ekonomika i reghion, vol. 4, pp. 80—84.
5. Pysmennyi, V.V. (2017), "Intergovernmental transfers as a tool for financial equalization of territories", Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 24—30.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2010) "Budget Code of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1321257-822961676 (Accesed 20.07.2021).
7. Henkul, Yu.V. (2020), "Intergovernmental transfers: their types and significance for local budgets", Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, vol. 9, pp. 210—213.
8. Oparin, V.M. and Sarnetska, Ya.A. (2020), "Imperatives of budget regulation in Ukraine in the conditions of fiscal decentralization, Finansy Ukrainy, vol. 1, pp. 58—72.
9. State Treasury Service of Ukraine (2021), "Reports on the implementation of the State Budget of Ukraine for 2015—2020", available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (Accesed 20.07.2021).
10. Kravtsiva, V.S. and Storonianska, I.Z. (2020), Terytorialni hromady v umovakh detsentralizatsii: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku [Territorial communities in terms of decentralization: risks and mechanisms of development], DU Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M.I. Dolishnoho NAN Ukrainy, Lviv, Ukraine.

№ 8 2021, стор. 85 - 90

Дата публікації: 2021-08-26

Кількість переглядів: 790

Відомості про авторів

Ф. П. Ткачик

к. е. н., доцент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

F. Tkachyk

PhD in Economics, Associate Professor, West Ukrainian National University, Ternopil

ORCID:

0000-0002-4783-6919

Як цитувати статтю

Ткачик Ф. П. Архітектоніка міжбюджетних трансфертів та їх вплив на фінансову самостійність регіонів. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 85–90. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.85

Tkachyk, F. (2021), “Architectonics of interbudgetary transfers and their impact on the financial independence of regions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 85–90. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.