EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН РОЗВИТКУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЛІСІВНИЦТВІ ДЛА УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНІ Й РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСУ
О. І. Фурдичко, О. І. Дребот, О. П. Яремко, А. М. Бобко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.64

УДК: 630:61(32)

О. І. Фурдичко, О. І. Дребот, О. П. Яремко, А. М. Бобко

СТАН РОЗВИТКУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЛІСІВНИЦТВІ ДЛА УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНІ Й РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСУ

Анотація

У статті проведено аналіз щодо формування ринку лісосічного фонду, як головної товарної продукції лісівництва, "приховано" у складі Спеціального використання лісових ресурсів — неосяжного виміру за своїм складом і змістом. Визначено, що проблема існує у відсутності публічної фінансово-економічної звітності суб'єктів господарювання з державного лісівництва перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування, як то було ще на початку ХХ ст. з висвітленням щорічно видатків, доходів і отримання прибутку загальних і питомих відносно одиниці виміру площі.
Проаналізовано, що землі лісогосподарського призначення, як сучасна категорія землекористування у державному лісівництві України, не знаходить належного втілення у складі податкового та іншого законодавства як природний ресурс і продуктивна його сила. За тридцять років незалежності в державному лісогосподарському лісівництві не створено відповідні механізми формування фінансово-економічної звітності про стан і раціональність продуктивного використання земель лісогосподарського призначення, зокрема категорії обліку землекористування "Землі лісові".
Обгрунтовано, що екологічно виправданим і доцільним для розвитку лісівництва, призначеного для вирощування головної його продукції, є поділ земельних ресурсів за типами умов місцезростання і формування на них господарських секцій, насамперед зі складу корінних лісоутворюючих порід, які їм найбільше відповідають. Щоб мати необхідні критерії раціонального використання землі у галузі державного лісівництва, спеціалісти з лісової типології, певно, мали б щонайменше до приведеної едафічної сітки П.С. Погребняка, крім ізобонітетів, додати окремою таблицею фізичні показники для кожної із 24 екологічних комірок для кожної із корінних лісотвірних деревних порід. Саме вони потрібні для обчислення згаданого виробничого потенціалу лісових порід і порівняння раціональності використання землі у галузі державного лісівництва.
Запропоновано внесення змін до показників класів бонітету в таблицях ходу росту деревостанів з умовою непридатності для встановлених століття тому класів бонітету з літерними позначками "а", "в" та ін., які мало придатні для комп'ютерного обчислення середнього класу бонітету, тобто необхідний перехід у ТХР на умовні їх літерні показники. З цього природно виходить необхідність повної зміни позначення "Клас бонітету" при таксації лісу, внесення необхідних змін до Інструкції з лісовпорядкування державного лісівництва.

Ключові слова: лісогосподарське підприємство; лісівництво; лісові ресурси; лісогосподарське виробництво; природокористування; землекористування.

Література

1. "Инструкция по устройству Государственного лесного фонда СССР. Часть первая // Государственный комитет по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР. — М, 1964. — § 1.
2. "Про земельну реформу. Постанова Верховної Ради Української РСР від 18 грудня 1990 року № 563-XII. Із змінами від 22.09. 2005 р. ULR: / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-12
3. / ULR: ULR: /https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text
4. Марфіна Н. В. Актуальні питання організації державного управління лісовим господарством в Україні [Текст] / Н.В. Марфіна// Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. — К., 2011. — № 53. — С. 437—443.
5. Краткий справочник по лесному фонду Украинской ССР на 1 января 1988 г. // Министерство лесного хозяйства УССР. ДСП. — К., 1989. — 119 с.
6. Положення про Державне агентство лісових ресурсів України із змінами, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 521. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-%D0%BF#Text
7. Столетие учреждения Лесного департамента. 1798 — 1898 // С.-Петербург. Типолитография Ю.Я. Римана, Виленский пер. 6. 1898. Факсимильное издание Федеральной службой лесного хозяйства России. — М. 1998. — С. 210.
8. Дребот О.І. Ліси та лісівництво в Україні: стан і економічні наслідки землекористування у дзеркалі часу / О.І. Дребот, А.М. Бобко // "Економіка України". 2015. № 1. — С. 82—94.
9. Лесное хозяйство СССР. Статистический сборник / Госкомстат СССР. — М.: Информационно-издательский центр Госкомстата СССР, 1990. — 134 с.
10. Основы лесного законодательства Союза ССР и Союзных республик. Утверждены Законом СССР от 17 июня 1977 г., с изменениями и дополнениями // Сборник нормативных материалов по лесному хозяйству / Сост. Л.Е. Михайлов, А.Б. Бронина. — М.: Лесн. пром-сть, 1984. — 317 с. (стаття 4),
11. Лісовий кодекс України. Із змінами. Документ 3852 XII, чинний, — Редакція від 27.05.2021. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text
12. Земельний кодекс України. Із змінами. Документ 2768-III. Редакція від 27.05.2021. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
13. Лісовий кодекс Української РСР // Міністерство лісового господарства Української РСР. Видавництво "Урожай" — К., 1981. — Ст. 4.
14. Инструкция для устройства, ревизии лесоустройства и исследования казённых лесов ведомства Главного управления Землеустройства и Земледелия по Лесному департаменту // Петроград. Типография М.А. Александрова (Надеждинская, 43), 1914. — 107 с.
15. Проєкт організації та розвитку лісового господарства державного підприємства "Кременецьке лісове господарство" Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства // Державне агентство лісових ресурсів України. Пояснювальна записка Українське державне виробниче об'єднання. Комплексна лісовпорядна експедиція. Ірпінь. — 2014. — Т. 3.3.7. — С. 71—76.
16. Швиденко А.Й., Данілова О.М., Бойко І.Д. Географія типів лісу України. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2003/13_3/159_Szwydenko_13_3.pdf
17. Довідник лісового фонду України за матеріалами державного обліку лісів станом на 01.01.2011 року // Державне агентство лісових ресурсів України. Українське державне проєктне лісовпорядне виробниче об'єднання. — Ірпінь, 2012. — 130 с.
18. Погребняк П.С. Основы лесной типологии // Академия Наук Украинской ССР. — Издательство Академии Наук Украинской ССР. 1955.— 456 с.
19. Фурдичко О.І. Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України: монографія. (О.І. Фурдичко) // Національна академія аграрних наук України. Інститут агроекології і природокористування. — ДІА, К., 2014. — С. 96.
20. Фурдичко О.І. Едатоп — первинна екокомірка для формування лісових екосистем і агроландшафтів в аграрному виробництві" / О.І. Фурдичко, А.М. Бобко / Агроекологічний журнал. — 2011. — №4. — С. 5—12.

O. Furdychko, O. Drebot, O. Yaremko, A. Bobko

THE STATE OF DEVELOPMENT OF NATURE MANAGEMENT IN FORESTRY OF UAV OF UKRAINE: STATE AND REGIONAL PROBLEMS ON IMPROVEMENT OF RATIONAL USE OF THE EARTH FOR FOREST CULTIVATION

Summary

The article analyzes the formation of the logging market as the main commodity of forestry, "hidden" in the Special use of forest resources — a vast dimension in its composition and content. It is determined that the problem exists in the absence of public financial and economic reporting of state forestry entities to public authorities and local governments, as it was in the early twentieth century with coverage of annual expenditures, revenues and profits of general and specific relative to the unit. area measurement.
It is analyzed that forest lands, as a modern category of land use in the state forestry of Ukraine, is not properly embodied in the tax and other legislation as a natural resource and its productive force. For thirty years of independence in the state forestry forestry the corresponding mechanisms of formation of the financial and economic reporting on a condition and rationality of productive use of lands of forestry, in particular categories of the account of land use "Forest lands" are not created.
It is substantiated that the division of land resources according to the types of habitat conditions and the formation of economic sections on them, first of all from the composition of indigenous forest-forming species, which are most suitable for them, is ecologically justified and expedient for the development of forestry intended for growing its main products. In order to have the necessary criteria for the rational use of land in the field of state forestry, specialists in forest typology, probably, would have at least to the given edaphic grid P.S. In addition to isobonites, add a separate table of physical indicators for each of the 24 ecological cells for each of the native forest-forming tree species. They are needed to calculate the mentioned production potential of forest species and to compare the rational use of land in the field of state forestry.
It is proposed to make changes to the indicators of quality classes in the tables of growth of stands with the condition of unsuitability for the established centuries ago quality classes with the letters "a", "c", etc., which are not very suitable for computer calculation of the average quality class. that is, the transition to THR to their conditional letter indicators is necessary. From this, of course, comes the need to completely change the designation "Class of quality" in the assessment of forests, making the necessary changes to the Instruction on forest management of state forestry.

Keywords: forestry enterprise; forestry; forest resources; forestry production; nature management; land use.

References

1. State Committee for Forestry, Pulp and Paper, Woodworking and Forestry under the USSR State Planning Committee (1964), "Instruktsiya po ustroystvu Gosudarstvennogo lesnogo fonda SSSR" [Instruction on the structure of the State Forest Fund of the USSR], Moscow, Russia.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2005), Resolution "On Land Reform", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-12 (Accessed 10 July 2021).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2021), The Law of Ukraine "About the State Budget of Ukraine for 2021", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text (Accessed 13 July 2021).
4. Marfina, N. V. (2011), "Current issues of organization of state forestry management in Ukraine", Derzhava i parvo. Yurydychni i politychni nauky: zbirnyk naukovykh prats [State and law. Legal and political sciences: a collection of scientific papers], V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, pp. 437—443.
5. Ministry of Forestry of the USSR (1989), Kratkij spravochnik po lesnomu fondu Ukrainskoj SSR na 1 janvarja 1988 g. [A brief guide to the forestfund of the Ukrainian SSR on January 1, 1988], Ministry of Forestry of the USSR, Kyiv, Ukraine.
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On approval of the Regulations on the State Agency of Forest Resources of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-%D0%BF#Text (Accessed 10 July 2021).
7. Ryman, Yu.Ia. (1998), Stoletye uchrezhdenyia Lesnoho departamenta [The centenary of the establishment of the Forest Department]. Faksymylnoe yzdanye Federalnoi sluzhboi lesnoho khoziaistva Rossyy, Moscow, Russia.
8. Drebot, O.I. (2015), "Forests and forestry in Ukraine: state and economic consequences of land use in the mirror of time", Ekonomika Ukrainy, vol. 1, pp. 82—94.
9. Hoskomstat SSSR (1990), Lesnoe khoziaistvo SSSR [Forestry of the USSR], Hoskomstat SSSR, Moscow, Russia.
10. Union of Soviet Socialist Republics (1984), Law "On the approval of the foundations of forestry legislation of the USSR and the Union republics", available at: http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex14153.htm (Accessed 11 July 2021).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2021), "Forest Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text (Accessed 12 July 2021).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2021), "Land Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (Accessed 12 July 2021).
13. Ministry of Forestry of the Ukrainian SSR (1981), Lisovyj kodeks Ukrains'koi RSR [Forest Code of the Ukrainian SSR], Urozhai, Kyiv, Ukraine.
14. Main Department of Land Management and Agriculture of the Forest Department (1914), "Instructions for the device, revision of forest management and research of state forests of the department", available at: https://www.booksite (Accessed 13 July 2021).
15. State Agency of Forest Resources of Ukraine (2014), "Proekt orhanizatsii ta rozvytku lisovoho hospodarstva derzhavnoho pidpryiemstva "Kremenetske lisove hospodarstvo" Ternopilskoho oblasnoho upravlinnia lisovoho ta myslyvskoho hospodarstva. Poiasniuvalna zapyska Ukrainske derzhavne vyrobnyche obiednannia" [Project of organization and development of forestry of the state enterprise "Kremenets forestry" of Ternopil regional management of forestry and hunting. Explanatory note Ukrainian State Production Association], Kompleksna lisovporiadna ekspedytsiia, Irpin, Ukraine.
16. Shvydenko, A.Y., Danilova, O.M. and Boiko, I.D. (2003), "Geography of forest types of Ukraine", Naukovyi visnyk UkrDLTU: zbirnyk naukovykh prats, pp. 159—164, available at: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2003/13_3/159_Szwydenko_13_3.pdf (Accessed 12 July 2021).
17. State Agency of Forest Resources of Ukraine (2012), Dovidnyk lisovoho fondu Ukrainy za materialamy derzhavnoho obliku lisiv stanom na 01.01.2011 roku" [Handbook of the Forest Fund of Ukraine on the materials of the state forest accounting as of January 1, 2011], Ukrainske derzhavne proektne lisovporiadne vyrobnyche obiednannia, Irpin, Ukraine.
18. Pohrebniak, P.S. (1955), Osnovyi lesnoy tipologii [Fundamentals of forest typology], Izd-vo AN USSR, Kyiv, Ukraine.
19. Furdychko, O.I. (2014), Ekolohichni osnovy zbalansovanoho rozvytku ahrosfery v konteksti yevropeiskoi intehratsii Ukrainy: monohrafiia [Ecological bases of balanced development of agrosphere in the context of European integration of Ukraine: monograph], DIA, Kyiv, Ukraine.
20. Furdychko, O.I. (2011), "Edatope — the primary eco-cell for the formation of forest ecosystems and agricultural landscapes in agricultural production" Ahroekolohichnyi zhurnal, vol. 4, pp. 5—12.

№ 8 2021, стор. 64 - 72

Дата публікації: 2021-08-26

Кількість переглядів: 617

Відомості про авторів

О. І. Фурдичко

д. е. н., д. с.-г. н., професор, академік НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН

O. Furdychko

Doctor of Economic Sciences, Doctor of Agricultural Sciences,Professor, Academician of NAAS, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ORCID:

0000-0002-1108-7733


О. І. Дребот

д. е. н., професор, академік НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН

O. Drebot

Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of NAAS, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ORCID:

0000-0003-2681-1074


О. П. Яремко

к. е. н., Тернопільське обласне управління лісового і мисливського господарства

O. Yaremko

PhD in Economics, Ternopil Regional Department of Forestry and Hunting

ORCID:

0000-0003-4619-0527


А. М. Бобко

к. с.-г. н., старший науковий співробітник

A. Bobko

PhD in Agricultural Sciences, Senior Researcher

ORCID:

0000-0002-0848-2548

Як цитувати статтю

Фурдичко О. І., Дребот О. І., Яремко О. П., Бобко А. М. Стан розвитку природокористування в лісівництві дла України: державні й регіональні проблеми щодо вдосконалення раціональності використання землі для вирощування лісу. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 64–72. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.64

Furdychko, O., Drebot, O., Yaremko, O. and Bobko, A. (2021), “The state of development of nature management in forestry of uav of Ukraine: state and regional problems on improvement of rational use of the earth for forest cultivation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 64–72. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.