EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВИХ ДОРОБОК У ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
С. В. Войтко, Т. О. Мазанко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.58

УДК: 001.85:33+504.03(477)

С. В. Войтко, Т. О. Мазанко

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВИХ ДОРОБОК У ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Анотація

У дослідженні проаналізовано наукові роботи останніх років з екологічною компонентою в економічних сферах діяльності. Аналіз здійснено на основі дослідження наукових праць вітчизняних вчених. У низці розглянутих робіт виявлено те, що науковцями пропонуються рішення проблеми саме ефективного використання рекреаційного потенціалу. Доведено, що рекреаційна сфера поєднує у собі природний, трудовий та інтелектуальний потенціали, передбачає їх ефективне використання, що пов'язане з економічним зростанням, інноваційно-інвестиційним розвитком виробництва, підвищенням якості життя та умов відпочинку населення. Наголошено, що можливості українських рекреаційних зон є недостатньо розкритими. Актуальним напрямом досліджень є й модернізація підприємств для використання біопалива та переробки органічних відходів. Наголошено на впровадженні та підвищенні рівня ефективності використання альтернативних джерел енергії на підприємствах. У дослідженнях цього напряму розкриваються й питання досвіду вирощування енергетичних культур, використання і розвитку твердого біопалива в енергетичному секторі України. Особливу увагу в дослідженнях приділено інтелектуальній складовій екологічного сталого розвитку, міжнародному трансферу технологій. Поглиблення ролі розумової праці та її результатів у розвитку та взаємодії природних, виробничих і соціальних підсистем є важливою складовою інтелектуалізації екологічно сталого розвитку. Виявлено, який з двох типів інтелектуалізації — імпорт у країну інтелектуальної власності або власні інтелектуальні розробки всередині країни, є суттєвішім чинником впливу на економічне зростання та одночасно зменшує навантаження на природне середовище. Наголошено про те, що інтелектуалізація економіки, продукування інноваційних розробок всередині країни та трансфер технологій сприяють швидкому економічному зростанню та покращують рівень життя населення. Іншим напрямом досліджень є проблеми екологічних ризиків та екологічної відповідальності промислових підприємств. Заявлено про необхідність знаходження балансу між економічним розвитком і зменшенням негативних екологічних наслідків. Поширення напрацювань з екологічною складовою в економічній сфері акцентує увагу на більш глибокому вивченні зазначеної проблематики та особливої актуальності аналізу останніх наукових праць.

Ключові слова: екологізація економіки; рекреаційний потенціал; еколого-економічна ефективність; екологічний ризик; еколого-економічні збитки; плата за природний ресурс.

Література

1. Pearce D., Markandya A., Barbier B.E., 1989. Blueprint for a green economy. London: Earthscan, 192 p.
2. Cameron A., Clouth S., 2012. A guidebook to the Green Economy: Issue 1: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development — history, definitions and a guide to recent publications. [pdf] UN Division for Sustainable Development. 64 р. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/GE%20Guidebook.pdf
3. Бистряков І.К. Становлення зеленої економіки в Україні: методологічні аспекти. Механізм регулювання економіки. 2011. № 4. С. 50—57.
4. Бережная Ю.С. Концепция "зеленой экономики": международный аспект. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Юридические науки". 2012. Т. 25 (64), № 1. С. 210—215.
5. Веклич О.А., Шлапак Н.Ю. Экологически скорректированный ВВП как показатель экономического развития. Проблемы прогнозирования. 2012. № 3. С. 48—54.
6. Мартинюк А. Перспективи розвитку "зеленої" економіки [Електронний ресурс]. Фонд ім. Фрідріха Еберта. 2012. 6 с. URL: http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/publikationen/green_ economy_perspectives.pdf
7. Квач Я.П., Фірсова К.В., Борісов О.Г. "Зелена економіка": можливості для України. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 6. 2015.
8. Галушкіна Т.П., Буркинський Б.В., Реутов В.Є. "Зелена" економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні. Одеса: ІПРЕЕД НАН України. Саки: ПП "Підприємство Фєнікс". 2011. 348 с.
9. Шабардіна Ю.В. Рекреаційний потенціал як складова продуктивних сил регіонального економічного простору: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 — розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Чернігівський державний технічний університет. Чернігів. 2011.
10. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. Львів: ВЦ Львів. ун-ту ім. І. Франка. 2003. 444 с.
11. Горбаль У. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2007. Вип. 34. C. 52—55. Рекреаційний потенціал як об'єкт наукового аналізу в суспільній географії. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/gorbal.htm
12. Копецька Ю.О. Ефективність використання енергетичних ресурсів на підприємствах. дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ. 2020.
13. Цибуляк А.Г. Екологізація світової торгівлі в умовах трансформації глобального розвитку. дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 — світове господарство і міжнародні економічні відносини. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ. 2020.
14. Шугало В.М. Еколого-економічна ефективність виробництва та використання біогазу в аграрній сфері економіки: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 05 — "Соціальні та поведінкові науки" за спеціальністю 051 "Економіка". Львівський національний аграрний університет. 24 березня 2021 р.
15. Костенко Д.М. Обгрунтування економічної діяльності виробництва твердого біопалива з енергетичних культур в Україні: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 — економіка та управління національним господарством. НАН України Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку. Харків. 2021.
16. Денисенко П.А. Економіко-організаційні засади врахування інтелектуальної складової екологічно сталого розвитку: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 — економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Сумський державний університет. Суми. 2021.
17. Лутковська С.М. Модернізація системи екологічної безпеки сталого розвитку: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 — "Економіка та управління національним господарством". Вінницький національний аграрний університет. Вінниця. 2020.
18. Белобородова М.В. Організаційно-економічне забезпечення екологічної відповідальності промислових підприємств: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 — "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища". Національний технічний університет "Дніпровська політехніка". Дніпро. 2019.
19. Коробець О.М. Організаційно-економічні засади управління екологічними ризиками підприємства: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 08 — Економічні науки. Сумський державний університет. Суми. 2021.
20. Карінцева О.І. Методологічні засади реструктуризації національної економіки України з урахуванням еколого-економічних трансформацій: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 — Економіка та управління національним господарством 08 — Економічні науки. Сумський державний університет. Суми. 2018.
21. Когут М.В. Міжнародний трансфер технологій як чинник економічного зростання: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 — світове господарство і міжнародні економічні відносини. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів. 2017.
22. Булишева Д.В. Екологізація економічних відносин рекреаційного землекористування міських агломерацій: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.06. / Д.В. Булишева. НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, Одеса. 2017. 23 с.
23. Указ Президента України "Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні". № 340/2006 від 03.05.2006. Редакція від 28.05.2006. Підстава 340/2006.

S. Voitko, T. Mazanko

CRITICAL ANALYSIS OF NATIVE SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN ECONOMIC AND ECOLOGICAL RESEARCH

Summary

The scientific researches of recent years on the environmental component in economic spheres are analyzed. The analysis is based on the research of scientific methods of native scientists. The problems of effective use of recreational potential are proposed to solve in the few of studies. It is proved that the recreational sphere combines natural, labor and intellectual potentials, provides for their effective use, which is associated with economic growth, innovation and investment development of production, improving the quality of life and recreation conditions. It is emphasized that the possibilities of Ukrainian recreational areas are insufficiently disclosed. A topical area of research is the modernization of industrial enterprises for the use of biofuels and remaking organic waste products. The implantation and increasing the efficiency through using the alternative energy sources in industrial enterprises are emphasized. The researches in this area also reveal the experience of growing energy crops, use and development of solid biofuels in the energy sector of Ukraine. Particular attention in the studies paid to the intellectual component of environmental sustainable development, international transfer technology. Deepening the role of mental work and its results in the development and interaction of natural, industrial and social subsystems is an important component of the intellectualization of environmentally sustainable development. It is revealed which of the two types of intellectualization — import to the country of intellectual property or own intellectual developments within the country, is a more significant factor of influencing economic growth and at the same time reduces the burden on the environment. The intellectualization of the economy, the production of innovative developments within the country contribute to rapid economic growth and improve living standards. Another area of research is the problems of environmental risks and environmental responsibility of industrial enterprises. Scientists focus on the necessity to find a balance between economic development and reducing the negative environmental consequences. Considering that the scientific studies with the environmental component in the economic system are widely disseminated, it is to emphasize on the deeper studies of this issue and the particular relevance of the analysis of recent scientific papers in this field.

Keywords: green of economy; recreational potential; ecological and economic efficiency; ecological risk; ecological and economic losses; payment for natural resource.

References

1. Pearce, D. Markandya, A. and Barbier, B.E. (1989), Blueprint for a green economy, Earthscan, London, UK.
2. Cameron, A. and Cloth, S. (2012), "A guidebook to the Green Economy: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development — history", definitions and a guide to recent publications, vol. 1, UN Division for Sustainable Development, Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/GE%20Guidebook.pdf (Accessed 05 Aug 2021).
3. Bistryakov, І.К. (2011), "Formation of green economy in Ukraine: methodological aspects", Mechanism of regulation of economy, vol. 4, pp. 50—57.
4. Berezhnaya, Yu.S. (2012), "Green Economy Concept: International Aspect", Uchenye zapysky Tavrycheskoho natsyonal'noho unyversyteta ym. V.Y. Vernadskoho. Seryia "Yurydycheskye nauky", vol. 25 (64), no. 1, pp. 210—215.
5. Veklich, O.A. and Shlapak, N.Yu. (2012), "Environmentally adjusted GDP as an indicator of economic development", Problemy prohnozyrovanyia, vol. 3, pp. 48—54.
6. Martinyuk, A. (2012), "Prospects for the development of the "green" economy", Fond im. Fridrikha Eberta, [Online], available at: http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/publikationen/green_economy_perspectives.pdf (Accessed 05 Aug 2021).
7. Kvach, Ya.P. Firsova, K.V. and Borisov, O.G. (2015), "Green economy": opportunities for Ukraine", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 6.
8. Galushkina, T.P. Burkinskiy, B.V. and Reutov, V.E. (2011), "Zelena" ekonomika kriz' pryzmu transformatsijnykh zrushen' v Ukraini ["Green" economy through the prism of transformational destruction in Ukraine], Enterprise Funix, Odessa, Saki, Ukaine.
9. Shabardina, Yu.V. (2011), "Recreational potential as a warehouse productive forces of the regional economic space", Ph.D. Thesis, Development of productive forces and regional economy, Chernigiv State Technical University, Chernigiv, Ukraine.
10. Shabliy, O.I. (2003), Osnovy zahal'noi suspil'noi heohrafii [Fundamentals of home-grown geography], Lviv, Lviv, Ukraine.
11. Horbal, U. (2007), "Recreational potential as an object of scientific analysis in social geography", Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia heohrafichna, [Online], vol. 34, pp. 52—55, Available at: https://tourlib.net/statti_ukr/gorbal.htm (Accessed 05 Aug 2021).
12. Kopetska, Yu.O. (2020), "Efficiency of energy resources use at enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and management of the enterprises (by type of economic activity), Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
13. Tsibulyak, A.G. (2020), "Greening world trade in the context of the transformation of global development", Abstract of Doctor of Economic dissertation, World economy and the international economic relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
14. Shugalo, V.M. (2021), "Ecological and economic efficiency of biogas production and use in the agricultural sector of the economy", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics, Lviv National Agrarian University, Lviv, Ukraine.
15. Kostenko, D.M. (2021), "Substantiation of economic activity of solid biofuel production from energy crops in Ukraine", Ph.D. Thesis, Economy and management of a national economy, NAS of Ukraine, Research Center of Industrial Problems, Kharkiv, Ukraine.
16. Denisenko, P.A. (2021), "Economic and organizational principles of taking into account the intellectual component of ecologically sustainable development", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics of nature management and environmental protection, Sumy State University, Sumy.
17. Lutkovskaya, S.M. (2020), "Modernization of the environmental safety system of sustainable development", Abstract of Doctor of Economic dissertation, Economics and management of a national economy, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa, Ukraine.
18. Beloborodova, M.V. (2019), "Organizational and economic support of environmental responsibility of industrial enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics of nature management and environmental protection, National Technical University "Dnieper Polytechnic", Dnipro, Ukraine.
19. Korobets, O.M. (2021), "Organizational and economic principles of environmental risk management at the enterprise", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and management of the enterprises (by type of economic activity), Economic sciences, Sumy State University, Sumy, Ukraine.
20. Karintseva, O.I. (2018), "The methodological basis of restructuring of the national economy of Ukraine considering ecological and economic transformations", Abstract of Doctor of Economic dissertation, Economics and management of a national economy, Economic sciences, Sumy State University, Sumy, Ukraine.
21. Kohut, M.V. (2017), "The International technology transfer as a factor of economic growth", Abstract of Ph.D. dissertation, World economy and the international economic relations, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine.
22. Bulisheva, D.V. (2017), "Ecologization of economic relations of recreational land use of city agglomerations", Ph.D. Thesis, Economics of nature management and protection environment, NAS of Ukraine, Institute of Market Problems and Economic and Environmental Research, Odessa, Ukraine.
23. President of Ukraine (2006), Decree "On measures to implement the Concept of administrative reform in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98#Text (Accessed 05 Aug 2021).

№ 8 2021, стор. 58 - 63

Дата публікації: 2021-08-26

Кількість переглядів: 663

Відомості про авторів

С. В. Войтко

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

S. Voitko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of International Economics, Head of the Department of International Economics, Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0002-2488-3210


Т. О. Мазанко

провідний інженер, кафедра автоматизації проєктування енергетичних процесів і систем (АПЕПС), теплоенергетичний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

T. Mazanko

Lead Engineer, Department of the Automation of Power Processes and Systems Engineering, Faculty of the Heat Power Engineering, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0003-0946-2976

Як цитувати статтю

Войтко С. В., Мазанко Т. О. Критичний аналіз вітчизняних наукових доробок у економіко-екологічних дослідженнях. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 58–63. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.58

Voitko, S. and Mazanko, T. (2021), “Critical analysis of native scientific achievements in economic and ecological research”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 58–63. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.